Paperezkoak - Azken Alea
Begitandu Erreportajeak eta alkarrizketak
2019/9/16

LAURA ORUE Ez da justiziarik egon Laura Oruerentzat

Urri lehenengoaren 5ean bete ziran 20 urte Laura Orue Zeberioko gaztearen gorpua topau ebenetik eta hilketeak preskribidu egin dau. Hiltzailea zigor barik geratuko da. Izan be, aurrerago agertuko balitz be, ez dabe ez epaituko ez zigortuko; delitu batek preskribiduteak "edozein erantzukizun penalen desagertzea" dakar-eta. Nok, non, noz, zergatitik eta zelan hil eban Laura Orue argitu barik geratu da. Ez da egon justiziarik beretzat.


Zeberioko Saldarain auzoan bizi zan Laura. 1999an 21 urte eukazan eta Magisteritza ikasten egoan. Etxetik sano gertu dagoan jatetxe baten egiten eban behar uda haretan. Abuztuaren 29ko gauean, Laudion geratuta egoan lagunakaz. Ez zan agertu. Astebete beranduago, boluntario batek gorpua topau eban etxetik hurreko pinudi baten lurperatuta.

Erantzun bako itaun asko
1999ko abuztuaren 29 haretan, lanetik urtendakoan, 23:30ak aldera, Laura etxera joan zan erropea aldatzera. Asmoa zan, gero kotxea hartu, Ugaoko tren geralekura kotxez joan eta han trena hartzea Laudiora joateko. Non desagertu zan Laura ez da jakin. Bere kotxea Ugaoko tren geraleku ondoan aparkauta agertu zan.
Bersino batzuen arabera, Laura lanetik urten zanetik inork ez eban ikusi eta ez dago jakiterik ezta ea tren geralekura heldu ete zan be. Erropea aldatzen egoala etxean be harrapatu eta hil egin eikien, edo Ugaorako bidean, edo beste nonon. Posibilidade guztiak zabalik dagoz; izan be, non eta zergaitik hil eben azalduten dauan zantzurik ez dabe inoz topau, edo behintzat, ez da jakitera emon.
Beste bersino batzuen arabera, Ugaoko geralekura heldu zan eta mutil bategaz berbetan ikusi eban lekuko batek. Kotxea be Ugaoko geralekuan topau zan. Eta hor galtzean da errastua.
Baina Blanca Estrella Ruizek, 2006tik familia ordezkatu dauan Clara Campoamor alkarteko presidenteak, pista hori ez dala behar dan moduan ikertu dino. "Lauraren lagun batek, Laura mutil bategaz ikusi eban Ugaoko nasan. Trenera igotean ikusi eban eta agurtu egin eban" dino. Honen arabera, "ildo horretatik tiraka ez zan ikerketa sakonik egin" eta ikertzaileak susmagarriaren "bersinoa sinistu eben eta ez lagunarena".
Non eta noz hil eben Laura ez da erantzun barik geratu dan itaun bakarra. Hiltzailea bakarra edo gehiago izan ete ziran, eta zelan eta zergaitik hil eban be ez dau argitu ikerketeak. Autopsian ez zan eraso edo defensa zan- tzurik aurkitu eta forenseak itota hil zala ondorioztatu eben, "plastiko bategaz edo". Baina plastikoa be ez da inoz aurkitu.

Ikerketea
1999ko zemendiaren 30ean, jatetxeko lankide bat atxilotu eben. Egun batzuk beranduago libre itxi eben frogarik ez egoalako.
2002ko aprilean, kasua Bilboko Udaltzaingora pasau zan, eta 2003ko maiatzaren 19an, 31 eta 37 urteko gizonezko bi atxilotu ebezan. Izan be, euren kotxean manta bat topau eben, hainbat ulegaz, baina uleok ez ziran Laurarenak eta alibia eukien. Bagilean libre geratu ziran. Harrezkeroztik ez da atxiloketarik egin. 2003ko urri lehenengoaren 30ean, kasua artxibau egin zan.
2006ko urtailean, familiak Clara Campoamor alkartera jo eban, kasua zabalduten saiatzeko.
Aurtengo maiatzean, urri lehenengoan 20 urte bete eta kasuak preskribidu egingo ebala ikusita, eta 20 urteotan DNA probak asko aurreratu diranez, Bilboko epaitegi batek, auzia barriro zabaldutea ebatzi eban, erropetan probak egiteko DNA errastu bateren bila.
Oin kasuak, Laurari eta bere familiari justizia egin barik preskribidu dau. Clara Campoamor alkartearen presidentearen ustez ez da izan kasua bereziki gatxa dalako, ikerketea ez dalako sakon eta zorrotz egin baino. Kotxea topau ebenean familiari emon eu-tsien eta handik denpora batera, familiako guztiak errastu bila ibili ostean, eroan eben kotxea aztertuteko. Ruizen arabera, gorpua topau eben eremua be ez zan zarratu eta jente piloa joan zan lekua ikusten. "Han zigarrokinen bat, oin errasturik edo beste zantzurik egon bazan, galdu egin zan betiko". Kotxea, eremua eta erropak, ez zirala behar bezala aztertu, ezta testigantzea ondo ikertu be dino Ruizek. "Gauzak ez badira zorrotz egiten, interesik ez badaukazu, atzenean hiltzaileak eta bortxatzaileak gura dabena egingo dabe. Hiltzailea nor dan ez da jakin, baina nik jarraituten dot pentsetan, hasikeran uste genduana dala. Justiziak bizkarra emon deutso eraildako neska gazte bateri eta bere familiari" salatu dau.

2019/9/2

IGORREKO "BAKALADEREA" Euskal arrantzaleen atzen epopeiearen erdian

1960ko hamarkadan Igorren jardun eban IBESA makailao enpreseak lotura handia euki eban sasoi haretan makailaoaren arrantzak bizi izan eban garapen eta osteko gainbehereagaz.


Igorreko Urkizu auzoan, Arratia errekearen ertzean, erdi jausita baina, oindino zutunik diraue sasoi baten jarduera industriala euki eben pabiloiak. Bertan Aranzazu garbitoki industriala egon zan, baina adin batekoak ondo gogoratuko dabenez, bertan be, aurretiaz, arratiar askorentzat ezaguna izan zan "Bakaladerea" egon zan. Ha enpreseak IBESA (Industrial Bacaladera Española S.A.) eukan izena, 1972an berrogei behargin eukazan, gehien-gehienak andrazkoak. Arrantza portuetatik etorren makailaoa erdi gazitua, erdi izoztua, bertan garbitu, gazitu eta komertzializetako prestetan eben. 1966tik aurrera frigorifiko industrialen etorrereagaz bat makailao izoztua be lekua hartzean hasi zan. IBESAk ez eban urte askorik gure artean emon, urterik oparoenak 1960ko hamarkadan emon ebazan eta 1970eko hamarkadarako kito egin eban, betirako egin be. Oindino batzuk-batzuk akorduan daukie IBESAko beharginak tranbian ixten eben arrain usainaren arrastoa, horregaitik ei ziran ezagunak.
IBESAren jarduera, baina, testuinguru berezi baten garatu zala esan geinke. Izan be, ez zan izan barrukaldean, portuetatik urrun, jardun eban arrain konserbera bakarra. Bere moduko enpresa asko loratu ziran 1940ko hamarkadaren amaieratik 1970eko hamarkadara bitartean. Enpresa horreek guztiak baeukiezan ezaugarri komunak, hau da, makailao konserbak prestetan ebezan, asko eta asko barrukaldean kokatu ziran, itsasotik urrun; eta sortu eta desagertu sasoi beretsuan egin ziran, makailaoren arrantzearen garapen eta osteko gainbeheragaz batera. Sasoi haretan euskal arrantzaleak Ternuako atzen epopeiea bizi izan eben.

Gerraondoko elikadurea eta arrantza politikea
Gerra Zibila amaituta gerraoste luze eta latza hasi zan Euskal Herrian. Errepresinoa, gosea, egoera ekonomiko tamalgarria nagusi ziran gerraosteko lehenengo urte hareetan. Euskal Herriko arrantza sektorea ez zan salbuespena, berau benetan egoera penagarrian egoan Gerra Zibila amaituta. Gerra bitartean ontzi eta tripulazino asko galdu ziran. Esan geinke 1940ko hamarkadearen hasikeran ez egoala euskal arrantza flotarik. Frankismoak erregimen autarkikoa ezarri eban ekonomiarako eta berehala konturatu zan gosea sufriduten eban gizartea elikatu behar ebala, beraz, elikagaiak lortzeako baliabideak kosta ahala kosta bilatzeari ekin eutsan. Erregimenaren beraren biziraupena be horretan etzan. Orduan agintari frankistak begiak euskal arrantza flotan parau ebezan, ostera be garatzeko laguntzen hasi ziran. Horretarako preso egozan arrantzaleak askatu ebezan, zigorrak leundu ziran eta armadoreai ontzi barriak egiteko diru-laguntzak eta bestelango erraztasunak eskaintzen hasi ziran. Emaitzak berehalakoak izan ziran, hamar urteren bueltan Euskal Herriko arrantza sektorea estaduko handienetako bat bilakatu zan. Ontziak modernizau ziran, arrantzaleen bizi-baldintzak hobetu ziran eta arrantza industriala garatu zan. Frankismoak baeukan janari iturri oparoa itsasoan.
Arrantzeagaz batera industria konserberea be garatzen hasi zan. Ez da harritzekoa IBESAk eta bere moduko beste enpresa batzuk euren jarduera barrukaldera eroatea, halango beste asko Araban eta Nafarroan zabaldu ziran. Izan be, makailaoa zan nekazari guneetan be, kostaldetik urrunenetan be, gehien kontsumiduten zan arraina, gazituta luzaroan iraun ahal ebalako artean hozkailurik ez egoan etxeetan.

Makailao arrantzearen susperraldia 1950eko hamarkadan
Arrantza sektorearen garapen horretan makailaoren arrantzeak berebiziko garrantzia euki eban. Hein handi baten munduko bigarren gerreak arrantza eten eban Ipar Atlantikoko uretan. Urteetako ustiapen falta horrek arrain-tokiak bete ebazan. Europak be, geuk lez, gerraren ondorioz gosea pasetan eban. Holan bada, Ipar-Atlantiko inguruko herrialdeak (Kanadak, Irlandak, Norvegiak...) atzera be arrain-tokiak zabaldu ebezan. Egoera horretan makailaoa izan zan jente asko elikatu eban arrain merke eta ugaria. Makailaoa, ez ahiztu, elikagai iturri handia da, orioa be atarateko balio dau eta, aurretiaz esan lez, bere konserbazinoak abantaila handiagoak daukaz beste arrain espezie batzuen aldean, erraz sikatu eta gazitu leitekelako kostaldetik urrun eroan eta konsumidu ahal izateko.
Gureari jagokonez, makailaoaren arrantzea ez zan ezezaguna gure arrantzaleentzat, inondik be. Mendeak eroezan arrain estimadu hau harrapetan euskal kostaldetik urrun, Ternuan, Groenlandian, Norvegian... Gerra aurrean Pasaiako Pysbe moduko enpresak ekin eutsen makailaoaren arrantza industrialari. Famaduak izan ziran Gerra Zibilean euskal armada osotu eben "bou" ontzi bakaladeroak, Pysbe konpainiari bahituak. Pysbe bera, ontzi barriakaz, izan zan gerra ondoren makailaoaren arranzara bueltau zana.

"Euskal arrantzaleak Ternuan bizi izan eben epopeiarik handiena"
Gerra ondoko makailao arrantza honek euskaldunak Ternuara atzera be eroan ebazan. Baziran gitxienez bost mende euskal arrantzaleak Ternuako urak bisitetan ebezala, gehien bat balea eta makailaoen bila. Dudarik ez, Ternuako arrantza gogorrena suertau zan euskal arrantzaleentzat. Denpora hotza, etenbako ekaitzak, lan gogorrak eta ontzietako bizi-baldintza eskasak benetan arrisku bilakatu eben makailaoaren arrantzea. Artean, 1940ko eta 1950eko hamarkadetan ontzietan ez ei egoan komunik, janari ustela jan behar izaten eben eta istripuetarako botikinik be ez eroen. Bizi-baldintzak asko hobetu ziran hurrengo hamarkadetan, ontzigintzarako be bultzada handia izan zan. Bizi-baldintzen hobetze hori baina lar berandu ailegau zan, Ternuako arrain-tokiak agortzeko zorian egozanerako.

Makailao arrantzearen gainbeherea
1970eko hamarkadearen hasikerako Ternuako arrain-tokiak gainustiatuta egozan, agortzeko bidean, eta atzenean Kanadako gobernuak makailaoaren arrantzea debekatzea erabagi eban. Makailaoaren euskal sektorea krisialdian sartu zan, ontzi konpainiak errekara jo eben eta arrantzaleak behar barik lotu ziran. Zenbait urtez euskal arrantzaleak euren agonia eroan eben Groenlandia eta Norvegiako uretara, halanda be, bertan be makailaoa harrapetako debekua laster zabaldu zan. Harrezkero makailaoa ez zan lehengo arrain ugaria eta merkea, inportazinoak hasita garestitzen hasi zan, makailaoaren industria ez zan hain errentagarria. Testuinguru horretan Igorreko bakaladereak be ateak zarratu ebazan.

2019/7/31

AITOR ERAUZKIN BILBAO: "Sasoi baten zesta puntea izan zan hegemonikoa"

Aitor Erauzkin Bilbao, pelotari ohia, Euskadiko Euskal Pelota Federakuntzako Zuzendari Teknikoa da. Lemoaztar honek, ikasketak, beharra eta zaletasunak, euskal pelotearen munduari lotuta izan ditu beti. Lemoako pelota eskolan hasi eta hantxe jokatu eban amateurretan. SHEE-IVEFeko ikasketak amaitzear egoala, bosgarren urtean, hasi zan pelota eskoletan lanean, Gernika eta Galdakaoko eskoletan, hain zuzen be. Gero, Lemoako pelota eskolara itzultzeko aukerea izan eban eta berau aprobetxauta, bertako klubagaz lanean hasi zan eta jarraitu dau gaur arte. Euskadiko Federakuntzako Zuzendari Tekniko bere lanpostuan, entrenatzaile, koordinatzaile eta, besteak beste, antolatzaile lanak egiten ditu; tartean, Pelotako Euskal Selekzinoko hautatzaile hainbat modalidadetan. Bere ibilbide profesionala dala-eta, euskal pelotearen gaineko sano ikuspegi osoa dauka Erauzkinek eta mundu honen gazi-gozoak konpartidu dauz begitugaz.

Pelotan dana zara zu: pelotaria izandakoa, Danel Elezkano eta beste askoren entrenatzailea, Euskal Selekzinoko hautatzailea... geratzen jatzu ezer egin barik pelota munduan?
Egia esan, nire ibilbidea progresiboa izan da. Pelota munduan egitura bat dago: klubetatik hasita, lurraldeko federazinoetatik pasau eta nazino mailako federazinora artekoa; hau da, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzara. Nik guztiak pasau dodaz. Pelota mundua ez da oso internazionala eta esan daikegu danean egon nazala. 19 urtegaz hasi nintzan eta 38 urte daukadaz. Urte honeetan estamentu guztiak ikutu eta bizi izan dodaz.
Eskupelota eta zesta punta profesionalean lan egin dot pelotariak prestatzen, batez be arlo fisikoan. Pelota profesionalagaz daukadan hartu-emona, pelotariakaz da, enpresakaz ez dot zuzenean hartu-emonik izan.


Esan lei Euskal Herrian eskupelotea bigarren kirol hegemonikoa dala, ezta? Zapatu-domeketan ETB1en peloteak hartzean dau prime time osoa. Zergaitik?
Eusko Jaurlaritzak hiru kirol babesten ditu, estrategikoak diralakoan: euskal pelotea, arrauna eta herri kirolak. Babes hori laguntza instituzionalean, ekonomikoan eta emoten jakon zabalpenean gauzatzen da. Uste dot hitzarmen bat daukiela EITBk eta eskuzko pelota profesionaleko enpresak. Ez dakit holan ete dan ala ez, baina eskupelota profesionalaren audientzia handiagaz justifiketan dabe hainbeste denpora eskaintzea.
Babesa daukien hiru kiroletatik oihartzun eta hedapen handiena euskal peloteak dauka. Baina hedapena eskupelota profesionalera mugatzen da. Hau da, kirol amateurraren edo federazinoak kudeatzen dabenaren oihartzuna oso eskasa da. Gainera, euskal peloteak hainbat modalidade ditu eta eskupelota profesionalari emoten jako bakarrik hedapena, esku pelota profesionalak etekinak emoten deutsazala telebista publikoari argudiatuz.


Enpresa bi dagoz eskupelota profesionalean. Azaldu apur bat merkadu horren funtzionamentua.
Egon badagoz enpresa gehiago baina garrantzitsuenak bi dira, Aspepelota eta lehen Asegarce zana, eta gaur egun Baiko pilota deitzean dana. Horreek biak LEP (Liga de Empresas Profesionales de Pelota a Mano) sortu dabe.
Lehen, Lehen mailako profesional sariak, buruz buruko eta bikoteko txapelketetan, Euskadiko Federakuntzako presidenteak emoten ebazan eta antolaketea federazinoaren bitartez egiten zan. Araudia be Federakuntzeak egindakoa izaten zan. Baina bere egunean, enpresa profesionalak ebatzi eben hortik aldendutea eta euren egitura propioa sortzea. Gaur egun, enpresa profesionalak antolatzen ditu LEP txapelketa ofizialak. Orduan, aldendu ziranetik, federazino eta enpresen arteko erlazino bakarra, federazinoak epaileen prestazinoa emotea izan da, baina hori be amaitu egin da aurten. Holan, lehiaketa ofizialen kontrola, epaileak egiten dabena, enpresa biren esku geratu da. Enpresa bi honeek sortutako erakundeak, guztia antolatu eta kontroletan dau. Federazinoak euskal pelotea antolatuten dau eta enpresa profesional bik eskuzko pelota profesionala. Hau da, klubak oinarriagaz egiten dabe behar eta oinarri horretatik pelotariak sortzean dira. Enpresak jarraipen bat egiten dabe eta interesetan jakien eskuzko pelotariai profesional mailan sartzeako eskaintza egiten deutsee. Normalean, baiezkoa emoten deutsee pelotariak. Gero, edozein enpresatan moduan, langile eta enpresearen arteko erlazinoa dago eta pelotari bakotxak kudeatuten dau bere kontratua.


Enpresa pribaduak dira eta telebistak partidu profesionalak emoten ditu. Horrek esan gura dau, bariku, zapatu eta domeketan, enpresa bi horreen produktuak beteten dabela ETB1eko programazinoko zati oso handi bat.
Bai. Uste dot bien interesa dala: batek audientzia lortzean daualako, eta besteak kontraprestazino ekonomiko bat lortuko dauala pentsetan dot.
Dana dala, federazinoak antolatutako txapelketa ofizial asko dagoz. Euskal Herri mailan lurralde federazinoak dagoz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako federazinoak batuta dagoz Euskadiko Euskal Pilotaren Federakuntzan; gero Nafarroako Pilota Federazioa dago eta Iparraldeko Pilota Federazioa. Federazinook funtzino publiko delegaua daukagu pelotearen kudeaketea egiteko. Hau da, pelota guztia antolatuten dogu: 5 urteko umetatik hasita, jokatu gura dan edadera arte. Baina beti kirol amateurra.
Kirol amateurrean, federazinoak antolatuten dabezan txapelketa ofizialak dagoz, egutegi ofizial bat daukienak, eta edozein erakundek antolatutako txapelketa pribaduak dagoz.
Pelota profesionala beste mundu bat da. 1980ko hamarkadara arte, erremintako pelotea, hau da palea; zesta puntea eta eskua egozan. Gaur egun be jarraituten dabe beste modalidade horreek, baina ez lehengo mailan. Eskuak aurrerakada handia egin dau 1980-1990 hamarkadetatik geroztik.
Euskal Herrian badagoz beste modalidade batzuk, baina ETB biztuta, badirudi eskua bakarrik existiduten dala. Astegoienetan prime time ordutegi osoa eskupelota profesionalak hartzean dau. Euskadiko Pilota Federakuntzak barriz, 8 emonaldi emoten ditu ETBn eta ETB4n izaten dira, eta ez zuzenean. Guk 8 emonaldi daukaguz; profesionaletan barriz, ia 150 jaialdi dagoz. Bariku, zapatu eta domeketan emoten dira, 52 astetan: gitxi gorabehera 150 emonaldi zuzenean. Holan izan da behintzat, nik Federakuntzan emon dodazan urte bi honeetan.


Pentsetan dot pelotari izar batek ez dauala futbolari izar batek beste irabaziko, baina emoten deusta sensazinoa bide horretatik doala kontua. Zenbat irabazi ahal dau frontoi guztiak bete, eta telebistako share marka guztiak apurtuten dituan pelotari batek?
Nik ez daukat daturik. Norbanakoak negozietan dau berea, baina esan deikezut bigarren edo hirugarren mailako profesional batek justu-justu biziteko lain irabazten dauala. Hau da, ikasketa batzuk egiten jarraitzeko eta bere formazinoan jarraitzeko. Lehen mailako eta bigarren mailako pelotarien artean alde handia dago. Baita lehen mailako pelotarien artean be. Maila gorenean dagozan 8-10 bat pelotarik besteak baino gehiago kobrauko dabe. Hor be alde handia egongo da. Eta lehenengo bien eta besteen kontratuen artean sekulako aldea dago.
Baina, debutatzen dauan mutil batek izan leikean kontratuaren eta izar batek izan leikenaren artean alde handia egon arren, ezin da alderatu futbolean irabazten danagaz.


Desbardintasunai jagokienean, jakina, kirol guztietan legez, andra eta gizonen arteko desbardintasuna, ikaragarria da pelotan.
Izan be, gaur egun ez dago andrazkoen pelota profesionalik. Egia esan, atzen bost urteotan Emakumeen Master Cupak oihartzuna emon deutso nesken eskupelotari, baina neskak urteetan jokatu dabe pelotan. Batez be, erramintan, gomazko paletan. Gauzea da beti modalidade hegemonikora goazela; hau da, eskura. Eta euskal pelotan modalidade hori gizonezkoena da. Hori lizentzien konparaketan ikusi daiteke; gizonezkoen 2.000 lizentzia badagoz, andrazkoen 100 lizentzia.
Oin, txapelketetan, eskura jokatzen dabilzan neskak, lehen be eskura hasi ziran eta heldu zan edade bat non itxi behar izan eben. Haur mailara arte eskura jokatu izan daben neskak ikusi dabela aukerea dagoala jarraitzeko Master Cupari esker. Eta horrek be ekarri dau Fedarazinoetatik txapelketak sortzean hastea eta txapelketok jarraipen bat izatea. Etorkizunean be, modalidade honek garapena badauka, andrazkoen pelota profesionala ekarriko dau akaso. Beste gauza bat da ze baldintzatan antolatuko daben, ze oihartzun izango dauan eta ze jarraipen medioen aldetik.
Eskupelotea desbardintasun handiko kirola da eta hemen dago desbardintasunik handiena. Arrakala ikaragarri handia da. Horreri bueltea emon beharko jako, eta hori kirolarentzat be, oportunidade bat da. Eta ikusi be egin beharko da zelan eragiten deutsan fenomeno honek beste modalidadeai. Ze oin arte egoan jokalari bolumenik handiena gomazko paletan zan, eta oin gomazko paletan jokatzen daben neskak eskura pasetan dabilz. Ze eskupelotan diru bat irabazten hasi dira, paletan irabazten ez dabena.


Beste eredu bat posible da masa-kiroletan?
Euskal Herrian pelotea, asko ikusten da, baina gitxi praktikau. Lizentzia gehiago dagoz futbol, saskibaloi, eskubaloia eta beste kirol batzuetan. Baina bai, eskupelota profesionalak publiko handia dauka.
Kirolean, beste eredu bat egon beharko litzateke, baina gizarte neoliberal honetan beste egitura bat sortzea gatxa da. Merkadu librea dago.
Eskupelota profesionala hegemonikoa da eta erremintea eta zesta puntea sano maila desbardinean dagoz oin, baina zesta puntea hegemonikoa izan zan 1960-1970 hamarkadan, 1980ko hamarkadara arte. Mundu mailan be oihartzun handia eukien Jai Alaiak. Erremintak be bai, batez be Bizkaian. Historiako lehenengo andra kirolari profesionalak erraketistak izan ziran XX. mendearen hasieran.
Guk hiru joko daukaguz: Plaza librea edo Plaza, eremu irekian jokatzen dana; trinketea eta ezker hormako frontoia. Bere sasoian baegoan egitura profesionala joko zuzenetan baita be, plaza libreetan eta. Ezker hormako frontoia da sortu zan atzen joko eredua.


Lemoan EH Bilduko zinegotzia be izan zinan 2011-2015 legegintzaldian. Politikeari itxi egin deutsazu?
Bai guztiz. Esperientzia oso aberasgarria izan zan eta lau urte horreetan asko ikasi neban. Bizitzako master bat egitea bezala izan zan, udal baten arlo guztiak ikutzen dira eta herriko jentea sakonago ezetuten dozu. Lau urte oso bizi eta politak izan ziran. Baina nik argi eta garbi itxi neban legegintzaldi baterako konpromisoa hartzean nebala eta konpromisoa hartzeagaz batera %100 emongo nebala baina hori amaitu zanean, nire bizitzako etapa bat amaitu zan. Lemoako jenteagaz hartu-emona izaten jarraituten dot baina oin Areatzan bizi naz.


Pelotatik ateraten dozu bizimodua. Zer gustetan jatzu egitea zure denpora librean?
Denpora librean be kirola egitea gustetan jata. Gaur egun gitxiago egiten dot, ume txiki bi dodazalako eta ez dot denpora askorik kirola praktiketako, baina egia esan, niri kirol guztiak gustetan jataz.

2019/6/30

Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea martxan

Aurton Zertu Kultur Elkarteak, Igorreko Udalaren laguntzeagaz Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea martxan ipiniko dau. Lehiaketeak Basauri eta Dimako ipuin erotikoen lehiaketen oinorde eta segidea izan gura dau. Lanak zemendiaren 15era arte bialdu ahal izango dira.

 

Alvaro Rabelli

 

Zergaitik Arratian
Aurreko beste baten esaten genduan lez, kasualidadea izan ala ez, begi kolpe baten konturatzen gara asko izan dirala ipuin erotikoen lehiaketetatik pasa izan diran arratiarrak edo-eta oin diran Arratiako bizilagunak. Holan, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde, Janire Lopez, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalaga lan erotikoen egileak doguz. Horreetako batzuk aspaldi pasa ziran Basauriko Euskarabila alkarteak 1996. urtetik 2012ra arte antolatutako Ipuin Erotikoen Lehiaketatik.
Urte horreetan, hain zuzen be, Igor Estakona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde eta Janire Lopezen ipuinak sariak jaso ebezan aitatutako lehiaketan. Gaur Txalaparta argitaletxeak eginiko hainbat bildumatan topau geinkez euren ipuinak, Bero hezeak (2001), Basa gurina (2006) eta Esku hori! (2012) bildumetan hain zuzen be. Rafa Ugalderen Relax (2007) bildumea be ezin dogu aiztu. Beste batzuk, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalagaren lanak, oindino argitaratubakoak, atzen urteetan Diman antolatutako Dimako Kalenturak Lehiaketeari jagokoz.

Nabarmentzekoa Rafa Ugalde dimoztarrak egindako zubilana
Ipuin erotikoak idazle honeetako batzuen ibilbidean anekdotikoak izan arren, batzuentzat lehenengo lanak izan dira, horreekaz urten dabe euskal literaturearen plazara; eta ez honeek bakarrik, ugari dira gaur ezagunak diran euskal idazle gazteak horreetatik pasa izan diranak, lehiaketok euki daben arrakastea eta eraginaren seinale. Halanda be, bai Basauriko lehiaketeak, bai Dimakoak euren onenak emon ebezan aspaldi.

Atzen urteotan ez da Euskal Herri osoan genero hau kontuan hartu dauan lehiaketarik egon
Horregaitik, Zertu Kultur Elkarteak beste ahalegin bat egin gura dau ipuin erotikoen lehiaketeari eusteko, aurton, esan lez, Igorreko Udalaren laguntzeagaz; eta aurrerantzean, aukerea egon ezkero, Arratiako beste udal batzuakaz batera auzolanean.

Zergaitik erotikoak?
Belaunaldi bakotxak bere sexualidadearen irudia deskubriduteko jarkerea eukiten dau. Izan be, literatura erotikoak helburu estetikoa eukiteaz gainera -literatura guztiak daukan lez- sexu irakaspena be emon gura izan dau. Jendartearen sexu portaera eta fantasien erakuslea da. Areago, jendarteak sexuagaz zer hartu-emon daukan behin eta barriro erakusten deusku.
Literatura erotikoa literatura bera bezain zaharra da. Beti euki izan dogu sensualidadea, amodioa eta barruko sentimentu guztiak islatzeko beharrizana.
Zertu seguru dago antolatu izan diran ipuin lehiaketa guztiak, generoaren garapena ez eze, irakurle eta idazle barriak be ekarri dabezala gure euskal literaturara. Euskal literatureari ekarpen handia egin izan deutsie. Generoaren bilakaera be agerikoa da. Gaur erotismoaren agerpen hutsetik harago, nagusi da sexu-generoaren gaineko ikuspuntua emotea. Literatura erotikoaren mugak gaindituz erotismoa bera bestelango lanetara be zabaldu da, nabarmen-nabarmen gaur egungo idazle andrazkoen literaturan ikusi daikegun moduan.

Zelango lehiaketea
Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea ez dogu bakarrik gure eskualdean lotu daiten gura, berenberegi bertoko literaturazaleak parte hartzean animetan badoguz be, Euskal Herri osorako lehiaketea izatea gura dogu. Horretarako, batetik, ezinbestekoa da sari dezentekoak emotea eta, bestetik, prestigioa emongo deutsan literatura munduko lagun ezagunak osotutako epaimahaia izatea, eta beharbada garrantzitsuena, ondoren, saridun suertautako ipuinakaz argitalpenak egiteko ahalegin berezia egitea.

Arratiako Kalenturak izena Diman egin zan lehiaketeari gorazarre eginez hartuta
Zertu Kultur Elkartearentzat be erronka garrantzitsua izango da lehiaketa hau antolatzea, beste aurrerapausu bat. Lehiaketa honen bidez argi dago zer lortu gura dogun: Euskal Herria osoan eta Arratian literatura zaletasuna bultzatzeko beste tresna bat gehiago eskaintzea; egile gazteai edota hasibarriai hasteko plazea eskaintzea; gazteen artean irakurzaletasuna bultzatzea; berbakera erotiko-afektiboa euskeraz lantzea, eta atzenez, genero erotikoaren inguruko ikuspegi zabalak emotea.
Lanak bialtzeko epea zabalik dago, zemendiaren 15era arte, eta sari banaketea aurtengo Gabon inguruan izango da ekitaldi bategaz batera Igorreko Kultur Etxean.

 

Arratiako Kalenturak
Ipuin Erotikoen Lehiaketea
Zertu Kultur Elkartea. Oinarriak

1- Lehiaketa honetan hamasei urtetik gorako edozein personak hartu leike parte.

2- Lan guztiak argitaratu bakoak eta euskeraz idatziak izan beharko dira.

3- Lanak ipuin erotikoak izan behar dira eta DIN A4 orrietan makinaz tarte bikotxean idatzita aurkeztu beharko dira. Lanen luzeerea lau eta zortzi orrialde artekoa izan beharko da.

4- Lanean ez da egilearen daturik ipiniko, izenburua bakarrik. Egilearen datuak (Izen-abizenak, adina, telefonoa, helbidea eta lanaren izenburua) gutunazal zarratu baten sartuko dira eta gutunazal horren azalean lanean ipini dan izenburu bera ipini beharko da.

5- Lan orijinala, hiru kopia, eta egilearen datuak dituan gutunazala beste gutunazal handiago baten sartuta, honako helbide honetara bialdu beharko da: Zertu Kultur Elkartea, Herriko Plaza 24, 48142 Artea (Bizkaia). Posta elektronikoz bialdu ezkero, gehitu artxibo bi, bat lanerako, bestea datuetarako, eta bialdu helbide honetara: begitu@topagunea.com.

6- Hiru sari emongo dira: lehena 600 eurokoa, bigarrena 400 eurokoa eta Arratiako onenari, 250 eurokoa.

7- Lanak bialduteko azken eguna 2019ko zemendiaren 15a da.

8- Zertu alkarteak izentauko dau epaimahaia literatura munduko kideakaz.

9- Sari emotea irabazleak bertan dirala egingo da. Non eta noz izango dan aurrez iragarriko da.

10- Lan saridunak Zertu alkartearen esku lotuko dira eta osorik zein zatika argitaratzeko aukerea eukiko dau, beti egilea nor dan garbi adierazoz.

11- Zertu alkarteak oinarri honeei edozein aldaketa egiteko aukerea eukiko dau, beti publikoki adierazoz.

2019/6/17

HAIZEA ZIARRUSTA INTXAURTZA "Tesia hasi nebanean baino galdera gehiago daukadaz oin buruan"

Dimako Haizea Ziarrusta Intxaurtza Kimikan doktorearen doktoretza-tesia, ingurumenaren kutsadurearen gainekoa izan zan. Bertan, botika eta eguzki iragazki batzuek ura kutsatu, eta kutsatzaile horreek arrainetaraino heltzean dirala frogatu eban.
Oin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean, Osasun Publiko Teknikaria da.

 

Zerk bultzatu zinduan ingurumeneko kutsadura ikertzera?
Kimika lizentziaturea egin neban, eta horren ostean, ingurumenaren kutsadurea eta toxikologiaren inguruko masterra. Eta horregaz lotuta, segiduan hasi neban doktoretzea EHUn bertan, Kimika Analitiko Sailean. Gero, egonaldi bi egin nebazan kanpoan. Bata Estokolmoko Unibersidadean eta bestea Bartzelonako Unibersidade Politek- nikoan. Eta lau urteren ostean...
Unibersidade horreetan, beharrean egon zinan?
Bai. Doktoretzan, beste ikerketa talde batzukaz alkarlana egiten dogu. Gai batzuetan gu ez gara adituak eta gai horreetan esperientzia gehiago daukienakana joten dogu. Han ikasi eta hona ekarri, hemengoai kontau eta geu be aberastuteko.
Doktoretza igazko urri bigarrenean defendidu neban. Defendidu nebanean lanean nengoan Osasun Publikoan. Ikuskaria naz. Goi Mailako Teknikaria.
Momentu honetan, ikertuten jarraituten dozu?
Momentu honetan ez nago ikerketan, baina ikerketako taldeagaz ez dot hartu-emona galdu. Oindino artikulu batzuk publikau barik dagoz eta segiduten dogu alkarregaz lanean. IBeA taldea da, Ikerkuntza eta Barrikuntza Analitikoa, EHUko Kimika Analitiko Sailekoa.
Zertan datza zure oingo lana?
Lanaren helburua osasun publiko egoki bat bermatutea da. Tabernetan, janariaren baldintza higieniko-sanitarioak bermatutea; osasuna hobetuteko kirola sustatu: ibilbide osasungarriak edo elikadura osasungarria ikastetxeetan, berbarako. Uren kalidadea be begiratu, eta Legionella arriskua gertatu ahal dan lekuetan ikusi ea kontrolik dagoan... Arlo diferenteetan egiten dogu lan, osasun publikoari lotuta. Interesgarria da, baina administrazinoan protokoloak segidu behar dira. Ikerketeak gehiago ateraten dau zugandik.
Zergaitik ikasi zenduan Kimika?
Beti gurago izan dot zientzietako adarra; Matematika, Fisika, Kimika... horreek gustetan jataz gehien. Matematika gustetan jatan baina kimikeari ikusten neutsan aplikazino zuzena. Gero karreran lau adar dagoz: Kimika Analitikoa, Fisikoa, Organikoa eta Inorganikoa. Eta karreran aurrera egin ahala, nahiko argi euki neban Kimika Analitikoa egingo nebala.
Azaldu doktoretza tesirako egin zenduan ikerketea.
Ni karreran nengoala egon nintzan kolaborazino beka bategaz, Kimika Analitikako laborategian. Eta Kimikako laborategi horretan ingurumeneko laginak, ingurumeneko kutsadurea eta kutsatzaile desbardinak aztertzen ziran.
Doktoretzea egitean, zeure proiektua izan arren, ikerketea talde bategaz egiten dozu. Taldea sortuta eta bideratuta dago. Ikerketa arlo baten kokatzen da, ze ikerketa babestuteko diru piloa behar izaten da. Diru bat lortu zan ekosistemen osasuna eta horrek ze eragin euki ahal dauan aztertuteko. Proiektu horretan lan diferenteak egin behar ziran eta doktoretza egiteko asmoakaz egon ginanon artean banandu ziran lanok. Beti behar izaten da bestearen lana. Nire tesia narratiba oso bat da, baina besteakaz batera osotuago geratzen da. Tesi bategaz bakarrik ez dira beteten proiektuko helburu guztiak.
Nor izan zan zure tesi zuzendaria?
Zuzendari bi euki dodaz Maitane Olibares Zabalandikoetxea eta Olatz Zuluaga Zubieta. Biak dagoz EHUn irakasle eta talde haretan segiduten dabe.
Ikerketa taldean ikusi genduan urak kutsatuta dagozala, baina askotan kutsatzaile bardinak begiratuten doguz uretan. Eta badagoz batzuk, begiratzen ez doguzalako ez doguzanak ikusten. Hori da botiken kasua. Asko ez dagozanez legislauta, ez dira begiratuten eta ez da kontrolik egiten.
Beste akats bat nahikotxo egiten dana da ura bakarrik aztertutea. Eta gu konturatu ginan, ba kutsatzaileak uretan badagoz, zergaitik ez dira egongo bertan bizi diran arrainetan? Baina ez da bardin, ura aztertutea edo arrain bat aztertutea. Eta ez da bardina arrainaren odola, giharra edo gibela aztertutea. Orduan metodo espezifikoak garatu behar izan genduzan kutsatzaile konkretu batzuk aztertuteko.
Nongo urak eta arrainak ziran?
Urdaibaikoak. Metodoa garatuteko aukera bi dagoz: aztertutea ahalik eta gehien, edo aukeratutea kutsatzaile batzuk eta horreek ikusteko metodo sentikorragoa garatutea. Eta gure apustua bigarren hori izan zan. Antidepresibo batzuk, antibiotiko batzuk eta eguzkitako kremetan dagozan konposatu batzuk aztertu genduzan. Eta ikusi genduan baietz, badagozala bai uretan, baita arrainen gibeletan be.
Ikerketearen helburua uretan dagoan kutsatzaile bat ea arrainera heldu daiteken jakitea zan. Aurreikerketearen ondorioa izan zan, argi dagoala arrainak akumuletako arriskua daukiela. Gero, gura izan genduan ondo-ondo jakin, kutsatzaile hori zelan sartuten dan arrainean eta zelan bananduten dan arrainaren barruan. Hori ezin da egin errekan bertan, ze errekan aldagai piloa dago eta ezin dira kontrolau. Orduan esperimentua diseinau genduan laborategian kontrolauta dagozan baldintzetan egiteko. Suertea daukagu Plentziako Itsas Estazinoa daukagulako, ze holango ikerketa bat egiteko pilo bat arrain behar da. Orduan hartu genduzan haztegiko arrainak, doradak, eta han genduzan arrain gazteakaz egin genduan esperimentua.
Tanga bitan ipini genduzan arrainak, eta bat kutsatu genduan guk guratako konposatuakaz. Honeek izan ziran: amitriptilina antidepresiboa, ziproflaxin antibiotikoa eta oxibentzona ultramore-iragazkia. Eta ikusi genduan arrainen gorpu-tzera hirurak sartzean dirala modu diferentean. Antidepresiboa arin pasetan da garunera. Logikea dauka, ze organo horretan eragiteko diseinauta dago. Oxibentzona be asko akumuletan da arrainean, polaridade bajua daukalako, eta antibiotikoak, kontrara, polaridade altua daukanez, gorputzean sartu baina segiduan kanporatuten da. Horrek ez dau esan gura arrainean eraginik ez daukanik.
Antidepresiboakaz arrainen jokaerea diferentea zan?
Bai. Hori zan gure bigarren helburua, ikustea ea ze eragin daukien kutsatzaile horreek arrainetan. Ikusi genduan akumuletan dirala eta botika hori guri eragin bat egiteko dago sortuta, zergaitik ez deutso ba eraginik egingo arrainari? Eta ikusi genduan esperimentu baten, dosi altuan antidepresiboa hartutako arrainak zurbildu egin zirala, zuritu, eta apetitoa bajatu egin jakien. Gelditu ziran erdi grogi moduan, ibilten ziran astiroago...
Baina, aldaketa bat ikusteko organismo mailan, hau da, zuk begiakaz ikusi ahal izateko, bere gorputzeko metabolitoetan emon diran aldaketak handiak dira. Orduan arrainen metabolismoa aztertu genduan. Eta oxibentzonagaz, eguzkitako kremeagaz, begibistan ez zala ezer aldatuten emoten eban arren, ikusi genduzan aldaketak metabolitoetan.
Ikusten da arrain kutsatuetan badagozala aldaketak.
Orduan oin zer egin behar da?
Guk egin dogun ikerketea beste ikerketa genomiko batzukaz edo konparau beharko litzateke, benetan esateko aldaketak egon dirala eta zein mailatarainokoak izan daitekezan. Ze, arrainari metabolitoa aldatu arren, akaso ez deutso askorik eragingo. Baina ez badau jaten eragina euki ahal dau arrainaren superbibentzian eta arrain asko hilten badira, horrek populazinoari eragin ahal deutso.
Guk egin genduzan esperimentuak aste biko esperimentuak ziran baina arrainak bizitza osoan dagoz uretan, eta ez dira bizi antidepresibo edo antibiotiko bakar bateri esponiduta, kutsatzaile koktel baten bizi dira.
Gure ikerketea atariko ikerketea dala esango neuke. Oin ikusi beharko da ea espezie diferenteetan eragina bardina dan ala ez. Ea eragina bardina dan arrain gazte, arrain handi edo-eta arrautzetan, berbarako. Nik pentsetan dot tesia hasi nebanean baino galdera gehiago daukadazala oin buruan.
Kutsatzaile koktel bat da itsasoa orduan. Egin beharko litzateken lehenengo gauzea da itsasoa ez kutsatu, ezta?
Hori da. Kontua da gure aktibidadeagaitik gizakiok urak kutsatuten badoguz, arrainak arriskuan ipinten gabizala. Eta beste kontu bat da zer egin ahal dogun kutsadura hori ekiditeko. Hori ez da izan ikerketa honen helbura baina buruan eukiteko gauza bat bada. Eta botiken aldetik, neurri bi dagoz: bata da konsumoa bajatutea, ze botika batzuen kasuan, nire ustez, konsumoa ez da egokia... Eta bestea da kutsatzaile hori garbitu ahal daben araztegiak egitea. Ze kutsatzaile barriak sortzean badoguz, araztegiak egokitu beharko dira kutsatzaile horreek garbituteko.
Antidepresibo lar hartzean badira gizarte baten, igoal diseinau beharko litzatekena da gizarte zoriontsuago bat.
Bai. Halan da. Eta albo efektu gitxien daukien antidepresiboak diseinau beharko dira. Eguzkitako kremen kasuan, ez dira araztegietatik pasetan, ze nik hondartzan kremea emon eta uretara noa segiduan. Botiken kasuan kutsatzailea ez-zuzena dala esaten da, bide bat egin behar daualako, kremen kasuan barriz, zuzena.
Baina badagoz alternatibak. Badagoz ingurumenerako hain kaltegarriak ez diran osagarriak daukiezan kremak. Nik aztertu dodan kutsatzailea, oxibentzona, hemen ez dago legislauta, baina Hawain debekatuta dago koralari kalte egiten deutsalako.
Hasi beharko gara farmazietan eta "itsasoaren laguna" edo antzeko pegatinadun produktuak eskatzen. Nik pentsetan dot badagozala norbanakook egin ahal doguzan gauzak, hartu ahal doguzala neurri batzuk. Eta beste asko ebatzi politikoak dira.

2019/6/3

HAUTESKUNDEAK Dime Aukeratu plataformearen esku geratu da zein partiduk hartuko dauan alkatetzea Diman

Maiatzaren 26ko udal hauteskundeak sei alkate barri ekarri dabez gure eremura; Arantzazun, Artean, Diman, Igorren, Ubiden eta Zeanurin, hain zuzen be. Areatzan, Bedian, Lemoan eta Zeberion barriz, oin arteko alkateak jarraituko dabe.

 

Karguan beteranoena Aitor Sorriketa da, 16 urte daroaz eta. Lemoako Saioa Elejabarrietak hirugarren legegintzaldiari ekingo deutso oingoan. EH Bilduk bost herritan jaso ditu boto gehien eta lau alkatetza lortu dauz. EAJ-PNVk, beste lau. Diman, agintean egon dan EH Bilduk lau zinegotzi izango ditu, EAJ-PNVk hiru eta Dime Aukeratu plataformeak bi. Holan, Dime Aukeraturen botoak edo abstenzinoa behar ditu EH Bilduk, eta EAJ-PNVk plataformearen botoak aginte makilea eskuratzeko. Ubiden, Ubideko Herri Kandidatureak aginduko dau, bost zinegotzitatik lau lortu dauz eta.
Gure eskualdeko sei herritan alkatea aldatuko dan arren, aurreko legegintzaldian agintean egon dan partidu berekoa izango da Artean izan ezik. Diman, Dime Aukeratu plataformearen eskuetan dago, EH Bilduk jarraitutea ala EAJ-PNVk eskuratzea alkatetzea.
Asier Aburtok (EH Bildu) hartuko deutso lekukoa Igor Menikari Arantzazun. Areatzan, Asier Garciak (EH Bildu) segiduko dau alkatetzan. Artean, EAJ-PNVko Alberto Intxaurraga izango da alkate; izan be, aurreko legegintzaldian ez bezala, EAJ-PNVk zinegotzi gehiago ditu, EH Bilduk eta Aldatuz Herri Plataformeak batuta baino.
Bedian, Aitor Sorriketa (EAJ-PNV) izango da alkatea, atzenengo 16 urteotan legez.
Diman, Jose Mari Atutxa (EH Bildu), Josu Gorospe (EAJ-PNV) edo Koldo Ausmendi (Dime Aukeratu) izango da alkate.
Igorren, EH Bilduk segiduko dau, baina alkatea aldatu egingo da. Illart Gumuzio izango da alkate barria. Lemoan ordea, Saioa Elejabarrietak (EH Bildu) jarraituko dau, bere hirugarren legegintzaldiari ekiteko.
Ubiden, Ubideko Herri Kandidatureak irabazi ditu udal hauteskundeak eta Zigor Iturrioz izango da alkate. Zeanurin eta Zeberion EAJ-PNVk lortu ditu zinegotzi gehien. Zeanurin, Eider Ajuriagerrak (EAJ-PNV) hartuko deutso txandea Eusebio Larrazabaleri, eta Zeberion, Karlos Idirinek (EAJ-PNV) jarraituko dau alkate izaten.

Zinegotziak
Honeek dira herri bakotxeko zinegotziak.

Arantzazu
Asier Aburto Cortes (EH Bildu)
Adela Perez Perez (EH Bildu)
Haritza Iturbe Izagirre (EH Bildu)
Jesus Mari "Txusmi" Etxebarria Etxebarria (EH Bildu)
Maria Begoña Llano Intxausti (EAJ-PNV)
Jon Monasterio Lejarazu (EAJ-PNV)
Olatz Petralanda Artabe (EAJ-PNV)

Areatza
Asier Garcia Artetxe (EH Bildu)
Yazmina Beobide Aldape (EH Bildu)
Maitane Diez Landajo (EH Bildu)
Iban Simon Iruretagoiena (EH Bildu)
Jose Ramon Ipiñazar Anibarro (EH Bildu)
Carmen Taban Tudorache (EH Bildu)
Damian Agirremota Pujana (EAJ-PNV)
Itziar Zuloaga Egaña (EAJ-PNV)
Jesus Maria Atxa Arce (EAJ-PNV)

Artea
Alberto Intxaurraga Goti (EAJ-PNV)
Ainare Sanchez Basaguren (EAJ-PNV)
Gorka Beitia Zurinaga (EAJ-PNV)
Iratxe Lezeta Ortueta (EAJ-PNV)
Igor Etxaniz Urrutia (EH Bildu)
Itsaso Arrizabalaga Arrizabalaga (EH Bildu)
Iosu Murgia Gonzalez de Mendoza (AHP)

Bedia
Aitor Sorriketa Larrea (EAJ-PNV)
Miren Igone Etxebarria Zamalloa (EAJ-PNV)
Imanol Ispizua Arruti (EAJ-PNV)
Meritxell Lejarzaburu Atutxa (EAJ-PNV)
Aitziber Linaza Basaguren (EAJ-PNV)
Jose Manuel Sanchez San Juan (EAJ-PNV)
Lurdes Ortega Lahera (EH Bildu)
Josu Jule Linaza Goikoetxea (EH Bildu)
Amaia Chantal Arrarte Etxeberria (EH Bildu)

Dima
Jose Mari Atutxa Olabarri (EH Bildu)
Oihane Barrenetxea Olabarri (EH Bildu)
Borja Ruiz Huerta (EH Bildu)
Begoña Quevedo Egia (EH Bildu)
Josu Gorospe Lapatza (EAJ-PNV)
Iurdana Acasuso Atutxa (EAJ-PNV)
Ibai Larrinaga Gastañazatorre (EAJ-PNV)
Koldobika Ausmendi Iturrate (Dime Aukeratu)
Iratxe Agirre Goikoetxea (Dime Aukeratu)

Igorre
Illart Gumuzio Larrazabal (EH Bildu)
Miren Karmele Aurrekoetxea Arkotxa (EH Bildu)
Ibon Ocerin Bengoa (EH Bildu)
Maria Jose Soraya Lizundia Sanchez (EH Bildu)
Jon Koldobika Mendiolabeitia Urkijo (EH Bildu)
Maite Arrizabalaga Arrizabalaga (EH Bildu)
Andere Ortuzar Uribe (EAJ-PNV)
Rakel Barañano Gurtubai (EAJ-PNV)
Koldo Atutxa Apodaka (EAJ-PNV)
Maitane Ipiñazar Miranda (EAJ-PNV)
Jon Zabala Hormaetxe (EAJ-PNV)

Lemoa
Saioa Elejabarrieta Amorrortu (EH Bildu)
Eukeni Bikarregi Uriarte (EH Bildu)
Marian Garay Salutregi (EH Bildu)
Aritz Undurraga Almaraz (EH Bildu)
Ioritz Fernandez Garcia (EH Bildu)
Jon Andoni Perez Bilbao (EH Bildu)
Iñigo Zuloaga Lopez de Letona (EAJ-PNV)
Esther Iturrioz Rementeria (EAJ-PNV)
Mikel Barandika Larrea (EAJ-PNV)
Zuriñe Etxebarria Zuluaga (EAJ-PNV)
Iñaki Barrenetxea Iriondo (EAJ-PNV)

Ubide
Zigor Iturrioz Herrera (UHK)
Iñaki Beobide Ruiz de Escudero (UHK)
Aritz Azcorbebeitia Alberdi (UHK)
Ernesto Villate Gonzalez (UHK)
Aser Astorgano Martin (EAJ-PNV)

Zeanuri
Eider Ajuriagerra Arana (EAJ-PNV)
Mikel Ibarra Martinez (EAJ-PNV)
Gurutze Etxebarria Zuloaga (EAJ-PNV)
Nagore Madariaga Paredes (EAJ-PNV)
Irati Altuna Zuazua (EAJ-PNV)
Javi Campo Goikuria (EH Bildu)
Nahia Urrutxua Arriortua (EH Bildu)
Arkaitz Estiballes Ormaetxea (EH Bildu)
Mikel Sagarna Agirrezabala (EH Bildu)

Zeberio
Karlos Idirin Gorrotxategi (EAJ-PNV)
Beñat Iriondo Petralanda (EAJ-PNV)
Natalia Martinez Manzarbeitia (EAJ-PNV)
Jon Etxebarria Nieto (EAJ-PNV)
Edurne Intxaurraga Beaskoetxea (EAJ-PNV)
Laxia Olagorta Gomez (EH Bildu)
Itziar Aranguren Solatxi (EH Bildu)
Roberto Calleja Arozeta (EH Bildu)
Miren Begoña Beltran Agirre (EH Bildu)

2019/5/15

AREATZA MUSIK AND BEER Garagardao eta musikearen jaia Areatzan

Areatza Musik and Beer, Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkarteak antolatutako, bertoko eta nazinoarteko musikea eta Euskal Herriko garagardao artisauaren jaialdia, maiatzaren 31n eta bagilaren 1ean izango da. Musikeari jagokonean, Eskean Kristök, Arratiako taldeak, eta Euskal Herria, Galiza, Britainia Handia eta Amerikako Estadu Batuetako beste 9 taldek joko dabe jaialdian. Garagardaoari jagokonean barriz, Basqueland Brewing-eko garagardao artisauak dastatzeko aukerea egongo da. Janari kontuetan be eskaintzea ugaria izango da. Hau danau Areatzako plazea estalduko dauan karpa baten egingo da.

 

Mississippi Queen & The Wet Dogs (rock-soul), Los Brazos (rock), Keylock (blues-rock), Eskean Kristö (rock), James Room & Weird Antiqua (blues), The Soul Jacket (rock and roll), Jared James Nichols (blues-rock) eta The Riff Truckers (rock and roll, blues eta country) izango dira Musik and Beer jaialdian musikea ipiniko daben taldeak eszenaleku nagusian. Paul San Martin Trio taldeak bariku arrastia, maiatzak 31, girotuko dau errekako pasealekua, eta zapatu eguerdian EuskOrleans Dixie Band taldeak animauko dauz Areatzako kaleak. Garagardaoari jagokonean, hiru estadubatuarrek Hernanin sortutako Basqueland Brewing Project-ek (BBP) ekoiztutako garagardaoak dastatu ahal izango dira batez be. BBP enpresearen zazpi garagardao: Captain, Imparable IPA, Arraun Amber Ale eta Begi Haundi, hain zuzen be, beste hirurak denporaldiko garagardaoak izango dira. Beste garagardao bi be dastatu ahal izango dira; DouGall’s-en Leyenda Bitter ingelesa estilokoa eta Braseserie d’Achouffe-ren La Chouffe garagardaoa Blonde Ale belgiarra. BBPk 25 garagardao desbardinetik gora egiten ditu, Arzak, Berasategi eta jatetxe ezagunenetan saltzean diranak. Sariak be jaso ditue euren garagardaoetako batzuek.
Gastronomiari jagokonean, barikuan, hilak 31, Kaitxo-ren txokolateak eta kafeak dastatu ahal izango dira errekako pasealekuan, Paul San Martin Trio musika taldeak jo bitartean. Hurrengo egunean, eguerdian, gaztaia eta garagardaoaren maridajea Beerbaoren eskutik eta bermuta eta gildak eskainiko ditu Destilerías Atxak. Arrastian, Destilerías Atxako Rudaina Jaber Carballoren eskutik konbinaduak egongo dira Areatzan. Gainera, jaialdi osoan, antolakuntzeak ipinitako jatekoa saltzeako leku bat egongo da udaletxeko arkupetan eta Bilbo Dulcek bere produktu gozoak salgai eukiko ditu.


2016tik garagardaoa eta musikea buztartzen
Areatzak beti izan dau musikeagazko lotura handia eta ekitaldi eta musika ziklo ugari egoten dira urtean zehar: Musika bakarrean, Erdu eta musikatu, Folklore Bizian, folk jantza eta jantza tradizional ikastaroak EHUgaz batera eta Zezili Deuna eta San Bartolome egunetako kontzertuak. Horrezaz gainera, Areatzako Musika Bandea sortu eta 35 urte beranduago, bandeak funtzionamentuan jarraitzen dau. Oin dala hiru urte, AGE-Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkartea sortu zan, gargardaoaren ekoizpen artisaua eta kalidadezko konsumoa bultzatzeko. Eta holan, 2016an, Beerllaro edo Garagardaoaren Eguna ospatu zan. 2017an, Areatzako Tabernarien Elkarteak, Areatzako Udalak, AGE Beerllarok eta Areatzako Kirol Kultur Batzordeak indarrak batu ebezan Blues and Beer Lehenengo Nazinoarteko Jaialdia sortzeako. Herriko eragileen laguntzeagaz, eskola eta Udala moduko instituzinoakaz, ehundaka lagunek disfrutau ahal izan eben jaialdia. Eskola umeentzako berbaldiak dozenaka ikasle bildu ebezan, kale banden nondik norakoak aztertu eta ikasiz. Mila lagun inguruk bertako garagardaoaren 1.900 kaina dastatu ebezan. Food truckak arrakasta itzela izan eban eta 800 zerbitzu emon ebazan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu eban Facebook-en 3.200 bistaratzera heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1.500etik gora izatea.
Igaz, musika estiloak ugaritzearen aldeko apustua egin eben antola- tzaileak. Zazpi kontzertu antolatuz bariku eta zapatuan. Gastronomiari jagokonean, mila bat lagunek bertako garagardaoaren 2.900 kaina dastatu ahal izan ebezan. Food truck-ak eta hanburgesak be arrakasta itzela izan eben, 1.200 zerbitzu emon arteraino. Kamiseta eta edalontzien salmentea ikaragarria izan zan; hurrengoz hurrengo, 250 eta 750. Hedabideetan presentzia etenbakoa izan zan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu dau Facebookeko jarraitzaileak ia 900era heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1500etik gora izatea. Aurten sareko presentzia handitu dabe eta musikandbeer.eus webgunea martxan ipini dabe
Antolatzaileak aurten bai kalidade aldetik, bai kopuru aldetik igazkoa gainditzeko asmoa daukie. "Urtez urte oinarri sendoak ezarriz goazen heinean, musika proposamena be handituz eta garatuz doa. 2019. urteko jaialdian musika eskaintzea zabaldutea ebatzi dogu; holan aurten, jaialdiaren egun bietan, alde batetik barikuan Paul San Martin Trio eukiko dogu txokolate eta kafe dastaketea girotzen eta zapatu eguerdian bermut sesinoagaz batera kalean musikea joten ibiliko dan talde bat egongo da" dinoe antolatzaileak. "Gure ustetan, apurka-apurka hasikeratik jarritako helburuak beteten gabiz: alde batetik, bertako zein inguruko biztanleak kalidadezko rock, blues, funky musikaz gozatzea eta bestetik, Euskal Herriko, espainiar estaduko zein atzerriko taldeentzat erreferentziazko jaialdi bihurtzea. Musika eskaintza honen helburu nagusia Areatza Musik & Beer jaialdiaren eremuak zabaltzea da" gehitu dabe. Musikeaz gainera "jaialdi honek herriarentzat onurak dakarz, holango jaialdiak turismorako sano erakargarri bihurtu dira-eta. Turismo kultural barri baten agerpenaren aurrean gagoz eta indartu behar dala uste dogu, herri askok euren eskaintza turistiko moduan opatzen dabe esaterako" azpimarratu dabe.


AREATZA MUSIK & BEER

Egitaraua
Maiatzak 31, barikua
17:00etan, Kaitxoren eskutik txokolate eta kafe dastaketea eta salmentea errekako pasealekuan Paul San Martin Trio musika taldeak girotua.
19:00etan, Mississippi Queen & The Wet Dogs.
20:30ean, Los Brazos.
22:15ean, Keylock.
24:00etan, Eskean Kristö.

Bagilak 1, zapatua
12:00etan, garagardao (Beerbao) eta gaztai maridajea errekako pasealekuan (15 euro).
13:00etan, bermut eta gilda (Destilerías Atxa) maridajea errekako pasealekuan (15 euro).
13:30etik 15:30era, musikea herrian zehar EuskOrleans Dixie Band taldeagaz.
16:00etan, Destilerías Atxako Rudaina Jaber Carballok prestatutako konbinaduen maridajea (10 euro).
17:00etan, Munduko III. Garagardao Kupelen Jaurtiketa Lehiaketea.
18:00etan, James Room & Weird Antiqua.
20:00etan, The Soul Jacket.
22:00etan, Jared James Nichols.
24:00etan, The Riff Truckers.
Egun bietan, antolakuntzeak udaletxeko arkupetan ipinitako janari stand-a eta Bilbo Dulceren postre gozoak egongo dira.

2019/5/1

DANEL ELEZKANO "Egindako lan guztiak merezidu izan dau holango momentu bat biziteagaitik"

85 kilo, 1,87 metro eta 25 urte ditu Danel Elezkano pelotariak. Bere debuta 2012ko abuztuaren 18an izan zan, Bilboko Bizkaia pelotalekuan. Hiru urtegaz hasi zan pelotan eta lau urtegaz Zaratamoko klubean izena emon eban. Kantxan bakarrik ez, unibersidadeko ikasketetan be ondo moldatuten da. ADE ikasi dau Sarrikon eta tributazinoaren inguruko master bat egin dau. Elezkano Zaratamon bizi izan da oin dala sei urtera arte. Harrezkeroztik Diman bizi da.

 

Rakel Aldekoa Diez


Pelotan sekulako lorpenak ditu, 2011n, Baque torneoko buruz buruko txapelduna izan zan Gazte mailan, baita El Diario Vasco-Bankoa Lehiaketako txapelduna Promesetan eta Euskadiko binakako txapelduna Gazte mailan. 2013. urtean Promozinozko banakako txapeldunordea izan zan, 2018. urtean EPELen binakako txapeldunordea eta aurten binakako txapelduna izan da Beñat Rezustagaz batera.

Zaratamokoa zara baina Diman bizi zara. Noz eta zergaitik etorri zinan Dimara?
Ama Dimakoa da eta oin dala 12 urte gurasoak etxe bat egin eben izekoagaz batera. Lehenengo urteetan Zaratamon bizi ginanean astegoienetan eta udan joaten ginan Dimara eta oin berton bizi gara.


Non ikasi zenduan pelotan? Zein izan da zure ibilbidea pelotari moduan?
Pelotan oso gazterik hasi nintzan; anaiak be pelotan egiten eban eta bera ikusten frontoira joaten nintzan. Arrastiak pasetan nebazan frontoian edo aitagaz edo anaiagaz eta lau urte ingurugaz Zaratamoko klubean apuntau nintzan. Gazteena nintzan diferentziagaz. Gainera, normalean 8-9 urtegaz hasten zara txapelketak jokatuten eta ni 6 urtegaz hasi nintzan. Bertan, Haur mailara arte egon nintzan eta gero Galdakaora pasau ginan, anaia eta biok, Zaratamon nire edadeko bakarra nintzalako. Galdakaon urte batzuk egin eta Gazte mailan, Asegarcegaz (oin Baiko) akordio batera heldu ginan eta debutau egin neban. Gero profesionaletan, 4 urte Asegarcen egin ondoren Aspera aldatu nintzan. 2016tik Aspen nago.


Zer moduz Aspen?
Ezin naz kejau, oso-oso gustura nago. Bere sasoian esan neban aldaketea aukera deportiboakaitik bakarrik zala, partidu estelarrak eta txapelketak jokatuteko. Aspek aukera hori emon eustan lehenengo egunetik, konfiantza handia ipini dau nigan, eta aukera horreek emon deustezanean, ni saiatu naz aprobetxetan. Emaitza onak lortu dodaz, baina sasoi onak etorri diran moduan txarrak be etorriko dira.
Egia esan urte bi honeetan asko disfrutau dot, lesinoak errespetau egin nabe, eta lesinoak errespetau ezkero kontinuidade bat izaten da.
Sano eskertuta nago enpreseari eta gustauko jatan be Jokin Etxaniz goraipatutea, niretzako beragaz topo egitea bide honetan subertea izan dalako. Beti gainean dagoan entrenadorea da eta gugaz hartu-emon estua dauka.


Eskoieko eskuan jaiotzetik lesino bat daukazu. Halanda be esan lei ez dala oztopo izan zuretzat. Ze eragin izan dau edo dauka horrek zugan?
Inoz be ez dot euki inongo minik besoan. Arraroa da, ze pelotan egiteko besoa guztiz-guztiz ez luzatutea oztopo bat izan leitekela emoten dau, baina minik ez dot euki inoz inon eta oztopoa ba ez dakit zer esan... nik beti esan dot nire puntu sendoenetako bat ezkerra dala, eta uste dot, eskoieko besoa normal eukiko baneu, ezkerrekoa ez nebala hainbeste landuko. Langundu egin deusta horretan. Txikitan be ezkerragaz lan asko egin neban eta euki dodazan entrenatzaileai be eskerrak emon behar deutsedaz eskoiagaz jokatuten behartuteagaitik. Horregaitik sakea beti egin dot eskoiagaz entrenamentuetan, eta partiduetan be saiatu naz hobetuten.


Zein da zure egunerokotasuna? Zenbat ordu emoten dozu entrenetan?
Entrenetan pelotari bakotxak bere metodoak daukaz. Aspek prestatzaile fisiko bat dauka baina Tolosan dago eta aukerea emoten deuskue prestatzaile bategaz geure kontura ibilteko. Nik, debutau aurretik Aitor Erauzkin euki neban prestatzaile. Gaztetatik ezetu izan dot Lemoakoa dalako. Beragaz oso gustura nago, konfiantza handia daukagu. Berak badaki zelangoa dan nire gorputza, noz nagoan ondo, noz behar dodan gehiago, noz gitxiago... eta planifikazinoa diferentea izaten da. Txapelketetan partidu egunak be ez dira bardinak, batzuetan barikuetan eta beste batzuetan zapatuetan, partidu egunaren arabera egiten doguz entrenamentuak. Normalean 2 edo 3 egunetan, Lemoan egiten dot entrenamentu fisikoa, eta gero beste bi egunetan saiatuten naz Jokin Etxanizengana joaten. Binakako Txapelketan adibidez, lau hilabete dira eta Iruñean jokatu ezkero, ba saiatuten gara Iruñeako frontoian entrenamentua egiten; Bilbon jokatu ezkero Bilbon, eta abar. Eta txapelketatik kanpo, Eibarren egiten dodaz entrenamentuak.


Binakakoa irabazi dozu. Zer suposatzen dau horrek zuretzat?
Kirol ikuspuntutik ez dot uste pelotari diferentea nazanik finala jokatu baino ordu bete arinago nintzanekoa, baina igarten da ilusinoa sortu dodala inguruan. Sano aste politak izan dira honeek. Igaz finala jokatuteko aukerea izan neban eta esan neban nigaitik baino gehiago inguruko jenteagaitik egin eustala ilusinoa; eta aurten be bardin pentsetan dot. Gauza sano polita izan da, amets bat bete dot. Uste dot oin arte egindako lan guztiak merezidu izan dauala holango momentu bat biziteagaitik.


Diman ospatu zenduan ezta? Zelangoa izan zan harrerea?
Diman egin genduan ospakizuna, igazko moduan. Oso momentu hunkigarria izan zan. Dimara heldu ginan eta pilo bat jentek egin euskun harrerea. Gero frontoian afaldu genduan danok batera, eta bueno, bertan ikusten dozuz, familia, Zaratamoko lagunak, kuadrillea, Dimako lagun guztiak... Berotasun hori igarten dozu eta nire kasuan behintzat subertea daukadala uste dot. Izan be, momentu onetan baino momentu txarretan be, eta benetan behar izan dodazanean hor euki dodazalako bai familia eta bai lagunak lagunduteko prest.


Rezusta izan dozu bikotekide. Zelangoa da zuen arteko hartu-emona?
Beñategaz sano hartu-emon estua daukat. Binakako Txapelketea luzeena da, lau hilabetekoa, eta urte biotan partidu guztiak jokatu doguz. Ordu asko pasau doguz alkarregaz eta kantxatik kanpo be hartu-emon oso ona daukagu. Askotan Eibarren entrenetan dogu alkarregaz eta txapelketetan, entrenamentu eta partidu asko alkarregaz izan doguz.


Binakakoa irabazi eta oin Banakakoa preparetan zabiz. Horretan be txapela ekarteko asmotan, ezta?
Entrenau ahalik eta gehien egingo dogu baina badakit banakakoa irabaztea oso gatxa dala. Gainera ez daukat neure burua banakako pelotarizat, ze Banakako Txapelketea irabazteko sano golpe handia euki behar da. Atzen urteotan banakako jokoak euki dauan aldaketeak lagundu ahal deusta, gaur egun airez asko jokatuten dalako. Igaz harritu egin nintzan emondako maileagaz. Finalerdia jokatu neban eta aurten be ilusino bardinagaz preparauko dot.


Zer gurago dozu banakakoa ala binakakoa? Modalidade bakotxaren alde onak eta txarrak.
Niri hiru distantziak gustetan jataz asko: bai binaka, bai eskuz banaka, eta bai lau t'erdikoa. Eta gainera uste dot niretzako be ona dala hirurak jokatutea. Entrenamentuak desbardinak izaten dira: eskuz banaka eta lau t'erdiko entrenamentuak oso gogorrak izaten dira normalean. Nire dohaiak ikusita hiruretatik gitxien nigaz doana frontoi osokoa da, igaz lau t'erdian baino emaitza hobeak lortu nebazan arren.


Zeintzuk dira zure helburu profesionalak pelotan?
Disfrutetea ahalik eta gehien, batez be momentu onak disfrutetea, ze txarrak be euki dodaz eta txarretan sufridu egiten dot. Ni, egia esan oso pozik bizi naz. Beti amestu egin dot pelotari izatea eta lortu egin dot. Oin partidu garrantzitsuak jokatuteko aukerea daukat.


Kirolarien bizitza profesionala ez da luzea izaten. Ondoren zer egingo dozun pentsauta daukazu?
Ikasten beti ondo ibili naz. Enpresen administrazinoa eta direkzinoa ikasi neban eta uste dot biharko egunean horregaz zerikusia daukan zeozertan lan egingo dodala. Momentuz pelotan zentrau gura dot, baina ikasketak ez dodaz alde batera itxi, urtero saiatuten naz zeozer egiten. Oin dala urte bi master bat egin neban. Oin, ingelesagaz nabil burrukan.


Nortzuk izan dira zuretzat erreferente pelota munduan? Eta bizitzako beste arloetan?
Bizitzako beste arloetan familia, hau da, aita, ama eta anaia dodaz erreferente. Pelotan lehen esan dodan moduan, izan dodazan entrenatzaile guztiak eskertuten dodaz. Eta idoloren bat aitatutearren, goi mailako pelotari guztiak gustau jataz, zeozer berezia euki dabe hor goian egoteko: Oinatzek, Xalak, Titinek... danak. Baina uste dot denpora askoan ez doguzala Aimar eta Juan lango beste bi ikusiko. Pelotari perfektuak izan dira. Eta niri Abel Barriola beti gustau izan jata nahiz eta atzelaria izan. Txikitatik asko jarraitu izan dot eta uste dot eredu izan dala bai kantxan eta bai kantxatik kanpo.


San Mamesen ohorezko sakea egin zenduan Athletic eta Rayo Vallecanoren arteko partiduan. Zer sentidu zenduan?
Ia-ia finalean baino urduriago egon nintzan! (barrezka). Inpresinoa emoten dau futbol zelaira sartu eta hainbeste jente ikusteak. Ez gagoz ohituta, futbola beste mundu bat da. Oso hunkigarria izan zan.
 

2019/5/1

BERRIZTU Eduardo Cabrera: "Nerabeak dira, beste barik"

Areatzako moja-komentua izandakoan, hainbat nerabe dagoz heziketa, laneratze eta gizarteratze prozesu baten barruan, gurasoenganako indarkeriagaitik epaile batek holan aginduta. Zentroa Berriztuk kudeatuten dau. Berriztu irabazi asmo bako erakundea da, 1991n hasi zana hego Euskal Herrian egoan lehenengo Gazte-justizia zentroa kudeatuten.
Eduardo Cabrera Berriztuko pedagogoa eta Gazte-justizia arduradunagaz egon da BEGITU.


Nortzuk zagoze Berriztun?
Momentu honetan 320 profesional gagoz, gehienak Hezkuntza alorrekoak: psikologoak, pedagogoak, gizarte hezitzaileak, gizarte langileak, abogaduren bat... baina baita medikuak eta erizainak be. Gehienak hezkuntza alorreko profesionalak.
Lehenengo zentroa, oin dala 28 urte sortu genduan, 14 eta 18 urte bitartekoentzat izan zan Ortuellan. Hortik aurrera, laguntza alternatibak zabaltzen joan gara. Gazte-justizia, Genero Indarkeriaren biktima diran andrantzako zerbitzu integrala, Gurasoen aurkako indarkeriari aurre egiteko familia alorreko esku hartze programak, Laneratzea eta gizarteratzea, eta abar.


Zer dala-eta zagoze Areatzan?
Areatzan egoteko aukerea komentuak berak emon euskun baldintza onak ditualako: eraikin handia da, eta edozein alternatiba egiteko posibilidadeak ditu. Hasikera baten, zertarako erabili oso ondo jakin barik hartu genduan. Erosteko aukerea emoten dauan alokairuan, hain zuzen. Mojak gure alde egin eben, atzean egoan erakundea gustetan jakien eta. Erabilerarako aukerak ikusten ibili ginan eta atzenean, Eusko Jaurlaritzagaz, gurasoenganako indarkeria erabili dabenentzako zentroa sortzeako ideak egin eban aurrera.


Komentuak mojena izaten jarraituten eban?
Bai. Oingo hilean (martia) edo datorrenean sinatuko dogu salmentea. Alokairuan urte bi egon gara. Guri asko gustetan jakun lekua, hemen hezkuntza alternatiba bat egiteko, baina ez geunkan nogaz. Ez geunkan erakunde publikorik atzean.
Urte bi honeetan egon gara leku honetan interesauta egon eitekean erakunde publiko baten bila. 2018ko zezeil edo martian ikusi genduan zentro espezifiko baten premina eta kontaktuetan hasi ginan. Abenduan sinatu genduan hitzarmena.


Areatzan gurasoen kontrako indarkeria erabili dabenentzako zentro bat egitea zuengandik sortu zan ala Eusko Jaurlaritzatik?
Batera. Egia esan, Gazte-justizia arloko zerbitzu gehiago daukaguz. Orduan, Jaurlaritzako teknikariakaz beharrean gengozanean, pentsau genduan gurasoenganako indarkeriaren errealidadea, beste arazo batzuen errealidadeagaz ez bateratzea komenidu zala. Gazte honeek daukien arazo gehienak etxean izaten ditue. Kanpoan ez dira hain problematikoak izaten eta hobe da beste batzuetatik aparte eukitea. Alde batetik, laguntza lana konzentretearren, espezifikoago egitearren, eta bestetik, ez dagiezan kutsatu beste batzuen arazoakaz.


Zenbat urte ditue zentro honetan dagozan gazteak?
Sartzean diranean, 14 eta 18 urte bitartean izaten ditue, horixe dalako adin txikiko lege penalaren edadea. Gero, ezarritako neurrien arabera, 19 urte artekoak be egon daitekez. Baina orokorrean, 14 eta 18 urte artean eukiten dabez.


Hona etorten diranak beraz, epaile batek emondako agindua beteten etorten dira.
Bai, askatasunaz gabetzeko zigorra daukie. Edo, talde hezitzaile baten alkarbizitza egitea be izan daiteke epailearen agindua. Atzen hau ez da askatasunaz gabetzeko neurria, baina bai etxetik urteteko agindua.
Bizkaian badago gurasoen kontrako indarkeria erabili daben gazteentzako zentro bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe dagoana, Hobetzen izenekoa. Hau be geuk kudeatzen dogu. Zentro honetan dagozan gazteak etxean biziten jarraituten dabe baina heziketa lana eta lan terapeutikoa zentroan egiten dabe. Zentro horretara, gazteak, euren familiak eta hezitzaileak joaten dira lan egitera.
Normalean, gurasoenganako indarkeria egoera gehienak holan konpontzen dira, euren inguruan esku-hartze hezitzaile bategaz. Baina batzuetan ez da nahikoa izaten. Batzuetan gaztea etxetik atera behar da eta orduan, epaileak holan ebazten badau, zentro honetara etorri daiteke.


Berriztuk hartzean dau ardura hori, ezta?
Bai. Eusko Jaurlaritzagaz hitzarmen bat sinatuta daukagu. Jaurlaritzak, dirua emoten dau urtean zentroaren diseinua egin eta langile kopuru bat kudeatzeko. Guk aurkeztu genduan proiektua eta kudeaketea mistoa da. Kudeaketa eredu mistoa asko erabilten da Euskal Herrian: erakunde pribaduak proiektua egin eta aurrera ateraten dau, eta erakunde publikoak ikuskatu eta zentroaren segimentua egiten dau.
Zentroan hiru lan mota dagoz. Alde batetik, lan sozio-hezitzailea dago; hau da, gizarte trebetasunakaz, bulkaden kontrolagaz, balioakaz... lotutako lanak. Gero, alde terapeutikoa dago. Familia terapeuta batek, gazteagaz, gazte taldeagaz eta familiagaz lan egiten dau. Eta hirugarren arloa, heziketea da. Areatzan sukaldaritza tailerra daukagu. Gazteak, irakasleagaz euren bazkaria eta afaria egiten dabe eta, bide batez Oinarrizko Lanbide Heziketako ikastaro bat be egiten dabe. Beste OLHko ikastaro bat be badaukagu, eraikuntzen mantenimentuen gainekoa.
Normalean, heziketeari jagokonean, gazteren batek aurrera egin edo kapazidade handiagoa badauka, kanpoko baliabideak be erabilten dira. Esate baterako, Batxilergoko lehenengo maila egiten dabilen mutil bat daukagu. Bera ondo egon bezain laster, bere institutura bueltauko da. Heziketea mantenidu egin behar da, ezin da prozesua eten.


Mutilak dira danak?
Oin dagozanak bai, baina zentroa neskak hartzeako be prestatuta dago. Oin dagozan seirak mutilak dira.


Zeintzuk dira Berrizturen ezaugarriak?
Berriztuk esperientzia handia dauka laguntza alternatibak sortzean. Urte asko daroaguz alternatiba asko eta oso desbardinak sortzean, populazino mota askotarako. Gazte-justizia zerbizuak 28 urte beteko ditu laster. Proiektu asko egin doguz. Eta gurasoenganako biolentziari jagokonean, Hobetzen zentroa daukagu arazo honeek tratetako. Hamar urte dira sortu genduala. Ikerketa asko egin doguz eta oso jente trebatua daukagu gazteak eta euren familiak artatzen.


Zein da gurasoenganako biolentziaren egoerea Euskal Autonomiadun Erkidegoan?
Fiskaltzaren igazko datuen arabera %23 igon da. Errazoi bi dagoz. Bata da, jenteak konzientzia hartu dauala eta errazago eskatzen dauala laguntzea. Atoan eskatzen dau laguntzea eta hori oso ona da konpondu ahal izateko. Gero be badago beste gauza bat eta da, atzen finean nerabeak dirala. Nerabeen jokaera batzuen aurrean guraso batzuk lar bildurtuten dira. Nerabezaroa pasau beharreko sasoi bat da, autoridadea eta arauaren kontra daukan errebeldia guztiagaz. Eta familia egoera batzuetan, sortzean dan alarmagaitik, gehiago salatzen da.
Ete gero egia be bada toxikoen konsumoa bizkortu egiten dala nerabezaroan eta Euskal Herrian gurasook kontroletan ez dakiguzan jarkera nahikotxo dagozala. Hori da errealidadea. Ez da alarma biztutekoa baina gurasoen kontrako indarkeria kasu asko dagoz. Jentea lehenbailehen konpontzen saiatzen da, eta hori ona da.


Normalean, behin nerabezaroa pasautakoan, konpondu egiten da indarkeria arazoa?
Bai. Gehienetan bai, eta lehenago be bai. Nerabeak autoridadea eta arauakaz daukan hartu-emona birkokatzen dauanean. Heldutasuna eta portaerak ikasi edo berrikasi egiten dabez. Alde terapeutikoa be garrantzitsua da familia hartu-emonak konponduteko. Gehienetan, egoerea normalizetako aukera asko dagoz. Esan daiteke Gazte-justiziakoak dirala pronostiko onena daukien delituak.


Dana dala, gora doala dinozu, gure bizimoduagaz zerikusia dauka?
Orokorrean, gurasoenganako biolentzia hartu-emon batzuen aurrean gazteak daukan erreakzinoa izaten da. Esate baterako, izan leiteke permisibidade lar egon dalako, edo etxean genero indarkeria ikusi daualako... Errazoi asko egon daitekez. Baina egia da permisibidade handiko sasoi batetik gatozala eta danok be lar hartzean doguzala kontuan eskubideak eta lar gitxi eginbeharrak. Neska-mutilak zentrora datozanean, atoan galdetzen dabe ea zeintzuk diran euren eskubideak eta inork ez dau galdetzen ea zein dan bere eginbeharra. Hemen betebehar batzuk ditue: ohea egin behar dabe, jatekoa...


Ikuspegi baikorra daukazu, ezta? Gazteai osoko urtenbidea eskaintzen jakiela uste dozu?
Bai. Nik uste dot gurasoenganako indarkeriagaz amaitzeko baliabideak ipinten dirala. Garrantzitsua da Hezkuntza Sistemeak funtzino batzuk hartzea bere gain prozesu honetan lagunduteko. Baita osasun sistemeak be. Nik uste dot konpondu daiteken arazoa dala. Gizartea konzienziau egin da, konponbideak ipini dira martxan eta nire ustez, denporearen podesuz, normalidadera bueltauko da dana.


Zuek beharrean hasi zinienean, oin dala 28 urte, panoramea oso bestelakoa zan?
Bai, jakina! Gurasoenganako biolentziarik ez egoan. Egozan delituak jente baztertuagoak egindakoak ziran. Ez dauka zerikusirik oingoagaz. Gizartea aldatuten doa eta ez dakigu 20 urte barru legearen kontrako ze arazo klase eukiko dabezan nerabeak. Gizartea bera eta gazteen arazoak aldatu egiten dira.
Badago beste arazo bat, toxikoen konsumoagaz lotutakoa, eztabaida handia sortu dauana. Toxikoen konsumoa arazo larria da nerabezaroan. Ez gaurasoenganako indarkeria egiten dabenen artean, beste populazino mota baten baino. Izan be, batzuek ez daukie haxixa edo marihuanaren arriskuaren perzepzinorik. Oso normalizauta dago. "Nire semeak haxixa tabakoa balitz legez erre- tzen dau" dinoe gurasoak.


Gurasoak heroinaren sasoikoak dira eta horren aldean haxixa...
Baina ikerketak dinoe haxixak kalte handia egiten dauala, batez be oso gaztetan erre ezkero. Eragozpen handiak sortzean ditu eta lar normalizauta dago. Nik uste dot droga kontuak, "desnormalizau" egin behar dirala.


Zer moduz Areatzan? Batzuek ez ei dabe oso ondo hartu zuek hona etorri izana.
Danetik egon da. Lehenegotik Udalari eskerrak emon gura deutsat hasikera-hasikeratik babesa emon deuskulako. Baina egia da, okerreko informazinoak be ibili dirala bolo-bolo. Horregaitik, triptiko bat egin genduan jenteari erakusteko zer dan hau eta ateak zabalik jardunaldi bat be egin genduan. Bertan Udal eta eskualdeko erakundeak egon ziran.
Herriari esan behar jako neska-mutil honeek euren edadeko beste edozein neska-mutilen modukoak dirala. Kaletik doazenean autobusa hartzean edo beste edozertan, ez dabela institutuko gazteak baino arazo gehiagorik sortuko. Esan gura dot akaso egunen baten farola bateri ostikada bat emongo deutsiela, baina hori zentroko batek emon edo institutuko gazteak emon, bardin-bardina da. Gazte honeek kalera urteten diranean, ezer ez gertatzeko aukera asko dagozalako da. Eta gertatzen bada, konpondu egingo da beste edozein nerabegaz egiten dogun lez. Nerabeak dira, beste barik, eta heziketa prozesu baten dagoz.

2019/4/16

KORRIKA Euskerearen alde Korrika Arratian

Arratia, Ubide eta Zeberioko Udal, alkarte, partidu eta norbanakoak parte hartu eben 21. Korrikan. Zeberiokoak aprilaren 10ean eta Arratiakoak 13an, euskerearen aldeko konpromisoa erakutsi eben jai giroan.

 

Partaidetza horren lekuko dira orrialdeotara dakarguzan AEK-k eta Geuria aldizkariak ateratako argazkiak. Asko diran arren bat falta da, Zerturena. Izan be, begitu ateraten dauan Zertu Kultur Elkarteak eta Arantzarte jantza taldeak, Gezalako bidekurutzearen osteko 2364 kilometroa egin eben eta EALEk 2365 kilometroaren lehen erdia. Gezalan furgoneteak okerreko bidea hartu eban eta eurekaz jarraitzaile gehienak. Lekukoak baina, bere bidea egin eban, ilunpetan eta gitxi batzuen laguntzeagaz. Akaso, euskerearen bidean be, bizitzan legez, gauzak ilun dagozanean gitxik jarraituten dabelako bidetik. Danak egin eben bat Igorreko sarreran. Eguneko pasadizutxo bat baino ez zan izan. Beste askoren artean. Erdiko orrialdeetan eta atzenean argazkiak topauko dozuez.

2019/4/6

Korrika Arratian

Aprilaren 13an, 21:15ean sartuko da Korrika Arratian Lemoatik, eta Barazarretik urtengo da Otxandiora joateko. Arratiako AEK-k gure eskualdeko eta Otxandioko 66 kilometroak kudeatzen ditu: alkarteakaz berba egin, kilometroak banandu eta abar.


Korrikarako aste bi eskas falta diranean, 9 kilometro dagoz saltzeako, "Guztira 66 kilometro dira eta horreetatik 57 daukaguz lotuta momentuz. Falta jakuz batez be, Barazar aldekoak" azaldu deutso BEGITUri Gorka Barrenetxea AEK-koak. Otxandioko aldea hutsik itxi dabe hango euskaltegikoen bitartez beteko dalako.
Herrietan eta jente gehiago egoten dan lekuetan, kilometroak "laburragoak" izaten dira, ahalik eta jente gehienaren parte hartzea izateko. Ezpabere Artean edo Areatzan, alkarte bakarrak egingo leuke kilometroa herrian. Gitxienez lekukoa alkarte bik eroan dagien saiatzen dira AEK-koak.
Lekukoa eroango dauan ezaugarriak kontuan be hartzean dabez. "Erdiguneetan lehentasuna daukie udalak, umeak eta nagusiak. Ahaleginduten gara, umeak eskolatik hur eroan dagiela lekukoa, udalak udaletxetik hur...".

Ibilbidea
Korrika, Zornotzatik Arratiako helmugara 21:08an ailegetea aurreikusten da. Lekukoa, Bediako ezker abertzaleak hartuko dau han. Lemorietatik futbol zelairaino eta handik erdigunera joango da Korrika gero, tabernak eta Batzokiaren aurretik pasa eta eskolara joango da. Handik guraso alkarteak eta eskoleak eroango dabe lekukoa. Bidekurutzean Udalak hartuko dau lekukoa udaletxe aurretik pasetako. Gero, herriko alkarte batzuk hartuko dabe Igorreraino eroateko.
Igorretik bitan pasauko da. Lehenengoz, 21:49an Lemoatik eta bigarrenez, 22:56an Dimatik sartuta. Ormazabaletik aurrera, jubiladuenera helduko da. Han, jubiladuak eta Luis Iruarrizaga Abesbatzakoak dira lekukoa hartzeakoak. Igorre erditik be pasauko da, eta udaletxe aurrean Udalak hartuko dau lekukoa. Gero, Dimarantza egingo dau, Batz kooperatiba aurretik pasauta.
Diman eleizarantza doan aldapatik sartuko da 22:22 aldera. "Hortik gora egiten dau eta hor ipini doguz gazteak, aldapan gora dalako. Goian, jubiladuak, aldapan behera egiteko eta gero umeak. Plazara heldu eta umeak hartuko dabe lekukoa. Gero Udalak" dino Barrenetxeak.
Bueltan, barriro be Igorrera, hamaikak bost gitxiagotan, gitxi gorabehera. Biribilgunean Olabarrira sartuko da. Olabarritik bueltatxoa egin eta pasauko dau zubia. Hori dala-eta Korrikak 200 bat metro egingo ditu furgoneta barik, zubitik ezin dalako pasau furgonetea. Zati horretan korrikalariak bakarrik joango dira Euskaltegiraino. Han eukiko dabe zain furgonetea.
Ondoren Arantzazura sartuko da 23:06ak aldera eta handik hiru kilometro egin ostean, kamino nazionaletik lehenengotik eta gero bide zaharretik eginda, Arteara ailegauko da 23:16an. Arteatik Areatzara, 23:30ean sartuko da, gero Zeanurira joateko. Zeanurin, 23:45 aldera sartuko da. Herritik pasau eta Barazarretik Otxandiorantza joko dau. Zeanuriko atzen kilometroa Ubideko herriak egingo dau ia goizaldeko ordubatean.
Bedia, Ubide eta Zeberiotik ez da pasauko, baina herri horreetakoak be parte hartuko dabe Korrikan. Esandako moduan, Korrika Arratian sartzean danean bediaztarrak eroango dabe lekukoa eta urtekeran ubideztarrak. Zeberioko Udalak Arakaldoko peajean eroango dau lekukoa eta zeberioztar guztiak parte hartzera konbidatzen ditu. Aprilaren 10ean, 08:15ean da hitzordua.

Jaigiroa herri guztietan
21. Korrikak parte hartzeako aukera ederra emongo deutso Arratiako jenteari zapatu iluntze-gauean pasetan dalako bertatik. Ha-ta guzti be, Korrika pasau aurretik egongo da zer egin herrietan eta Korrika txikiak, kalejirak eta janak animauko dabe itxaronaldia.
Holan, Arantzazun, 17:00etan egingo dabe Korrika Txiki, 18:30ean, trikipoteoa EinGO taldeagaz eta gero afari-meriendea plazan. Areatzan be 17:00etan hasiko dira umeentzako tailerrakaz; 19:30ean Aretzako Batucakkb batukada taldea herrian zehar ibiliko da, eta 22:00etan, parriladea egingo dabe plazan. Korrikaren ostean, 24:00etan, erromeria egongo da.
Artean, plazan edo Kultur Etxean batuko dira eguraldiaren arabera,18:00etan, Zu eta ni sudurluze bi antzezlana ikusteko eta 21:00etan, euskal karaokea egingo dabe Korrika hurreratu arte. Diman, 14:30ean hasiko dira Korrikaren etorrerea ospatzen herri bazkariagaz. Gero, 17:00etan, umeentzako jolasak, 18:00etan, Kitu musika taldea eta 19:30ean, txitxi-burruntzia egingo dabe Korrika pasau aurretik. Jaia ez da amaituko behin Korrika pasauta; izan be, 24:00etan txokolatea bananduko dabe eta Desore taldeak kontzertua emongo dau Abaroa Aretoan.
Lemoan itxaronaldia beroketa jolasakaz beteko dabe eta ostean, 23:00etan, Beta Brothers Dj-ak egongo dira Karabie Gaztetxean. Igorren kalejirea egongo da itxaronaldia animetako; 19:00etan, Taberna ibiltaria Gau Loratik hasiko da. 20:15ean, Kultur Etxeko plazan mokautxoa jan eta amaierea emongo jako taberna ibiltariari, Korrikara joateko.
Zeanurin eguerdian hasiko dira ekitaldiak. 12:00etan, zeanuriztarrak "olinpiadak" izango ditue plazan; 18:30ean, Xaiborren disko festa eta 21:00etan, Korrika afaria jubiladuenean. Korrika pasau ostean be jarraituko dau jaiak, 23:30ean, DJ-KI egongo da plazan.
Aurreko egunetan be ekitaldiak egingo dira herrietan, Korrikagaz bat egiteko.

2019/4/1

LEMOATX 1937 Eusko Gudarostearen azken garaipena liburua argitaratu dabe

Lemoako Udalak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak, Lemoatxeko lubakiak berreskuratzeko egindako ikerketa arkeologiko sakona bilduten dau liburuak. Gerra Zibilari jagokonean, Lemoatx dagoan aztarnategirik garrantzitsuena da, eta liburuan, lurrazpian topautako materialak, lubakiakaz eregitako defensa sistemea, lurpetik ateratako gorpuzkiak eta metodologia zientifikoa erabilita bildutako beste aztarnak jasoten dira, gai honen inguruko lehenengo monografia osotuz.

 

2011n Lemoako Udalak Memoria Historikoa berreskuratzeko prozesua abian jarri eban ikuspegi global eta integratzaile bategaz, eta Lemoatxen gertatutakoak gogoratzeko eta argitaratzeko konpromisoa hartu eban. Urteotako bidean, Udalak Aranzadi Zientzia Elkartea izan dau bidelagun eta Aranzadiren ekarpen zientifiko eta adituagaz egin dira ikerketa lan guztiak. Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzatik be laguntzea jaso dabe.
"Urte honeetan batez be landu dogun alderdia izan da ondorengo belaunaldiai honen barri emotea eta gazteak heztea gure historia identifiketan. Era berean, gure askatasuna defendidu ebezan baloreak irakatsi deutseguz eta Giza Eskubideen errespetua sustatu" esan eban Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak Lemoatx 1937: Eusko Gudarostearen azken garaipena liburuaren prensaurrean egindako aurkezpenean.
1937ko maiatzaren atzen egunetan eta bagileko lehenengoetan, Nafarroatik etorritako Brigada frankistak presinoa egin eben bai Arratiatik bai Durango-Zornotzatik Bilbo okupetako bidean eta Eusko Gudarostea eta Errepublikearen aldekoak Lemoatxen geratu ziran. Astebete inguruan bataila gogorrak izan ziran han; egunez frankistak konkistetan eben tontorra eta gauez galdu. Denpora horretan, Lemoatxen defensa sistema bat eregi zan, lubaki sistema bat. 2011n, lehenengo hazurrak topau ziranean, hasi zan lubakiak berreskuratzeko prozesua. 2013an lehenengo Auzolandegiak egin ziran. Harrezkeroztik oin arte, lubakiak errekuperau, gudarien hazurrak topau eta orduko gertaeretako objektu piloa topau dira. Horrek liburua argitaratzea eta proiektuagaz jarraitzea ekarri dau.
Argitaratzeko konpromisoa betez, zortzi urte honeetan egindako lana jaso da liburuan. Bost kapitulutan bananduta dago: "Lemoatx gudu baten historia", "Arkeologia lubakietan", "Hondakin materialak Lemoatxeko lubakietan", "Gerrako materiala Lemoatxeko gudu zelaian" eta "Lemoatxen hobitik ateratakoa".
Liburua kalidadezko papelean eta ondo zaindutako edizinoan argitaratu da. Udaletxean eta liburutegian erosi daiteke. Momentuz, 300 ale kaleratu ditue, baina behar izan ezkero, beste tirada bat be egingo leukiela azaldu deutso BEGITUri Lemoako alkateak.
Gerra Zibilaren inguruan, ikuspegi arkeologikoagaz argitaratutako lehenengo lana da Lemoatx 1937: Eusko Gudarostearen azken garaipena liburua.

Lemoatx aztarnategi erreferentea
Lemoatxen aparteko aurkikuntzak egin dituela dino Juantxo Agirre Aranzadi Zientzia Elkarteko Idazkariak. "Hemen aurkitutako objektuak, oin arte ez dira topau Euskal Herriko inongo aztarnategitan, inongo frente lubakitan edo trintxeratan. Lemoatxen lurrazpian dagozan aztarnak dira momentu honetan Gerra Zibileko Memoria Historikoari lotutako inportanteenak". Horregaitik, momentu honetan, Euskal Herrian Lemoatx da erreferente.
Lemoatxeko lubakietan aurkitutakoa aztertzen hamalau ikerlarik hartu dabe parte. Aztarnategi bat aztertzeko espezialista desbardinak behar izaten dira eta Lemoatxekoa aztertuteko ikuspegi zabala hartu dabe. Paco Etxeberria eta Lourdes Herrasti antropologo-fisikoak, lubakietan azaldutako personen aztarnak aztertu ditue; Mikel Diego historialariak ikerketa historikoa egin dau artxiboetan egozan dokumentuak eta bizilagunen testigantzak jasoz. Arkeologia arloan, Jimi Jimenez izan da zuzendaria, bere arkeologo taldeagaz, Alba Peña eta Julian Blancogaz, hain zuzen. Aurkitutako materialak, Euskal Prospekzio taldekoak aztertu ditue.
Liburuan, hildakoak nortzuk diran, zelan industu dan eta abar azaltzen da. "Argazki ikusgarriak dagoz, azaldu ziran moduan. Ez dogu ezelango zentsurarik egin, hazurrak agertzen badira holan plazaratu egin dira, euren objektu personal guztiakaz" azaldu eban Juantxo Agirrek aurkezpenean.

Lubakiak informazino iturri
Gerra materialaren dispersinoak soldadu bat egoan leku zehatza adirazo eta lubakietan topautako objektuak, trintxeretan egiten zan bizimoduaren barri emoten dabe. Harrigarria bada be, elementu organiko asko konserbau dira eta uniformeko jaka bat eta gudari baten txapela berreskuratu ditue. "Hau apartekoa da, gudari baten txapela osorik mantenidu eta barriztutea. Udalak oihaletan espezialista dan batengana jo dau. Lubaki berean jaka bat agertu zan. Pinudiko lurrak azidotasun handia izan arren, modu harrigarrian konserbau dira. Euskal Herrian, Gerra Zibileko arkeologian topau diran uniformeko elementu bakar biak dira" azaldu eban Jimi Jimenez Arkeologia zuzendariak. Testuinguru honetan topau, barriztu eta publikau diran bakarrak dira.
Lubakietan topautako beste objektu batzuk, munizinoz betetako kartutxerak dira. Narruzkoak dira, metalezko errematxeakaz, ondo konserbauta. Munizino paketeak be konserbau dira. Euretako baten fabrikazino urtea be agertzen da, 1934. "Pentsau egizue zer dan arkeologia talde batentzat objektu bat topatzea eta bertan agertzea zein urtetan eta zein fabrikatan eginda dagoan".
Baioneta bat, ondo konserbautako narruzko bota bat, garriko baten belarria Euskadiko Gobernuaren armarriagaz, bizarra egiteko brotxak, hortzak garbitzeko eskubilak, botika ontziak... dira lubakietan topautako beste objektu batzuk. "Brotxa bat batuz, egunkari zati bat be aurkitu genduan. Bilboko El liberal egunkariko zatia da. Ikertzaileak konprobau dabe egunkaria, urtea, orrialdea eta zer ipinten eban zati horren inguruan" dino Jimenezek.

Inbentariautako Ondasun Kulturala izateko eskakizuna
Lemoako Udalak, Eusko Jaurlari- tzari Lemoa Inbentariautako Ondasun Kultural izentatzeko eskatuko deutsala esan eban alkateak eta Memoria Historikoaren alde beharrean jarraituteko konpromisoa berretsi eban. "Argi daukagu instituzino publikoak, aitorpena, justizia eta erreparazinoa egiteko konpromisoa hartu behar dogula eta Memoria Historikoaren berreskuratzeak eskatzen dauan moduan, holangorik barriro gertatu ez daiten konpromisoa. Horregaitik Lemoako Udalak bide honetan lanean jarraituko dauala argi adierazo gura dogu" esan eban Elejabarrietak.

2019/3/13

NADIA ZAMKOVA "Ulergatxa begitantzen jata kanpoztarren kasuan erdereari lehentasuna emotea Arratian"

Nadia Zamkova Zeanuriko Altzusta auzunean bizi da, aspaldian etorri zan Moskutik. Igazko urri bigarrenean, ikasturte barriagaz batera, komunikabideetan azaldu zan Igorreko EPA zentroan euskera taldeak bizi eban egoerea salatzeko.

 

Alvaro Rabelli

 

Komunikabideetan ikusi zaitugu Igorreko EPA zentroko euskera taldearen egoerea salatzen. Zer dala eta?
Hasteko esan behar dot euskera ikaslea nazala, aspalditik Zeanurin bizi naz, seme-alabak euskeraz hazi dodaz, eta oin nire txandea zan, niri toketan jatan euskerea ikastea, horregaitik, Igorreko EPAko euskera taldera joaten hasi nintzan. Egoerea, baina, sano eskasa izan zan hasikeratik. Akorduan euki behar dogu EPAk ez daukala lokal propiorik Igorren, gu hasikeran parrokiak itxitako soto ilun eta hotz baten gengozan. Tira, horregaitik ni ez nintzan arduratzen, beste batzuk bai ordea, beti kejaka ebilzan, eta gainera batzuei parrokian eskolea emotea ez jakien ondo begitantzen. Halanda be, hogeta bat laguneko taldea ginan eta ni gustura nengoan. Kontua da, ikasturte barriagaz batera, guri ezer esan barik, euskera taldea bertan behera itxi ebela, eta aldi berean, gaztelaniazko bi zabaldu ebezala. Benetan, ez dot aituten zelan Arratian kanpoztarren artean gaztelania bultzatzen daben, kanpoztarrak diralako gehien bat EPAra doazenak. Euskerearen kontrako neurria iruditzen jata.


AEK-ra joatea ez zan urtenbide egokiagoa?
Ez, batzuk Galdakaoko EPAra joaten hasi ziran. Baina, begiratu, guk baliabide ekonomiko urriak daukaguz, eta diru-laguntzak gorabehera, AEK-ko ikastaroak sano garestiak dira guretzat; gainera, beste disponibilidade bat eskatzen deutsue, astean lautan joan behar dozu eskolara, nik ez daukat denpora hori, eta hori gitxi balitz, euskaltegiko eskolak tituluak aterateko bideratuta dagoz, ez hizkuntzea ikasteko. Horreri be ez deritxat ondo, guri ez jatorku bat be ondo euskera azterketen sistemea, batzuk helduak garalako, beste batzuk ikasketarik ez daukielako...


Zertan dago kontua oin?
Bada, sano argi neukan Galdakaoraino ez nintzala joango, zergaitik haraino? Eta hemengo baliabideak? Haraino joateko denporea emon behar dozu, garraioa behar dozu, ez. Horregaitik arazoaren barri emoteari ekin neutsan, zenbaitetan salatu behar da gauzak konpontzeko, eta emoten dau salaketak zeozer lortzeako balio izan ebala, ze, handik gitxira aukerea emon euskuen Igorreko Kultur Etxeak itxitako areto baten jarraitzeko. Beste irakasle bat ipini euskuen. Oin ez gara hainbeste ikasle, esan lez, batzuk Galdakaora joatea ebatzi ebelako, baina, tira, taldeari eutsi ezkero, ikasle gehiago etorriko dira. Bestalde, harrigarria da zein baliabide gitxi ipinten daben Arratiako instituzinoak euskerea benetan ikasi daigun; eta baliabideak egon badagoz.


EPAren zereginagaz, oro har, kritiko samarra zara. Zergaitik?
EPAgaz bakarrik ez, hezkuntza sistema osoagaz, zer egiten dabe umeak akademietan? Bada, akademietan badagoz, zarratu behingoz eskolak, ikasteko ez badabe balio, ezta? Baina, bai, nire ustez EPAk beste zeregin bat bete beharko leuke helduen irakaskuntzan. Badira hemen ia ezer ez dakien helduak, eta, jeneralean, heldu guztiok geure ezagupenak barritu behar doguz gizarteko arazoai aurre egingo badeutsegu. Nik neuk EPA horretara bideratuko neuke.


Moskutik Altzustara etorri zinan behin.
Bai, Mosku 1991n itxi neban, Sobiet Batasuna jausten hasi zanean. Lehenengoz Algortara etorri nintzan, gero Altzustara ezkondu nintzan. Leku askotan lan egin behar izan dot, batzuetan errusiera irakaslea izan naz. Oin dana aldatu da, baina akorduan daukat Altzustara etorrita oindino sasoi haretan behi pareagaz landuten zala lurra, traktorerik ez egoan eta. Gauzak zer diran, nik euskerea ikasi gura, baina Altzustako andrak, nire edadekoak, ez deuste euskeraz egiten, ez daukie nigaz pazientziarik. Eta nik euren hitanoa eta guzti ikasi gura neuke.


Errusia gugandik urrun?
Europan gugandik urrunen dagoan herrialdea da bai, baina gaur sano erraz ailegau zeintekez hara. Nire bigarren etxea da, itxaropenez ikusten dot. Errusiak egundoko hazkunde ekonomikoa euki dau, baina hango politikea dala eta ez dala jentea bildur da irabazitako apurra galtzeako. Emoten dau, halanda be, apurka-apurka Errusiako gizarteak konformismoari aurre egingo deutsala.

2019/2/27

MARTIAREN 8A Greba feminista eta hainbat ekitaldi beste gizarte eredu bat aldarrikatzeko

Martiaren 8an, Hetropatriarkatu kapitalistari planto! lemapean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitu ditu andrak greba feminista egitera. Arratian, konzentrazinoak, manifestazinoa eta hainbat ekitaldi egingo ditue greba egun honetan.
Mendi martxea, antzerkia, zinea, berbaldiak eta beste ekitaldi askok osotuko dabe martiaren 8aren inguruan Arratiako talde feministak, andra taldeak eta erakundeak antolatutako programazinoa.

 

Mugimendu Feministeak greba modu barri bat sortu dau. Izan be, greba honetara andrak dagoz deituta eta euretariko asko lan baldintza prekarioetan, zaintza lanetan edo enplegu barik dagoz. Egoera horreek ikusgarri egitea be bada grebearen helburua eta egoera horreetan dagozanai grebara lotzeako aukerea emoten deutse. Hori dala eta, parte hartzeako moduak desbardinak izan daitekez leku batetik bestera edo-eta egoera desbardinetan. Protagonistak ebazten dabe zelan parte hartu. Greba babestu gura daben gizonai barriz, etxeko eta zaintza lanez arduratzeko eskatzen deutse Mugimendu Feministeak.
Manifestazinoa Igorreko Kultur Etxetik abiatuko da 12:00etan. Hara joateko zutabeak egingo dira Arratiako herrietatik. Bedia eta Lemoako zutabea, Igorreko eleiza azpiko parkinean batuko da Kultur Etxerantza joateko; Dimakoa, Batz enpresearen ondoan; Zeanuri, Areatza, Artea eta Arantzazutik doazen partaideak Arantzazun dagoan Montero jatetxean batuko dira. Manifestazinoaren ostean, txapak eta photocall-a eta 14:30ean, bakotxak eroandakoa alkarregaz bazkalduko dabe. Kantaldia be egongo da bazkalondoan.
Bazkalostean Diman, konzentrazinoa egingo dabe plazan 17:30ean eta Bilboko manifestazinora joango dira. Egun horretarako, Igorren, Xake Produkzioak antzerki taldearen Lur antzezlana egoan programauta, baina martiaren 8ko grebaren ondorioz bertan behera geratu da.
Zeberion be, Heteropatriarkatu kapitalistari planto! lemapean konzentrazinoa egingo dabe plazan 10:00etan; ondoren, pikete informatiboak egiten ibiliko dira Ugaon eta 14:30ean, bazkaria egingo dabe eskola zaharrean. Bilboko manifestazinora joateko,18:08an daukie hitzordua Ugaoko tren geralekuan.
Martiaren 9an, Arratiako Andren Mendi Martxearen IX. edizinoa izango da. Oingoan, Baltzolako kobetara joango dira, Dimako plazatik 10:00etan urtenda. Ibiltariak plazatik Artabera joango dira; handik, Bargondiara, Baltzolara eta Indusitik barriro plazara. Guztira 7 kilometro inguru. Amaitutakoan kopautxoa egongo da herriko frontoi txikian.

Andrak protagonista diran zinea, antzerkia...
Urtero lez, Arratiako andra taldeak, talde feministak, Udalak eta AUMk kartel bateratua antolatu dabe. Kartel honetan herri bakotxeko ekintza bat dago, baina herri gehienetan, ekintza gehiago egongo dira.
Arteak eta Lemoak emon eutseen hasikerea martiaren 8aren inguruko ekitaldiai, zezeilaren 15ean Arteako Andran Gelan egin zan biolentzia ekonomikoaren gaineko berbaldiagaz eta 28an Virginia Imazen Sex o no sex klown ikuskizunazagaz. Programauta dagoan hurrengo ekitaldia, martiaren 1ean, 18:30ean da. Zeanuriko Kultur Etxean Figuras ocultas filma ikusteko aukerea egongo da. Figuras ocultas Theodore Melfik 2016an zuzendutako filmak kontau barik egoan hiru matematikari andrazko afroamerikarren historia kontetan dau. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan eta Mary Jacksonek NASAn egiten eben behar 1960ko hamarkadan, espazioko norgehiagoka eta eskubide zibilen sasoian. Taraji P. Henson, Octavia Spencer eta Janelle Monae aktoreak egiten dabez matematikari horreen papelak.
Martiaren 5ean, 19:00etan, Igorreko Kultur Etxean, zaintza lanak aztertuteko mahai-ingurua egongo da. Bertan, Maribi Ardanza ELAko Bizkaiko zahar egoitzeko taldeko langileak, Dominique Saillard ikertzailea eta zaintzaileak eta Riosby Alvarez eta Silvia Rugamas, Trabajadoras no domesticadas taldekoak egongo dira.
Zapatuan, hilak 9, goizean mendi martxea eta arrastiko 19:00etan, Dimako eskolako ganbaran, Lakrikun Antzerki Taldeak Non gaude? antzezlana eskainiko dau 19:00etan. Lan hau trilogia baten hirugarren zatia da. Greban gaude eta Prest gaude lanen jarraipena. Karteleko hurrengo ekintza be ildo beretik doa. Hilaren 16an izango da, 19:30ean, Arantzazuko Kultur Gunean. Han, Bea Egizabalek eta Ane Labakak Erradikalak gara ikuskizuna eskainiko dabe.
Martiaren 22an, ekintza bi. Areatzan, Skolastikako Josune Muñozek komikiaren munduan andren papelaren gaineko berbaldi-tailerra emongo dau eta gero, partaideak aldez aurretik irakurri daben Ondo maite nazazu komikia aztertuko dabe.Udal Areto nagusian izango da 18:30etik aurrera. Egun berean, 19:00etan, Emakumea euskera eta kirola mahai-ingurua egongo da Bediako liburutegian. Bertan, Oihana Azkorbebeitia Urizar, Ainhoa Lendinez Garate eta Igone Campos Odriozola mendi korrikalariak egongo dira, euren kirol esperientziak partekatzen.

Beste ekintza batzuk
Kartel bateratuan, agertzen diranaz gainera, herri batzuetan beste ekintza batzuk be antolatu ditue. Lemoan, martiaren 8an, Zaplast talde feministeak elkarretaratzera deitu dau 09:45ean, Plaza Gorrian. Diman, martiaren 9an, afaria egingo dabe herriko andrak Baltzola jatetxean eta ondoren jantzaldia izango dabe Kimera taldeagaz.
Zeanurin, hilaren 15ean, Anabel Sanz FeministAldeko kideak berbaldia emongo dau, Denontzako feminismoa % 99rentzako izenpean Eguzkiolan 19:00etan. Ondoren kontzertua egongo da.

2019/2/27

ANE ELORDI ETA IGOR ELORDUI Arratiako AEK-ko sei lagun joango dira Korrikako furgonetetan

Andoni Ariznabarreta, Gorka Barrenetxea, Ane Elordi, Igor Elordui, Joseba Irazabal eta Amagoia Santacoloma Arratiako AEK-ko irakasleak, 21. Korrikako furgonetan joango dira Garestik Gasteizera lasterketea jagoten eta lekukoa bistatik galdu barik. Zortzi laguneko talde bi joango dira 14 orduko txandak eginez. Euskal Herri mailako taldeak dira eta Arratiako ordezkaritza handia da bertan.
Ane Elordi, zornotzarrak 4 urte daroaz Arratiako AEKn irakasle. Lehen aldia da furgonetan joango dana. Igor Elorduik barriz, furgonetan esperientzia handia dauka, Korrikako hainbat edizinotan ibili dalako bertan. Komunikazino arduraduna be izan da 12 urtez. Eurekaz egon da BEGITU jakiteko zelan prestatzen diran erantzukizun horretarako.

 

Kubulu Euskaltegiko hainbat joango zarie Korrikako furgonetan. Ane zuretzat esperientzia barria izango da; ez ordea zuretzat, Igor.
A.E.: Bai, gu eta euskaltegi honetako beste 4 irakasle be bai. Izan be, AEK-ko beste hainbat lagunegaz batera, osotuko doguz karreran joango diran talde biak. Talde bakotxean zortzi lagun inguru joango gara, 14 orduko txandak egiten. Garesetik hasita Gasteizeraino. Talde baten egongo gara hamar egunetan. Nire kasuan lehenengo aldia izango da eta oso pozik nago modu honetan parte hartu ahal izango dodalako.
I.E.: Nik badaukat esperientzia. Ez dakit zenbat edizinotan egon nazan. Nire lehenengo Korrika furgonetan izan zan 2001ean. Harrezkero prensa arduradun joan nintzan Korrikara. Azkenengo hiru edizinoetan, prensa ardurak itxi, eta barriro furgonetan ibili naz. Eta beti esaten dot, bizitzak emon deustan opari bat edo dala. Sano inportantea izan da niretzat Korrika holan bizi ahal izatea, bertatik bertara.
Talde bietan Arratiako AEK-ko jentea dago, ezta?
A.E.: Bai. Euskal Herri mailan egiten da sailkapena AEK barruan. Guk geure burua aurkeztu izan dogu, furgonetan joan gura dogulako. Holan hartu gura dogulako parte. Aukeratuak izan gara eta hori guretzat, ohore bat da. Gure taldean zortzi goaz eta bost gara bertakoak. Beste taldean be, beste zortzi doaz eta gure euskaltegiko bat dago han be.
I.E.: Bitxia da ze Euskal Herri mailako taldeak dira, EH osotik aurkezten dira; baina, kasualidadez, edo dana dalakoagaitik, arratiarrak gara talde baten erdia eta bestean be bat badago. Orduan esan lei, Arratiako toke genuinoa daukala.
Zein taldetan joan zelan egiten da, zozketaz?
I.E.: Ez, AEK-k urteak daroaz Korrika antolatuten eta nahiko modu natural baten izaten da. Korrika hau oso Arratiakoa izango da, kontuan izanda Arratiako zenbat jente doan Korrikako furgonetetan, baina sasoi baten lekeitiarrak izaten ziran asko. Azkenean arduradun bakotxak bere konfiantzazko jentea hartzean dau. Nahiko modu natural baten izaten da: batzuek itxi eta besteak etorri.
Zein da furgonetan egiten dozuen beharra? Zein da zuen egunerokotasuna?
I.E.: Momentuak dagoz; beti da bardina, baina beti da desbardina. Anek esan dauan moduan zortzi lagun joaten gara. Euretako bat arduraduna da, beste bat argazkilaria eta gainontzekoen artean bananduten dira lanak: gidari lanak, furgoneta bi gidatu behar dira eta; mikrofonoko lana, jentea animetako; sorgailua, musika aparatua eta abar gobernau... Eta gero karrerea jagon egin behar da. Beti lekuko eroaleari kargu egin eta pendiente egon; bere atzean pankarta ipini, korrikalariak eta trafikoa zaindu...
Lan eta erantzukizun handia...
I.E.: Bai, baina erlajauta egoteko momentuak be egoten dira. Baina ardurea be bada, bai. Lekukoa beti bistan euki behar da.
Egia da ekipo baten barruan perfil diferenteetako personak egoten dirala. Batzuek gurago izaten dabe mikrofonoa hartu, beste batzuk kirolariagoak dira eta gurago izaten dabe korrika egin, edo gidatu... Ez dira perfil oso zehatzak, eta batzuek egiten dabe gauza bat eta beste batzuek beste bat. Baina 11 egunetan danok danerik egin behar dogu.
Zuretzat lehenengo aldia da, zelan bizi dozu? Ilusinoz? Lan gogorra da.
A.E.: Bai, ilusinoz hartzean dot. Gainera taldean Euskaltegiko beste lau joateak babesa emoten dau, lasaiago zoaz eta datorrenari helduteko prest. Egin behar dana egingo dogu: gidatu edo dana dalakoa.
I.E.: Hamalau orduko txandak dira. Normalean, jenteak errepikatu egiten dau, baina gogorra da. Fisikoki gogorra. Ez galapan asko egin behar dalako, baina hamalau ordu dira furgonetan gora eta behera, eta deskantsu gitxi hartuta.
Korrika ez da geratzen, eta txandea amaitutakoan ikusi behar dozu hurrengo txandea non hartzean dozun, bidearen erdian edo, lotarako lekua hartu eta jatordu on bat egiteko. Egunean behin behintzat ganoraz jan behar da, gainontzekoa furgoneta barruan izaten da-eta. Ganoraz jan eta lo egin. Lotarako be ordu gitxi geratzen dira eta.
Prestaketarik egiten dozue egun horreetan sasoian egoteko?
A.E.: Bai, apur bat bai.
I.E.: Galapan egiten dogu, ariniketan, eta osasuna apur bat jagon. Igoal jenteak pentsetan dau egiten doguzala ez dakit zenbat kilometro galapan Korrikan, ez da hori. Gora eta behera ibilten gara. Prestaketa fisiko bat behar da horretarako.
Uriburuetan jente gehiago egoten da eta lasterketea kontroletako modurik onena, bertan galapan egitea izaten da. Pankartan kide bi ipini eta lekukoa daroana aurrean.
Aurten Arratiatik ordutegi hobean pasauko da Korrika, ez aurrekoetan bezain berandu.
A.E.: Bai, egun polita tokau jaku, zapatua, justo amaitzeko bezperan eta ordu oso ona, iluntze parte horretan. Gainera guri toketan jaku orduan. Eta aurten Dimara be helduko da. Eta Bediatik izan ezik, beste Arratiako herri guztietatik pasauko da.

2019/2/14

SAN BALENDIN Artea neurtuz ospatuko dabe jaia Eleizondon (Zeanuri), zezeilaren 17an

61 urte beteko dauz artea neutzearen tradizinoak.

 

Jon Urutxurtu

 

Aurten be San Balendin jaia ospatuko da Zeanuriko Eleizondo auzoan, Piedadea izenaz ezagutzen dan ermitearen inguruan. San Balendin egunaren osteko domekan, zezeilaren 17an. Aurten artea neurtzen daben 61. urtea izango da.
Jaia ospatzeko egitarau apala, baina, aldi berean, bitxia antolatu dabe eleizondotarrak: 11:30ean mezea izango da Andra Mari parrokian; meza ostean, San Balendinen irudia parrokiatik 50 bat metrora dagoan ermitara eroango dabe prozesinoan, datorren urtera arte bertan ixteko, eta jarraian ermitearen aurreko artearen neurketeari ekingo deutsie. Neurketearen akta sinatu eta gero, aurtengo maiordomoak, Julen Llanosek, datorren urtekoari, Gabriel Herrererori, agiri-liburua eta ermitearen giltzea pasauko deutsaz. Ostean, barauskarria egongo da, urdaia, pamitxea eta ardaoa, bertara hurreratzen diranentzat. Ekintza horreek herriko txistularien eta Arkaitz Estiballes bertsolariaren kantuen artean egingo dabez.
Egitarau honetan aitagarria da oin dala hirurogeta bat urte eleizondotarrak hasi eben eta oin dala hamahiru urte, aldi baten bertan behera itxita egon ostean, berreskuratu eta ofizialtasuna emon gura izan eutsien ekintzea: Piedadeko artearen neurketea.

Artearen neurketea
Julen Llanos, aurtengo maiordomoaren arabera, "Piedadearen aurrean dagoan artea, lehenago leku berean egoan beste baten ordezkoa da; 1958 urtean landatu eben gure aurrekoak. Hurrengo urteetan, San Balendin egunean edota San Balendin eguna ospatzen zan domekan, "gonbit egunean", batzuetan bazkalostean, eta beste batzuetan afalostean, jai giroan, bolanderak botaz, bertsoak abestuz... artea neurtu egiten eben". Neurtzeaz Gorordo baserriko Zeferino Lejarreta (+) arduratzen zan. Eta neurtu ostean, jaia amaitutzat emoten zan. Zeferinoren koadernoetan lehen urteetako neurketen zehetasunak aurkitu doguz; lehenengo neurketea 1959koa da, eta zera irakurri daiteke bertan: La medida de la encina de la Piedad, en los años medidos. Grueso a la altura de 1,50: 0,18.
Tradizino hau apurka-apurka galdu egin zan eta azken neurketea, Kandido Intxaurragak (+) egin eban 1999an; papertxo batean zera idatzi eban: Piedadeko artea. 99-2-14. a 1,50 circunf.: 1,50.
Aurrekoak hasitako ohiturea ez dabe galtzean itxi gura eleizondotarrak, eta Julen Llanosek dinoanez, "2007an neurtzen hasi ginan barriro, eta 2008an neurtzeaz gainera, agiri-liburua zabaldu genduan, bertan neurtzaileak, maiordomoak eta idazkariak sinatuz. 2008an, Piedadeko artearen neurketea hasi zanetik 50 urte beteten ziranez, ofizialtasuna emon gura izan geuntsan ohitura bitxi honeri, aurrerantzean be jarraipena izan daian. Gainera, zugatzari neurri hartzeaz Zeferino Lejarretaren semea, Gregorio Lejarreta (+) arduratu izan da 2105era arte. Gregorio 2015ean hil egin zan eta 2016an Gregorioren lekukoa Igor Intxaurraga eleizondotarrak hartu eban. Aurrerantzean bera izango da neurtzailea".
Igaz arteari hartutako neurria honako hau izan zan: 189,5 cm-ko perimetroa 150 cm-ko altueran, 2017an baino 0,50 zentimetro gehiago. Zein izango ete da aurtengo neurria?

 

San Balendinen biografia

Erromatar Martirologioak Balendin izenagaz santu bi aitatzen dauz: bata, abadea da eta bestea, gotzaina. Beharbada, nahasketa bat egon daiteke, eta persona berberari buruzko historia bi izan daitekez. Bata, Terniko San Balendin da; Interamnako (gaur egungo Terni) gotzaina izan zan. Ospetsua izan zan ebanjelizatze lanagaitik, sendatzeengaitik eta mirariengaitik. Aureliano enperadorearen jazarpenetan kartzelaratu eta burua ebagita hil egin eben Kristo ondorengo 273an. Bere gorpua Terniko katedralean dago.
Bestea, Erromako San Balendin da. Klaudio Godoa enperadorearen jazarpenak jasaten ebezanai laguntzen eutsen. Baina bera be kartzelaratua eta torturatua izan zan, eta burua ebagita hil egin eben, 268ko zezeilaren 14an. Bere erlikia gehienak Santa Praxades eleizan dagoz.

 

San Balendin gurean

 

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

 

Maitemintzea da gauza bat eta maitemintze hori kanporatzea beste bat. Aiko. Gure aurrekoen kulturan, ia ezkutuan maitemintzen zan jentea. Bikoteak, domeka eta jai egunetan alkartzen ziran erromerietan eta gero mutilak maitemindutako neskeari etxera lagundu. Familia barruan be, ez genduzan gurasoak mosuka ikusten gure aurrean. Astegun buruzurian ez egoan ohiturarik "urtetako", iturriko uretan edo izan ezik. Labur esanda, maitemintzea ezkutuan gordetan zan. Aitu noraino. Nik Zeberion batuta daukadanez, ezkutuan maitemindutako bikote batek, haurdun egoan andra bateri aitabitxi-amabitxiak izateko eskatu eutsien, era horretara jendaurrean ofizialtasuna emoteko euren alkar hartu-emonari. Denporeagaz, ohiturak aldatuz etorri dira eta gaur egun munduko beste leku askotan legez, San Balendin egunaren ospakizuna zabaldu egin da euskaldunon artean be eta komertzializau. Goazen ba harira.
Zezeilaren 14an, San Balendin eguna ospatzen dogu, maitasunaren eta laguntasunaren eguna. Guztiok dakigu egun horren barri baina ete dakigu nor izan zan benetan Balendin deuna?
Hainbat istorio dago ospakizun honen jatorriaren inguruan, euretariko bat eta beharbada zabalduena Erromako abade kristau baten istorioa da. Balendin deuna, III. mendean bizi izan zan antxinako Erromako inperioaren kristauen persekuzino garaian.
Garai horretan, soldaduak debekatuta eukien ezkontzea, familiagaz lotura emozionalik euki ez egiteko, ezkondu bako gizonen errendimentua gudu-zelaian hobea zala uste zalako. Balendin abadeak, jokabide hori ikusirik, soldaduak ezkontzeari ekin eutsan ezkutuan, erritu kristauaren bidean.
Hori zala-eta, Balendinek entzute handia eskuratu eban Erroma osoan, maiteminduak eta ezkutuko ezkontzak babesteagatik, eta Klaudio II.a enperadoreak deitu egin eutsan ezetuteko asmoz. Balendinek bisitea aprobetxau egin eban enperadorea konbenziduteko Jesusen doktrina onartu eta jarraitzera. Lehenengotan, Klaudio II.ak ez eutsan abegi txarrik egin ideari, baina soldaduak eta Erromako agintariak kontra jartzera behartu eben. Enperadoreak eretxia aldatu eta Balendin preso sartu eban.
Balendin preso egoala, presozainak bere alaba Juliari eskolak emoteko eskatu eutsan Balendin abadeari, eta egunak joan egunak etorri, neskatoagaz maitemindu egin zan. Bera hilgo eben bezperan, agur-karta bat bialdu eutsan Juliari, "zure Balendinengandik" berbakaz sinatua. Hurrengo egunean, 270eko zezeilaren 14an hil eben. Baleiteke hortik etortea gaur gure kulturan maiteminduen artean maitasun kartak eta postalak bidaltzeko ohiturea.
San Balendinen istorioa Eleiza Katolikoari esker zabaldu zan, mende bi geroagora berreskuratuz.
Garai horretan, Erromako kulturan, jai luperkalak ospatzen ziran. Luperkus-en erritoetatik eratorritako jai paganoa ospatzen eben urtero zezeilaren 15ean. Baina Eleiza Katolikoak, beste jai pagano askogaz legez, Luperkoren inguruko jai pagano horregaz amaitu gura eban eta 498an, Gelasio I. Aita Santuak San Balendin kanonizau eta maiteminduen patroi bihurtu eban. Harrezkero, zezeilaren 14an San Balendinen jai kristaua ospatzen dogu gurean bere omenez.

2019/2/14

PATXI LOPEZ MUÑOZ "Ohitu egin naz bakarrik ibilten, presa barik"

Patxi Lopez Muñoz Areatzakoa, Antartida kenduta, beste bost kontinenteetan ibili da bizikletaz biajeak egiten. Biajetea eta bizikletan ibiltea, pasino biak lotu, eta mundu osoko herriak beste erritmo baten ezetuten ditu oporretan. Beste zaletasun bat be badauka Lopezek: argazkigintzea. Bere biajeetan egindako argazki eta bideoak editau eta bere Youtubeko kanalean ipinten ditu bueltan. Izan be, ikus-entzunezkoak lagungarri izaten dira biajeak kontetako. Leku askotatik deitzean deutsie horretarako; berbarako Arratia Institutuan emongo dau berbaldi bat martiaren 12an.

 

Zein izan zan zure lehenengo biajea bizikletan?
Oin dala 30 urte hogei bat urte neukazanean, Kantauriko kostaldetik izan zan lehena. Oindino ez zan gertatu donejakue bidearen booma. Kaminoko bizikleta bategaz egin neban, orduan ez egoan mendiko bizikletarik eta. Eskuz egindako parrilla batzukaz eta zakutoak hartuta Santiagoraino joan nintzan. Kanpinlekuetan egiten neban lo, kanpindendan. Eta orduan deskubridu neban bizikletaz biajetea zoragarria dala.

 
Zergaitik?
Bizikletan joateak, biajeak astiro egiteko aukerea emoten dau; herrialdean eta kulturan apurka-apurka sartzeako aukerea, jentea ezetutekoa. Hegazkinak lur hartzean dauanean, motxila hartuta antolatutako biajeetan bazoaz, presaka ibilten zara, gauza asko ikusteko. Nik holangoak be egin izan dodaz, baina biaje desbardinak dira eta nik gurago dot bizikletan.


Kantauriko kostaldekoa lehenengoa izan zan eta gero beste asko etorri ziran, ezta?
Bai, Antartida kenduta beste bost kontinenteetan egon naz. Oin dala denpora asko, hogei bat urte edo, eszedentzia hartu eta Australian egon nintzan hiru hilabetez. Gero, Asiatik be ibili nintzan, Malasia eta Indonesiatik. Europa osotik be bai: Viena, Ukrania... Urte baten Istanbuletik Dubvronik-erako ibilbidea egin neban.
Bizikletaz ibiltearen alde txarrak, trafikoa, eta batzuetan zonalde interesante batetik bestera distantzia handiak egoten dirala dira. Horregaitik ondo aukeratu behar izaten dira lekua eta ibilbidea.
Europatik ibili ostean, Ameriketatik hasi nintzan biajeak egiten. Brasilgo ekialdeko kostaldean 35 egun ibili nintzan.
Himalaian be egonda nago eta atzen urte biotan Afrikan: Madagaskarren eta Ugandan, hain zuzen be.


Inportantea izango da gatazka armaturik ez dagoan herrialdeak aukeratzea, ezta?
Bai. Niretzat inportantea da herrialdeak bizikletan ibilteko moduko orografia bat izatea eta gatazka belikorik ez egotea. Brasilera joan nintzanean, hondartza zonalde batetik ibili gura neban eta gero beste leku batzuk ezetutea be gura izan neban. Herrialde oso-oso handia da eta ezinezkoa da bizikletaz osorik ezetutea; horretarako urtebete edo behar da. Gainera, zonalde interesgarri batetik beste zonalde interesgarri batera joateko distantziak handiak dira eta autobusa hartu behar da. Eta gero dago urietako arriskua. Brasilen urietan bizikleteagaz ibiltea arriskutsua da, ez trafikoagaitik bakarrik, lapurretakaitik be bai.


Zein izan da interesgarriena iruditu jatzun lekua?
Leku guztiak daukie zeozer interesgarria, ezingo neuke bakarra aukeratu. Geografia aldetik, Himalaia. Sentiduten dozu kilometroak egiten zabilzala eta bizikleta barik ez zarala ezer. Himalaian, Indiako iparraldean, Tibetegaz mugako paisajeen handitasuna aukeratuko neuke.
Personai jagokienean, Afrika. Eta Afrika aitatzen danean animaliak be aitatu behar dira. Ugandan, berbarako, animaliak kaminoa zeharkatzen dabe. Bizitza edonon dago; txori piloa, jirafak... Eta zu bizikleteagaz elefante eta jirafen ondoan, Nilo ibaia, txoriak, basoak... Oso interesgarria da.
Madagaskar be asko gustau jatan. Kontinentetik aparte dagoan irla bat da eta endemismo piloa dauka. Eta baobabak paisaje onirikoa egiten dabe, beste planeta batekoa dirudi.


Zelan prestatzen dozu biajea?
Lana dala-eta, derrigor joan behar naz abuztuan. Inspirazino iturria internet da. Badagoz bizikletaz biaje handiak egin dituenak eta euren blog-ak jarraituten dodaz.
Gero lagunai aurkezten deutset idea eta batzuetan lagunakaz eta beste batzuetan bakarrik joaten naz. Bakarrik joatea sano gustetan jata. Ohitu egin naz bakarrik ibilten presa barik. Aspaldi honetan GPSagaz eta ibilbidea ondo markauta ibilten naz. Eta gero han, orografia, eguraldia edo dana dalakoagaitik autobusa hartu behar badot, autobusa hartzean dot arazo barik. Ostatua ez dot aldez aurretik hartzean. Bizikleteagaz oso erraza da ostatua topatzea. Herrian sartu ahala, hotelak egoten dira.
Kilometro gitxien egiten dodan egunetan 25 kilometro inguru egiten dodaz. Normalean, 25 eta 100 kilometro bitartean. Egun baten Ugandan 120 kilometro egin nebazan, errementauta amaitu neban. Kontuan izan behar da zakutoak 25 kilo inguru pisatzen dituela: beroa, aldapak...


Izan dozu arazorik animaliakaz?
Ez, baina kontuz ibili naz. Afrikan parke natural batera hurreratu ezkero, galdetu egin behar izaten da ea bufalorik dagoan. Ez dakit zergaitik baina bufaloak txirrindularia etsai moduan ikusten dabe eta eraso egiten dabe.
Himalaian arazoak lurjauziak izaten dira. Abuztuan montzoi sasoia da, orografia oso mendi- tsua da eta harri asko dagoz. Han, harriak kaminoa mozteko arriskua dago.
Brasilen eta lantinoamerikan orokorrean, lapurreta arriskua dago. Brasilen protokolo bat neukan, atraku baten aurrean, nik dana emon. Maillot azpian eroaten nebazan pasaportea eta kreditu txartel bi, etxera bueltau ahal izateko. Baina baten batek atraku baten bizikletea eskatu ezkero, ni dana emoteko prest nengoan.
Bueltan bideoak egiten dozuz eta Youtuben egoten dira ikusgai.
Bai. Neure kanala daukat eta bertan ipinten dodaz egiten dodazan argazki eta bideoak. Hainbat lekutatik be deitzean deuste biajea kontetako. Martiaren 12an, Arratia Institutuan egongo naz.


Aurten nora joango zara?
Ez dakit. Alde batetik, Afrikara joango nintzateke. Afrika ezetuten jarraituteko gogoa daukat baina gogorra da: txertoak hartu behar dira eta klima be gogorra da. Uste dot aurten Perura joango nazala.

2019/1/31

OIER ETXEBARRIA "Eskupelotan jokatuten dauan edozein umeren ametsa profesionaletan debutatzea da eta nik bete dot"

 

Oier Etxebarria (Urkuzu, 1997) igorreztarrak, Aspe enpreseagaz debutau eban urtailaren 6an Eibarko Astelena frontoian, Promozinozko Bigarren Mailako Txapelketan, hain zuzen be. Nahiz eta ikasketak eta eskupelotea buztartutea erraza ez izan, Energia Barriztagarrien Ingeniaritza gradua ikasten dabil Eibarren.

 

Rakel Aldekoa Diez


Igorreztarra izanda, Arratian hasiko zinan pelotan, ezta?
Urkuzukoa naz nahiz eta Arratian bizitzarik ez egin. Pelotan zazpi edo zortzi urtegaz hasi nintzan Lemoan. Lehengusuak entrenetan eban eta ni bere entrenamentuak ikusten joaten nintzan. Atzenean neu be hasi nintzan Lemoan. Gaur arte.


Profesionaletan hasi zara aurten Aspen. Zein izan zan zure erreakzinoa Aspek kontratua eskaini eutsunean?
Urte birako firmau dot. Urrietan firmau neban baina kontratua urtailean jarri da indarrean, urte birako. Hiru urte daroadaz eurekaz entrenetan. Atzenengo urtean serioago, astean bitan ala hirutan. Eta "jefea" etorten zan ikusten. Hiru proba egin eustezan eta hirugarrenean lortu neban. Lehenengoan ez nintzan ibili bape be ondo, bigarrenean, eskutik txarto ibili nintzan. Eta ha atzenengo probea izango zala pentsetan neban. Tolosara joan nintzan eta entrenamentu ona egin eta gero Fernando Vidarte, Aspe enpresako gerentea, batzartu zan nire aitagaz eta nigaz. Kontratua firmau gura ebala esan eutsan aitari. Aurten uda txarra pasau dot, eskutik txarto ibili naz baina urrietan topera parau nintzan eta gustau jakon nik egindako entrenamentua.


Zelangoa izan zan debuta? Presinorik izan zenduan? Urduri egon zinan?
Bezperan Zornotzara joan nintzan, lagunengana, eta ez dakit ondo edo txarto egin neban ze mundu guztiak esaten eustan "zu bihar trankil!". Azkenenan etxera heldu nintzan urduri (barrezka). Apur bat kostau jatan lo egitea baina goizean ondo egon nintzan. Bostetan izan zan partidua, hiruretarako joan nintzan. Takoak ipinitakoan urduri jarri nintzan. Kantxara urten eta mundu guztia builaka. Gainera aurreko partidua txarra izan zan eta horrek be konfiantza maila jeisten dau. Konfiantza galtzea oso erraza da, kostetan dana da konfiantza irabaztea. Nire ustez, ez neban ondo jokatu, nahiz eta jenteak baietz esan. Ez neban hutsegite askorik egin eta irabaztea lortu genduan. Sano egun polita izan zan.


Promozinozko Bigarren Mailako Txapelketan zagoz. Zelan sentiduten zara?
Promozino mailan oindino hiru partidu baino ez dodaz jokatu. Gero eta hobeto. Lehenengoagaz ez nintzan oso konforme geratu; bigarrena, hobeto eta hirugarrenean, Mungian, gustura geratu nintzan egindako partiduagaz. Erritmoa biziagoa da promozino mailan.


Zure bikotekidea Aitor Elordi da. Zelan moldatzen zarie alkarregaz?
Ni beragaz oso ondo moldatzen naz, persona ona da, majoa eta horrek be eragin handia dauka jokatzeko orduan. Ondo moldatzen gara eta oso gustura nago beragaz. Momentu onean dago, uda oso ona egin dau eta oin hiru partidutik bi irabazi doguz. Beraz, nahiko ondo goaz. Gainera, afizionauetan be alkarregaz jokatzen genduan.


Zelan definiduko zinake kantxan?
Normalean ez dot hutsegite askorik egiten, baina igoal dago egun bat 12 pelota huts egin neikezanak. Ez dakit, normalean nahiko segurua naz, baina badaukadaz egun txarrak. Garrantzitsuena konfiantzea da. Konfiantza maila altua badaukazu trankil zoaz frontoira eta gura barik be ondo egiten dozu pelotan. Konfiantza eskasa bada, bildurragaz zoaz eta orduan, txarto. Galdutea oso erraza da eta gero konfiantzea barriro zeureganatzea oso gatxa, landu beharrekoa. Burugogorra izan behar da.


Gogorra izan da profesionaletarako pausua? Zeure bizimoduan aldaketarik egon da?
Bizitzan aldaketarik ez, baina bidea bastante gogorra izan da. Entrenamentuetan eta Eibarrera joaten arrasti osoa emoten da. Ikusten dozunean jentea debutetan zure aurretik eta zu hor zabizela geratzen, orduan pentsetan dozu ez dozula debutauko. Baina, bueno, heldu zan eguna. Suertea behar da bizitza honetan eta nik euki dot.


Zelan buztartzen dozuz ikasketak eta pelotea?
Oin arte, nahiko ondo. Ikasketak amaituten nabil, beraz, hobeto. Niri ez jata gustetan gimnasiora joatea ze hurrengo egunean giharretako mina eukiten dot eta ez jata gustetan. Baina pelotan fisikoa be behar da, partidua aguantetako. Ezpabere, heltzean da 12. tantua eta itota zagoz eta aurkaria ez. Horregaitik, landu egin behar da. Aurten, ikasketak dirala-eta, fisikoa ez dot asko landu. Oin urri lehenengotik Aitor Erauzkinegaz entrenetan fisikoa, eta teknikoa Jokin Etxanizegaz (Aspeko entrenatzailea) landuten dot.


Nor izan dozu erreferente zure formazino prozesuan?
Umetan, Abel Barriola, bere jokatzeko eragaitik. Oso langilea zan eta beti alturea topetan eban, kantxea kubriduten eban, leku guztietatik ondo ibilten zan. Gainera, atzelari batek hiru txapel eukitea, berak daukazan moduan... Lau t'erdikoa, buruz burukoa eta binakakoa, zeozergaitik da. Kantxatik kanpo be zelan egiten eban berba alkarrizketetan! Nire erreferentea beti izan da bera. Aurrekoan egon ginan berbaldi baten eta bera gugaz egon zan. Kanpoko tratua be oso gertukoa iruditu jatan, laguntzeko prest.

2019/1/31

LANA ARRATIAN Lana enplegu duin bilakatzeko burrukan

2012an langabezia tasak goia jo eban Arratian, %12,5era helduz eta harrezkeroztik behera egin dau. 2018ko urri lehenengoan Lanbideren datuen arabera, %8,5 zan; (%6,8 gizonezkoena eta %10,4 andrazkoena). Arratiako herri gehienetan %10 baino gitxiagora heldu zan, eta Arantzazuko % 6 eta Lemoako %11 bitartean egoan langabezia tasa. Baina 2007ko "krisialdiaren" aurreko tasara helduten bada be, egoera ekonomikoa aldatu egin da sano, eta harrezkeroztik, jente askorentzako egoereak txarrera egin dau. Lana prekarizau, soldatak jeitsi eta desbardintasunak handitu egin dira-eta.

 

Abendutik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren hazkundea beherako bidean hasi zan, Eusko Jaurlaritzaren Termometro Ekonomikoaren arabera, hazkunde egonkorretik hazkunde leunera pasauz. Arratian be, industrian batez be, joera hori ikusten dabe Errota Fundazinoan. "Nik uste dot industrian gorakadea egon zala baina oin apurtxo bat geldiunea dagoala" dino Iratxe Goikoetxea Errota Fundazinoko koordinatzaileak.

Arratiako langabezia tasa
Arratiako langabezia tasa Bizkaiko tasatik apur bat behera dago. "Krisialdiak" eragindako lanbakoen kopurua igoten beranduago hasi zan Arratian, 2009an hain zuzen be, eta beti egon da Bizkaiko tasaren azpitik. Ha-ta guzti be, 2011 eta 2012an, Areatza eta Bedian, ia %19ra heldu zan, andrazkoenak %20 gaindituz.
2018ko amaieran, egoerea aldatuta egoan. "Badagoz herri batzuk oso tasa bajua daukienak, Zeanurik, adibidez. Tasarik altuenak barriz, Lemoak, Igorrek eta Bediak daukiez. Artea be hor-hor dabil egon da 10etik behera, baina 2018ko urte amaieran, igon da 10etik apurtxu bat. Azkenean, biztanleria txikia dan kasuetan, batek edo bik lana topatzeak edo lan barik geratzeak porzentajea aldatzen dau" dino Iratxe Goikoetxea Errota Fundazinoko koordinatzaileak. Herri guztietan, Artean izan ezik, andrazkoen langabezia tasa gizonezkoena baino handiagoa da.

Industria ez hain ondo
Industriak Arratiako enplegu formalean pisu handia dauka, batez be automozinoak, eta sektoreak 2018an izandako gorabeherak sentidu egin dira Arratian be. "Nik uste dot automozino inguruan dagozanak geldiunea izan dabela urte amaieran. Arratian, Erkidegoan eta Estaduan, pasetan dan gauza bera gertatzen da. Enpresa honeek bezeroak Europan daukiez eta mundu gloablizau honetan, guri be heltzean jaku Europan gertatzen danaren eragina" azaldu deutso BEGITUri Errotakoak.
Agustin Figalek, LABeko Arratiako koordinatzaileak barriz, Erkidegoan orokorrean industriak gora egin dauan arren, ez dala gauza bera gertatu Arratian uste dau. "Arratia horretarako berezia da. Nik uste dot Arratian ez doala handitzen industria sektorea. Esango neuke ixten ari dirala enpresak. Adibidez, Igorren Negarra itxi zan igaz".
Errota Fundazinokoaren ustetan be egoerea ez da oso ona, baina panoramea ez dau hain ilun ikusten. "Batzuek ateak zarratu dabez, baina beste batzuek zabaldu. Ni konsziente naz Negarrak, langile kopuru handiagaz zarratu egin dituala ateak. Langile gehienak Lemoa, Basauri eta Zornotzakoak ziran. Dimako industrialdean be Tecnogourmet zarratu zan. Janari prestatuak egiten ebazan enpresa honek. Baina beste batzuk hazi egin dira eta instalazinoak handitu egin dabez. Industrialdean badagoz pare bat pabiloi barriak erosi dabezanak: Laskor, Langoitia, Ilunbe...".

Hitzarmenak eta azpikontratazinoa
Langabezia tasa jeitsi arren, atzen urteotan enplegu formalaren kalidadeak txarrera egin dauala nabarmen erakusten dabe hainbat ikerketak. Soldatak behera egin dabe; hau da, ez dira bizitza igon dan beste igon. Eta horretan hitzarmenak sinatuteko dagozan zailtasunak dirala gakoa uste dau Agustin Figalek. "Hitzarmena beti izan da langilearen eskubideak defendiduteko tresna bat, baina lege barriak dirala medio ia-ia indarbakotu egin da. Lan piloa egin behar da enpresen barruan hitzarmena lortzeako. Hitzarmen gehienak blokeauta dagoz".
Hori dala-eta, oin arte hitzartuta egon dana bertan behera geratzen dala dino, eta hitzarmen eskasagoetara jo behar izaten dala. Hau da, alde batetik Langileen Estatutua dago, hori da oinarria eta bai ala bai bete egin behar da; gero Estadu mailako hitzarmena dago; gero, EAE mailan egon daitekezan hitzarmenak, eta atzenik, enpresakoak. Ez badago hitzarmenik enpresan, ezta EAE mailan, zuzenean joten da Estadu mailakora, "eskailera bat jeitsiz". Eta hori gero eta sarriago gertatzen dala dino LABekoak. Izan be, bere ustez, hitzarmena desagertu arazo gura dau patronalak, "atzenengo lege eta erreformak patronalari indar gehiago emon deutsie, langileen eskubideak alde batera itxiz. Horren adibide da, kontratuen %80 ez dirala urtebetera ailegetan".
Beste alde batetik, krisialdiaren aurretik, ia enpresa guztietan langileak finkoak ziran eta oin azpikontratazinoa dala nagusi dino. Eta azpikontratauta dagoan langile batek, normalean, eskubide askoz gitxiago eukiten ditu, lan prekarioagoa.

Enplegu formala sortzean
Egoereagaz kezkatuta, enplegu formala bultzatzeko eta enpresak sortzeako lanean dihardue Arratiako udalak eta Mankomunidadeak atzen urteotan. Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) berbarako, eskualderako enplegu plan bat dauka martxan, eta Enpresa Ideen Lehiaketea lango ekimenakaz, Arratian enpresa barriak sortzean lagundu gura dau. Udalak be euren plan edota ekimenak ateraten ditue aurrera. Batzuk aitatzearren, hor dagoz Igorreko Beharbide enplegu proiektua, edo Areatzako enpresen mintegia.
Arratiako garapena bilatzen dauan Errota Fundazino publiko-pribaduak be urte bi daroaz beharrean. Garapen hori lortzeako arlo askotan egiten dau lan, enplegu eskaerea eta eskaintzaren zubilana egiten. "Enpresetatik jasoten dodan mezua zera da: beharginak topatzea kostetan jakiela. Batez be, esku lan zuzena danean. Lan batzuk espezializazino handikoak dira eta bertako enpresak arazoak daukiez behar horreetarako beharginak topatzen". Hori dala-eta, Zeanurin dagoan Zulaibar Lanbide Heziketa Ikastegia eta Arratiako enpresen artean komunikazinoa eta hartu-emonak sustatzen saiatzen da fundazinoa. Holan, Zulaibarko ikasleak enpresetara egiten dabez bisitak, enpresak barrutik ezetuteko. Baita Institutuko ikasleak Zulaibarrera be, dagozan aukerak ikusteko. Gainera, Enpresa Foroetan, enpresakaz batera, Lanbide Heziketako Ikastegiak parte hartzean dau.
Errota Fundazinoa ekonomia soziala bultzatzen be saiatzen da. "Lan mundua ez da dana enpresea: badagoz ekintzaileak, badagoz lehenengo sektorera dediketan diranak, badagoz ekonomia soziala deritxan horretan jarduten dabenak..." eta errealidade hori be ezetuten emoten saiatzen dira.

Enplegu ez danaren lanaren ekarpena ekonomian
Patronala indartzeaz gainera, krisialdiaren atxakiagaz, murrizketa handiak egin ziran zerbitzu publikoetan eta batzuk esku pribaduetan be ipini ziran. Hori dala-eta, zaintza lanetako sektore pribadua asko hazi da. Sektorea feminizauta dago eta lan baldintzak kaskarrak dira. Askotan, familiak edo familiako andrak hartu behar izaten dabez bere gain.
Euskal Herrian, dependentzia daukien personen kopurua handitzen doa, baina "zerbitzuak gero eta okerragoak" dira sindikatukoaren ustez. "Guk argi ikusten dogu hori zerbitzu publikoa izan behar dala eta horrek esan gura dau funtzionario publikoak emon beharko leukiela zerbitzua. Eta euren lan baldintzak onak izan behar dira. Zerbitzu publiko on bat emoteko, lan baldintzak onak izan behar dira halabeharrez". Zerbitzu kaskar horreek ixten dabezan gabeziak, andrak beteten dabez.
Dependentziaren bat daukien personen zaintzari jagokonean, Monica Ramos Toro antropologoaren arabera, edadeko andrak zaintzaile "ejerzito" informal bat osotuten dabe, Estaduari diru piloa aurrezten.
Jubiladu eta pensinodunak 1.080 euroko gitxienezko pensinoa eskatuten dabiz astelehenero Bilbon, ze ekonomia arloan, lan eta ekarpen handiak egin arren gizarteari, askok ez dabe bizimodu duina egiteko lain jasoten. Elkarretaratze horreetara Arratiako pensinodun asko joaten dira astelehenero. Arratiako ia herri guztietan dagoz jubiladu eta pensionisten alkarteak eta zahartze aktiborako ekintzez gainera, pensino duinen aldeko burrukan dabilz.

Gizarte klase barri bat
Gitxinezko pensino duina eskatzeak eta ez ehuneko soil bat, estrategikoa da. Izan be, enplegu formaleko kotizazinoetan oinarritutako pensinoak tranpa bat izan dira eta dira bizitza osoan zaintza eta etxeko lanetara dedikau diran andrentzat. Sistema horregaz askok alargun geratutakoan sano pensino bajuak jasoten dabez. Bizkaian batez bestekoa, 830 euro ingurukoa da, baina 600 euro baino gitxiagokoak be badagoz.
Pensionistez gainera, andrak be euren indarra erakutsi eben igaz Bizkaian, eta mundu osoan zabaldu ziran euren aldarrikapenen irudiak. Lan duina eta bizitza duina eskatuten daben kolektiboak ugariak eta zabalak dira, eta klase subjektua berrosotuten dagozala esan leiteke, klase barri bat sortzean.
Igazko martiaren 8an, lau ardatzetako greba deialdiagaz erakutsi eben zein izan daiteken klase subjektu hori. Aurten bost izango dira ardatzok, pensionisten ardatza gehitu egin da eta martiaren 8ko greba deialdira.
Egoerea iraultzeko aliantzak behar dira. Eta alianza horreek gizarte klase barri bat sortu leikiela dirudi.

2019/1/15

ERAKUSKETEA Posta txartelak eta zineko irudiak jaso ditu Jon Urutxurtuk erakusketa baten

Arratia posta txartelean argazki erakusketea inaugurauko da zezeilaren 1ean, barikuan, arrastiko 19:00etan, Igorreko Lasarte Aretoan eta bertan egongo da ikusgai hilaren 28ra arte. Arratiari buruz egindako posta txarteletan azaltzen diran 90 bat argazki biltzean dituan erakusketa hau, 2014an Jon Urutxurtu zeanuriztarrak euskera hutsean argitaratu eban Arratia posta txartelean liburuan oinarritzen da. Erakusketearen komisarioa be bera da.


Argazkiak, danak XX. mendearen lehen erdian egindakoak, herriz herri sailkatu dira eta osagarri moduan XX. mendearen hasikeran eta erdikaldean Arratian grabautako zinema irudiak be izango dira ikusgai: Felipe Manterolak, Angel Sojok, Julian Elejostek eta NODOk filmautakoak. Kultur ekintza honen babeslea Igorreko Udala da.
Oin dala denpora gitxira arte gertatzen zanagaz alderatuz, erdi hutsik dagoz postontziak. Internet, irrati, telebista... bidez heltzean da oin mundua gure atariraino. Baina, sasoi baten, posta txartelai esker ezetuten ziran mundu zabaleko txokoak. XIX. mendearen amaierarantza hasi ziran indarra hartzean posta txartelok, eta turismoa hedatuz joan ahala zabaldu egin zan hareek biltzeako zaletasuna.
Arratia posta txartelean erakusketan Arratia bailarari buruz argitaratu diran posta txartelak biltzean dira. 2014an Jon Urutxurtuk izenburu beragaz argitaratu eban liburuan biltzean diran argazkiak dira.
Jon Urutxurtu da erakusketearen komisarioa eta berak dinoanez, "Arratia eta arratiarren irudiak azaltzen diran posta txartelak erakustea eta ezetuten emotea da erakusketearen helburua; holan, Arratiako ondare historikoaren atal bat berreskuratzeko eta ezetuten emoteko".
Guztira 89 posta txartelen argazkiak erakusten dira, 24cm x 38cm tamainuan, hasikera baten topetea pentsetan zana baino askoz gehiago. "Sarritan, Arratia iraganari lotutako parajetzat hartu da, Bizkaia zaharkituaren paradigmatzat. Gertaera horrek pentsau arazo leikigu posta txartel ilustrauak argitaratu ziran lehen urteetan, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasikeran, ez ebala erakarriko editoreen arreta. Lan honetan azaltzen dan kopurua kontuan hartuz, bistakoa da hori ez zala holan izan".
Dana dala, helburu nagusia Arratiari buruz editau diran posta txartel klasikoak, izenburua edota editorea, inprimatzailea eta argazkilaria idatzita daroena, biltzea izan bada be, ez dira ahaztuten argazki-posta txartelak, argazkilari batzuek posta txartelen papelean errebeletan ebezan argazkiak, postaz bidali ahal ziranak. Aurrekaldean argazkia daroe eta atzekaldean Post Card, Tarjeta Postal, Carte Postale izenburua inprimatua edota helbidea idazteko eta zigilua itsasteko gunea.
Arratia eta arratiarren gaineko posta txartelak argitaratu ebezanen artean, zenbait enpresa zein partikular topau daitekez eta horreen artean honako honeek identifikau dira: Felipe Manterola, Indalecio Ojanguren, Foto Lux, L. G. Bilbao, Librería E. Verdes, Librería Villar, Artes Gráficas Lerchundi S. A., P. Ortiz, Seminario Menor de Ntra. Sra. De Begoña, Areatzako bainuetxea, Bizkaiko Foru Aldundia, Museo de las Guerras, Landáburu Hermanas eta L. Roisin. Editoretzat hartu daikeguz Indalecio Ojanguren eta Durangoko Foto Sol argazki dendea be, eurak editautako argazki-posta txartel bi batzean dira eta.

Felipe Manterola, argazkilari eta editore arratiarra
Editore horreen guztien artean aitamen berezia merezidu dau Felipe Manterolak (Zeanuri, 1885-1977), alde batetik arratiarra izateagaitik, eta bestetik, berak editau ebazan posta txartelen balio etnografikoagaitik. Jaiotzez zeanuriztarra zan eta bere herrian bizi izan zan beti. Felipe argazkilari handia be izan zan, eta zaletasun hori bizibide inoz ez baeban hartu be, aldian aldiko diru-iturri bihurtu eban. Dirudianez, lehenengo argazkia 1904. urtean egin eban, hamazortzi urtegaz, eta ordutik aurrera, 1936ko gerrak eztanda egin arte, mila argazkitik gora egin ebazan. Manterolaren irudietan ageri dana gehienbat honako gai honeetara mugatzen da: paisajea eta lagunak, herriko lanbideak eta jazoerak XX. mendearen lehen hiru hamarkadetan. Eta lan horreetan guztietan argi eta garbi azaltzen da bere jaioterriagaz, Zeanurigaz, eukan lotura handia.
XX. mendeko bigarren hamarkadan posta txartelen bildumak be editau ebazan, berak egindako argazkiak erabiliz. Batzuk Alemanian emon ziran argitara, beste batzuk Frantzian eta Bilbon. Atzen uri honetan Foto Lux etxeak prestatu ebazan. Felipe Manterolaren hamar posta txartel biltzean dira erakusketan. Hamar posta txartelak aurrekaldearen oinean euskeraz idatzitako testua daroe, azaltzen dan argazkiaren gaiari izenburua ipiniz: Eusko-lugin lanak (lau posta txarteletan), Eusko-artaldea, Igande arratzaldea, Bola-tokia, Eusko-etxartea, Eusko-basartea, Zeanuriko-txadona. Atzekaldean egilearen eta herriaren izenak aitatzen dira: "Felipe de Manterola — Ceánuri".
1928tik aurrera zinematografoari be ekin eutsan. Horretarako Amerikako Estadu Batuetatik inportautako 16mm-ko Kodak B modeloa kamarea erabili eban. Filmautako irudi gehienak 1928 eta 1932 urteen artean hartuak dira. Irudi horreetako gehienak Zeanurin filmautakoak dira eta ikusgai izango dira erakusketan.
Aitagarria da Gráficas Lerchundi Bilboko etxeak, 1944an editau eta inprimatu eban hamar posta-txartelez osotuten dan seriea be. Serie A. Arratia. Vizcaya izenburua daroan gutun-azal baten bilduta argitarau ebazan: bina postal Areatzari, Dimari, Igorreri eta Zeanuriri buruzkoak, eta bana Arteari eta Lemoari buruzkoak. Azaltzen diran irudiak Luis de Lerchundiren marrazkiak dira.

XX. mendearen erdira arteko posta txartelak
Kronologiari jagokonez, XX. mendearen hasikeratik 1950eko hamarkadara arte editau ziran posta txartelak aurkezten dira. "Data zehatza ezin bada jarri be, ziurtasunez baieztatu daiteke posta txartel zaharren biak 1906. urtearen aurrekoak dirala, atzekaldea banandu barik daroe eta. Batak Areatzako eleizea azaltzen dau; besteak Igorrekoa, biak koloreetan inprimatuta dagoz. Honako izenburuak daroez aurrekaldean: Areatzakoak 46 Bilbao - Iglesia de Arratia, eta Igorrekoak 47 Bilbao - Iglesia de Amatia. Azken berba hori inprimatze akatsa da, Arratiaren ordez, Amatia ipinten dau-eta. Posta txartel bi horreek Bilboko Librería Villar liburudendeak editau ebazan, 52 alez osatzen zan serie baten. Areatzakoak herri horretako posta marka daroa 1907ko abenduaren 27ko datagaz eta Munichera (Alemania) bidali zan. Aurrekaldean alemanez idatzitako testua daroa: suhinak bere amaxeari bialdutako mezua da, beste gauza batzuen artean urte barri ona opatuten deutso eta eleiza baten irudia bialtzen deutsala dinotso.
Gainontzeko posta txartelak 1906 gerokoak dira, atzekaldea bananduta daukie eta. Erdiak inguru 1906 eta 1920 urteen artean editau ziran. Geroagokoak dira Bizkaiko Foru Aldundiak auzo-eskolai buruz argitaratutakoak, 1922koak hain zuzen be; Areatzako asiloaren postala, 1926. urtearen ingurukoa da; Lemoako Burdin Hesiari buruz Gerren Museoak argitarautakoa, 1937koa edo beranduagokoa; Areatzako bainuetxeari buruzko gehienak eta Arteako Seminario Txikiak editautakoak, seguru asko 1940ko hamarkadakoak; eta Artes Gráficas Lerchundiren seriea, 1944an argitaratua. 1950eko hamarkadakoak dira Gorbeiako Gurutzea islatzen dauana eta Foto Solen Undurragako (Zeanuri) argazki-posta txartela.
Erakusketearen komisarioak dinoanez, "egun, posta txartela bilduma-objektu bihurtu da eta, aldi berean, sasoi bateko paisajeak, monumentuak, eraikinak, ohiturak, janzkerak... ezetuteko informazino iturri ikonografiko garrantzitsua da, zinea, prensa edo irudiak zabaltzeko beste sistema batzuk legez. Posta txartela, gaur egun, Internet eta kultura digitalaren bidez izugarri hedatzen dabizen sare sozialen aurrekari izateaz gainera, hartu-emon postalerako baliabide hutsa baino zeozer gehiago dala esan daiteke, eta sasoi bat islatzen eta sinbolizetan dauan benetako objektutzat jo daiteke".
Gaurkoa ulertzeko eta etorkizunean aurrerantza egiteko, garrantzitsua da iragana ezetutea, eta erakusketa honek horretan lagundu gura dau.

2019/1/1

ARRATIARRA Oihane Pardoren Amarenak enpreseak "arratiarra" jakea egiten dau Donostian

Donostiako Tabakaleran dauka egoitza Amarenak enpreseak. Han Oihane Pardok, tradizinoak inspirautako beste erropa modernoen artean, diseinuzko kaikuak eta "arratiarra" izeneko jakea egiten ditu. Izan be, Eulalia Abaituaren argazkietan agertzen zan Arratiako gizonaren txamarrotea, ezkontza eta beste okasino berezietarako jaka dotorea bihurtu dau Pardok.
Oihane Pardo arkitektoa da eta Shangai-n beharrean egoala euki eban Amarenak enpresea sortzeako idea. Shangai itxi eta Donostiara etorri zan eta 2016ko urri lehenengoan jaio zan Amarenak. Izena, amamak eta amak itxitako legaduari egiten deutso erreferentzia. Amamaren kaiku estimadu bat dagoalako istorio honen hasikeran.


Zer dala-eta sortu zenduan Amarenak?
Ni arkitektoa naz eta kanpoan bizi izan naz denpora luzean, leku askotan. Atzen lekua Shangai izan zan, arkitekto lanak egiten nebazan han. Familia Iruñekoa da. Txikitan behin kaletik ninoiala ikusi neban kaiku bat jantzita eukan bat. Orduan amari galdetu neutsan, "ama, zer da hori?" Eta esan eustan, "kaikua da, antxinako jaka, etxean badaukagu bat, amamarena". Eta handik aurrera, amamaren kaikua erabilten hasi nintzan beste edozein jaka lez. Eta beste lekuetara joan nintzanean, Bartzelonara, Bruselara edo Txinara eroan neban amamaren jaka kuttuna.
Baina heldu zan momentu bat amamaren jakea sano zahartuta egoala eta gura izan neban beste barri bat erosi. Eta konturatu nintzan kaikuak -edo lekeitiarrak hemen esaten deutsaguzan moduan- mozorro bihurtu zirala. Ez eukien amamarenak eukan kalidadezko oihala, diseinua askoz zatarragoa zan, andrazkoenak zaku modukoak ziran... Orduan ebatzi neban amamaren kaikua kopiatzea. Horregaitik ipini neutsan enpreseari Amarenak izena.
Orduan amamaren kaikua kopiau neban eta beste kolore batzuetan be egitea ebatzi neban. Hasikeran niretzat bakarrik. Sasoi haretan Shangain bizi nintzan eta mundu osoko lagunak neukazan. Konturatu nintzan danai atenzinoa emoten eutsela eta kaikua eroateak Euskal Herriaren eta gure historiaren gainean berba egiteko aukerea emoten eustala. Apurka-apurka ikusi neban jantziak edo modak historia eta kulturearen zati bat kontetako gaitasuna daukiela. Jentea eskatzen hasi zan eta etxera bueltetea eta Amarenak sortzea ebatzi neban.


Zelango harrerea euki eban proiektuak?
Oso harrera ona euki eban egitasmoak, nire moduan baegoalako jente asko kalidade oneko eta diseinuzko kaikuen bila. Eta pentsau neban ezin nintzala horretan bakarrik geratu, gauza gehiago bilatu behar nebazala, barriztu eta hareen gainean berba egiten hasteko.
Eta holan aurkitu neban arratiarra.


Zenbateko produzinoa daukazu?
Nik diseinua eta prototipoak egiten dodaz eta produzinoa, Gipuzkoako beste lau tailerretan egiten da, azpikontrata moduko baten. Tailerrak, Donostian, Andoainen, Zumaian eta Irunen dagoz. Ekitaldiak antolatzeko, argazkiak aterateko eta komunikazinorako be, beste jente baten kolaborazinoa daukat.
Produkzino txikia da. Hiru linea dagoz. Bata da, jantzi estandarrak deitzean doguzanak: diseinau, egin eta hor dagoz. Kolekzino mugatua izaten da. Modelo baten 15 ale edo egiten doguz, numerauta egoten dira. Agortzen diranean ikusten dogu ea ateraten dogun bigarren edizinoa ala ez. Esaterako, horreek udakoak 30 egin doguz bakotxeko.
Beste asko, eta hori da bigarren linea, enkarguz egiten doguz. Baten bat etorten da tailerrera eta aukeratzen dau zer gura dauan, zein koloretan... Personalizaua.
Hirugarren linea da gauza bera baina talde handientzat. Uniformeak, esaterako.
Atzenean nik egiten dodana zera da: ikertu, bilatu zeozer nire ustez interesgarria dana eta atzean istorio polit bat daukana, eta diseinuaren bitartez horreri bizi barri bat emon.


Arratiarra zelan sortu zan?
Kaikuak egiten hasi nintzanean, ikerlari, historialari eta museoakaz hartu-emonetan ipinten hasi nintzan. Orduan ezetu neban Bilboko Euskal Museoko jentea eta bisitan joaten nintzan lantzean behin ikusteko zer eukien biltegian, argitaratutako liburuak, eta abar. Ez nekian zer topauko neban eta bat-batean ikusi neban arratiarra. Ez neban jaka hori ezagutzen baina oso polita iruditu jatan.
Orduan Amaia Mujikagaz egin neban berba. Bera da Museoko Etnografi Teknikaria eta kontau eustan jantziaren jatorria. Arratia da Euskadi mailan tradizinozko jantziak gehiago irauten daben puntu horreetako bat. Jakea arratiarrak izena dauka holango azkenak bertan topau ziralako, baina ezin da jakin beste lekuetan be erabilten ete ziran ala ez.
Arratiako gizonak erabilten eben ezkontzeko. Orduko sasoian jantziak andrak egiten ebezan linoagaz baserrian eta ardi-ule oihaleko jakea berezia zan. Ezkontza zan euren bizitzaren egunik garrantzitsuenetakoa eta ezkontzarako, beren-beregi egiten eben jakea. Gero handik aurrera, bizitza osoan, ekitaldi berezietan erabiliko eben jakea eta askotan hiltean arratiarra janzten eutseen edo beste kasu batzuetan belaunaldiz belaunaldi heredetan joaten ziran.
Jakea sano polita iruditu jatan, eta bere historia be bai. Persona batek bere bizian izango eban jakarik onena zan. Ez zan normala eukitea ardi-ulezko erropea eta eukiten eben bakarra izaten zan, joskin batek egindakoa gainera. Sano berezia. Gizonezkoena zan. Baina nik pentsau neban "gizonezkoak ez dakit baina nik uste dot andrak ondo hartuko dabela".
Eta holan hasi nintzan jaka arratiarrari neurriak hartzean, jantzia ikertzen eta ikusten zelan egokitu andren gorputzera.


Zeintzuk dira arratiarra eta beste kaikuen arteko antzekotasun eta desbardintasunak.
Oihal bardina daukie kaikuak eta arratiarra jakak, ardi-ulezkoa. Fieltroa, ardi-ulea konpaktaua da, hau ehunduta dago. Txapelaren oihal bardina. Lepoa be bardina daukie, biribila, baina hortik aurrera, beste guztia desbardina da.
Jaka arratiarrak kanpai itxurako formea dauka. Formea apur bat murriztu baina mantenidu egin dot. Gero daukaz apaingarri batzuk errepresentetan dabenak sortu barri dan garoa, forma nahiko begetalak; hau da, mundu begetalean topau daikeguzan formak.
Nik egin dodana izan da forma horreek hartu, bermarraztu estetikoago egiteko, eta egokitu.
Jantzi honeek irauteko egiten ziran eta ez eukien boltsikorik, boltsikoak faltsuak ziran. Sasoi haretan gerrikoa eroaten eben eta dana sartzean eben han. Nik boltsikoakaz egin dodaz.
Beste aldaketa batzuk be egin doguz. Apaingarria ez zan honen modukoa, sinpleagoa zan eta beti izaten zan baltza. Oihala baltza eta apaingarria be baltza. Guk be egiten dogu baltza eta baltza, baina baita urdina eta gorria, grisa eta urdina... kolore desbardinetan.


Ze bezero motak erosten dau jaka hau?
Arratiarrak ez dau izan kaikuak besteko arrakastarik, ze azkenean kaikuak daukana da mundu guztiak ezetuten dauala, euskal imaginarioan dago, baina arratiarra ez. Eta prezioa be garestiagoa da, ze kaikuak baino lan gehiago dauka. Momentu berezietako jakea da: ezkontzetarako, Gabonetako afari dotoreetarako eta abar. Badaukaguz bezeroak, andrazkoak, ezkondu diranak arratiarragaz. Ondo funtzionetan dau.


Moda desfileetan egongo da orduan.
Bai, arratiarra desfile baten aurkeztu genduan. 2017ko zemendian izan zan, Miramar jauregian, Baserritik jauregira izenpean. Moda iraunkorreko desfilea zan.
Dokumental bat be egin dogu arratiarra aurkezteko eta hor be ikusten da desfilea.

2018/12/16

GABONETAKO AGENDEA Gabonen inguruan kultura eskaintza zabala egongo da Arratiako herrietan

Arratia, Ubide eta Zeberioko udalak eta alkarteak, ume eta nagusientzako kultura jarduera ugari prestatu ditue Gabon sasoirako. Olentzeroren etorrerea ez da inon faltauko eta Errege Magoen Kabalgatak be egongo dira Areatzan, Bedian eta Igorren. Umeak olgetako aukera parebakoa izango dabe Umeentzako Gabonetako Parkeetan eta Gontzal Mendibilen Gau magikoa musikala ikusteko aukerea izango dabe. Nagusientzako eskaintza barriz, batez be kontzertuak, antzerkiak eta kirolak osotuten dabe.


Arantzazu
Abenduak 24, astelehena
12:00etan, plazatik hasita herrian zehar Olentzero abestu; 13:00etan, Olentzerori harrerea plazan.

Abenduak 29, zapatua
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea frontoian.


Areatza
Abenduak 24, astelehena
11:00etatik 13:00etara, tailerrak plazan; 13:00etan, Olentzero eta Mari Domingiren harrerako jantzearen entsegua; 17:00etan, kalejirea herrian zehar, plazatik urtenda; 18:15ean, Olentzero eta Mari Domingiri harrerea plazan.

Abenduak 28, barikua
12:00etan, Trakamatraka musika tailerra udaletxean, AKKBk antolatuta.

Abenduak 30, domekea
19:00etan, Areatzako Bandaren urte amaierako kontzertua. Eleizan.

Abenduak 31, astelehena
08:00retan, Lamiño Kirol Klubak antolatuta Siskiño eta Oketara mendi urtekerea. Autobusa debalde izango da. Langostinoak, txanpana eta saldea egongo dira.

Urtailak 3, eguena
20:00etan, Ramon Escalek zuzendutako Arteta Gospel Choir taldearen gospel kontzertua eleizan.

Urtailak 5, zapatua
18:00etan, Erregenetako kabalgatea. Karpon hasita eguraldi ona egin ezkero, ostean plazan.

Artea
Abenduak 24, astelehena
17:30ean, Olentzerori ondo etorria plazan.

Abenduak 28, barikua
20:30ean, Black Floid taldearen kontzertua Herriko Bentan. Jon Andoni Perez, Eduardo Basterra "Baster", Iyes Loirent.

Abenduak 29, zapatua
18:00etan, orientazino lasterketea eta azkari herrikoia. Plazan; 19:30ean, Gabon kantak. Plazan.
Ekintzok, Arteako Udalak, Herriko Bentak, Arteako Andrak, Jabekuntza Eskoleak, Jubiladuen alkarteak, Guraso Elkarteak eta AKKT-k antolatu ditue.

Bedia
Abenduak 18, martitzena
19:00etan, Arratiako Musika Eskolea eta Lemoako Andra Mari Abesbatzaren kontzertua eleizan.

Abenduak 22, zapatua
17:00etatik 18:30era, Gabonetako apaingarriak sortzeako tailerra ludotekan; 18:30etik 19:30era, Gabonetako apaingarriak herritik ipini eta Gabon kantak; 19:30ean, plazan txokolatea.

Abenduak 24, astelehena
09:30ean, Olentzero. Plazan hasita auzorik auzo kantuan; 13:30ean, Olentzero plazara helduko da umeakaz egoteko. Gaztainak erreak jaten itxarongo dabe.

Abenduak 26, eguaztena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako parkea frontoian.

Abenduak 28, barikua
16:00etan, urtekerea Arriaga Antzokira. PinotXXIo jantza ikuskizuna.

 

Urtailak 2, eguaztena
17:00etan, Richard zikoina filma ludotekan.

Urtailak 3, eguena
10:00etatik 19:00etara, urtekerea GUPera. Bazkaria eta meriendea eroan behar dira.

Urtailak 5, zapatua
18:30ean, Erregenetako kabalgatea. Aurretik txokolatea bananduko da.

Dima
Abenduak 24, astelehena
11:30ean, Olentzerori harrerea. Eskolan batu eta herritik zehar kantetan. Amaieran, mezua frontoi txikian.

Abenduak 29, zapatua
Beinke jai solidarioa. 16:00etan, jaiaren hasikerea, Dimesten eta photocall-a; 17:00etan, herri kirol desafio mundiala: Areatza, Dima eta Zeanuri; 19:00etan, Beinke kantuan; 21:30ean herri afaria.

Igorre
Abenduak 19, eguaztena
19:00etan, Musikatu bizitza! Arratiako Musika Eskolearen kontzertua Lasarte Aretoan.

Abenduak 21, barikua
18:00etan, Gau magikoa: Kai, Mai, Koa Gontzal Mendibil eta Easo Txiki Abesbatzaren ikuskizuna Lasarte Aretoan.


Abenduak 22, zapatua
18:00etan, Arantzarteren jantza saioa Lasarte Aretoan.
22:30ean, Sua eta Belako taldeen kontzertua Kiñu Gaztetxean.

Abenduak 24, astelehena
12:00etan, Mikeletik hasita Badator Olentzero (baserritarrez jantzita joan).

Abenduak 26, eguaztena
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea. Zaztaparraken tailerrak aterpean.
20:00etan, Yllanaren onena ikuskizuna Lasarte Aretoan.

Abenduak 27, eguena
19:00etan, Irudibertsotan, bertso eta marrazki ikuskizuna. Lasarte Aretoan. Arratiako Bertso Eskolea.

Abenduak 28, barikua
17:00etan, jostailu azokea Kultur Etxean. Zaztaparrak eta Maraturen eskutik.
20:15ean, Jose Kruz Gurrutxaga eta Susana Soletoren bakarrizketak. Ostean Gabonetako hiru otzararen zozketea. AMEk antolatuta.

Abenduak 29, zapatua
19:30ean, Gabonetako kontzertua, Luis Iruarrizaga Abesbatza eta Garaizarko Matsorriak Lasarte Aretoan.

Abenduak 30, domekea
17:00etan, umeentzako zinea Superlopez filma; 19:30ean, Dogman Lasarte Aretoan.

Abenduak 31, astelehena
11:00etan, IX. San Silbestre Lasterketan izen emotea; 11:30ean, hasikerea. Mozorrotuta joan.

Urtailak 3, eguena
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea. Motxoganen tailerrak aterpean.
19:30ean, Areatzako Bandaren kontzertua Lasarte Aretoan.

Urtailak 4, barikua
16:30ean eta 18:30ean, Pinotxo umeentzako antzezlana (saio bi) Lasarte Aretoan.

Urtailak 5, zapatua
18:30ean, Erregenetako kabalgatea Mandoia kaletik hasita.

Lemoa
Abenduak 20, eguena
10:00etan, Gaztaina Eguna eskolan. Ume eta gurasoentzat. JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta.

Abenduak 21, barikua
10:30ean, Olentzero eta Mari Domingi eskolatik udaletxera. JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta. 18:00etan, disko festa ludotekan.

Abenduak 22, zapatua
19:30ean, trikipoteoa Oxabiko lagunakaz. Batzokitik hasita.

Abenduak 23, domekea
10:00etan, urtekerea bizikletan. Arlonagusiako kantxatik. Lemoa Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

Abenduak 24, astelehena
11:00etan, udaletxean Olentzero eguna; 18:30ean, Olentzero Gaztetxean.

Abenduak 25, martitzena
08:00retan, eskoletatik urtenda mendi urtekerea Urkiola-Anboto (1.331 m.). 08:30ean, Urkiolako goiko aparkalekuan. Ganzabal Mendi Taldeak antolatuta.

Abenduak 26, eguaztena
Olentzeroren Etxera urtekerea. 2011 eta 2014 urteen artean jaiotakoentzat.

Abenduak 27, eguena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Lemoako Haur Parkea kiroldegian.
20:30ean, Galder Perezen Morbus operandi antzezlana. Antzezleak: Aiora Sedano eta Ane Zabala. Karabie Gaztetxean.

Abenduak 28, barikua
19:30ean, Lemoako Abesbatzaren Gabonetako kontzertua. Andra Mari eleizan.
18:30ean, Txatxamurke Egune Karabie Gaztetxean. Gauean Larregi taldearen kontzertua.

Abenduak 30, domekea
10:00etan, urtekerea bizikletan. Arlonagusiako kantxatik. Lemoa Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

Abenduak 31, astelehena
10:30ean, Harriketarren urteroko futbol partidua eta beisbolito; 24:00etan, gau erdiko jaia Karabie Gaztetxean.
12:30ean, Lemoako Gabonetako VIII. Lasterketea. Eneko Zamalloa Memoriala. Elizondon.

Urtailak 2, eguaztena
19:00etan, errefujiaduen harrera esperientzien trukaketea. Lemoa harrera herria izateko eta Karabie Gaztetxea harrera gune bihurtzeko egin daitekenaren gaineko eztabaida. Artea, Arrigorriaga, Usansolo, Zierbena, Karmela eta Harrobi Fundaziotik hurreratuko dira norbanako eta esperientzia kolektiboak kontetan. Karabie Gaztetxean.

Urtailak 3, eguena
20:00etan, Pintxo Lehiaketea Gaztetxean.

Urtailak 4, barikua
20:00etan, Koktail tailerra Gaztetxean.

Urtailak 5, zapatua
23:00etatik aurrera, Stankeik taldearen kontzertua Gaztetxean.

Ubide
Abenduak 24, astelehena
19:00etan, Olentezero.

Zeanuri
Abenduak 22, zapatua
19:30ean, txistularien 50. urteurrena "Akaberea da-ta, ibili kontuen", Bilboko Udal Txistulari Bandak eta Zeanuriko abesbatzak lagunduta.

Abenduak 23, domekea
18:30ean, S(u/a)minetik bakera ikus-entzunezkoa. Sandra Carrasco eta Olatz Etxaberen dolutik bakera bidea. Naia Egiluz eta Koldo Rodriguez narratzaile lanetan. Kultur Etxean.

Abenduak 24, astelehena
12:00etan, plazea apaindu; 17:30ean, Olentzero eta Mari Domingiren etorrerea, plazan. Baserritar jantzita joan.

Abenduak 26, eguaztena
18:30ean, Jakoba Errekondoren 2019ko liburu barria eta ilargiaren egutegiaren aurkezpena. Kultur Etxean.

Abenduak 27, eguena
18:30ean, Alvaro Rabelliren Ustezko fikzioak liburuaren aurkezpena, Luis Valenciagaren musikeak lagunduta eta Carlos Torreren irudiak. Kultur Etxean.

Abenduak 28, barikua
16:30ean, euskal artzain txakurrak lanean, plazan; 18:30ean, Eukeni Arriortuak zuzendutako Pastoreak dokumentala. Jon Etxebarria eta Puy Arrietaren bizipenak. Kultur Etxean. Jarraian, Argazki Txapelketako sari banaketea.

Abenduak 30, domekea
18:30ean, Hika Teatroaren Sagartu, jantza, antzerki eta kantu emonaldia frontoian.

Abenduak 31, astelehena
11:00etan, San Silbestre lasterketea. Ondoren, saldea, taloa... Atoan Joko Alairen laguntzeagaz.

Urtailak 2, eguaztena
18:30ean, esku pelotearen gaineko mahai-ingurua Kultur Etxean.

Urtailak 3, eguena
Ume eta gurasoentzako Donostiara egun guztiko urtekerea.

Zeberio
Abenduak 21, barikua
19:30ean, ballet erakustaldia frontoian.

Abenduak 23, domekea
12:00etan, umeen eskupelota partiduak frontoian.
19:00etan, musika entzunaldia: The Gospel Six, Ermitabarriko San Antonio ermitan.

Abenduak 24, astelehena
17:30ean, Olentzeroren etorrerea. Ermitabarritik plazara. Ostean txokolatea egongo da.

Abenduak 26, eguaztena
Etxazo auzoko jaiak. 12:00etan, San Esteban ermitan mezea. Ostean, herri-kirolak eta barauskarria.

Abenduak 27, eguena
11:30ean, Zeberiora bisita gidatua. Errementarien museoa, Olabarrietako Santo Tomas... Izena www.zeberio.net edo www.gorbeiaeuskadi.com-en emon behar da.

Abenduak 28, barikua
17:00etan, bola jaurtiketea eta taloak Ermitabarrin (umeak); 18:00etan, nagusiak; 20:30ean, taloak eta txokolatea.

Abenduak 29, zapatua
12:00etan, Santo Tomas Zaharra ermitan, mezea eta barauskarria.

Abenduak 31, astelehena
10:00etan, mendi urtekerea Tontorrandira. Plazan.
Ekintzok, Zeberioko Udalak antolatu ditu Austarri Mendi Taldea, Austarri Korta Kultur Elkartea, Gure Indarra Jubilatuen eta Pen- tsionisten Elkartea, Iturripe Kultur eta Kirol Elkartea eta Txubelasu Guraso Elkartearen laguntzeagaz.

2018/12/1

ABENDUAK 3. EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Euskerearen Egunak zarratuko dau Euskaraldia

Euskerearen Egunak zarratuko dau Euskaraldia, baina hamaika egun horreetan hartutako hizkuntz ohitura barriai eutsi beharko deutsee herritarrak ariketea baliogarria izan daiten. Hori ekarriko dabe gogora Euskera Eguneko hainbat ekitalditan. Areatzan, Bedian, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin.


Holan Areatzan, arrastiko seirak aldean, mezua irakurriko dabe eta argazkia egingo dabe plazan. Guraso alkartekoak txokolatea bananduko dabe. Bedian, Euskaraldiaren amaiera ekitaldia 19:00etan izango da frontoian eta aurretik Leloentzako Irudien Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sari banaketea egongo da.
Diman be frontoi txikian izango da ekitaldia. Seiretan hasiko da eta Ahobizi eta Belarripresten mezuen irakurketea, zunba, argazkia, gaztain erre jana eta zozketea egingo dabe.
Igorren be egingo dabe Euskaraldiaren amaierako ekitaldia. 19:00etan hasiko da eta bertan, bertsolariak, Luis Iruarrizaga Abesbatzak, bideo emonaldiak, sketchak, jantza aktiboko gazteak eta kopauak bermatuko dabe jaigiroa. Aurretik, kalejirea egingo dabe umeak eta helduak eskolatik Kultur Etxera, Zuztertxu, Belarriprest eta Ahobizigaz batera.
Lemoan be poteo musikatuaren ostean hasiko da Euskaraldiari amaierea emoteko ekitaldia. Jubiladuen tabernan izango da. Han, Udalak ariketeari jarraipena emoteko dituan bitartekoak azalduko dabez, Berbalagun aurkezpena egin eta Larregi taldearen kontzertua egongo da.
Zeanurin ekitaldia egingo dabe Kultur Etxean, 18:30etik aurrera. Euskaraldiaren eboluzinoa azalduko dabe, photocall-ean argazkiak atera eta Maddalen Arzallusen agurra entzuteko aukerea egongo da. Ondoren, talo jana egongo da hurreratzen diran guztientzat.

Artea eta Zeberioko jarduerak
Euskerearen Eguna astebarruan dana lez, Artean eta Zeberion ez dabe Euskaraldiaren amaiera ekitaldirik egingo, baina eskolan euskerearen aldeko jarduerak egingo ditue, eta Artean, 18:30ean, txokolatea bananduko dabe plazan.
Zeberion, euskal mitoak eta euskerea gai hartuta, Juan Manuel Etxebarriak hainbat ipuin kontauko ditu eskolan. Eskolaumeez gainera, familiak eta jubiladuak hurreratu daitekez kontakizunera. Aurretik, taloak egingo ditue eskolan umeak eta jubiladuak alkarregaz.

Arantzazun be hizkuntza ohiturak aldatuten
Euskaraldian izena emon barik be, Arantzazun euskera sustatzeko eta hizkuntz ohiturak aldatuteko ahalegina egiten dabiz eta Euskerearen Egunaren inguruko programeagaz egingo dabe hori. Uemagaz batera, zemendiaren 26tik 30era, erakusketea egon zan udalerri euskaldunen egoerea eta bilakaerea erakusteko.
Euskerearen egunean, umeak eta helduak hizkuntza ohituren inguruan hausnartzeko eta aldaketan eragiteko tailerra izango dabe 17:30ean, Kultur Gunean.

2018/11/14

EUSKEREA Hamaika egun eta hamaika jarduera

Txapak paparrean ipini aurretik, zemendiaren 23an, jarduera kultural erakargarriak eskainiko dauz Euskaraldiak. Izan be, udalak eta herritarrak antolatuta, Areatzan, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin bideoak grabau dabez eta giro ederreko aurkezpenetan txapak banandu ditue herri askotan. Gainera, Euskaraldiaren harira, berbaldiak, kontzertuak eta ikuskizunak antolatu dira. Aurkezpenetan, informazino eta datuak, kantuak eta jantzak lagunduta emoten dabiz. Inor ez daiten geratu jakin barik Euskaraldia zer dan.


Zemendiaren 9an, Zeanuriko aurkezpen ekitaldian, Eñaut Intxaurragak izena emon aurretik ondo pentsetako esan eban. Pentsetako zeintzuk diran bakotxaren hiztun sareak eta ea horreetan, euskera gehiago egiteko posibilidaderik dagoan. Ondo pentsetako zein papeletan sentiduko dan bakotxa erosoago: hamaika egunetan, leku guztietan lehenengo berbea euskeraz egiten, eta orduan, ahobizi moduan izena emoteko; edo beste batek iniziatibea hartuta, euskeraz erantzuteko prest dagoanak belarriprest moduan emoteko izena. Izan be, Euskaraldia ez da jai bat, hizkuntza ohiturak aldatzeko gizarte ariketa bat baino.
Hizkuntza ohiturak aldatu eta euskerea gehiago egiteko beharra erakusten dabe datuak. Lemoak, herritarren euskerearen ezagutza eta erabilera datuak emon dauz jakitera sare sozialen bitartez. Euskaraldia ariketearen aurretik, honeek dira datuok. Umeak, hamarretik 8,6k dakie euskerea, eta hiruk erabilten dabe. Gazteen artean, hamarretik zazpik dakie euskeraz eta 2k baino gitxiagok erabilten dabe. Helduak dira ezagutza mailarik txikiena daukienak; izan be, hamarretik lauk baino ez dakie eta erabili bik erabilten dabe. Atzenik, jente nagusiari jagokonean, hamarretik seik dakie euskeraz eta erabili, 1,4k erabilten dau. Hamaika eguneko ariketearen ostean, inertzia batzuk aldatu eta erabilereak gora egitea espero da.

Aurkezpen ekitaldiak
Ariketea ilusinoz hartu dau Arratiako jenteak eta ariketearen bezperetan jaigiroa da nagusi. Zeanuriko aurkezpen ekitaldia, herritarrakaz grabautako bideoaren proiekzinoagaz hasi zan Kultur Etxean. Gero Zuriñe Iarrituk emon ebazan ariketearen gaineko zehaztasunak eta Zuriñe Elejaldek umorez betetako pasadizuak kontau ebazan, "euskaldun barrien eta euskaldun zaharren maitasun misterioak", hain zuzen be. Intxaurragak gero, zelan apuntau eta txapea jasoteko zer egin azaldu eban. Ondoren, aurkezpenean egondako guztiak, armairutik urten eta pintxoak jatera joan ziran, jubiladuen tabernara. Joan aurretik talde argazkia egin eben kantuan eta jantzan.
Diman be egun berean izan zan aurkezpen ekitaldia, herriko jakintzaren transmisinorako sortutako Jentiltxu eta Jentili personajeen laguntzeagaz. Aurkezpen lanak Ibon Izak egin ebazan. Umeak agurra jantzatu ostean, Abizarie alkarteak antolatutako Zizetan Argazki Lehiaketako sari banaketea egon zan. Ondoren, umeak egoera desbardin batzuen "kontu txatalak" egin ebezan eta bideoaren making offa ipini eben. "Barre piloa egin eban jenteak" dino Izak. Ondoren, bertsoak bota ebezan hamar neskatok eta egindako bideoa ikusi eben. Ahobizien izenean Haizea Ziarrustak eta belarripresten izenean Manu Cejudok egin eben berba eta amaitzeko zunba taldeak Euskara gure lurra jantzatu eban.
Areatzan, Euskaraldian izena emon dabenentzat edo zalantzan dagozanentzat, Euskaraldiaren gaineko formakuntza saioa emongo dau Maier Ugartemendia UEMAko Tenikariak hilaren 15ean, 19:00etan, Udal Areto Nagusian.
Bedian, Beatriz Elgezabalek aurkeztuko dau Euskaraldia Ttak! umorezko bakarrizketa baten bitartez. Zemendiaren 21ean izango da 18:30ean Bediako Liburutegian. Areatzan be egongo da, abenduaren 1ean, 12:30ean, udaletxeko aretoan.
Zeberion, "batzordea sortu zan, Udal Euskera Batzordea, eta hainbat lan egin ditu herritarren artean Euskaraldiaren gaia zabaltzeko. Herriko hamaikakoagaz diptikoak buzoneatzeaz gainera, mahaia be ipini da barikuetan, plazan, jenteak izena emoteko" azaldu deutso BEGITUri Jon Bollar Zeberioko Euskera Teknikariak.

Hasikera ekitaldiak
Zemendiaren 23an, Euskaraldia ariketearen lehenengo egunean, hasikera ekitaldiak be egingo dira hainbat herritan, Areatzan, Diman Igorren eta Lemoan, berbarako. Euskaraldia jaia izan ez arren, Areatzan, ariketeari hasikerea emoteko txupina botako dabe arrastian, txapen atzen banaketea egin eta Areatzako Bandaren kontzertua egongo da 19:30ean eleizan.
Lemoako hasikera ekitaldia be 19:30ean izango da Kulturgunean. Han, hamaikakoaren aurkezpen publikoa egingo dabe eta, ezagutza eta erabilera datuak kontuan izanda, ariketa sozial honen garrantzia azalduko da. Ekitaldia amaituko da herrian ekimenagaz bat egin daben alkarte, komertzio eta tabernen bideoen aurkezpenakaz. Ekitaldiaren aurretik, 18:30ean, poteo musikatua egongo da Kresala tabernatik hasita.
Igorren, Kantu bat gara eta Arratia Kantuz taldeak emongo deutsie hasikerea Euskaraldiari 19:00etan, Gau Lora tabernan.

Hamaika jarduera
Euskaraldiaren harira, kultur ekitaldi ugari egongo dira Arratian, tartean hainbat berbaldi. Holan, Diman, Kike Amonarrizek emongo dau berbaldia zemendiaren 16an, 19:00etan Abaroa Aretoan. Aurkezlea, "Zergaitik Euskaraldia? Zergaitik orain? Zergaitik Diman? Gurago dozu Dima euskaldunago bat?" Eta, "egingo dogu?" moduko itaunai erantzuten saiatuko da.
Zeanurin, Arratiako hitanoaren inguruko berbaldia emongo dau Karlos Aretxabaletak hilaren 26an, Kultur Etxean, arrastiko 19:00etan, eta Zeberion, Juan Manuel Etxebarriak Zeberioko euskerearen balioaz egingo dau berba hilaren 30ean, 19:00etan, udaletxean.
Euskeraz berba egiteko aukerak gehitzeko, zemendiaren 9an, berbodormoa antolatu eben Lemoan. Areatzan be antolatu dabe eta zemendiaren 30ean izango da, 18:00etan helduentzat eta 19:00etan gazteentzat. Zeanurin, Berbalaguneko partaideak barikuro batzean dira tabernetan.
Jantza ikastaro irekia plazan zemendiaren 26an, 19:00etan; bisita gidatua herritik zehar Mikel Urrizegaz eta "II. Euskerea plazara atera" herri irakurketea abenduaren 1ean, 11:30ean, dira Areatzan programauta dagozan beste ekitaldi batzuk.

Euskerearen Eguna
Euskaraldia, abenduaren 3an, Euskerearen Egunean amaituko da. Hamaika egunez euskeraz berba egiteko ariketan parte hartu daben herri batzuetan amaiera ekitaldia egingo da, ariketea amaitu arren, jenteari hartutako ohitura barriak manteniduten animetan.
Euskerearen Egunean Bedian, Euskerearen aldeko leloentzako Irudien Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sariak bananduko ditue liburutegian 18:00etatik aurrera. Amaiera ekitaldia frontoian izango da 19:00etan, eta bertan txokolatea bananduko da. Talde argazkia be egingo dabe.
Euskerearen Eguneko ekitaldia Euskaraldiko ariketari jarraipena emoteko asmoagaz planteau dabe Lemoan. Iluntzeko 19:30ean izango da jubiladuen tabernan. Han, Udalak ariketeari jarraipena emoteko dituan baliabideak azaldu, Berbalagun egitasmoaren aurkezpena egin eta Larregi taldeak kontzertu akustikoa emongo dau hurreratzen diran guztientzat.
Areatzan, Guraso Elkarteak txokolatea bananduko dau arrastiko 18:00etan plazan eta gero, herri argazkia egin eta mezua irakurriko dabe.
Zeberion, Euskera Eguna belaunaldien arteko katea bisibilizauz ospatu gura dabe. Hori dala-eta, umeak eta jubiladuak taloak egingo ditue alkarregaz eskolan.
Beste herri batzuetan be egingo dira ekitaldiak Euskera Egunean.

2018/11/1

ESKOI MUTURRA EUROPAN Eskoi muturra neutralizetako, alkartasuna

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformeak (OEE) deituta, zemendiaren 10 eta 11n hainbat eragilek topaketea egingo dabe Artean. Helburua da, Europako Parlamenturako hauteskunde bezperetan, kanpaina bat abiatzea, migrazino politika, gerra eta pobreziari aurre egiteko asmoz. Kanpainea zabalduteko atzenengo hiru urteotan, Mugaz Zabalduz Karabanak sortutako sareak erabiliko ditue, bai estadu mailan, bai nazinoarteko mailan be.
Europako hainbat herrialdetan izandako atzenengo hauteskundeak, eskoi muturraren gorako joerea erakusten dabe eta hori Europako Parlamenturako maiatzaren 26ko hauteskundeetan islatuko dala uste dau Anabel Sanz OEE eta Feministaldeko kideak.

Eskoi muturraren politika arriskutsuai aurre egiteko Europa mailako ekintza sinbolikoa maiatzaren 5ean egitea proposatuko dau OEEk Artean.
Zemendiaren 10ean, ekimena definiduteko barruko lana egingo dabe, eta 11n, lan horren emaitza izango dan ekimena, plazan 12:30ean, aurkeztuteko asmoa dagoala jakinarazo deutso BEGITUri Mikel Zuluaga OEEkoak. Gero, 14:30ean, bazkari herrikoia egingo dabe frontoian.

Eskoi muturra, migrazinoa eta gizarte mobimentuak
Zuluagaren berbetan eskoi muturrak bere burua eregiteko, migrazinoaren kontra joatea hartu dau bandera moduan. "Sektore pobreenakaz elikatzen da, pobreen arteko gerrea deritxana biztuz. Ze migratzaileak pobreenakaz konpetiduten dabe gizarte laguntza, etxebizitza eta lanean. Kapitalismoak migratzaileen premina dauka baina era berean, euren kontra ipinten gaitu".
Euren liderrak migratzaileen kontrako diskursoak eta mugak gotortzeko promesak erabilten dabe behin eta barriro Europa eta mundu osoan, sano emaitza onagaz. Europan Suedia izan da azken adibidea, urri lehenengoan egindako hauteskundeetan, partidu xenofoak ia bost puntu egin eban gora botoen %17,6 eta 62 eserleku lortuz.
Partidu ultraeskuindarrak gora egin dabela, ia Europako herrialde guztietako hauteskundeen ondoren emon beharreko notizia bihurtu da. Alemanian, Bigarren Mundu Gerraren ostetik igaz arte, ez zan parlamentuan ultraeskoieko partidurik egon. Eta igaz, botoen %12agaz sartu zan eskoi muturra legebiltzarrean. Frantzian eta Holandan, poderea hartzetik hur geratu dira. Austria, Polonia, Hungaria eta Italian gobernuan dagoz, bakarrik zein koalizino baten parte moduan.
Espainian, Vox gorantza doa eta hedabideetako lerroburuak bete ditu. Ciudadanos gero eta gehiago lerratzen da eskuinera, eta panoramea kezkagarri bilakatzen doa. Oindino gehiago kontuan hartzean badogu, eskoi muturrak eskoi osoan eragiten dauala eta eskoiak, sozialdemokrazian, Europako politika guztia kutsatuz.
Kapitalismoak eta patriarkaduak "pobreai gerra-deklarazinoa egin deutsee eta baliorik ez daukien personak dagozala ebatzi dabe. Jentea jentearen kontra ipini gura dabe, pobreen arteko gerrea sustatuz. Horreri aurre egiten, alkartasun mobimentua eta feminismoa dagoz" dino Sanzek.

Gizarte eredua
Sanzen ustez, eskoi muturraren igoerea sano arriskutsua da eta "gizarte mobimentuak eta gizarte orokorrak erreakzionetan ez badabe, sozialdemokraziak eta liberalak ez dira gai izango aurre egiteko. Hauteskundeetarako taktiketatik harago doa auzia, funtsezkoa da, gizarte ereduaren gainekoa". Izan be, partidu neofaxistak proposatuten daben gizarteak, Margaret Atwood-en The Handmaid's Tale (neskamearen ipuina) liburuko Gilead herrialdearen antza handia dauka aktibistearen ustetan. Eta hori ez da kasualidadea. "Izan be, feminismoak, politika, ekonomia eta gizarte eredua zuztarretik aldatutea proposatzen dau. Feminismoak bilatzen dau ondasunen banaketea eta andrak euren bizitza eta gorputzen gainean ebazteko subjektu politiko libreak izatea. Hori guztia galdu egiten da Europan ezartzen dabizan migrazino politiketatik eratorritako gizarte ereduan. Lehenengotik kanpotik etorritakoai apliketan jakie, baina ez gaitezan engainau, horixe da andra guztientzako gura daben eredua" dino.
Europako historiaren pasarterik ilunenak erakutsi deuskuen moduan, poderea hartzean dauanean, eskoi muturraren erasoa ez da bakarrik izaten beste herrialde batzuetatik etorritakoen kontra. Gizartean desabantaila egoeran dagozan kolektiboak, -andrak, eta LGTBQ+ kolektiboak, esaterako- lortutako eskubide guztiak galdu egiten dabez eta partidu horreen jopuntuan ipinten dira. "Migratzaileen eskubideak defendiduterakoan, ez doguz euren eskubideak bakarrik defendiduten, danon eskubideak baino" dino Zuluagak.
Izan be, Mikel Zuluagaren ustez, Europa deshumanizatzen doa eta Giza Eskubideak gero eta arrisku handiagoan dagoz. "Saiatzen gara Europa humanizatzen, Giza Eskubideen balioak galtzean eta deshumanizatzen doalako. Alkartasuna kriminalizau egiten dabe eta migrazinoari jagokonean, gero eta poltika murritzaileagoak jartzen dira indarrean. Zelan egin, barriro be, Europa Giza Eskubideen kontinentea izan daitela?".

Alkartasuna
OEEkoen ustez, gizartearen alkartasunean dago gakoa. Eskoi muturraren gorakadak hedabideetako lerroburuak bete ditu eta ikusiezin geratu da gizartearen erantzuna neofaxismoen aurrean. Esate baterako, Vox-en mitinean 9.000 jarraitzaile batu baziran be, jente gehiagok egin eban manifestazinoa faxismoaren kontra Valentzian eta horren gaineko albisterik ez zan apenas egon.
Gainera, Europako migrazino politikak, desobedientzia eta alkartasuna eragin dabe Europa osoan zehar. Bigarren Mundu Gerran nazismotik iges egiteko erabilitako ibilbideak berreskuratu dira jenteari mugak pasetan lagunduteko eta migratzaileak eta errefujiaduak etxean hartu edo erroldatu dabezanak ugari dira. Alkartasuna eta harrerea emoten deutseenak milaka dira. "Atzerrira joandako eta gerrak sufridutako herri bat gara. Eta hori gure memorian dago. Horregaitik hartzean dabe hain lan handia neofaxistak geure memoria ezkutatzen. Faxismoa eta xenofobia birsortuteko daukiezan baliabide guztiak erabilten ditue; tartean, hedabideak mezu errazistak bialduteko".
Alkartasun sareak eta kontaktuak aprobetxauz, zemendiaren 10 eta 11n, Europa mailako fronte komun bat eregiteko lanean hasiko dira Artean. Gizarte mobimentuak batu eta sare bat egiten saiatuko dira, maiatzaren 5ean, 12:00etan, Europa osoa kalera urten daiten, mugak zabalduteko eta gerra eta pobreziagaz amaituteko exijiduten.

2018/10/16

JUAN BARROETA Juan Barroeta margolaria, Arratian

Bizkaian Erregimen Forala indarrean egoan oindino 1871n. Bilbotik Biturira joian kamino barria be baegoan martxan. Azpiegitura garrantzitsu hau eginda egoala aprobetxauz, lehenengo bainuetxea zabaldu zan Arratian, Artean konkretuki 1870. urtean. Bainuetxeak osasuna zainduteko eta atsedena hartzeako aukera ezin hobeak izaten ziran, batez be udan eta bainuen denporaldian Bilbotik etorten ziran bisitarientzat. Hurrengo urtean, Barroeta Arratiako haranera ailegau zan.


Angel Larrea Beobide


Nor zan artista hau? Juan Francisco Barroeta Anguisolea (1835-1906) margolari bilbotarra zan. Bere aita Juan be (Ugao/Miravalles, 1801-Bilbo, 1852) pintorea izan zan eta bere ama, Rufa, bilbotarra. Gaztetan hasi zan Juan Francisco pintetan, aitak animauta. Madrilera joan zan ikasketa artistikoak egitera, Federico Madrazo margolari ospetsuaren gidaritzapean, San Fernando Akademiara 1851-1855 urteetan. Sizilian (Italia) be egin eban Barroetak egotalditxo bat lanean. Barroetaren asmoa baina Madrilen gelditutea zan, lan artistikoa egiten. Gauzak ez ziran ondo atera, eta Barroeta Bilbora bueltau zan 1859ko urtean. Pinturan, gai bi ebazan gustukoak: paisajea eta erretratua. Bere obra guztia ikusita, gehienak erretratuak dira, baina paisajeen presentzia kontuan hartzeakoa da. Guk paisajeen inguruan egingo dogu berba. Carlos de Haes pintore belgikarraren eraginari esker heldu jakon Barroetari zaletasun paisajistea. Barroetak pintau ebazan paisaje gehienak Abra inguruan kokatzen dira, hau da, Portugaleten, Sestaon, eta batez be, Getxo inguruan (Areeta eta Algorta). Azken auzo honetan bere bigarren etxea hartu eban Barroetak; holan, erosoago eukan pintau gura ebazan parajeetatik ibilteko, baita lehen aitatutako Haes lagunarengandik be hurbilago egoteko. Orduko urteetan, 1864an, Delmas idazleak argitara emon eban Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya izenburuko liburua. Gida honek be animauko eban Barroeta Bizkaiko herrietatik urtekerak egitera, bisiten bidez lurraldearen eskualde desbardinak hobeto ezetuteko. Beraz, Barroeta aitzindaria izan zan euskal pintore eta artisten artean XIX. mendearen azken hamarkadetan, lehenengo biaje edo urtekera kulturalak egiten hasi zalako.

Barroeta Arratian
Esate baterako, Bilbotik Arteara lau legoa egozan. Bidarlo hori egiteko, ordu batzuk behar izaten ziran diligentzia baten. Diligentziaren Igorreko geltokian fonda bat egoten zan eta Arantzazuko paradan mesoi bat, Barroeta moduko pasoko biajarien zerbitzurako (jana, edana eta deskantsurako kuartu bat, gitxienez). 36 urteko gizon hareri gustau jakon Arratiako bailara margolanak egiteko. Ikusi eban leku aproposa zala bere estilo artistikoari ("realismo" esaten jako), etekin onak aterateko. Lokalizazinoak topetan ibili zan, koadru politak pintetako. Eta aurkitu eban: aurretik, lekuaren bozetoak eta, behar bada, argazkiren bat egingo eban; gero, taulan pintzelakaz akuarelea pintetako. Barroeta lehen akuarelista lez kontsiderauta dago euskal artisten artean. Barroetaren teknikea zera deitzen da: "akuarela sikua", lehenengo egiten da kalidade oneko eta detaile handiko marrazketea, eta ostean marrazketearen barruko espazioa pintau egiten da. Koloreak, gainera, perspektibea emoten deutso koadruari. Beste konstante bat Barroetaren akuareletan argiaren tratamentua da. Ezaugarri honeek ondo igartzen dira gaur dakarguzan hiru akuarela honeetan.
Lehen irudian ikusten dan moduan, errekan ur gitxi dator. Zergaitik? Gehiena errotetan aprobetxetan zalako; gainera, udaren amaieran, ura baju etorten da. Koadruaren irudiagaz jarraituz, deigarriak dira lehen planoan dagozan errekondoko kanaberak, baita andra-gizonak be, kanaberak ebagi eta batu ostean moltsoan ipinten. Arteako Bildosolako auzoko hiru etxe dira, eta margoaren ezkerretik hasita dagoan lehen etxearen ondoan eraikuntza baten armazoia agertzen da. Koadruan baina, etxeen alboa edo atzekaldea dala erreparau deutsagu.
Bigarren irudia be leku berean egin eban Barroetak: Bildosola ondotik pasetan dan Arratia ibaiaren presea da bigarren akuarelearen gaia. Presatik hur andra baten figurea agertzen da margotuta, bere erropak eta aurreko irudian dagoan andrearenak bardinak dira: buruko painelu zuria, gona gorria... Arbolen artean, etxe baten irudia dago, lau uretara egindako teilatu bategaz; antza, Bildosolako jaubeen etxe nagusia izan zan. Koadruaren atzekaldean sano argi nabaritzen dira Lekanda, Upo, Aldamin eta Gorbeiako altuerak.
Goazen hirugarren irudiagaz. Arantzazuko Olarra eta Ibarreta auzoetatik pasauta, herriko erdigunera edo Zelaiara heldu zan Barroeta. Han, kamino barriaren ondotik begiratuta, beste paraje hau agertzen jakon begien aurrean: Arantzazuko eleizearen ingurua, hau da, San Pedro parrokia eskoietara, errotearen etxea erdian, eta harrizko zubi lepoduna bere hatx handia ondoan dauala ezkerretara; urrinean, Aramotz mendilerroa eta Urtemondo hatxa. Hemen amaituko zan Barroetaren ibilaldi hau Arratiatik. Barroetaren atzetik, hainbat artista etorri ziran Arratiara pintetan eta artelanak egiten. Arteatik be hasi ziran hamarkada bat beranduago beste margolari bilbotar batzuk (Anselmo Guinea eta Adolfo Guiard) Arratiara etorten eta bailarako hainbat leku koadruetako irudi eta gai bihurtuten. Kontuan hartzekoa da, gainera, Barroetaren egonaldiaren hurrengo urtean beste gerra karlista bat sortu zala eta haren amaieran, 1876an, Foruen abolizinoa gertatu zala. Barroetak gerran parte hartu eban, liberalen artean, Bilboko setioan, burruka egiten karlisten aurka.
Gerrearen ostean, Barroetak ekingo deutso bere lanari: orduko urteetako burges aberats eta poderetsuen erretratuak egiten. Izan be, Bizkaiko industrializazinoaren prozesuan parte hartu eben familietako partaide nagusienen enkarguakaz posizino ekonomiko erosoa lortu eban. Beste aldetik, Barroetak hainbat aldizkaritan kolaborau eban, pinturari buruzko artikuluakaz, eta abar. Ilustratzailea, operetako eszenografoa eta Bilboko Arte eta Ofizioko Eskolako irakasle eta agintari karguduna be izan zan. Eskolan bertan gorago aitatutako Anselmo Guinea ezetu eban, beste akuarelista handi bat. Barroeta hil zanean (1906. urtean), ez eban itxi ordezkorik. Moda artistikoak asko aldatu ziran XX. mendearen lehen hamarkadetan eta Barroetaren obrea alboratuta gelditu zan. Bestalde, pintura gehienak bilduma partikularretan egon dira: esate baterako, lehenengo eta bigarren margoak Markina-Xemeingo Murga Palazioan. Oin ezetu doguz, Bilboko Arte arloko subastak edo enkanteak egiten dabezan etxeak publikora atera dabezanean.

*Oharra: Iñaki Elexpe igorreztarrari eskerrak emon behar deutsadaz artikulu hau egiteko materiala pasau deustalako.

2018/10/16

GABRIEL GARCIA "Gatxa da garagardao industriala ekoizten daben multinazionalen kontra joatea"

Gabriel Garcia, "Bele", garagardaogilea da. Kataluniatik etorrita, Mandoia mendiko altzoan bizi da. Oin, bere garagardaoa, Belebeer izenekoa, Arratiako plazara ekarri dau. Igorren lantegitxo bat zabaldu barri dau hain gogoko daukan edabe hori egiteko.

 

Alvaro Rabelli


Garagardaogilea zaitugu. Noz hasi zinan garagardaoaren munduan?
Ni Cornellakoa naz, Kataluniakoa. 2005ean Zeberiora etorri ginan, hemengo mendiak ekarrita edo. Baserrian beti egin izan dogu garagardaoa, guretzat, etxerako. Baina, egia esan, Euskal Herrira etorri baino askoz lehenago hasi nintzan garagardaoaren munduan. Cornellan bertan garagardaoen klub baten parte hartzean neban, bertan zaletu nintzan. Eta hasi, bada, asko lez, neska-lagunak garagardaoa egiteko kit horreetako bat opari egin eustan, eta holan hasi nintzan etxean bertan garagardaoa egiten.


Eta Belebeer izeneko hau zelan sortu zan?
Proba asko egin ondoren, egia esan. Batzuetan egundoko astakeriak egin izan doguz, sano txarto urten izan deuskue, asmatu arte. Baina, behin errezetea zein izango zan asmatuta, horreri eutsi deutsagu. 2008rako baegoan prest. Guri gustetan jakun garagardaoa da, mota bakarrekoa. Ez dogu garagardao mota gehiagorik egin gura, momentuz behintzat ez.


Zelango berezitasuna dauka gargardao honek?
Belebeer Belgium Pale Ale klaseko garagardaoa da; hau da, Belgikako garagardaoen estilokoa, gorrixkea, leuna, erraz edatekoa eta ez dauka oso graduazino altua. Maltea bertatik ekarten dogu, Belgikatik, hangoa askoz hobea dalakoan. Hemen be lortu leiteke malta ona, Gasteizen esaterako. Baina, guk Belgikakoa gurago dogu, bertan munduko garagardao onenetariko batzuk egiten diralako. Lupulua be sano garrantzitsua da, garagardaoari usaina, saborea eta mingots puntua emoten deutsalako. Guk lupulu mota bi erabilten doguz, Estadu Batuetan eta Zelanda Barrian jatorria daukienak. Tresneria, ostera, Kataluniatik ekarri dogu, bertan garagardao artisauen munduan hemen baino garatuago dagoalako.


Oin, Igorren zagoz, ezta?
Bai, hasikeran etxerako zana, oin kanpora saltzean hasi gara, Belebeer etiketapean. Denpora gitxi daroagu; izan be, aurton hasi gara. Badakigu ez garala Arratiako lehenengo garagardao artisaua. Jente askok Zeanurikoa izan zan Bertoko markeaz berba egin deusku. Guk ez dogu ha ezetu. Oin Igorren arraindegia izandako lokal txiki bat hartu dogu, Sabino Arana kalean, DIA dendearen atzean. Bertan egiten dogu, eta jentea hara erosten joan leiteke. Edozelan be, gure asmoa inguruko azoka eta tabernetan saltzea da. Oingoz, kontua astiro doa.


Hemen badogu garagardao kulturarik?
Berbarako, Kataluniagaz alderatu ezkero, ez. Han etxeko garagardao edo garagardao artisauen boom hori sano aspaldikoa da. Hemen, oin hasi da ailegetan. Dana dala, gauza bat argitu behar da, eta da izena. Ez da oso zuzena gurea artisau garagardaoa dala esatea, halangorik ez dagoalako, etiketa hori askotan agertu arren. Gurea, berez, etxeko garagardaoa, edo ekoizpen txikiko garagardaoa da, kalidadezkoa inondik be. Kalidadea dalako garagardao industrialetatik bereizten gaituana. Hemen pasaten da batzuek dinoela garagardao mota hau ez jakiela gustetan; normala da, urteak eta urteak daroaguz garagardao industrial txarra edaten, askok eta askok ahosabaia horretara eginda daukie. Eta gero kostua dago, askok uste dabelako garagardao hau askoz garestiagoa dala. Gu, ostera, oso prezio egokian saltzean ahalegintzen gara. Edozelan be, gatxa da garagardao industriala ekoizten daben multinazionalen kontra joatea. Zer topetan dozu hemengo tabernetan? Bitxia da Herriko Tabernetan eta alkarteetan multinazionalen garagardao txarra eukitea. Oindino ez dogu garagardao ona garagardao txarretik bereizten.


Eta aurrerantzean?
Bada, momentuz daukagunari eutsi. Gure gustuko garagardaoa egin, produktu ona euki eta prezio nahiko justuan saldu. Eta batez be, gozatu, etxera ailegau eta garagardao on bat edan.

2018/10/1

ARGAZKI LEHIAKETEA Areatzako Aitor Arnaizek Peniche-n egindako argazkiak eroan dau lehen saria

Bigarren saria Rakel Aldekoak Guatemalako Isla de Flores-en ateratako Iluntzea izeneko argazkiarentzat izan da. 118 argazki aurkeztu dira lehiaketan, inozkorik gehien. Finalera heldutako 17 argazkietatik 15 dakarguz orriotara. Beste biak urri lehenengoko zenbaki bietako Begi Txindorrean agertu ziran.


2018/9/14

GARAZI OLABARRIETA "Ez dago umeentzako musika bat eta helduentzako beste bat"

Garazi Olabarrieta Igorrekoa Arratiako Musika Eskolako irakaslea da. Zeharkako txirula joten dau, baina batez be ahotsaren lanketeari emon deutsaz atzen urteak. Pasa dan ikasturtetik umeen adimen musikala, eta ume eta gurasoen arteko hartu-emon afektiboak garatutea bilatzen dabezan eskolak emoten deutsez 0 eta 3 urte bitarteko umeai eta euren gurasoai.
Umeak gurasoentzako esanguratsua dan musikea entzun behar dabela uste dau irakasleak.


Zein da gehien gustetan jatzun musikea? Badago gustetan ez jatzun estilorik?
Gehien entzuten dodana rock musikea da, baina nire gustuak ugariak dira: musika klasikotik hasita gaur egungo musika modernoenerarte. Danerik. Baina bai, gehien entzuten dodana rock-a da, bere kategoria guztietan.
Sano papel garrantzitsua dauka musikeak nire bizitzan. Ez maila profesionalean bakarrik. Musikea ezinbestekoa da nire bizimoduan. Altxatzen nazanetik lokar- tzen nazan arte beti izaten dot oso presente. Eta ez dot irudikatzen nire bizitza musikea presente egon barik.


Orokorrean bizitzan musikea preminazkoa dala uste dozu?
Bai. Jenteak musikea entzuten dau egunero. Bueno, batzuek kotxean dagozanean bakarrik. Baina musikea nire ustez entzumen eta interpretazino artea dan aldetik preminazkoa dala esango neuke. Ezelango duda barik. Ekarpen handia egiten deutso bai nire bitzitzari, baita gizarteari be. Gizartean, danerako eta arlo guztietan erabilten dogu musikea: jai bat egin gura dogunean, edo hiletetan.


Edade desbardinetarako musika desbardinak dagoz?
Guraso askok galdetuten deuste, "zein da umeak entzun behar daben musikea?" Eta nik beti esaten dot, etxean entzuten dan musikea eta gurasoentzako esanguratsua dan musikea dala umeak entzun behar dabena. Gurasoak pozik badagoz musika mota bat entzuten, hori esanguratsua da eta umeak igarri egiten dau. Ez, ez dago umeentzako musika bat eta helduentzako beste bat.


Lotura emozionala sortzean dauan musikea baino, ezta?
Hori da. Nik ez dot esaten umeak Mozart edo beste baten musikea entzun behar dabela. Etxean entzuten dana ondo dago. Entzutea da inportantea.


Arratiako Musika Eskolan 0 eta 3 urte bitartekoentzako eskolak emoten dozuz.
Bai. Igaz hasi zan holango ikastaro bat martxan Arratiako Musika Eskolan. Talde bat sortu zan urte biko umeakaz.


Aurten be talde bakarra dago?
Ez, talde bi. Igazkoaren jarraipena dago. Hor gehienak 3 urtekoak dira, eta talde barri bat, urte bikoak. Arrakasta handia izan dau eta jentea kanpoan geratu da. Ez dago lekurik, baina datorren ikasturteari begira talde gehiago sortutea espero dot. Nire ikaslerik txikerrenak 8 hilabete ditu.


Zeintzuk dira talde horreen helburuak?
Musika estimulazino goiztiarra egiten dogu eta nire helburuetako bat adimen musikala garatutea da. Nik badakit ikasle guztiak ez dirala izango musikariak, baina batez be saiatuten naz entzuleak prestatzen. Entzule kritikoak.
Ikastaroak, adimen musikala garatuteaz aparte, guraso eta umeen arteko modu afektiboan beste moduko hartu-emonak bultzatzen ditu musikearen bitartez. Musika saio gidatua da.
Pauta batzuk dagoz gelan. Saiatzen naz berbarik ez egiten eta dana musikearen bitartez adierazoten. Gurasoak sano parte hartzaile aktiboak dira. Umeak beste hartzean dabe parte. Edo gehiago. Batez be landuten doguna dira letra bako abestiak. Bloke nagusiak ahotsa eta mobimentua dira.


Zaharrentzako ez dago ezer? Batzuetan emoten dau dana ikasi behar dala umetan eta nagusi edo zaharrok dana dakigula. Baina bizitzak diferenteak dira danak eta batzuek, heldu edo zahar diranean, ikasi gura izaten dabe gaztetan ikasterik euki ez dabena. Arratian badago demanda hori?
Bai. Eta urteak aurrera joan ahala, gero eta edadeko jente gehiago animetan da musikea ikasten. Askotan gazte denporan ez dabe musikea ikasteko aukerarik izan eta hasi egiten dira edadean. Eta badago beste jente asko koruan ibili dana, edo koruan dabilana, Luis Iruarrizaga Abesbatzan edo Arratiako koruan, berbarako, eta gura dauana dakiana sendotu: partiturak irakurten ikasi, esate baterako.
Gorantza doa demanda hori.


Zein litzateke metodologia?
Nik beti esaten dot hizkuntzen moduan ikasten dala musikea. Lehenengotik entzun egiten dozu, gero imitetan hasten zara, gero zentzua topetan hasten zara eta atzenik egiten dozuna da sortu. Eta gero idatzi. Orduan hori izan beharko litzateke musika ikasteko bidea. Nik uste dot hori dala prozesu naturala.
Guraso askok esaten deuste izan dabela nahiko esperientzia txarra musika ikasten, konserbatorio garaian, gogorra zanean eta ume txikerrakaz etorten diranean klasera musikeagaz euki daben barrera hori apurtu egin dabela. Asko disfrutetan dabe!


Zuk bandaren baten edo joten dozu?
Ez. Urte askoan egon nintzan Areatzako Bandan joten, baina egia da sorkuntza ez dodala garatu... Bueno oin banabil nire 2 eta 3 urteko ikasleentzat neure abestiak sortuten, batez be modu griegoetan ez dagozalako gauza asko euskeraz. Oso material gitxi dago eta ni saiatzen naz gauzak sortzean eta eurai erakusten. Baina ez, ez dot inon joten. Musika Eskolan bai, kontzerturen bat eskaini dot, pare bat abesti kantau dodaz eta hor geratzen da.


Behin baino gehiagotan egin deutsuet pregunta bera baina musika taldeak gehiengo handi baten gizonak osotuten dabez. Musika Eskoletan barriz, neska portzentaje handia dago ikasleen artean. Zerk egiten dau kale ikasleak ikusita espero leikeana baina hainbeste neska gitxiago egoteko rock talde edo beste edozein bandatan?
Ez dakit. Nik bai pentsetan dot aldaketa bat dagoala eta gero eta talde misto gehiago dagozala. Badagoz andrazko musikari oso-oso potenteak. Hor dago PJ Harvey, berbarako. Baita Euskal Herrian be. Egia da musika eskolan neska piloa dabizala eta gero ez dakit zer pasetan dan musika taldeetan hain gitxi egoteko.

2018/9/13

Jane Barratt: "1973tik hona aldatu ez dana edadismoa da"

Jane Barratt IFAren Idazkari Nagusia da. IFA (International Federation on Ageing, Zahartzearen gaineko Nazinoarteko Federazinoa) gobernuz kanpoko erakundea da. Nazino Batuai eta Osasun Mundu Erakundeari lotuta dago. Abuztuaren 7tik 10era Zahartzearen gaineko XIV. Biltzar Nagusia antolatu eban IFAk Toronton (Kanada). Han, nagusien bizimodua hobetuteko politiken gainean hausnartzeko 76 herrialdek hartu eben parte.
Biltzarrean, Jane Barratt-ek tartetxoa egin eutsan BEGITUri IFAren zahartzearen ikuspegiaren barri emoteko.


Zein izan da Zahartzearen gaineko Mundu Mailako XIV. Biltzar Nagusi honen helburua? Zenbat jentek hartu dau parte?
IFAren Mundu Mailako Biltzar Nagusiaren markoa, OMEren mundu mailako estaduen estrategiaren gaiakaz eginda dago, euren herrialdeetan egindakoa kontetan datozen ordezkarien jakintza eta grina geureganatu gura doguzalako. IFAren Biltzar Nagusiak bereziak dira bertan eskudunak, profesionalak eta ikerlariak batzean diralako; oinarrizko komunidadeak, liderrak eta partaideak. Bereziak dira danak batera egoten diralako. Ez da gerontologo edo geriatren biltzar bat. Biltzar honetan, jente nagusiaren arazoetan eragina daukien gaien gaineko alkarrizketa esanguratsuak eta eztabaidak dagoz. Gauza txikienetik hasita; esate baterako, botila bat zabaltzeko gai izatea edo ez, gauzarik handienetaraino; robotika, berbarako. Maila guztietako politiketan eragina euki gura dogu: estadu mailan, zein komunidade mailan.
Gitxi gorabehera 1300 lagun etorri dira 76 herrialdetatik. Eta 120 boluntario inguru daukaguz antolakuntza beharretan.


IFA federazinoa da. Ze alkarte edo erakundek osotuten dabe?
Bost taldek osotuten dabe IFA Federazinoa: gobernuz kanpoko erakundeak, gobernuak, industriak, akademiak eta edadeko jenteak. Bost taldeon alkarlanak lagunduten daualako eragina izaten politikan.
Guk, bizitzak errespetauta eta babestuta daukien jente nagusi osasuntsuaren mundu bat gura dogu. Gure helburua aditu eta arituen konexino puntu globala izatea da, edadekoen gaineko politikak bultzatu eta eragiteko.


45 urte dira IFA sortu zanetik. Ia mende erdi honetan jendartea asko aldatu da. IFAren helburuak be bai? Ze helburu bete dira? Zeintzuk dira erronka barriak?
Erronkak aldatzen joan dira. 1973an ez genkien bizi itxaropena hainbeste haziko zanik. Gaur egun, 70 urte, 80, 90 eta baita be 100 urteko jente asko dago osasuntsu eta modu independientean biziten. Ikusi dogu medikuntzeagaz luzeago bizi gaitekezala, baina akaso, ez behar dogun bizi kalidadeagaz. Eta politikai erreparatzen deutsegunean ikusten dogu nagusiai laguntzeko zerbitzuak aldatu egin dirala 1973tik hona, eta teknologia asko daukagula funzionalago izaten lagunduten deuskuna. Baina daukagun erronkarik inportanteenetako bat da familien egiturea zeharo aldatu dala. 1970eko hamarkadan familia eredu bat egoan eta orduan, oingo aldean, seme-alabak luzeago egoten ziran etxean.
Beraz, erronkea da jente nagusi asko dagoala, luzeago bizi dala, eta askotan bakardadean eta isolatuta. Gainera, jente nagusiak gaisotasun kronikoak izaten ditu funtzionalak izan arren. Horregaitik osasun eta zerbitzu sistema osoak garatu behar dira.
Zaharren kontrako indarkeriak be gora egin dau: indarkeria finantzarioak, fisikoak, mentalak eta baita sexualak be. Eta ardurabakotasunak. Gizartea aldatu egin da eta ezin doguz alde batera itxi zintzotasuna eta duintasuna. Jente guztiarentzat, ez bakarrik nagusientzat.
Aldatu ez dana da edadeagaitiko diskriminazinoa, nagusien babes faltea be begi bistan dago. Horretan zentrau behar gara. 2018an be edadismoa dago, 1973an legez.


OMEk gura dau 2020-2030 hamarkadea zahartze osasuntsuaren hamarkadea izatea. Zer esan gura dau horrek? Zertan gauzatuko da?
OMEk bere estadu kideai egiten deutsen proposamena da hori. Gu bat gatoz proposamenagaz; geure estrategia globala OMEren zahartzaroaren eta osasunaren gaineko txostenetik abiatuta egin dogu-eta.
Zahartze osasuntsuaren hamarkadeak osasun zerbitzu bateratuak egiteagaz zerikusia dauka. Gida bat da zerbitzuak konektetako; esate baterako, kardiologia eta gerontologia. Zahar-tze osasuntsuaren hamarkadaren planak be lagunduko dau zaintza sistema, zaintza komunidadea eta etxebizitza zaintzagaz lotzean, nagusiak baliotsuak diran komunidadeetan biziten jarraitu ahal izateko. Ze nagusiak ez dira zertan dependienteak izan. Gainera, neurtu egin behar dogu zenbateko eragina daukien hainbat zerbitzu eta esku-hartzek. Horregaitik guztiagaitik, bat egiten dogu OMEren zahartze osasuntsuaren hamarkadeagaz.


Zeintzuk dira zahartzeko munduko herrialderik onenak?
Ikuspegi desbardinetatik begiratu ahal deutsagu horreri. Begiratu geinke herrialde baten dagoan gizarte egiturea eta horretan ea nagusiak errespetetan diran. Begiratu ahal dogu be diru aldetiko ikuspegitik, zergakaz lotutako eskandinaviar herrialdeen mailari, esate baterako. Baina horrek ez dau esan gura, edadeko personea ez dagoala isolatuta, baztertuta edo bakardadean.
Hori bai, badakigu auzune pobreetan bizi dan jentea lehenago hilten dana, daukien desabantailak dirala-eta: elikadura eskasa, kirola egiteko aukera faltea... Horreek gauzok erabagigarriak dira osasun kontutetan. Beraz, faktore ugari hartu behar dira kontuan.


Andrak be desabantaila egoeran heltzean dira edadera. Sexismoa egiturazkoa danez, bizitza osoan sufriduten dabe diskriminazinoa eta zama horregaz zahartzen dira. Sexismoak eta edadismoak bat egiten dabenean, zer?
Sano galdera interesgarria da hau ze benetan be andren gizarte identidadea eta burrukea bizitza osoan zeharrekoak dira. Batzuetan gainditzen dogu, feminismoari eta genero identidade postestrukturalari esker.
Bai, zerbaist badakigu genero desbardintasunaren inguruan. Eta hori gauza ona da. Txarto egiten gabizena da ez deutsagula nahikoa arreta emoten erreproduzino edadearen osteko andren osasunari. Lan handia egin da andrak eta erreproduzinoaren inguruan, baina ez osteko sasoiaren andren osasunaren inguruan.
Zelan erantzun horreri? Sareak eginaz. Herrialde batzuetan andrak ahaldunduago dagoz eta euren abotsa etzun arazo egiten dabe. Hor dago esate baterako Ontarioko Older Women's Network (Edadeko Andren Sarea). Edadeko andren premina eta arazoen ordezkari dira eta batu ezkero, politiketan eragina izan daikie.
Andrak jarraitu beharko dabe euren osasunaren gainean arreta berezia eskatzen. Gizonak be euren arazoak daukiez osasun kontuetan. Uste dot errekonozidu egin hehar dogula gizon eta andren artean desbardintasunak dagozala osasun kontuetan hainbat errazoi desbardinengaitik.

2018/9/2

ZAHARTZEAREN GAINEKO XIV. MUNDU MAILAKO BILTZARRA TORONTON Itsaso Bengoetxea arduratu zan Bizi Igorre Toronton aurkezteaz

 

Itsaso Bengoetxea, Bizi Batzordeko kideak, edadeko jentearentzat herri txikien garrantzia nabarmendu eban.


"Aukera hau aprobetxau gura dogu holango osasun eta gizarte proiektuetan herri txikiak daukien garrantzia azpimarratzeko. Herri txiki baten bizi izateak edadeko jentea eta beste personen arteko hartu-emonak sendotutea errazten dau; Administrazinoa eta herritarren arteko sinergiak hobetuten dauz, (esate baterako, zuzeneko proiektuak eskola, mediku edo beste jenteagaz). Baliabide ezak, katalizatzaile moduan funtzionetan dau edadeko jentearentzat, eta parte hartze aktiboagaz, proiektua eurena dala sentiduz, irudimen handiagokoak eta dinamikoagoak izan daitekez". Holan aurkeztu eban Itsaso Bengoetxeak Bizi Igorren proiektua abuztuaren 8an Toronton, 14. Zahartzearen gaineko Biltzar Nagusian. Ondoren, bideo baten bitartez azaldu eben protagonistak herrian egindakoa.
Igorrekoen aurkezpena laugarrena izan zan Herri Lagunkoien proiektua zelan ipini daben martxan, zelan ebaluau eta zelan hobetu daben azalduten. Aurretik, Taiwan, Ontario eta Txinako Guangzhou herrietako ordezkariak hartu eben berbea euren egoerea azalduteko. Komunidade handiak dira danak eta arazo desbardinai egin behar deutsee aurre.
Berbaldiaren bezperan, abuztuaren 7an, Itsaso Bengoetxea, Felipe Bernaola eta Jabi Zuluaga, Bizi Igorreko ordezkariak, Toronton batu ziran alkarregaz afaldu eta hurrengo eguneko berbaldiaren ingurukoak komentetako. Erantzukizuna handia izan arren, ilusinoa zan nagusi. "Pozik gagoz egin dogunagaz eta lan horretan segiduteko gogo handiagaz" inoan Bernaolak.
Baina, Igorre aukeratua izan zanean mundu mailako kongresu baten herrian egindako lanaren barri emoteko, Administrazinoaren erantzuna ez zala izan espero ebena dino Bengoetxeak. "Hainbat oztopo eta atzerapen izan dogu finanziazinorako laguntzai lotutako administrazinotik jaso behar genduzan erantzunetan. Eta jaso doguzan emaitza gehienak negatiboak izan dira".
Hurrengo egunean, bideo batez lagunduta, Bizi Igorre proiektuaren barri emon eban Bengoetxeak Ryarson Unibersidadean. Igorreko aurkezpena edadeko jentearentzat herri txikiak daukien bentajetan oinarritu zan. Alde batetik, partaideen arteko ezagutza eta konfiantzea eta bestetik, behetik gorako proiektuak eta erakundeakazko hartu-emon zuzena eta alkarlana errazten dauz. Nagusiak eta beste edadetako jenteagaz egindako alkarlana be argi geratu zan aurkezpeneko bideoan.

Euskerearen presentzia Toronton
Bizi Igorre proiektuaren barri emoten dauan bideoa euskeraz dago, ingelesezko azpitituluakaz. Arantzazuko Balea Musika Ideiak-ek egin dau Toronton erakusteko. Lehenengotik Igorreko alkatea agertuten da noztik dagoan Igorre Herri Lagunkoien sarean sartuta esaten; gero, Jesus Mari Anzolak, jubiladuen alkarteko Idazkari Nagusia izandakoak dino Bizkaiko Nagusiak plataforman izan ebela lehenengoz Herri Lagunkoien barri eta ekarri ebela Igorrera. Eider Aldape Marakako teknikariak ikerketea, eta diagnostiko faseak azaltzen ditu.
Diagnostiko fase horretatik urtendako proiektuak be agertzen dira bideoan.
Izan be, Bizi Igorrek daukan berezitasunetako bat horixe da, ez dala diagnostikoan geratu, proiektuak martxan ipini dirala, gauzatu egin dirala. Batzuk aitatzearren, Gure bihotza zure esku, Udalak ipini ebana martxan; Igorbili, ibilaldiak egiteko edo belaunaldien arteko bideoforumak dagoz.
Proiektuko protagonista nagusiak, herriko 60 urtetik gorakoak be agertzen dira bideoan, ekintzetan parte hartzean batez be. Danak ez, ze Igorren, %20 inguru dira edade horretatik gorakoak, mila bat lagun.

Imsersoko Zuzendari Orokorrak andren egoerearen barri emon eban
Egun bi beranduago, Carmen Orte Socias Imsersoko Zuzendari Nagusiak, Espainiako edadeko andren egoerearen gaineko berbaldia egin eban Biltzarrean, eta egoera honek planteetan dituan hartu beharreko erronkak azaldu ebazan. "Momentu honetan inportanteena andrak ikusgarri egin eta euren oinarrizko beharrizanak betetea da: dirua, sare soziala...". Horretarako, andren pensinoak hobetzea eta gizonen pensinoakaz daukien aldea murriztea beharrezkotzat jo eban. Izan be, bizitza osoan zehar bizi izandako genero diskriminazinoak ondorioak ditu zahartzaroan, eta, Orteren arabera, "pobrezia, dependentzia, bakardadea, ekonomia prekarioa eta genero indarkeria, kontuan hartu behar dira politikak diseinatzerakoan".
Saio honetan, Imsersokoaren aurretik, euren herrialdeetako andra nagusien egoera ikustarazo eben Sri Lanka eta Kanadako lau ikerlarik. Publikoan, Imsersoko zuzendariari entzuten, Bizi Igorre proiektuko kide diran Felipe Bernaola eta Jabi Zuluaga egon ziran. Baita, Cristina Bosch Gironakoa. Ikerlari honek zahartze aktibo eta osasuntsua neurtzeko metodoen gaineko berbaldia emon eban abuztuaren 9an.

Mundu zabaleko esperientziak
International Federation on Ageing, IFAk Toronton antolatutako abuztuaren 7tik 10era izandako Biltzar Nagusian, 76 herrialdetako ordezkariak hartu eben parte. IFA Federazinoak Osasunaren Mundu Erakundearentzat (OME) egiten dau behar. Biltzarrean, gaur egungo eta etorkizuneko edadeko jentearen erronken inguruko gaiak landu ziran. "Ikuspegiak, ikerketak eta munduko errealidadearen adibideak ipiniko deutsee markoa edadeko jentea ez bakarrik osasuntsu mantentzeko, baita gizartean parte hartzeako egokienak diran politiken gaineko eztabaidai" adierazo eban IFAk aurkezpenean.
Lehenengo egunean, edadismoak prebalentzia handia daukala Europan esan eban Alana Officer-ek, OMEren Zahartzerako koordinatzaileak edadismoaren gaineko berbaldi-tailerrean. OMEren definizinoaren arabera, edadismoa "edadeagaitik, estereotipatzea, aurreretxiak izatea eta baztertzea da". Officer-en esanetan, edadismoa maila bitan gertatzen da: banakako edo personen arteko mailan, eta erakunde edo kultura mailan. Muturreko kasuetan, indarkeria erabilteraino helduten da. Adituaren arabera, gizonak andrazkoak baino edadistagoak dira, eta Europan, edadismoak, sexismoak edo errazismoak baino prebalentzia handiagoa dauka, baina gizartea "itsu" dago arazoaren aurrean.
Etxea, bizitza duina egiteko diru sarrera nahikoa eta bakardadeari aurre egiteko nor eukitea dira edadekoen kezka nagusiak munduko herrialde guztietan. Baita errespetuz eta duintasunez tratatuak izatea be, euren dibersidade guztian.

Diagnostikotik ekintzara
Aurkezpen batzuen helburua proiektuak zelan ipini dabezan martxan eta zelan ebaluau diran azaltzea bazan be, gehienetan teorian geratzen zirala uste dabe Igorrekoak. "Proiektuen artean desbardintasun bat ikusi dot. Gurea gauzatu egin da, errealidadea erakutsi dogu, eta besteak joan dira teknikari moduan azalduten zer egin behar dan" azaldu eutsan begituri Jabi Zuluagak Biltzarrean. "Hemen badago jente nagusia baina gehiago egon beharko litzateke. Atzen finean eurak dira esan behar dabenak zelan egin behar dan euren bizimoduak hobetuteko" gehitu eban Bengoetxeak.

2018/9/1

AGURTZANE BENGOA "Ubiden biziteko isiltasuna gustau behar jatzu, lasai egotea"

Agurtzane Bengoa Ubiden jaio, Ubiden hazi, Ubiden bizi eta Ubideko Udaleko behargina da. Herriko isiltasuna, bizimodu lasaia eta inguruko mendiak maite ditu, eta herrian antolatzen diran ekintza guztietan parte hartzean dau: Irantzu Lekueren hormairudia pintetan, berbarako. Ez bakarrik pintau, hormairudia diseinetako aurreko bileretan be egon da. Eta BEGITUri emon deutsaz zehaztasun guztiak.


Ubidera sartu ahala ikusten da hormairudiakaz pintetan zabizien eraikina. Zelan sortu zan eraikin horretan muralak pintetako idea? Irantzu Lekuek berak proposatu eban ala Udala edo herriaren ekimena izan da?
Hezkuntzan lan egiten dauan zinegotzi batek, Irantzuk Gasteizen margotutako mural baten parte hartu eban bere ikasleakaz, Lekueren muralak parte hartzaileak izaten dira-eta. Eta esan euskun berak pentsetan ebala Ubide apur bat girotzeko eta herri moduan egiteko ekintza aproposak zirala Irantzu Lekueren hormairudiak. Orduan, hartu-emonetan ipini ginan artisteagaz eta azaldu geuntsan zer gura genduan. Berak proposamen hau pasau euskun, uste ebalako sarrerako eraikin horretan ondo geratuko zala murala.
Irantzu Lekuek etxea dauka Ubiden eta bertan egon da biziten denporalditxo baten.


Zer da herri sarrerako eraikin hori?
Legutioko Urrunaga urtegia eta Undurragakoa batzean dauan hodia Ubide azpitik pasetan da. Obra hori egin zan sasoian tunelak egin ziran eta aireztapeneko putzua egoan. Arnasa hartzeako eta materialak bajatuteko erabilten zan.
Ubiden sikatea egon zanean, aprobetxau zan ponpaketea ipini eta ura goiko depositora ponpatzeko.


Baina eraikina Udalarena da, ezta?
Bai, eraikina bai. Eraikina herrikoa da baina Ur Partzuergoak kudeatuten dau.


Noz hasi zinien murala pintetan? Zenbat jentek hartu dau parte?
Aurreko astean (abuztuak 20-26ko astean) hasi ginan margotzen. Baina aurretik bilera bat egin zan jentea parte hartzean animetako. Deialdia zabaltzeko betiko bitartekoak erabili genduzan: Hirix aplikazinoa, herrian dagoan panela, iragarki taula, whatsAppak bialdu taldeetara... Gero, Irantzu Lekuegaz bilerea egin genduan. Berak erakutsi euskuzan bere lanak eta galdetu euskun ea zer pentsetan genduan guk panel horretan atera behar zala. Orduan bildu egin ginan herriko jentea eta ideak bota genduzan.


Zenbat bildu zinien hormairudiaren gaiaren gaineko eretxia emoten?
Hogeta hamar persona inguru edade guztietakoak. Nagusi-nagusiak, ume-umeak...
Ubidegaz loturea daukien gaiak atera ziran: txondorra, nondik sortzean dan Ubide, errementeriak, abereak, jaietan ipinten dan arbolea... Apur bat desbardinak egiten gaituen gauzak, hain zuzen be.


Zer ikusirik dauka Ubidek txondorragaz?
Ubide sortu ei zan jenteak hemen dagozan gauza bi aprobetxetako: errekea eta basoa. Basoa, txondorra egiteko. Hau da, Ubide sortu zan basoak eta ura daukaguzalako. Ondo begiratu ezkero, konturako zara Ubideko eraikinak ez dirala nekazaritzakoak. Etxe txikiak dira, gehienak bere egunean, errementaria eukienak. Errementariak untzeak, perrak eta holango gauzak egiten ebezan. Eta hortik sortu zan Ubide. Horregaitik dagoz muralean untzeak eta perrak.
Baina heldu zan momentu bat errementaritzeak ez ebana biziteko lain emoten. Orduan, jentea abeltzaintzan eta baso lanetan hasi zan.
Beste gauza bat gura genduana hormairudian agertzea da estraperloa. Ubide Bizkaia eta Araba artean dago. Sasoi baten, aduana egon zan, katea. Hormairudian estraperloa irudikatzen daben andra batzuk dagoz. Argazki bat dago eta han badagoz andra batzuk ustez gerraosteko errazionamentua batzean, eta hori ager-tzea gura izan dogu.


Estraperloa gerraostean gertatu zan bakarrik ala Ubideko Historiako beste sasoi batzuetan be bai?
Beti egon da estraperloa hemen: muga egon danean, estrapeloa egon da. Gerraostean bai, baina baita gerra aurretik be. Estraperloa egiteko herriko eraikin bazuk erabilten ziran. Esate baterako, badago etxe bat muga-mugan: lorategitik sartzean bazara, Arabatik sartzean zara, eta etxeko atetik urtenda Bizkaitik urteten zara.


Horreek gaiok bileran adostutakoan, zein izan zan hurrengo pausua?
Irantzuk, bileran adostutako gaien gaineko bozeto batzuk ekarri ebazan eta guk bat aukeratu genduan. Ondoren, pinteteari ekin geuntsan. Lehenengotik margotu genduan dana kolore desbardinetan, bozetoaren arabera, eta gero Lekuek marrazten ebazan irudiak. Guk atzetik, berak esandako moduan birpasatzen doguz.


Zenbat animau zarie ekintza honetan parte hartzean?
Momentu desbardinetan persona desbardinak dagoz. Bakotxa joaten da gura dauanean. Lan boluntarioa da. Esate baterako, umeak joaten dira pintetan eta nekatutakoan errekara joan eta olgetan ibilten dira. Gero, igoal, bueltetan dira barriro pintetan beste ordubete-edo. Gura dauanak gura dauanean joaten da.


Dana dala, herri osoarentzako ekintza lez dago planteauta, ezta?
Bai. Saiatzen gara herrian antolatuten jenteak parte hartzeako gauzak. Nagusiak eta txikiak batera, ze 134 baino ez gara. Gauza bat talde batentzako bakarrik planteatzea ez da izaten oso bideragarria. Horregaitik, planteau zan edozein edadetako gura dauan jenteak parte hartzeako ekintza lez. Baita herriari bizitasun apur bat emoteko be.


Zuk zeuk ordu asko egin dozuz murala pintetan. Zeintzuk dira zure zaletasunak?
Oin dala hamaika urte erantzungo neutsun mendira joatea, frontoira, eskulanak... dirala nire zaletasunak. Umea daukadanetik, umea bera. Baina hasi danez apur bat indepenteago egiten, ba beste zaletasunak berreskuratu gura dodaz.
Ubidekoa izanda eta Ubide gustauta, mendira joatea, frontoian ibiltea, kafetxoa hartzea kuadrilleagaz... horreexek izaten dira gure zaletasunak. Aisialdirako, gauza lasaiak. Ze Ubiden biziteko gustau egin behar jatzu lasai egotea. Ez deutsut esango bakardadea, baina bai isiltasuna, eta norberarentzako momentuak eukitea. Uste dot hori dala herri baten jenteak bilatzen dauana.

2018/7/31

UNDURRAGAKO URTEGIA Urtegiaren segurtasuna hobetuko dau egindako by-passak

Hainbat hilabetetan zehar probak egin ondoren, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Undurraga presako by-pass zerbitzua martxan ipini dau. Partzuergoaren arabera, honek Bilbo metropoliko hornidura bermea sendotuko dau bildutako baliabideak erabiltea ezinezkoa danean, eta hobetu egingo dau urtegiaren segurtasuna, araubiderik zorrotzenagaz bat eginaz.

 

Lur-azpiko galeriak 1,3 kilometro ditu eta urtegiaren ezkerreko aldean dago, urtegiaren amaieratik oinarrira arte.

Segurtasuna
Lanak 2014ko urri lehenengoan hasi ziran eta 11.722.330,49 euroko inbersinoa egin da, Bizkaiko Foru Aldundiagaz sinatutako hitzarmenaren kargura finantziauta. Tunelak 1.300 metro inguruko luzerea dauka eta 3,70 metroko altuerea. Horreri esker, sistemearen hustuteko gaitasuna 84 m3/s areagotuko da eta 288 m3/s-ko gaitasuna izatera helduko da, presa eta urtegien segurtasunaren gainean indarrean dagoan araubidea betez.
Undurragako urtegia 1973. urtea ezkeroztik dago martxan. Barazarreko urtekeran dago, Zeanuriko herrigunetik hegoaldera eginez kilometro bateko distantzian. By-passaren obretan, tunel bat sortu da, urtegiko ezkerraldeko harkaitzezko mendigunetik igarotzen dana. Tunelak hiru helburu dituala azaldu dau Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak.
Alde batetik, Beteluriko EUTko edateko ura bermatzeko tresna izatea da helburuetako bat. Hori hodi handi biren bitartez egingo dau, urtegiaren amaierako puntutik zuzenean 5 m3/s-ko emaria emonaz, eskuragarri dagoan biltegi-bolumena erabili barik. Hori egitearen errazoia Bilbo Handiko hornidurea bermatzeko beharra asetzea da. Baita, beharrezkoa baldin bada, presan konponketak egiteko edo sistemea funtzionetea eragozten dauan istripuren bateri aurre egiteko be, edo bizilagunak hornitzeko beharrezkoa dan ura izateko.
Tunelaren beste helburu bat, Undurragako presearen segurtasun hidrologikoa hobetutea da. Lan honeen ondorioz, nabarmen handituko da egiturearen hustuteko gaitasuna: huste-gaitasuna 64 m3/s gehituko da salbuespenezko urtegiaren gehiengorako eta 110 m3/s gailur kotarako. Horregaz, Presa eta Urtegien Segurtasuneko Araubide Teknikoa beteko da, uriola hipotetiko oso handiari aurre egiteko modukoa. Holango uriola, gaur egungo ereduen arabera, 5.000 urtean behin gertatu daitekean gertakaria ei da.
Atzenik, hasikerako proiektuari gehitu jakiezan hobekuntzai esker, Undurragako urtegian prezipitazino handien ondorioz larregizko uhertasuna daukien uriolak saihesteko aukerea dago, eta, beraz, Beteluriko edateko uren tratamendutegira helduten dan ur gordinaren kalidadea hobetu egingo da.
Hiru helburu horreetan oinarrituta, instalakuntza barrien hiru funtzionamentu egoera posible honeek ezarri dira: uriola handia gertatzen bada presearen segurtasuna gehitzeko, bertan mantentze lanak egitea ahalbidetzeko eta Arratia ibaiak uhertasuna daukanean Beteluriko EUTko ur gordinaren kalidadea bermatzeko.

Elementu nagusiak
Undurragako urtegian, tunelaz gainera, beste elementu batzuk be egin edo aldatu dira hiru helburu horreek bete ahal izateko. By-pass tunela, hornidurarako by-passa, urtegiaren amaierako puntuko hartzeako gunearen obrak, bideratzeko presa txikerra eta deskarga obrea presearen oinarrian, dira elementu horreek.
Urioletarako by-pass tunela, luzeran 1.300 metro inguru daukan galeria da, urtegiaren amaieratik presaren oinarrira arte doana. Sekzino hidraulikoak ganga forma dauka, zabaleran 3,7 metro ditu eta altueran 3,7 metro, ganbera giltzarriagaz.
Beteluriko emariaren 5 m3/s-ko hornidura zuzena bermatzeko Undurragako urtegitik pasau behar izan barik, hornidurarako by-passa egin dabe. Tunelean, hodi bi igarotzen dira, beira-zuntzez indartutako plastikozkoak, eta 900 mm-ko diametroa daukie.
Urtegiaren amaierako puntuko hargunean, lau konporten bitartez, emaria, by-pass tunelera eta hornidurarako by-passera bideratzen da. Emaria bideratzeko, presa txikerra egin dabe hargune obrearen urtegiaren amaierako puntuan eta presa honek guztiz zarratuten dau uraren pasabidea Undurragako presara, by-pass tunelera bideratuz.
Atzenik, presearen oinean egindako deskarga obreak, tuneletik igarotzen dan uraren energia sakabanatzen dau Arratia ibaira ibairatu aurretik.

2018/7/1

ORTUAK Ortuak bizi gaitu

Bagileko egun eta gaua epelak naturara bihurtzen gaitue. Atzean lotu dira sasoi hotz eta euritsuak. Eguzkia goi-goian dago, udako solstizioa da. Ortuko beharrak egiteko sasoia be bada.

 

Alvaro Rabelli

 

"San Juan bagileko, denpora ederreko" dino gure kopla zahar batek udako solstizioaren etorrereari gorazarrea eginez. Urteko egun luzeenak, eta beharbada epelenak be bai, aurrean daukaguz. Negu luzearen ostetik natura bizibarritzen da, borborka dago. Benetako bizi leherketea da. Sasoi honek, gainera, natureagaz bat egiten konbidetan gaitu, basora joaten gara, hondartzara, kalera urteten dogu eguzki izpi eta errainuen bila. Dana bizigarri bihurtzen da. Ezin aiztu, ostera, sasoi honek upeleako beharra dakarrala solo eta ortu kontuetan. Oin egitekoak dira beharrik gogorrenak, eta akaso atseginenak be bai, gure lorategi, solo eta ortuetan.

Ortu bizigarria
Gaur egun ortu kontu eta beharrak be sano aldatu dira. Lehengo denporetan ortua behar-beharrezkoa zan zer edo zer jango bagenduan. Ezinbestez biziraupenari lotutako bizibidea zan, behar gogor eta neketsua inondik be gure baserritarrentzat. Baina, gure baserritar zaharren ortuen ondoan bestelango ortuak loratu dira aspaldion. Batetik, uritik etorritako ortuzale gazteak daukaguz, berez, baserri munduagaz bape hartu-emonik euki ez dabenak, baina bizimoduz aldatu guran edo ortutik biziteko afanean dabilzanak. Ez dira gitxi horreetakoen artean ortuzale profesional bihurtu diranak. Gure nekazal mundurako itxaropen handia dira. Bestetik, ortua, gehiagorako barik, afizinoz lantzen dabenak daukaguz. Gorantza doan zaletasuna dala esan behar dogu. Izan be, lehengo jubiladu ortuzalearen estereotipoa bertan behera lotu da. Ez dira bakarrik jubiladuak, etxetik kanpo zer edo zer egitearren, ortuetan jarduten dabenak, oin adin eta sexu guztietako jentea lurra atxurka dakusagu. Errazoiak be ugari dira. Batzuek etxean bertan jasotako ohiturea dalako egiten dabe, beste batzuek izerdia bota gura dabelako, beste askok errazoi ekologikoak ibilten dabezalako, janari osasuntsua jan gura dabelako, edota etxeko ekonomiari lagundu gura deutsielako, besteak beste.

Zoriontsua izateko ortua landu
Ez dira gitxi, beraz, ortua lantzeak dakarzan onurak. Bizimodu estresatu eta sedentarioan murgilduta dagozanentzat benetako urtenbide bihurtu da. Ez dogu zertan Asia sortaldeko filosofietara jo ortuak zoriontasuna badakarrala jakiteko. Ortuak burua, arimea eta gorputza osatzen deuskuz. Neurri bateko ahalegin fisikoa eskatzeaz gainera, gure zentzumenetarako itzelezko jaia da. Lurra ukututea, usaintzea, momorroen, txoritxuen eta bestelango animalien joan-etorriak mirestea, koloreak eta zaporeak gozatzea, klimatologiaren gorabeheren menpe egotea, eta atzen baten, zu zeu lurraren partea zarala sentidutea ezin ordainduzko esperientzia bizigarria da.

Zenbat buru, hainbat ortu
Ortua bera lantzeko modua be aldatu da, neurri handi baten gure jateko ohiturak be aldatu diralako. Ez hain aspaldi –oindino batzuek eusten deutsie– ohiturea zan ortuariak "zientoka" erein eta landatzea. Zientoka porru, zientoka aza, zientoka dana. Holan, gure ortuak monotono samarrak izaten ziran, eta ortuarien menuak aspergarriak oso. Oin, ostera, ortuari bakotxetik gitxiago erein edo landatzen da, baina askoz bariedade gehiago. Ortuaren globalizazinoa da, edo gura badozue, ortu postmodernoa. Ortuari barri nahikotxo, batzuk exotikoak, sartu dira gure menuetan, eta horren ondorioz, gure ortuetan bere bai.
Aukeran ortu-lorategia gurago dogu gaur egun, espazio bera konpartitzen dabe lorak, sendabedarrak eta ortuariak. Ortuariak ingurua apaintzen eta edertzen dabela atzera be konturatu gara, eta lorak guztiz onuragarriak izan leitekezala ortuarientzat, berauen gaitzak prebenidu edota osatzeko baliogarriak diralako. Ortuaren tamainaz euki dogun ikuspegia be aldatu da, ez dogu zertan lur handia euki, gaur ortua lora-pote baten egin geinke. Tamaina eta forma askotako ortuak ugaldu dira: hormetan ipiniak, balkoi eta terrazetan, urietan, udalak itxitako lurretan, eskoletan... Ortuak eskulangintzea be bultzatzen dau, eskuz egindako lanabesak eta apainketa kontuak lehenesten dira, eta batez be birziklatutako gauza asko; holan ortuak, natur baliabideak, tokiko ekonomiak eta usadioak, eta birziklaketeak osotzen daben zirkulua zarratuten da.

Bagilean zer egin
"Solo eta gari gorde", "apo eta suge, badagoz be, erre" jarraitzen dau esaten gure hasikerako kopla zaharrak sasoi honetan zer egin iradokita. Esan lez, oin lanik gogorrena egin behar da gure ortuan. Udan eta udagoienean batuko doguna erein eta landatu behar da. Gainera dana jagon behar da. Azea, koniflora, arbia, bruselazea, brokolia, artoa, erromaneskua, perrexila, azenarioa, indaba, leka, letxugea, errefaua, errekulea, eskarolea, erremolatxea, idarra, apioa, ziazerbea, zerbea, tomatea, porrua, piperra, alberjina, pepinoa, kalabazea, kuiatxoa eta abar, eta abar landatu eta erein geinkez. Udako inusketea be egin leiteke fruta-arboletan eta atzen aukerea da lurra behar dan lez ongarritzeko. Pataten uztea bidean daukagu, baina patata-landaren inguruan lurra jorratu behar da. Eta batez be, jagon, udabarriko umedadeak gaitzak ekarriko dauz eta. Horretarako tratamentu ekologikoak egin geinkez, gurean ugariak diran asunaz eta azeribustanaz prestatutako urakinakaz esaterako. Eta gogaikarriena be egin, bedarra, ona zein txarra garbitu. Gure gerriak eta desbrozadoreak badakie.  

2018/6/30

MAITE ALDEKOA BERROJALBIZ "Umeen enpatia garatu behar da"

Maite Aldekoa psikologo igorreztarrak hamabi urte daroaz umeakaz beharrean, adimen emozionala eta trebetasun sozialak landuten, hain zuzen be. Arratian horreek landuteko beharrizan handia dagoala eretxita, arazoai modu globalean, logopeda eta fisioterapeuta bategaz urtenbide bat emoteko, urrietan zentro bat zabalduko dau Igorren.
Familia nuklearrean eta amatasunaren exijentziak muturretara eroan diran honetan, gurasoak bakarrik eta noraezean sentiduten dira askotan, eta umeai mugak ipinten lagunduteko familiak profesionalen erispideak behar dituela uste dau Aldekoak, eskoleagaz eta pediatreagaz lankidetzan.
Gaurko gizarteak umeen heziketan planteetan dituan arazoen gainean egin dau berba BEGITUgaz.

 

Zeintzuk dira somatu dozuezan umeen beharrizan handienak?
Gehienbat familiagaz egin beharreko lana. Familien aldetik oindino badago psikoloarenganako bildur apur bat. Baina askotan gurasoak ez dakie zer egin behar dan jarkera batzukaz. Psikologoarengana joteko, jarkereak muga batzuk gainditu behar dituala emoten dau, oso txarto egon behar dala umea, gurasoak pauta batzuk behar izateko. Baina askotan ez dakie umearen amorrualdi baten aurrean zer egin. Eguneroko dinamikeak dudak sortuten ditu. Umearen jarkereak ez dauka zertan kritikoa edo larria izan gurasoak dudak izateko eta hor lagundu leikegu profesionalok.

 
Umeak gurasoak eroanda joango dira psikologoarengana, baina zer gertatzen da gurasoak diranean arazoa? Tratu txarren kasuetan, esaterako.
Bide desbardinetatik etorten dira guregana. Umeak etorten jakuz gurasoakaz, baina etorri ahal dira eskolatik, Umeen Psikiatria Unidadetik, edo gizarte zerbitzuetatik. Gurasoen tratu txarrak dirala eta, gehienak eskolatik bideratuta etorriko dira, ze eskolan emoten dabe umeak denpora gehiena eta han antzeman daikie zeozer gertatzen dala. Nik uste dot eskolea dala gure laguntzaile potenteenetarikoa.


Horrek eskoleagaz edo-eta psikiatra eta pediatreagaz alkarlana eskatzen dau.
Gure esku-hartzea izango litzateke umeakanako interbenzinoa eta familiari be pautak emotea, kontestu desbardinakaz koordinauta: pediatreagaz, eskoleagaz... eta baldin badago beste profesionalen bat, haregaz be bai. Ekipo bat egin behar da, talde profesional bat, ahal danik eta erantzun onena emoteko.
Gure ideologia globala da. Eremu guztiak ikutuko doguz: logopedia, fisio... Eta psikologiatik arlo desbardinak landuko doguz: inteligentzia emozionala, abilidade sozialak, bullying-a, laguntza psiko-edukatiboa...


Umeen kontrako indarkeria mota eta kasu asko dagoz?
Gero eta gehiago eta gero eta adin txikiagoetatik somatzen dira. Askotan esaten dogu umeak gaiztoak dirala, baina gizartearen islada da hori. Egia da indar desbardinak dagozala gizartea hobetuteko baita gazteen eta umeen inguruan be.
Askotan umeak arazoak badaukaz, gurasoai pautak emon behar jakiez. Gugana datozan ume askok arazoak izaten ditue, handiagoak eta txikiagoak. Batzuetan arazoa da lotsatia dala eta hartu-emonetan zailtasunak daukazala. Arazoak txikia emon arren, atzean burla egiten deutsiela eskolan egon daiteke. Niri emoten deusta sensazinoa arlo horretan txarrerantza joan garala. Lehen danak jolasten eben danakaz, bardin da antiejuak euki, lodiagoa izan edo galapan txarto egin. Oin, umeak exijenteagoak dira eta nik uste dot guk horretan badaukagula erantzukizun bat. Danon lana da, gurasoena eta profesionalena. Eskola eta kontestu guztietan jarkera horreek murrizten joan behar gara. Trebetasun sozialak eta adimen emozionala hobetuteko lan egin behar dogu, kontestu guztietan. Umeen enpatia, besteen lekuen jartzea, garatu behar da.


Ze leku dauka matxismoak umeen arazoetan?
Gero eta handiagoa. Umeak gero eta gazteago eurenganatzen dabez genero estereotipoak. Nik ikusi dot hiru urteko umea esaten, ez dauala gauza bat arrosa kolorez margotuko bera ez dalako neska bat. Niri pena handia emoten deusta egoera horrek.


Gizarte hau umezentrista da? Amatasuna muturrera eroan da, amak ez dagoz orain umeen zerbitzura?
Oreka lortzea sano gatxa da, aldagai asko dagoz jokoan. Baina bai, ikusten dogu hori: gauza batzuetarako umeak erantzukizun lar daukiez, ebatzi lar hartu ahal dabez. Gauza batzuetan ez dau ardura eta umeak hartu ahal dau ebatzia: txupatxusa mallukizkoa ala Coca-Colazkoa izango dan, berbarako. Umeak hori aukeratu ahal dau. Baina umeak ezin dabez gauza batzuk ebatzi. Nik ikusi dot hiru urteko ume bat amari esaten "ama zu hemen geratuko zara jesarrita, ni etorri arte" eta ama jesarrita geratu umea etorri arte. Hori tirania da. Horreek gauzok ezin dira permitidu. Muga bat ipini behar da hor. Arau argiak behar dira.
Umeak mugak eta arau argiak behar ditu konfiantzea eta seguridadea eukiteko. Atzenean, umeak txikitan eukiten dabez kasketaldiak topau behar dabelako nor diran, amarengandik desbardintasuna topatzeko. Baina danok jakin behar dogu kontestu bakotxean zer eskatzen jakun eta zer espero dan gugandik. Mugak ipini behar dira, ezpabere ondorioak larriak izan daitekez.
Baina beste alde batetik be bai, exijentzia larregizkoa izan daiteke. Ikusten dogu askotan umeak daukala erantzukizun bat edadeagaitik ez jakona toketan. Eta horrek eroan ahal deutso umeari pentsatzera berak ebatzi behar dauala beti. Egoerak hobetuteko aukerak badagoz.

2018/6/12

JULEN ZUBERO "Abentura apur bat bilatzen dot, beste modu bateko lasterketak"

Txirrindularitzari lotutako familia batetik dator Julen Zubero. Aita, Luis Zubero, Zeberiokoa, profesionala iza zan Kas taldean eta familiak, Ciclos Zubero izeneko dendea eta bizikleta tailerra dauka Bilbon. Julen Zubero, hiru urtez bideko bizikletan profesionala izan ostean, mendiko bizikleteari ekin eutsan modu amateurrean eta sano marka onak lortu dauz probarik gogorrenetan. Holan, berak irabazi dau Zeberio XTrem eta etapa bat aurtengo Titan Desert-en, berbarako.

 

Muturreko txirrindularitzan espezializau zara. Zeberio XTrem irabazi dozu, Titan Desert-en be bosgarren... zergaitik hartu dozu aukera hori?
Apurka-apurka izan da. Beti hasi naz bideko disziplinan eta bideko disziplinea egin neban profesionaletara arte. Hori amaitu zanean, hasi nintzan mendiko bizikletea egiten. Apurka-apurka hasi naz karrerak egiten eta abentura apur bat gehiago bilatzen, beste modu bateko lasterketak.


Tipo honetako lasterketetan be profesionalak dagoz?
Bai. Bidean moduan badago jentea dediketan dana mendiko martxak edo mendiko karrerak egiten. Nik hobby moduan hartzen dot. Egunero dendan egoten naz beharrean, baina gustau egiten jata eta atzenean denpora asko emoten deutsat entrenamentuari. Nik ez dot kobretan bizikletan ibilteagaitik.


Aurtengo Zeberio XTrem irabazi dozu.
Ba atzenengo momentuan ebatzi neban parte hartutea. Aurreko egunean Astorgan egon nintzan beste lasterketa baten, eta Astorgan geratuteko asmoa neukan astegoien pasa. Baina ez nintzan oso ondo egon eta etxerantza bueltan natorrela, Zeberio XTrem-eko organizadoreari deitzea ebatzi neban ea ondino lekurik egoan preguntetako. Baegoala esan eustan eta atzenengo orduan hara joan nintzan.
Aita Zeberiokoa da eta sano harreman ona daukagu etxean Zeberiogaz. Eta pentsau neban joan egin behar nintzala ingurua ezetuten dodalako eta gustetan jatalako. Hortik asko ibilten naz entrenetan. Eta egia esan, merezidu izan eban ze oso ondo egon zan.


Zeberio XTrem-en parte hartu dozun lehenengo aldia da?
Bai. Eta zelangoa zan ikusten joan nintzan. Erreferentzia onak neukazan. Gainera aita Zeberiokoa danez etxeko lasterketea zan eta parte hartu gura neban. Askotan ibilten gara urrun joaten ibilbide ederren bila ingurukoak ezetu barik.


Lupetza Zeberion eta harea Titan Desert Saharatik doan karreran. Hain desbardinak izan arren, Titan Desert-en be sano karrera ona egin dozu.
Joan nazan zazpigarren urtea da eta karrerea antzekoa izaten da beti. Aurten, etapa bat irabazteko mentalizauta joan naz. Beti joaten naz asmo horregaz, eta igaz bigarren egin neban etapa baten. Gainera, gura neban etapea irabazi dot. Ondo urten jatan eta gustura nago. Azkenean faltau egin jatan zeozertxo apur bat aurrerago ibilteko. Baina gustura. Aurrean egon naz, azken egunera arte hirugarrena nintzan eta bosgarren amaitu neban. Uste dot pozik egotekoa dala.


Zelan da basamortuan bizikletan ibiltea harea gainean?
Desbardina. Gu ez gagoz ohituta horregaz terrenoagaz. Sikua da: harea eta harria eta gurean hori entrenetarik ez dago.


Bediako Txema Bautista be joaten da kamioiagaz lagunduten Titan Desert-era, ezta? Beste arratiarrik?
Bai, Bediakoa organizazinoagaz joaten da. Kamioia eroaten dau Bartzelonara eta han bizikletak hartu eta eroaten ditu Marokora. Eta Marokon, antolakuntzan lagunduten dau. Nik dakidala, beste arratiarrik ez da egon.


Holangoak egin ahal izateko, bizitza osoa behar izango da bizikleta gainean. Zein izan da zure ibilbidea?
Arratiako Ziklista Elkartean (AZE) hasi nintzan, bigarren urteko kadete izanda. AZEn amateurreko afizionauetara artino egon nintzan. Nire ziklista biderik kasik luzeena egin dot han. Gero beste talde potenteago batera pasau nintzan, profesional mailarako saltoa egiteko eta beste urte bi egin nebazan Olarra ekipoan. Hortik Orbea talde profesionalera pasau nintzan. Hor hiru urte egin nebazan. Baina kontratuak amaitu egiten dira eta talde profesionalagaz batera kaminoko modalidadeari itxi neutsan. Urtebete egin neban ezer egin barik eta gero hasi nintzan mendikoa egiten. Lasterketa bat egiten hasi nintzan, gero beste bat, gero beste bat...


Etxean danok zarie txirrindulari?
Konpetizinoak egiten dauan beste ziklistarik ez dago gurean, momentu honetan. Neu baino ez. Arrebea ibilten da bizikletan lantzean behin baina ez konpetizinoetan. Baina danok daukagu kontaktua txirrindularitzeagaz dendearen bitartez. Danoi gustetan jaku bizikletea.

2018/6/12

ERROGATIBEA Errogatiba bideak

Arratiako kultur ondare ez-materialaren erakusgarri doguz errogatibak. Ohitura honek bere inguruan batzean ditu Arratiako herri guztiak. Baina ezin ulertu beste kultura eta sasoi desbardinetako erromesaldietatik aparte. Erreportaje honetan lau sinbolotan sakonduko dogu: bidea, arbolea, mendia eta ura.

 

Jose Mari Kortazar

 

Errogatibea eta bidea
Bidea egiteko hamaika errazoi dago. Batzuetan negozio bategaitik egiten dogu bidea. Besteetan hitzordu bat dogulako, inoz errekaduak egiten, edota altxorraren bila. Erromesaren asmoak bestelakok dira. "Zeharo bestelakoaren" bila doa erromesa. Jainkotasunaren arrastoen bila. Jainkotasunaren argi izpien atzetik.
Latineraz peregrinus, bere lehen esangura ibiltaria edo atzerritarra zan. XI. gizaldira arte ez da asumitzen esangura sakratuaren bila dabilanaren ibiltariagaz.
Bide hau egitea, desbardinaren bila ibiltea, kristautasunaren aurretikoa da. Bere arrastoak dagoz haitzuloetan, Carnaceko menhirretan, antxinako Mesopotamian (ziggurat izeneko eraikinak zerua eta lurra batzean ebazan), Egipton... Erromesa jainkotasunagaz bat egiteko asmotan doa.
Hasikerako esangureagaz konturatzen bagara, erromesa edo peregrinoa "atzerritar bat da bere herrian". Urte batzuetan lur eta herri honen seme-alaba da. Herri hau maite dau. Herri honen alde lan eta negar egingo dau. Baina harago, sakonago, gorago joateko gose-egarri da. Arratiako errogatiben gure kasu honetan, helburua santutegi eta mendia doguz, aldi berean. Mendia, kristautasun aurretik be bai. Santutegia, Antonio santuen goi mendiko eleizeagaz bateatutako tokia. Arratia maitatuz eta landuz, bestelako Arratia bat eskatuz, zuzenagoa, libreagoa, solidarioagoa.

Errogatibea eta arbolea
2011ko errogatiban, Arratiako pagoa eroan genduan Urkiolara eta landatu. Ez genkian orduan erromesaldiak eta arboleak, kultura eta mendeetan, izan daben hain lotura estu zabala.
Arbola bakotxak bere esangurea dauka. Budista eta hinduen tenpluetako pippal edo odol gorriko pikondoa emonkortasun ezaugarri da. Eskandinaviako lizar edo Yggdrasil haretxa arbola mitikoa da, munduari eusten deutsana, erroak Jainkoen lurrean sartuta. Altare sintoisten ondoan landatzen dan sakaki arbolaren moduan, beti berde, beti bizi. Egiptoko sikomoroak jainkoen ziurtasuna eta babesa azaltzen dabe.
Eta kurutzea? Oso zaharra da kurutzearen ezaugarria. Badago Txinan, Egipton, Knossos-en eta Kretan. Arbolea sarritan kultugai izan da, biziaren ezaugarria, kosmoaren irudia. Zeru lurrak batzean dituana. Izaki eta gizakien joan etorri etenbakoaren sinboloa. Gizakiaren hazkundearen sinboloa.
Aurten be, Arteako herria izanik errogatibearen antolatzailea eta sakatzailea, arte landare bat eroango da Urkiolara, artea eta urkia, bailara eta mendia, egunerokotasuna eta betikotasuna, asteguna eta jaieguna buztartzearen ezaugarri moduan.

Errogatibea eta mendia
Bide guztiak helburu bat dauka. Erromesaldiak edo errogatibeak be berea dauka. Eta sarritan igoerearen irudia darabil bide horrek.
Tradizino mitiko askok erabilten dabe mendi kosmikoa. Biblian be hor doguz Tabor eta Garizim, Siongo menditxoa. Mesopotamiako ziggurat eraikinak mendiaren erreplikea dira.
Gurean be mendi aparteko bi doguz, geografia erlijioso, kultural eta herri desbardinen bilgune eta helburu: Gorbeia eta Urkiola. Euskal Herrian hamaika doguz: Aralar, Arantzazu, Ainhoa, Estibaliz, Begoña...
Honetan be gizateriaren iturri beretik edaten dogu. Erlijino arkaikoetan. Ekialde Hurbileko, Egiptoko edota Indiako erlijino handietan. Biblian, zer esanik be ez, zeruko Jerusalem. Islamdarrak Meka. Kristauak hamaika leku, batzuk Jesusegaz lotuta.
Urkiolan bat egiten dabe, kristautasunaren aurreko mendi eta leku sakratua, geroxeago batutako santutegiagaz.
Ganges errekara doan erromesa. Lourdesera doan erromes asko osasun bila doa, fedeak erakarrita. Mekako atea zeharkatuz, erromesak kanpoan itxiko ditu jantzi zaharrak. Urkiolara heldu orduko, zapata zahar urratuak botaten ebazanak, baeukan barritasun egarri bat.
Urkiolara joan eta kanpoan geratzen danak be, egin dau bere bidea. Harriari bueltaka dabilana, giroko erlijinotasun paganoan hartzean dau parte. Santutegian eukaristia ospatzen dauanak pausu bat gehiago emon dau. Hirurak hartu dabe parte bidean, nahiz eta helburua ez izan beti bardina.
Horregaitik gagoz ondare ez material baten lekuko garrantzizko baten aurrean. Inok ez deusku gurea gordeko. Jaso eta jazo daigun!

Errogatibea eta ura
Bolandera bat jaurti eta goizeko seiretan hasten da Dimako plazan errogatibako ibilaldia Urkiolarantza. Lehendabizi Indusira, handik Txindorretara, eta etxe bakarti handik bertara dago izen bereko iturria. Geldialdi bat ura edateko edo freskatzeko. Apurtxo bat aurrerago egingo da armozua.
Erromesaren lagun derrigorrezkoa dogu ura. Bidean edo etapa baten amaieran. Neolitokoan hasi eta gaur arte, uraren gurtzaren arrastoak badaukaguz, eta kultura askotan. Iturri ongileak, ur mirari egileak...
Grezia klasikoan Homerok be kantau ebazan erreken dohaiak, eta ninfak nongura ageri ziran. Euskal Herrian be iturri, putzu ondoetan laminak kokatzen ziran, leku izen asko bere testigu dirala.
Gaur egun be, Ganges errekea da "Indiaren Ama". Bertan bainatzea garbitzeko bakarrik ez, bizi barrirako prestakuntzea be bada. Mekan, Harri Baltzaren ondotxoan dago Zamzam iturria.
Biblian putzu eta iturriak bake, poz eta argi guneak dira, ibiltari eta erromesaren lagun. Otoitzean ura eskatzen da. Eta abegikorra izan behar ura eskeiniz atzerritarrari.
Urkiolara heltzerakoan jente asko hurreratzen da Santa Apoloniako iturrira, bere ermita ondoan dagoana. Haginetako gatxak kentzeako erabilten ei zan.

1.- Testu honen oinarrian, idea asko honeri zor deutsadaz: Julien Ries, El símbolo sagrado, Barcelona, 2013, 240-252. or.
2.- Leku arazoengaitik testu laburtua dator hemen. Oso-osoa irakurteko jo www.arratia.tk webgunera.

2018/6/12

BARDINTASUNA Jaietan eraso sexistak ebitau edo erantzuna emoteko kanpainak abiatu dabez

Urtero legez, jaietako sasoia hasten danean, Arratiako Udalen Mankomunitateko Bardintasun Zerbitzuak eta andra taldeak eta talde feministak eraso sexistarik ez egoteko kanpainak abiatu dabez. Taberna, txosna eta beste leku batzuetan kartelak, protokoloak eta eskuorriak egongo dira. AUMk gida bi atera ditu. Bata, mutilentzako gida feministea, eta bestea, neskentzako autodefensa feministarako erispide eta aholkuak jasoten dauana.

 

Herrietako andra talde eta talde feministak be egingo dabe eraso sexisten kontrako kanpainak, AUMkoa lagunduten, zein eurena propioa aurrera eroaten. Jenteak jakin dagian zelan ebitau eraso sexistak eta ikusi ezkero zelan aurre egin.

Igorren eguen feministak
Helburu horregaz, "Eguen feministak" izenpean jaiak danak ondo pasetako dirala, eta eraso sexistarik ez dabela gura konpartiduteko kanpainea egin dabe Igorren Noka eta Orratzak taldeak. Horretarako, jaiak hasi aurretiko eguenean, bagilaren 7an, kalejirea egin eben. Tabernetatik eta gazteen lokaletatik joan ziran pegatinak, kartelak eta panfletoak bananduten eta pankartak ipinten. "Prebentzinoan danok daukagulako papel bat" eta adierazoteko "zer egin behar dan eraso sexisten aurrean: ez begiratu beste alde batera, ez justifikau alkohola edo drogakaz eta abar" azaldu deutso BEGITUri Pili Alvarez Nokakoak.
Hurrengo eguenean, aprobetxauko dabe afalaurreko poteoan parte hartzeako eta "herria feminismoz margoztuteko", klarionakaz eraso sexisten kontrako aldarrikapenak idatziz.
Eguen feministen beste helburu bat Noka eta Orratzak taldeen arteko ezagutzea da.
Artean be eraso sexisten kontrako leloa egingo dabe, eta plazan, pankartak eta kartelak ipinteko asmoa agertu dau Arteako Andra Taldeak. Lemoan Harriketarrak Gazte Asanbladak eraso sexistai erantzuteko pausuak adierazoten dauan kartel bat bananduko dau, beste gauza batzuen artean. Eta beste herrietan be, hainbat eragile antolatu egingo dira jaietan, eraso sexistai erantzuna emoteko.

Arratian "Eraso sexistei erantzun!"
AUMk Arratiako herri guztietan zabalduko dau bere kanpainea. Eraso sexistai zelan erantzun azalduteko, hiru pegatina eta mutil eta neskentzako eskuorriak egongo dira tabernetan, txosnetan eta testing lekuetan, hau da drogen kalidadea neurtzeko stand-etan. Gainera, Emaginek mahaiak ipiniko ditu bagilaren 29an Arantzazun, garagarrilaren 28an Lemoan eta urri lehenengoaren 8an Artean. Han aitatutako materialaz gainera, txapak, liburuak, pegatinak eta beste material batzuk be egongo dira.
Kanpainea ez da aurten Beldur Barik ekimenaren barruan egingo momentuz geldituta dagoalako proiektua, baina sexu erasoen kontrako kanpainea egin egingo da, Emagineren eskutik, hain zuzen be.
Emagin, Euskal Herriko Bilgune Feministaren barruan dagoan formakuntzarako, dokumentazinorako eta ikerkuntzarako taldea da.

Neskentzako autodefensa eskuorria
Andrak espazio publikoan, gauean, kalean eta parranda giroan sufriduten dabezan diskriminazino egoera eta eraso sexistai aurre egiteko gida da, neskai zuzendutako eskuorria. Han noz eta zelan gertatu leitekezan erasoak azalduten da eta aurre egiteko eta bortxaketak ebitetako aholkuak emoten dira, defensarako eskubidea eta ahalmena aldarrikatuz.
AUMko telefonoa, 24 orduko Arreta Zerbitzukoa eta larrialdietakoa be topau daitekez bertan.

Mutilai zuzendutako euskarri feministea
Andren kontrako indarkeria ez da andren arazoa, gizarte osoarena baino, eta gizonak be aurre egin behar deutsee jokabide eta jarkera matxistai. Mutilai zuzendutako euskarrian noz eta zelan identifikau jokabide eta jarkera horreek eta zelan egin aurre azalduten da. Berbarako, gizonen arteko alkar zuritzeko dinamikakaz apurtu beharra azaltzen dau eta "isiltasun paktu honeekaz amaitutea ezinbestekoa da, eraso sexisten aurka daukagun jarkerea plazaratzea". Sexualidadea modu librean bizi behar dala gogoratu arazoten deutse mutilai. Eta matxismoari aurre egiteko, burruka feministearen konplize izatea eskatzen jakie gizonai, hau da, parekidetasunaren aldeko konpromisoa hartzea. Horretarako erasoak identifiketan ikasi behar dabe eta aurre egiten hasi.

2018/6/4

JOSEBA NEGRO "Musika baltzak beti izaten dau konexinoa jenteagaz"

Areatzako Musik and Beer jaialdian entzun ahal izango dogun Priscilla Band-en organua joten dau Joseba Negrok. Bilbotarra da baina 8 urte dira Igorren bizi dala eta Arratiako kaleetara musikea ekarten saiatu da ordutik. Priscilla Band eta Bardulians taldeetan teklistea da eta oin dala 7 urte Astrapalea Musika Eskolea hartu eban. Astrapalea alkarteko kidea eta musika irakaslea be bada.


Zer da Priscilla Band?
J.N.: Priscilla Band 12 urte daukazan proiektu bat da. Disko bi daukaguz kalean eta zuzeneko bat grabau genduan Bilboko Aste Nagusian, oin dala urte bi, 2016an. Funk doinuak joten ditu bandeak, musika baltza: James Brown, Aretha Franklin, Otis Reding, eta holango soinuak. Bederatzi musikari gara. Nik organua joten dot batez be, piano apur bat be bai. Taldeak Igorreko jaietan, San Kristobalgo jaietan eta Lemoako Gaztetxean jo dau eta Arratian, laugarrenez egongo da bagilaren 2ko, Areatzako Musik and Beer jaialdi handian.
Bardulians taldeak be jo dau Arratian; Igorren, Axularren eta Lemoan, Karabie Gaztetxean. Musika apur bat instrumentala joten dogu talde honetan: soul-a, jazz-a... inprobisazinorako lekua emoten dauan musikea eta musika baltza.
Baina trikiagaz be ibili izan naz Areatzako lagunakaz, jantzai musikea ipinten eta kaleko asuntuetan. Inbiu egunean be bai. Gauza piloa egin dogu Arratian. Izan be, Astrapalea Musika Eskoleaz gainera, alkarte bat be badanez, hainbat ekintza egin doguz urteotan.


Talde askotan joten dozu.
J.N.: Askotan, musikari berberak izaten gara talde desbardinetan. Bizkaia txikia da eta musikariak ez gara asko.


Ze harrera dauka Arratian musika baltzak?
J.N.: Musika baltz askorik ez egoan eta euki dauan harrerea oso kontuan hartzeakoa da, sano positiboa. Batez be, Areatzan. Areatzako alkatea Asier Garcia bera be musikaria izanda, zenbait gauza sortu ditu eta jazz gauza piloa egoten da herrian.
Eta Lemoan be, badago gazte bat Pablo Rodriguez, skinhead estiloko musikea maite dauana, eta honek be pilo bat gauza sortu ditu.
Hemen Arratian, baita Bizkaian eta Euskal Herrian be, badago jentea ez dakiana nor dan, Aretha Franklin, adibidez. Gazteak zurrunbilo konsumista musikal baten sartuta dagoz, irrati-formulak musika mota bakarra eskeintzen dabelako. Bueno, atzenean danok daukagu eretxia musikan, danok aukeratuten dogu geure gustuko estiloa, baina askotan ez dakit apur bat prefabrikadua ez ete datorren.
Musika baltzak hori dauka, beti izaten dauala konexino bat jenteagaz; instrumentu pilo bat dagoz, erritmo diferenteak, polirritmia... Afrikatik dator eta, bai, Arratian be badago zeozer afrikarra.


Hori da Astrapalea Musika Eskolan irakasten dozuen musikea?
J.N.: Astrapalea 2000ko hamarkadan sortutako ekimen bat da eta guk izena lapurtu geuntsan. Musika eskola txiki bat da, baina izan eban bere ospea batez be folklore kontuetan eta gitarra eta baterian. Jentea etorten da, galdetzen ea solfeoa emoten dogun ala ez, umea apur bat naz-katuta dagoala, nagia daukala solfeora joateko eta abar. Hori normala da.
Ni be 9 urtegaz hasi nintzan pianoa joten ikasten eta itxi neban 13 urtegaz. Iruditzen jata, formula klasikoa barriztatu egin behar dala. Musikea neurrira eskeintzen dogu. Solfeoa eta partiturak erabilten doguz, baina gure lehenengo erispidea da, musikea kontu fonografikoa dala, belarritik sartzean dala eta erritmoa dala. 70 ikasle inguru daukaguz, ez dago txarto. Gure estiloa rock and rollari begira dago, baina hainbat estilo sartzean doguz: musika baltza, blues-a, jazz-a...
Guk gura doguna da ikasleak euren erispidea garatutea, irratietan entzuten dan pop edo indie musikatik harago. Hori da gure beharra.


Zer iruditzen jatzuz Musik and Beer lango jaialdiak? Eta Areatzako publikoa?
J.N.: Argi daukat Getxo Blues-etik aparte edo Bilbo inguruan egiten diran gauzetatik aparte, herri txiki baten sortu dan musika baltzeko festibalik handiena dala Musik and Beer.
Garrantzia handiko jaialdia da eta nazinoarteko musikariak dagoz. Eta esaten dozu, "joer, ez daukat Donostiako Jazzaldira joan beharrik, Areatzan daukat eta guztiz debalde". Inbersino kultural, sozial eta ekonomikoa da eta eskertzen da. Batez be guri deitzea eta gugaz kontetea, kar, kar.


Zer eskeintzen dau Priscilla Band-ek?
J.N.: Priscilla Band apur bat parauta egon da. 2017an estudio bat egiten egon gara, geure eskuakaz eregiten. Bilbon dago eta grabazino estudio analogikoa da. Espazio oso potentea sortu dogu, co-working erara erabilteko eta geuk grabetako eta soinu bat aterateko.
Priscilla Band bere bigarren diskoa aterateko Madrileraino joan zan. Lehenengo diskoagaz konturatu ginan hemen, Bizkaian gatxa zala gure estilora eroatea produkzinoa. Eta bigarrena aterateko, Madrilera joan beharrean, 2016an atera genduan diruagaz eta gure esfortzua eta gure denporeagaz estudio bat sortu dogu maila profesionalera heldu daitekena. Horregaitik pilo bat abesti daukaguz, baina ez gara hasi grabetan, estudioa egiten egon garalako.


Ze izen dauka estudioak?
J.N.: Oindino ez dauka izenik. Nik Down Bat deitzen deutsat, baina gure asanbladak oindino ez dau onartu. Ez dago inaugurauta. Badago jentea han grabau dauana, esate baterako Materia Grisek kantu bat grabau eban estudioa probetako eta bideo bat dago Youtuben. Beste lagun batzuek be grabau eben beste kantu bat.
Estudioa Bilbon dago Rekalde eta Amezola tartean.


Areatza Musik and Beer jaialdiaren ostean, zer? Zeintzuk dira zure hurrengo proiektuak?
J.N.: Igaz Areatzan aurrestrenau zan proiektu baten nago sartuta. Zirku proiektu bat da Shakti Olaizola kontorsionisteagaz. Aurten 30 emonaldi daukaguz berbatuta peninsula osoan, estaduan eta Portugalen. Nik trikia eta pianoa joten dot hor, neu bakarrik, berak abestu be egiten dau. Erronka handia da niretzat, beti egon nazalako talde handietan eta hemen bakarrik nago loop station bategaz. Sano ikuskizun plastikoa da, pintureagaz eta.
Astrapalea eskoleak Igorreko jaietan kontzertua eskeiniko dau hilaren 13an txosnagunean.
Priscilla Band eta Bardulians-en kontzertuak be egongo dira nonon, duda barik.

2018/5/28

AREATZA MUSIK AND BEER Garagardo eta musikearen nazinoarteko jaia antolatu dabe Areatzan bagilaren 1 eta 2rako

Areatzako garagardoaren jaia aldatzen doa sortu zanetik; baina beti, bertokoa eta nazinoartekoa lotzeako bokazinoagaz. 2016an, lehenengo Beerllaro edo Garagardo Eguna ospatu zan; 2017an, Blues and Beer izena hartu eban jaialdiak eta hiru egunez blues musikeagaz bete eban herria. Aurten, bluesaz gainera, folk, rhythm & blues eta funk estiloko musikea egongo da Musik and Beer izena hartu dauan nazinoarteko festa honetan.


Nazinoarteko musikea, garagardoa eta gastronomia dira aurtengo jaialdiaren zutabeak.
The Old Timey String Band (folk), A Contra Blues (blues), The Buttshakers (rhythm & blues), Priscilla Band (funk), Anaut (rhythm & blues), Confluence (blues-country-rock) eta Laurence Jones (blues) izango dira Musik and Beer jaialdian musikea ipiniko daben taldeak. Garagardoari jagokonean, hiru estadubatuarrek Hernanin sortutako Basqueland Brewing Project-ek ekoiztutako garagardoak dastatu ahal izango dira. Enpresa honek 15 garagardo desbardin egiten ditu, Arzak, Berasategi eta jatetxe ezagunenetan saltzean diranak. Sariak be jaso ditue euren garagardoetako batzuk.
Gastronomian be, musikeari eta garagardoari jagokienean legez, bertoko eta nazinoarteko kalidadeko sukaldaritzearen fusinoko produktuak dastatzeko aukerea egongo da, jaialdiaz disfrutau bitartean, indarrak hartzeako. Kaitxo txokolateak; Keia markako ahate produktuak eta ketuak; Eskatza ta mahatsa, Zornotzako Julen Baz sukaldariaren food truck-eko menuak eta Lemoako Sandra Lejarzaren baserriko hanburgesak osotuko dabe jaialdiko gastronomia eskeintzea.

Jaialdiaren historia labur eta arrakastatsua
Areatzak beti izan dau musikeagazko lotura handia eta ekitaldi eta musika ziklo ugari egoten dira urtean zehar: Musika bakarrean, Erdu eta musikatu, Folklore Bizian, folk jantza eta jantza tradizional ikastaroak EHUgaz batera eta Zezili Deuna eta San Bartolome egunetako kontzertuak. Horrezaz gainera, Areatzako Musika Bandea sortu eta 34 urte beranduago, bandeak funtzionamentuan jarraitzen dau.
Oin dala urte bi, AGE-Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkartea sortu zan, gargardoaren ekoizpen artisaua eta kalidadezko konsumoa bultzatzeko. Eta holan, 2016an, Beerllaro edo Garagardoaren Eguna ospatu zan.
Igaz, Areatzako Tabernarien Elkarteak, Areatzako Udalak, AGE Beerllarok eta Areatzako Kirol Kultur Batzordeak indarrak batu ebezan Blues and Beer Lehenengo Nazinoarteko Jaialdia sortzeako. Herriko eragileen laguntzeagaz, eskola eta Udala moduko instituzinoakaz, ehundaka lagunek disfrutau ahal izan eben jaialdia. Eskola umeentzako berbaldiak dozenaka ikasle bildu ebezan, kale banden nondik norakoak aztertu eta ikasiz. Gastronomiari jagokonean, 1.000 bat lagunek bertako garagardoaren 1.900 kaina dastatu ebezan. Food truck-ak arrakasta itzela izan eban eta 800 zerbitzu emon ebazan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu eban Facebook-en 3.200 bistaratzera heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1.500etik gora izatea.
Aurten, musika estiloak ugaritzearen aldeko apustua egin dabe antolatzaileak. Zazpi kontzertu egongo dira bariku eta zapatuan.

Bagilak 2, zapatua
12:30ean, Bilbaomusika eta Zubiaur Musika Eskolako ikasleen kontzertua errekako pasealekuan.
13:00etatik aurrera, "Eskatza ta mahatsa" food truck-a eta Sandra Lejarzaren baserriko hanburgesak dastatzeko aukerea plazan.
14:00etan, ketutako produktuen (Keia) eta garagardo (Beerbao) maridajea errekako pasealekuan. Prezioa: 15 euro.
14:45ean, Kaitxo txokolate eta garagardo (Beerbao) maridajea errekako pasealekuan. Prezioa: 15 euro. Maridaje biak eginez gero 25 euro.
16:00etan, koktelak prestatzen aditua dan Jessica Gilen (Txinuk taberna Algorta) bertako edabeakaz egindako konbinau klasikoak eta garagardodunak dastatzeko aukerea.
17:00etan, Munduko II. Garagardo Kupelen Jaurtiketa Lehiaketea.
18:00etan, Confluence.
20:00etan, Anaut.
22:00etan, Laurence Jones.
24:00etan, Priscilla Band.
Martin Muro Areatzako marrazkilariak taldeen irudiak egingo ditu zuzenean eta Laurence Jones artistearen kontzertuaren aurretik, 21:00etan, Areatza Musik & Beer jaialdiko zozketea egingo da.

2018/5/15

"Euskara gure lurra" lelopean egingo dabe Diman UEMA Eguna

Maiatzaren 26an izango da eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA), Dimako Udalak eta hainbat udal eta eragilek egitaraua, abestia eta bideoklipa prestatu ditue. Egun horretan, UEMAk Batzar Nagusia be egingo dau Diman eta Arantzazu eta Bakio gehituko dira mankomunidadera. Udalerri bi honeekaz, 87 udal izango dira UEMAko herriak, 250.000 biztanleko lurgune euskalduna osotuten.


Bi urterik behin izaten da Udalerri Euskaldunen Eguna, udalerri euskaldunak egindako lana festa giroan ikusi arazoteko eta aurrera begira dituen erronkak nabarmentzeko. Dimako Udala eta UEMA alkarlanean eguna antolatzen hasi eta berehala alkartu jakiezan herriko hainbat alkarte, eta baita Arratiako udal gehiago be. Eguna prestatzen ibili diran alkarteak, Abizarie euskera alkartea, Dimesten, Zamakola alkartea, Andraizea, Dimetaleroak, Bertso Eskola edota Dimako Eskolako Guraso Elkartea, izan dira beste batzuen artean; eta Arratiako herriak, Arantzazu, Areatza, Artea eta Igorre. Guztien artean, egitarau oparoa prestatu dabe.
Egun osorako egitaraua da, festa, hausnarketa eta aldarrikapena buztartzeko ekitaldiakaz. Gainera, eguna girotzen hasteko, bezperan, udalerri euskaldunetako gazteen topaketan parte hartu eben gazteai be harrerea egingo jakie Dimako udaletxean. Izan be, topaketetan parte hartu eben gazteak protagonismo berezia izango dabe astegoienean zehar, euren herrietako esperientziak partekatzeko ekimenakaz, eta gazteentzako prestatutako mintegiagaz.

Ekitaldi instituzionala eta UEMAren Batzar Nagusia
Euskerearen arnasguneak sendotzeko eta herritarren kontzientzian eragiteko, instituzinoen, eragileen eta herritarren arteko alkarlana bultzatzea izan ohi dala Udalerri Euskaldunen Egunaren asmoetako bat, hasikeratik, dinoe UEMAtik. Horregaitik festa giroko ekitaldiez gainera, ekitaldi instituzionalak be egiten ditue.
Goizean, udal ordezkariak UEMAren Batzar Nagusia egingo dabe Dimako eskolan, eta eguerdian, ekitaldi insituzionala izango da herriko plazan.
Batzar Nagusian, atzen hilabeteotan UEMAn sartzeako eskaerea egin daben udal barriak onartzea espero da: Arantzazu eta Bakio. Ekitaldi instituzionalean, udalerri euskaldunak daukien garrantzia nabarmenduko dabe, eta euskerearen normalizazinoari egiten deutsien ekarpena be bai. Erakunde publikoetako, euskalgintzako zein beste hainbat alorretako ordezkaritzea be izango da ekitaldian.
Festa eta aldarrikapena buztartuz, ondo pasetako eguna izan ohi da Udalerri Euskaldunen Eguna, baina lanerako eta hausnarketarako tartea be izaten da egunean zehar. Holan, goizean, hainbat herritako esperientziak konpartiduteko aukerea egongo da, Udalerri euskaldunak eta euskalgintza izeneko mintegian.

"Euskara gure lurra"
Josu Labaka UEMAko lehendakariaren berbetan, maiatzaren 26koa udalerri euskaldun guztien eguna da, ez UEMAko kide diranena bakarrik. "Aspaldi ebatzi zan egun hau udalerri euskaldun guztion bilgune izatea, UEMAko kide izan ala ez. Gaur egun, 175 udalerri inguru dira Euskal Herriaren luze-zabalean udalerri euskaldunak. Biztanleriaren %70etik gora euskalduna daukienak".
Udalerri honeek ekarpen handia egiten deutsie euskerearen normalizazinoari, herri honen arnasguneak dirala esaten da. Eta aurtengo leloa, "Euskara gure lurra", be ildo horretatik doa. "Euskerea dalako herri hau loratu daiten ezinbestekoa dan lurra. Euskerea dalako herri honen sustraiak daukien ongarri naturala. Euskara da gure lurra".

Egitaraua
Maiatzak 25, barikua
19:00etan, harrerea, udalerri euskaldunetako topaketetako gazteai.
20:00etan, pelota desafioa.
22:00etan, Zazkel taldearen kontzertua.
23:30ean, Euskal Karaokea tabernetan.

Maiatzak 26, zapatua
10:00etan, UEMAren Batzar Nagusia.
10:15ean, mintegia, Udalerri euskaldunak eta euskalgintza.
11:00etan, mintegia, Gazteak eta euskara, inertziatik kontzientziara.
11:00etan, umeentzako jolasak.
12:00etan, kalejirea, buruhandiakaz, txotxongiloakaz, Jentiltxu eta Jentiligaz.
12:30ean, ekitaldia.
13:15ean, kantujirea.
14:45ean, bertso bazkaria, Unai Iturriaga eta Jon Maiagaz.
18:30ean, herri kirolak.
20:00etan, Areatzako batukadea.
22:00etan, Egurra Ta Kitto taldearen kontzertua.
23:00etan, erromeria, Ezten Giro taldeagaz.

2018/5/7

SAN ISIDRO ZEANURI Ganadu azokea eta beste ekintza ugari

Oin dala hamabost urte ganadu azoka asko egoten ziran urteko sasoi honetan herri askotan, San Isidro eguneko inguruko astegoienetan batez be. Horregaitik, Zeanuriko Udalak ganaderuakaz batera, San Isidro egunean bertan ganadu azokea egitea ebatzi eban.


Sano arrakastatsua izan zan ebatzia eta San Isidro eguneko ganadu azokea jentez gainezka egoten da. Herriko jente askok jai hartzean dau egun horretan eta inguruko herrietako jentea be hurreratzen da Zeanurira. Azokea goizeko 10:00etatik 14:00ak ingurura arte izango da.
Baserriko lanak be erakutsiko dira azokan. Ardiai ulea moztuko deutse Mikel Etxebarriak, Enrike Etxebarriak gaztaiak egingo ditu eta Jakoba Errekondok ortua eta landareai lotutako zalantza guztiak argituko ditu. Zeramika tailerra be eskeiniko da azokan. Gainera, aurten, Kalitatea Fundazinokoakaz batera eta ganaderuak eskatuta, artxo txuleta pintxo eta sagardo dastaketea be egongo da.
Ganadu azokako protagonista nagusiak behiak izaten dira; batez be limusina, pirenaiko eta asturiar errazakoak, ederrenak Zeanurin egongo dira ikusgai. Behorrak eta ardiak be izaten dabe publikoaren interesa eta aurten be ez dira faltauko. Abererik ederrenentzako sariak 13:30ean bananduko dira plazan.
San Isidro egunekoa, ez da bakarrik ganadu azokea, baserriko beste produktu asko erosi daitekez bertan. Izan be, baserriko produktuen ekoizleentzako 24 postu egongo dira eta artisauentzako 16 inguru. Ekoizleen artean, Makea herriko batzuk egongo dira, iparraldean sortutako produktuak saltzeako. Izan be, Zeanuri Lapurdiko Makea herriagaz dago senidetuta eta aurtengo konbidauak dira. "Aurten Makeakoak konbidauta dagoz. Oin dala urte asko hango abadea zana, senidetuteko indar handia egin ebana, etorten zan urtero gaztaiak saltzean. Herri txikia da, baina mermeladak, gaztaia eta tea ekoizten dabe" azaldu deutso BEGITUri Eider Ajuriagerra zinegotziak.
Arrastian, 17:30ean, idi probak eta Arrikibar jantza taldeko umeen jantzak egongo dira.

Aurreko zapatuan jai
San Isidro eguna martitzena danez, aurreko zapatuan be ospatu gura dabe zeanuriztarrak eta horretarako egun osoko egitaraua prestatu dabe. "Igaz hasi ginan herri bazkari bategaz eta erromeria ipini genduan. Aurten, egun hori be apur bat indartuteko egun osoko egitaraua prestatu da" dino Ajuriagerrak.
Goizean, udaletxe azpiko gelan Zeanuriko pintura taldearen erakusketea egongo da hilaren 12an eta San Isidro egunean. Atoan-ek eta Joko Alaik lagunduta, ginkanea egongo da, baita umeentzako puzgarriak be. 14:30ean herri bazkaria eta trikitilariak girotuko dabe bazkalostea. 16:00etan, Bizkaiko pala eta fronteniseko banakako finalak jokatuko dira. "Bizkaiko Federazinokoak eskatu deutse Zeanuriri finaletako sedea izateko. Maiatzaren 12 eta 13an izango dira finalak".
19:00etan, Abesbatzen Udabarriko kontzertua be egongo da maiatzaren 12an. Zeanuriko Abesbatzak, Sopuertako Atxaxpe Abesbatzak eta Amorebieta-Etxanoko Xuxurlariak Abesbatzak kantauko dabe Andra Mari eleizan.
Egunari amaierea emoteko, 23:00etan hasita, Gozategi taldeak animauko dau gauba.

2018/4/30

GALDEKETEA IGORREN Igorreztarrak, maiatzaren 6an herri galdeketan parte hartzera deitu ditue

Maiatzaren 6an, Gure Esku Dago erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformeak herri galdeketea egingo dau 23 herritan, tartean Igorren. Igorreko Gure Esku Dagoko taldeak, Igorren Ebatzi izeneko alkarteak, herri galdeketan parte hartzera deitu dauz herritarrak. Igorren, 4.290 lagun dagoz erroldatuta, hamasei urtetik gorakoak 3.353 dira eta danak deituta dagoz "Euskal estatu bateko herritarra izan gure dozu?" itaunari erantzutera.


Domeka horretan botoa emon ezin dabenak, aukerea izango dabe botoa emoteko aurreko eguen edo barikuan; hau da, maiatzaren 3 eta 4an. Maiatzaren 3an, Olabarri auzunean, kiroldegi inguruan egongo da botoa emoteko aukerea 16:30etik aurrera. Hurrengo egunean, barriz, Agirre Lehendakaria kalean izango dira Igorren Ebatzikoak, terraza eta tabernen inguruan. Jasotako botoak, maiatzaren 6an sartuko dira hautestontzian horretarako dagoan protokoloari jarraituz.
Botoa emoteko Igorren erroldatuta egon behar da eta karneta eroan. Gauzak modu legalean egin dirala bermatzeko; hau da, inork ez dauala birritan emon botoa edo emoilea Igorren dagoala erroldatuta bermatzeko, Berme Batzordea egongo da. Alkartekoak ez diran persona bi egongo dira zeregin horretan.
Herri galdeketa egunean, maiatzaren 6an, 09:00etatik 20:00etara emon ahal izango da botoa. Kultur Etxeko parkean karpa bat ipiniko dabe eta han, "Euskal estatu bateko herritarra izan gure dozu?" itaunari erantzuteko baiezko botoa, ezezkoa edo zuria emon ahal izango dabe igorreztarrak. Antolatzaileak 21:00ak aldera emaitzen barri emotea espero dabe.

Jai giroan
Gure Esku Dagoko ekimenaren herri galdeketa guztiak lez, Igorrekoa be jai giroan egingo da. Arratiako beste herrietakoen babesa eukiko dabe, eta horreek Igorrera heltzean diranean kalejirea egingo dabe herritik zehar, 12:30ean, Kultur Etxeko parkera joan aurretik. Han, ekitaldia egingo dabe eta ondoren, animazinoa egongo da herrian. "Sorpresak egongo dira eta jai giroan egingo da. Benetan be egun ederra izango da" dinoe antolatzaileak.

Herritar guztiengana ailegetako erronkea
Arratian herri galdeketak parte hartze handia izan dabe. Diman, hamasei urtetik gorakoen % 63,42k hartu eben parte 2016ko zemendiaren 27ko galdeketan; Zeanurin %55,16k, 2017ko maiatzaren 7an, eta Areatzan, partaidetzea %45,35koa izan zan, igazko zemendiaren 5ean.
Dana dala, bost mila biztanlera heltzean ez dan arren, Igorrek herri handien erronkai egin behar deutse aurre. Izan be, jente guztiarengana heltzea gatx ikusten dabe Igorren Ebatzi taldekoak. Herri txikerretan danak ezetuten dabe alkar eta ahoz ahokoa nahikoa izaten da danak jakitun egoteko, baina Igorren jente guztiarengana heltzeako beste modu batzuk erabili behar dira eta ez dago jakiterik ea danak jakinaren gainean dagozan, ea herritar guztiak dakien "M6 hori zer dan".
Eta itxura baten antzekoak izan arren, herri konsultea antolatuteak ez daukala hauteskunde arruntakaz zerikusirik dinoe Igorrekoak. Laguntza gitxi, aurrekonturik ez eta gatxa da leku guztietara heltzea. "Hauteskundeak, telebistan eta medio guztietan agertzen dira, postaz emon daiteke botoa aurretik, propagandea etxera heltzean da...". Galdeketea martxan ipinteko barriz, "lana, konpromisoa, ilusinoa eta itxaropena" dituela dinoe.
Beste errealidade bat izan arren, Kataluniako herri galdeketetan bataz besteko partaidetzea, guztira %25ekoa izan zan Igorren Ebatzik emondako datuen arabera.

Zeanurin galdeketearen urteurrena
Zeanurin igazko maiatzaren 7an egin eben herri galdeketea eta urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo dabe maiatzaren 6an. Ekitaldia 12:30ean hasiko da eta bertan mezua irakurri, kopla musikatuak kantau eta jantzariak jantzan egingo dabe. Talo jana eta sagardoagaz amaituko da ekitaldia.

Giza katea
Gure Esku Dagok Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko dituan giza katea egingo dau bagilaren 10ean "Eman eskua etorkizunari" goiburupean. Arratiari lau kilometro tokau jakoz, Erletxeko errotondatik Zornotzaraino eta 2.000 persona inguru behar dira horretarako. Giza katean izena emoteko, Gure Esku Dagoko herriko alkarteak dabiz herrietan informazinoa emoten.
Holan egin eben Igorren, aprilaren 22an zinegotzien babes ekitaldian, eta maiatzaren 6an be mahai bat ipiniko dabe informazinoa emon eta izenak hartzeako. Giza katean parte hartzeako aldez aurretik emon behar da izena, autobusak-eta antolatu behar diralako. Izena emotean, zapi bat emoten jako partaideari 5 euroren truke.
Areatzako Gure Esku Dago taldeak giza kateari buruzko informazinoa emoteko mahaia ipinten dau barikuetan. Mahai horreetan kartoizko siluetaz osotuta kate sinbolikoa egin gura dabe eta eskulan tailerrak be egiten ditue.
Zeanurin, maiatzaren 4 eta 6an, ipiniko dabez informazino mahaiak plazan. 

2018/4/14

NOSOTRAS, MUJERES DE EUSKALDUNA

Larraitz Zuazo: "Askotan, untziolako langileak ez eben zilegi ikusten andren burrukea, lekuz kanpo egozala argudiatuz"

 

Aprilaren 18an, 19:00etan, AUMek eta Arratiako talde feminista eta andra taldeak antolatuta, Larraitz Zuazo zuzendariaren Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentala proiektauko da Igorreko Lasarte Aretoan. Dokumentalean agertzen diran Begoña Gutierrez, Eli Zugaza eta Andrea Gutierrez egongo dira gaiaren inguruan berba egiteko.
Zuazo Begira ekoiztetxearen zuzendaria da. Dokumentalaren generoa beti izan dau oso presente eta Bartzelonan master bat egin ondoren, torturaren ondorio psikologikoak aztertzen ebazan POR izeneko dokumentala zuzendu eban 2003an. Dokumentalak saria jaso eban Zallan. Hortik aurrera, errealizadore eta editore legez proiektu askotan hartu dau parte. 2016an Nosotras, mujeres de Euskalduna zuzendu eban eta 2017an, 163 días, la huelga de Bandas.


Zergaitik ebatzi zenduan gai horren inguruko dokumentala egitea? Zinebin estrenau zan 2016an, ezta?
Gaiaren proposamena Zinebiren eskutik heldu jatan. Atzen urteotan jaialdiak bertoko zinegileen alde egindako apustuaren bidean, nigan pentsau eben. Gai honen inguruan dokumental bat egiteko ea beste mami bat ikusten neban galdetu eusten eta berehala erakarri ninduan proiektuak.
Gatxa izan zan protagonistakaz kontaktuan ipintea? Nortzuk dira protagonista horreek?
Proiektuan lanean hasi bezain laster, Araitz Rodriguezegaz egin neban topo. Bera Euskaldunako langile baten alaba da eta gai honen inguruan asko ikertutakoa. Arin konektau genduan eta biok batera bere ikerketan hurrengo pausu bat emotea proposatu neutsan, hau da, bera be dokumentalaren parte izatea. Egia da, honek asko arindu eustala prozesua, batez be protagonistakana heltzeako bidea.
Dana dala, lanean hasteaz batera konturatu nintzan prozesuak baeukala zailtasun nabarmen bat: memoria faltea. Burruka haretan parte hartu eben andra askok ez dabe barirro inoz gaiaren inguruan berba egin eta guztiz ahaztuta daukie egun hareetan gertatutakoa. Harritzekoa da, argazkietan ikusten diran beste andra ikusita, ez ginala gai izan 7 baino gehiago topatzeko.
Gure protagonistak, Euskaldunako gatazkan "Asamblea de Mujeres de Euskalduna" (AME) izenpean, euren bikotekide, seme-alaba zein gurasoen alde burrukan egitea ebatzi eban andra talde bat da.
Zein izan zan Euskaldunako andren ekarpena burrukara? Errekonozimentua izan eban bere momentuan?
Andra honeek kalera urteteak, eta egiten ebezan ekintza motak ikusita, arazoa gizarteari ikustarazoten lagundu eutsan. 80. hamarkadan, gizarte haretan eta adin haretako andrak burrukan ikusteak izugarrizko inpaktua eukan. Burrukaren mugak lan esparrutik harago eroan eta familia guztia inpliketea, eta beraz, gizartea bere osotasunean, eukan helburu.
Pena da, baina bere momentuan ez eban errekonozimentu handiegirik izan. Oindino gehiago, askotan untziolako langileak ziran burruka hori zilegi ikusten ez ebenak, andra hareek lekuz kanpo egozala argudiatuz.
Ze harrera izan dau dokumentalak?
Oso ona. Zinebin estreinaldiaren egunean itzelezko jente piloa etorri zan, baita asko kanpoan geratu be. Bigarren pase bat egin behar izan eban jaialdiak. Ostean, jaialdi batzuetan parte hartzeaz gain, herriz herri zabaldu da. Horixe dala helburua esango neuke: zabaltzea. Andra honeen memoria berreskuratu, errekonozidu eta ezagutu arazotea, hain zuzen be. 30 urteren ostean bada be.
Gauzak asko aldatu dira. Ez bakarrik fabrikea egoan lekua, baita langileen burrukak eta andrenak be.
Bai. Euskalduna egoan lekua, sano-sano aldatu da. Dokumentalak horreri be egiten deutso kritika txiki bat. Ez egoan modurik paisaje hori beste era batera eraldatzeko? Horrenbeste palmera jarri beharrean, Miamiko paseo baten itxurea hartuz, agian gure uriaren memoria errespetau eitekean zelanbaist...
Aldatzeko modu hori izan daiteke joera orokorraren seinale gainera. Gaur egun gauzak ez dira bardin burrukatzen. Kasu batzuk salbu, askoz gizarte indibidualagoan bizi garala esango neuke. Askorentzat Euskaldunakoa azken langile burrukea izan zan... Dana dala nik ez neuke horrenbeste esango. Egun be ikusten dira burruka kolektiboak, egungo egoerara egokituta baina burruka egiten dabenak.
Zeintzuk dira zure hurrengo proiektuak?
Badaukat pare bat proiektu eskuartean, baina guztiz konfirmau barik dagozanez, ez dot larregi berba egin gura. Biak dira oso interesgarriak, bata, nire pasioa dan musikearen inguruan dalako eta besteak, biaje luze eta aberasgarria dakarrelako bere baitan. Ikusiko dogu!
Momentuz Igorreko emonaldiagaz asko disfrutetea espero dot eta andra honeek egin eben lanak behintzat zerbaist pentsau arazoten badeusku, helburua lortuta!

2018/4/2

UNDURRAGAKO URTEGIA Undurragako urtegiko obrak amaitu dira

2011n proiektatua, Undurragako urtegiko obra nagusiak 2017an amaitu ziran.
Hilabeteotan lehengoratze-lanak be amaitutzat emon dabez. Atzen urteotan Bizkaian egin dan obra hidraulikorik handiena izan da.

 

Alvaro Rabelli

 

2014an, Uren Patzuergoak ekin eutsan Zeanurin dagoan Undurragako urtegiko lan erraldoia egiteari. 30 hilabete behar izan dira atzen urteotan Bizkaian egin dan obra hidraulikorik handiena egiteko. Hilabete horreetan guztietan leherketak, lur mobimentuak eta kamioi astunen joan-etorriak eten bakoak izan dira. Oin, behin lanak amaituta, lasaitasuna bueltau da Zeanuriko txoko honetara. Bertako auzokideak eta inguruan bizi diran hamaika animalia espeziek eskertuko dabe. Lan nagusiak, berez, 2017ko martirako amaituta egotea aurreikusten zan, harrezkero tresneria desmontetan, ingurua txukuntzen, eta batez be, lehengoratze-lanak egiten jardun dabe. Daborduko dana amaitu da.
Ekarri daigun akordura lanon helburua ia kilometro eta erdiko "by-passa" egitea izan dala Zadorraren sistematik datorren ura urtegian ez geldituteko. Horretarako, ezkerraldeko mendi-magalaren azpitik, ia Bilboko metroaren antzeko diametroko tunela zulatu behar izan da urtegiaren goiko aldetik presearen azpiraino. Bertan, Benta-Altako araztegira doan ur-hornikuntzearen sistema orokorragaz lotzean da. Era berean, ubide batek Arratia errekeari uraren zati bat itzultzen deutso. Urtegiaren goikaldean eregi dan hartze-sistemeak segunduko 5.000 litro ur xurgatzen ditu.

Undurraga, gune kritikoa
1973tik daukagu Undurragako urtegia. Hasikeran Bizkaiko Labe Garaiak argindarraz hornitzea eukan funtzino. Baina, siderurgiaren gainbehera etorrita ur-hornikuntza orokorrerako bideratu zan. 1998. urteaz gero, ostera be argindarra ekoizten bueltau zan. Horretarako, Undurragako urtegiak beti baliatu izan ditu Zadorraren sistemako urak, gaur Bilbo Handiko eguneroko konsumoaren %75 dana; hau da, 300.000 litro ur egunero jasoten ditu bertatik. Urtegia, gainera, egin zan sasoian egin zan, ezelango oposizino barik, eta dagoan lekuan dago. Zeanuriko herrigunea presearen azpian dago, herritik benetan hur, metro gitxira. Urteetan Zeanuriren zintzurrean egon dan labanea da, zeren, uriola edo lur-bizi batek presea apurtu ezkero, ondorioak ikaragarriak izango lirateke. Loa kentzeako modukoa da. Beraz, presearen segurtasuna, ur eta argindarraren hornikuntzea eta inguruaren oreka ekologikoa ez dira beti ondo buztartu izan.
Horregaitik, atzen obra honetan hiru faktoreok kontuan hartu dira. Holan, segurtasuna handitu da, denporearen ajeak dituan preseari larregizko ur emariaren presinoa kenduz; ur eta argindarraren hornikuntza egokia bermatu da; eta, atzenik, ingurunea lehengoratzearren berebiziko ahalegina egin da.

Undurragako korridore ekologikoa
Beharbada hilabeteotako lanik deigarriena urtegiaren ertzak lehengoratzea izan da. Berau izan da obren atzen fasea, zenbait interbenzino ia obrak hasi bezain pronto egin ziran arren. Gogoratu daigun Undurragako urtegia, eta bere inguru osoa, besteak beste, bisoi europarraren habitata dala. Gune babestua da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Europako Batasunak arautua. Bisoia urtegira doazan errekatxoetan bizi da, erreka ondoko basoa trinkoen dan guneetan. Noz edo noz, Arratia errekara be joten dau, beti leku lasai eta ostenduenetara. Bada, izan diran obrak prestetako sasoian urtegiko ertz guztiak aurrez desbrozau ebezan, ehunka zugatz eta zuhaixka galdu ziran. Holan, urtegiko eskoialdea, bisoientzako korridore ekologikoa dana, sano kaltetuta suertau zan. Izan be, bisoiak landaretza trinkoa, erreka ondoko baso sarria, behar dau batetik bestera ibili ahal izateko. Landaretza desagertarazoteak, obren eragin zuzenak (lurren mobimentuak, zarateak, garraio astunak...) eta ingurunea lar humanizaua izateak egundoko arazoak ekarri behar izan deutsaz desagertzeko arriskuan dagoan espezie honeri.
Hori dala eta, obren proiektuan hasikeratik egoan jasota urtegiko ertzetan egin beharreko lehengoratze ekologikoa. Lehengoratze-lanen ardurea Bilboko Talaia enpreseak euki dau, 2016an hasi eta oraintsu arte iraun dau. Hiru gunetan egin dira interbentzino nagusiak. Garrantzitsuena, esan lez, urtegiko eskoialdetik doan korridore ekologikoan egin da. Korridore hori Undurraga-Palomares auzoetan hasita, urtegi ertzeko "zirga" bidearen paraleloa da; hau da, ur-ertzaren eta "zirga" bidearen artean doa, presaraino joan be. Bertan, behin espezie exotikoak kenduta, bertoko zugatz eta zuhaixkak birlandatu dabez. Haltzak (alnus aglutinosa), lezarrak (fraxinus excelsior), intsusak (sambucus nigra), hurrondoak (corylus avellana), astigarrak (acer campestre), sahatsak (salix atrocinera), zuhandorrak (cornus sanguinea), elorri baltzak (prunus spinosa), ereinotzak (laurus nobilis), elorri zuriak (craetagus monogyna), basaerramuak (euonymus europeaus) eta gorostiak (ilex aquifolium) izan dira aukeratutako espezieak. Beste interbentzinoak Undurraga auzotik hurren dagoan ezkerraldeko ertzean eta presearen beraren eskolleran egin dira. Guztira 909 zugatz, 3.522 zuhaixka eta 1.256 aldaxka landatu dira. Horregaz guztiagaz bisoiarentzako habitat egokia bermatu gura da.

2018/4/2

ZIGOR FOLLA HERNANDO "Dibersidadeak lan antolaketan lagunduten dau, beste ikuspuntu bat eskeintzen daualako"

Zigor Folla erdi arratiarra dan santutxuztarra da. Lantegi Batuak, urritasun bat daukien personai lan aukera egokiak sortzean deutsezan enpresan egiten dau behar Lan Teknikari beharretan. Bere lana, lanpostu bat beteteko behar diran ezaugarriak definidu eta horretarako personea topau, lana ikasten lagundu eta segimentua egitea da.
Areatzakoak ondo ezetuten dauz urritasun bat daukien personak enpresa arruntetan behar egiteko daukiezan zailtasunak. Izan be, bost bat urte eukazanean izandako gaixotasun baten ondorioz, eskoiko femurraren zati bat kendu behar izan eutsien eta hankan ortesia dauka.


Rakel Aldekoa Diez

 

Ze gaixotasunaren ondorioz gertatu jatzun hori?
Bost urte nebazala, sei urte oindino bete barik, femurrean osteomielitia deitzean dan gaixotasuna euki neban eta femur zati bat kendu behar izan eusten. Hainbat urte geroago, hanka bat laburrago geratu jatan. Bost urte egon nintzan ibili barik, ohetik altxau barik. Ondoren, ibilten ikasi behar izan neban. Hanka bat laburrago geratu jata eta ortesi bat eroan behar dot horren ondorioz.


Zelan daroazu?
Normaltasunez. Askotan jenteak muletakaz ikusten nau eta pentsetan dau laguntzea behar dodala. Baina 10 urtegaz ikasi neban holan ibilten eta nire izateko modu normala eta ibilteko modu normala hori da. Holan ibilten naz eta holangoa naz.


Dibersidade funtzionala daukien personen aurrean, gizartearen ikuspuntua aldatu egin da? Integrazinoa lehen baino errezagoa da ala oindino persona horreek eskubidedun herritar moduan tratetatik urrun gagoz?
Desgaitasun fisiko eta sensorialen aurrean asko aldatu da gizartea. Sasoi baten oso ikuspuntu paternalisteagaz jokatuten eban jenteak. Zorionez, lan eta gizarte arloan, integrazinoa gero eta handiagoa da. Irisgarritasuna be hobetu da, aurrerakuntzak egon dira, duda barik. Baina desgaitasun batzuetan, intelektualean batez be, paternalismo handia dago. Eta arazo mentalen kasuan bildur asko dagoz, mito asko, eta hor, gizarte mailan, aurrerapausu gehiago egin behar dira. Jenteak pentsetan dau zeozelango arrisku bat daukala gaixotasuna daukanak.


Lantegi Batuan zein da zure lana?
Lantegi Batuak desgaitasunen bat daukien personai beharra emoteko sortutako enpresa bat da, batez be desgaitasun intelektuala daukienai bideratutakoa. Helburua, persona horreek lan munduan integretea da. 3.000 lagun inguru gagoz Bizkaian. Bizkaian bakarrik egiten dogu lan. Nire departamentuan zortzi persona gagoz eta 100 persona baino gehiagori egiten deutsagu segimentua hainbat enpresatan.
Guk jenteari enpresa arruntetan topau behar deutsagu lana. Ni lan teknikaria naz. Nire lana da behin aukera bat topatuta, azterketa bat egitea ebazteko lanpostu hori beteteko ze ezaugarri izan behar dauzan personeak. Eta perfil horretako persona bat aukeratzen dogu.
Nire beharra aurretik hasten da, azterketa hori egiten, eta gero langile horreri lan hori aurrera eroaten erakusten deutsagu. Hasikeran modu intensiboan, gero lanaren errutinea hartzean dauanean, bakarrik ixten dogu, baina beti egiten deutsagu jarraipena.


Eta zergaitik enpresa arruntetan?
Begiratu behar dana da desgaitasuna daukien personak zergaitik ez dagozan enpresa arruntetan. Ni neure komunidadean ez naz bizi desgaitasun fisikoa daukien personen artean; bakarra naz. Zorionez gaur egun Hezkuntza mailan integrazinoa dago, umeak eskola arruntetan ikasten dabe eta ez eskola berezietan. Zergaitik lan munduan ez da bardin gertatzen? Desgaitasun bat sufriduten daben persona guztiak gizarte normalizauan bizi behar dira, ez bereiztuan. Horregaitik normalena izango litzateke enpresa arruntetan lan egitea. Oin arte batzuek uste izan dabe ez garala gai enpresa arrunt baten lan egiteko eta ez deuskue ezta aukerarik emon be. Askotan, pensino asistentziala bilatzen jakie, baina zergaitik ezin dogu lan bat euki? Hori beharrezkoa da soldata bat eukiteko, eta autonomia eta integrazinoa lortzeako.


Legeak lagunduten dabe?
Legeak esaten dabena da integrazinoa bermatu behar dala, baina hori oso orokorra da. Desgaitasuna daukien personen integrazino soziala bermatzeko legeak ezartzen dau 50 langile baino gehiagoko enpresetan, beharginen %2 desgaitasun bat daukienak izan behar dirala. Baina hori oso zabala da eta erakundeak ez dabe hori bermatzeko erremintarik ipinten. Legea egon badago baina... Administrazinoak ez dau legea bermatzeko medio nahikorik ipinten, ez da nahikoa jarraipenik egiten eta batzuetan legea ez beteteko aukerea emoten dau, berbarako.


Zer da enplegu sostengua eta zegaitik horren beharra?
Guk azpimarratzen doguna da persona guztiak daukiela lanerako gaitasuna. Hezkuntzan gertatzen dan moduan izan beharko litzateke. Edonork ikasi leike eskolan eta behar dituan laguntzak eskeiniko deutsiez. Lanean be bardin gertatu beharko litzateke. Gaur egun personea adaptetan da beharrera eta ez alderantziz. Holan ezinezkoa da hainbat persona lan arrunten munduan integretea.


Ze eragin euki ahal dau enpresetan eta jentearengan holango programa baten parte izateak?
Parte hartzean daben personengan eragina normalizazinoa da. Alde batetik, soldata bat irabazten dabe, beste langileen baldintzetan, eta horrek suposatzen dau autonomia maila bat, heldutasun maila batera heltzea. Eta beste alde batetik, normalizazino bat bere erlazinoetan, bere inguruan dagozan personak ez dira lagunak, lankideak dira, eta horrek heldutasun maila bat eukitea dakar. Dibersidadeak lan antolaketan laguntzen dau, beste ikuspuntu bat eskeini. Batzuetan egiten dogu lana modu baten, beti egin dogulako holan eta moldatu behar garanean konturatuten gara danontzako logikoagoa eta errezagoa dala eta danontzako aplikau geinkela lan egiteko modu hori. Aukerea egon behar da lana beste ikuspuntu edo beste modu baten egiteko.


Zer eskatzen deutsazu gizarteari dibersidade funzionaldun personak integretako?
Alde batetik desgaitasuna daukien personai esango neuskie ausartu behar dirala euren eskubideak erreklametan, eta gure eskubideetako bat dala aukeratu ahal izatea ea enpresa arrunt baten egin gura dogun lan. Bestetik, enpresai hainbat mito eta bildur alde batera ixteko eskatuko neuskie, eta administrazinoari baliabide gitxiegi ipinten dituala eta ez dauala legea beteten ezta bete arazoten be.

2018/3/13

FERRAN CIVIT ETA IGNASI TERMES Katalunian bizi izandako prozesua transmitidutera etorri ziran Omnium Cultural eta ANCko kideak Arratiara

 

Ferran Civit, Katalunian prozesuari hasikerea emon eutsien mobilizazinoak antolatuten egon zan, eta oin Esquerra Republicanako diputadua da Kataluniako Parlament-ean.
Ignasi Termes Omnium Cultural-eko zuzendaritza batzordeko kidea da. Assemblea Nacional Catalana-ren (ANC) idazkaritzan egon zan Civit-egaz batera, eta 2012tik 2015era eta urri lehenengoaren 11ko manifestazinoak eta giza-katea antolatu eben, beste mobilizazino batzuen artean. Civit-ek eta Termes-ek alkarregaz egin dabe lan herri konsultetan eta Areatzan egon ziran zezeilaren 23an, Gure Esku Dagok (GED) konbidauta.
ANCren espiritu bera daukala Gure Esku Dagok dinoe.


Zein da Areatzan emon gura izan dozuen mezua.
I.T.: Katalunian bizi izandakoa transmitidu gura izan dogu Euskal Herriko herri konsultakaz paralelismoak ditualako. Sano garrantzitsua iruditzen jaku. Eta horixe da independentziarako prozesuaren muina: demokrazia, hautestontziak ipintea, eta nazino baten etorkizun kolektiboa ebaztea. Horregaitik, eta prozesu hau bizi izan dogulako, esperientzia hori konpartidu gura izan dogu, ikusteko zelan biziten dan hemen eta zelan bizi izan genduan guk.


Zergaitik etorri zarie Areatzara? Urri bigarrenaren 1eko bisitea itzultzera?
F.C.: Bai. Pare bat aldiz etorri gara Gure Esku Dago-gaz. Eskatzen deuskuen guztietan etorten gara tailerrak egiten edo berbaldiak emoten. Baina horregaitik be etorri gara; hau da, adierazotako solidaridadeagaitik eskerrak emoten. Eta jakina, GEDren mobilizazino eta herri konsulten olatuan ahal dogun guztian lagunduteko.


Urri bigarreneko 1etik hona asko aldatu da egoerea Katalunian. Zein da egiten dozuen balorazinoa?
I.T.: Omnium Cultural-en, argi ikusten dogu atzera bueltarik ez daukien puntuak egon dirala. Urri bigarrenaren 1ekoa horreetako bat izan zan. Kataluniaren historian zein gure erakundean. Omnium Cultural alkarteak 57 urte ditu eta 57 urte horreetan inoz ez dogu sufridu oin sufriduten gabizan errepresinoa: alkarteko presidentea kartzelan daukagu. Ezta frankismoan be. 1960ko hamarkadan urte biz bertan behera itxi eben alkartearen aktibidadea, baina inoz ez da Omnium Cultural-eko presorik egon. Eta errepresino horrek eragina dauka.
Alde ona be euki dau, ze azkenengo hileotan, bazkide kopurua asko igon da. Omnium-en 99.500 bazkide daukagu momentu honetan, laster 100.000 izango gara. Urri bigarrenean, 60.000 bazkide ginan, eta oin ia 100.000. Ia 40.000 bazkide barri presidentea kartzelan dagoanetik. Beraz errepresinoak jentearen babes handiagoa ekarri dau.
Barça futbol klubaren ostean, bigarren alkarte handiena gara. Horrek erantzukizun handia eta baliabide asko dakarz eta gure herriaren egoeran, oinarrizko papela jokatzen dogu. Presidentea kartzelan izateak markau dau Omnium-en egoerea. Bere ekintza antirrepresibo guztiak, kartzelatik atera ahal izateko dira, preso politikoak libre itxiteko, eta gure papela, aurrean daukagun egorea ikusita, birpentsetakoa da. Alderdi politikoai bateratasuna eskatzen deutsegu, gobernua eratu ahal izateko eta 155a bertan behera ixteko. Gobernua bakarrik ez, gure erakundeak errekuperau behar doguz, ze ez dakigu non amaitzen dan 155 hori. Itzal luzea dauka, eskolara eta hedabide publikoetara ailegau dana...Presazkoa da erakundeak errekuperetea eta Omnium-ek babesa emongo deutse ados ipinten diran partiduai.
F.C.: Urri bigarrenaren 1a gaur egungo Kataluniaren sortze momentua izan zan. Gainera herriak berak egin eban, danok alkarregaz. Han egon ginan danok alkarren ondoan: oin politikariak diranak, udal ordezkariak, herritar xumeak... Ze herritarrak izan ziran hautestontziak defendidu ebezanak, demokrazia defendidu ebenak eta Estaduko indarren aldetik egurra jaso ebenak. Uste dot sano momentu garrantzitsua dala, eta markauko dauzala etorkizuneko belaunaldiak eta etorkizun politikoa.
Baina gero, Espainaiko gobernua 155agaz, gure gainetik pasau zan, eskubide zibilen gainetik. Itzelezko bidebakokeria izan da hori, atzen 40 urteotako handiena. Erakunde katalanen gainetik, partiduen gainetik, Kataluniako gobernuaren gainetik pasau dira: lau persona dagoz kartzelan egoera prebentiboan eta justifikautako errazoi barik; beste 5 persona atzerrian dagoz, eta beste 300 inguru ikertzen dabilz sumario sekretupean. Seguruenik gu biok be egongo gara 300 horreen artean. Ikusiko dogu ze literatura ateraten daben guri buruz.
Baina inportanteena da, hau danau gertatuta be, jenteak zutunik jarraituten dauala, jenteak lan egiteko gogoa dauka eta guk etxera ekarriko doguz kartzelan dagozanak eta atzerrian dagozanak eta errepublikea eregiko dogu apurka-apurka. Inoz baino urrunago heldu gara eta inoz baino jente gehiago batu dogu. Hori indar ikaragarria da. Zoritxarrez, azken bidebakokeriari esker, inoz baino errazoi gehiago daukaguz Espainiako estaduak gure errepublikea onartuteko.


Eskubide zibilen murrizketea ez da bakarrik Katalunian gertatu, baina sensazinoa daukat jente asko ez dala horretaz konturatu.
F.C.: Zentzu horretan, basamortua dago. Guk enpatia eskatzen dogu, eta baten batek emoten deusku, baina katalanok gara errepresinorik handiena sufriduten gabizana. Estadu espainiarrarentzat errepresinorako laborategia gara. Baina errepresinoa be gertatzen da Pablo Hasel eta Daltonic reperoakaz berbarako, bata Kataluniakoa eta beste Balear Irletakoa, uste dot. Inpunidadea dago, Euskal Herrian lehen Egunkaria-gaz gertatu zan moduan.
I.T.: Independentismotik kanpoko errepresino modu asko dagoz eta oin arte, gizarte zibilak ez deutso behar dauan erantzunik emon honeri. Zentzu horretan Omnium-ek beti egin dau lan kohesino sozialaren alde. Frankismoaren ostean batez be. Atzenengo urtean, Jordi Cuixart presidenteak asko sendotu eban lerro hori, Luchas compartidas izeneko proiektuagaz. Honen helburua Katalunian izandako burruka guztiai balioa emotea zan: auzoetako burrukai, burruka feministai, lan eskubideen aldekoai...
Igaz egin genduan hori eta uste dogu barriro be gogora ekarteko momentua dala. Izan be, demokraziaren aldeko burrukea alkarregaz egin beharreko burrukea dalako, proiektu independentista batetik harago. Demokraziaren eskubide zibilak gainetik dagoz.
Espainiako estaduan abots kritiko gehiago egon beharko litzatekezala uste dogu. Jentea altxau egin beharko litzatekela estaduaren deriba antidemokratiko honen aurrean.
F.C.: Eta honek sendotu egiten dau gure lana, ze guk gura doguna da persona libreen herri libre bat egitea. Eta polizia, sistema judizial, politiko eta legegilearen esku-hartzeakaz, estadu espainiarrak ez dau ixten inon persona librerik egotea. Mozal legea, esate baterako, eskubide zibilen urratze itzela da.


Komentau Katalunian egindako prozesua eta Gure Esku Dagok abiatutakoarenaren arteko antzekotasunak.
I.T.: Uste dot GEDk ANCren espiritua ondo jasoten dauala. ANC bere garaian, alkarte bat izan zan zeharkako modu baten dibersidade ideologikoko jentea batu ebana. ANCn pentsetan dogu herriak aurrera egiteko bere estadua behar dauala eta zentzu horretan, soberanismoan eta independentismoan egon daitekezan dibersidade guztiak batzean dauzan espazio bat eukitea garrantzitsua dala. Horixe egiten dabe ANCk eta GEDk, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dabe, autodeterminazinorako eskubidea. Hau da, geuk, herritarrok ebatzi behar dogula estadu bat izan gura dogun ala ez. Eta estadu demokratiko batek ahalbidetu beharko leuke hori.
F.C.: Ezin dira herriak eta egoerak konparau, baina ha-ta guzti be, nik Kataluniako lehenengo konsultetan, ANCren sorreran egin ziranak, eta Euskal Herrian Gure Esku Dagoko ekimenetan, ilusino bera ikusten dot. Eta ilusinoa eta jentea daukazunean, mirariak egin daitekez.


Zein da zuen utopia?
F.C.: Nirea, munduko herrien eta personen batasuna da, baldintza bardinetan. Uste dot utopia egingarria dala. Gatxa da, baina lortu daiteke danok eskubide eta betebehar bardinak eukitea. Bardin izatea handia ala txikia zaran, gizonezkoa ala andrazkoa, gay, lesbiana, transexuala... hizkuntza baten ala beste baten berba egitea, hemengoa ala hangoa izatea... Eta hau dana, logikoa danez, Estadu espainolera eroan, han ezinezkoa da eta.
I.T.: Edozelan be, Estadu espainolean izan daitezela gura dabena. Gura doguna izateko, leku bakotxean erabagi egin behar da hangoak zer gura daben. Lurralde bakotxak erabagi dagiala zer gura dauan izan.

2018/2/28

MARTIAK 8 Greba feministea eta beste ekintza ugari

Arratiako andra taldeak, talde feministak eta erakundeak, Euskal Herriko mobimentu feministeagaz bat egingo dabe "Emakumeok planto" aldarriagaz. Hori dala eta, lau esparrutan, lana, ikasketa, zaintza, eta konsumo esparruetan, lan-ixteak egingo ditue andrak.


Arratian, konzentrazinoak eta manifestazinoa be egingo dira, baita beste ekintza ugari be, andrak mendean gura dituan sistemea salatuteko.
Igaz, 70 herrialde baino gehiagotan, nazinoarteko andren grebarako deialdia egin eben. Gurean deialdiak ez eban arrakasta handirik izan, baina aurten "Emakumeok planto: Emakumeok gelditzen bagara, mundua geldituko da" lemeagaz Euskal Herriko Mobimentu Feministeak eta ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta EHNE sindikatuak lau orduko lan-ixteak deitu ditue, 11:00etatik 15:00etara eta 18:00etatik 22:00etara, hain zuzen be. Lan-ixte honeekaz mobimentu feministeak ikustarazo gura dau andra barik mundua gelditu egingo litzatekela, indarkeria matxistea eta sistema patriarkala salatu gura ditu, andren "zamak" begibistan ipini, eta alternatiba feminista bat eregi. Lan-ixteez gainera, konzentrazinoak egingo dira herrietan eta mobilizazinoak Bilbon.
Arratian, Igorreko Kultur Etxe ondoan, 12:00etan, konzentrazino zaratatsua egiteko deialdia dago. Zeberion, 11:00etan izango da elkarretaratzea udaletxe aurrean. Arrastian barriz, Bilboko mobilizazinoetara joateko deialdia egin dabe eskualdeko andra talde eta talde feministak.
Arratiako Andren VIII. Mendi Martxea hilaren 4an izango da. Hitzordua Bediako plazan 10:00etan da. Ondoren kopaua egongo da liburutegian.

Herrietan ekintza ugari
Orratzak Arratiako talde feminista barriaren aurkezpena egongo da martiaren 2an, 18:00etan, Igorreko Axular Herriko Tabernan. Bezperan, 16:30ean, bertan, mural barria pintauko dabe.
Arteak pelotariengan ipini dau fokoa eta andra pelotarien iragana gogora ekarriko dau erakusketa baten bitartez; baita oingoen partiduak eskeini be. Emakumea eta euskal pilota erakusketea Arteako Kultur Etxean egongo da ikusgai martiaren 2tik 11ra. Han, besteak beste, erraketisten barri emoten da. Izan be, XX. gizaldiaren hasikeran, pelota jokoan, zesta puntan edo erraketa modalidadean, andrak kirolari profesionalak izan ziran eta mundu osoan ibili ziran. Hilaren 11n barriz, pala partidua egongo da 12:15ean Arteako frontoian.
Martiaren 6an, Irantzu Varelak El feminismo está de moda berbaldia emongo dau Arantzazuko Kultur Gunean, arrastiko 19:00etan. "Feminismoa leku guztietan dago eta politikoki erabilten da, baina erabilera hutsa da, benetako helburu feminista bakoa. Horixe salatuten dau Varelak berbaldian" dino Oihane Zulet Arratiako Udalen Mankomunitateko Berdintasun Teknikariak. Arantzazun barriketaldia be prestatu dabe hilaren 16rako. Zabalik andra alkarteak antolatuta, arrastiko 18:00etan izango da Kultur Gunean eta han Etxeko Langileen Elkartearen laguntzeagaz zaintzaren eta andren papelaren inguruan hausnarketea egiteko aukerea egongo da. Izan be "helburua zaintzara dediketan diran andrak ikusgai egitea eta omentzea da, ze nahiz eta bizitzaren sostengurako garrantzia handiko lana egin, gizarteak ez deutso lan honeri baliorik emoten, ezta saritzen be" dinoe antolatzaileak.
Igorreko Erakusketa Aretoan, edertasun ereduen gainean hausnarketea bultzatzen dauan erakusketea dago martiaren 11ra arte. Eta ez banaiz berriz depilatzen, zer? titulupean, Rocio Salazar Sevillako ilustratzailearen lanak batzean dira bertan. Martiaren 7an, Salazar Igorren egongo da Mentiras para ser una mujer de verdad liburua aurkezten eta beragaz berba egiteko aukerea egongo da Kultur Etxean, 19:00etan. Bezperan, hau da, martiaren 6an, 11:00etan, Urbieta futbol zelaian be, edertasunaren ereduaren inguruko hormairudia egingo dabe Institutuko ikasle eta bertara batzean diranen artean.
Lemoan bertsoak erabiliko ditue sistema patriarkala salatuteko. Uxue Alberdi, Miren Amuriza, Oihane Iguaran eta Alaia Martin bertsolariak Ez da kasualitatea bertso-saio musikatua eskeiniko dabe martiaren 9an, 20:00etan Gaztetxean. Eurakaz, Isaak Arruti eta Gari Otamendi egongo dira musikea ipinten. Ondoren kopaua egongo da hurreratzen diranentzat.
Hurrengo egunean, hilak 10, Areatzan, Nomofobikak taldeak Sarean kateatuak antzezlana eskeiniko dau, 20:00etan, Udaletxeko Areto Nagusian. Diman beste antzezlan bat ikusteko aukerea egongo da. Izan be, Lakrikun taldeak Prest gaude lana taularatuko dau Abaroa Aretoan 19:00etan. Ondoren, 21:00etan, herriko andrak afaria egingo dabe eta afalostean musika animazinoa egongo da.
Zeanurin, martiaren 11n, arrastiko 18:00etan, Mazalak Akordetan naz, ahiztu ez iteko dokumentala aurkeztuko dau. Ainhoa Mendia eta Irati Urien zeanuriztarrak egindako film honetan, 1936ko gerrako testigantzak jasoten dira. Hau da, Zeanuriko andrak gerra sasoia zelan bizi izan eben kontetan dabe dokumentalean: bonbardaketak, alde egin beharra, ondoren bizi izandakoa eta abar.
Zeberion, greba feministea dala eta, ekintza guztiak martiaren 9ra pasau dira. Egun horretan, hau da martiaren 9an, Marta Barainka Clown feministeak La Modern ikuskizuna eskeiniko dau udaletxean, iluntzeko 20:00etan.

Orratzak talde feministearen aurkezpena
Atzenengo hileotan, aldaketak egon dira Arratiako andra talde eta talde feministen artean. Areatzako Emakume Foroak ziklo bat amaitutzat emonda, agur esan eban igazko abenduan. Baina feminismoaren enbor beretik sortu da beste talde bat Arratian, Orratzak izenekoa. Talde feminista mistoa da eta martiaren 2an, arrastiko 18:00etan, Igorreko Axular Herriko Tabernan egingo dabe taldearen aurkezpena.
Arantzazuko Zabalik Emakume Elkarteak, Arteako Emakume Taldeak, Dimako Andraizeak, Noka Igorrekoak eta Zeanurin, Mazala Zeaniko Emakume Taldeak, osotuten dabe Arratiako taldeen sarea.

2018/1/31

IGORREN EBATZI Etorkizuna danon artean eregi

Gure Esku Dego (GED), Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen aldeko herri mobimentua, 2013ko bagilean sortu zan. Dinamika herritar honek, hasikeratik, hiru printzipiotan oinarritu dau bere ekinbidea: herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu eta herritarron sasoia da.

 

Igorren Ebatzi

 

Sortu eta urte batera, Euskal Herrian inoz egin dan ekintza handienetakoa antolatu eban: Durango eta Iruñea giza kate baten bidez lotzeako gai izan ziran eta Euskal Herria ilusino eta itxaropen barriz bete zan.
Hortik aurrera, asko izan dira burututako ekitaldi eta ekintzak: mosaiko erraldoia, oihal katea eta estadio zein plazen jai erraldoia, galdera ikur itzela, Kataluniako prozesuaren aldeko manifestazinoak...
Honezaz gain, Gure Esku Dagok 180 herritan egin dauz konsultak daborduko eta 177.000 lagunek parte hartu dabe herri galdeketa horreetan.
Aurten gainera, bagilaren 10ean Euskal Herrian inoz egin dan mobilizazino handiena antolatuko dau Gure Esku Dagok. Horregaz batera, Herritarron ituna eta herri galdeketak bultzatuko ditu.

Igorren...
Igorren be hasikeratik ekin geuntsan Gure Esku Dagoren beharra zabalduteari eta 2014ko giza katerako 6 autobus bete genduzan.
Hortik aurrera be, hainbat ekintza egin doguz: Eskoziako erreferemdun jaia, herri mailako oihal katea, talo jana, mahaingurua (Iñaki Zarraoa, Garbiñe Biurrun, Ibon Arbulu), sinadura bilketea...
Igaz, Igorren Ebatzi (IE) izena jarri geuntsan gure taldeari, galdeketearen garrantzia azpimarratu eta alkarte izaerea be emon geuntsan. Horregaz batera, herri konsultea 2018an egingo gendula erabagi genduan. Aurten beraz, udabarriko olatu handi baten barruan, maiatzaren 6an hain zuzen be, izango da galdeketa hori eta Igorregaz batera, Euskal Herriko beste 26 herritan be egingo da.

Zergaitik konsulta bat
Arrazoi ideologikoak aitatu geinkez (federalista, autonomista, independentista edo unionista izan) edo kultura demokratikoa (parte-hartzea, eretxia izateko eta emoteko aukerea izatea) edo filosofikoa (herri-ekimen hutsa eta erabatekoa, alderdi politikoek antolatu bakoa bultzatzea); eskubideak be aitatu geinkez (giza eskubide kolektiboa da herriak berbea eta abotsa izatea) baita herri harrotasuna be, gure ondoko herri batzuk egin badabe, guk zergatik ez?
Igorre, herri txikia izan arren, gero eta anitzagoa da. Aniztasun hori kontuan hartuz, ekarpen koloretsu eta parte-hartzailea bultzatu gura dogu konsulta honegaz. "Zenbat buru hainbat aburu" dino esaera zaharrak, baina norberaren eretxia barruan, isilgordean izateak ez deusku onik egiten. Eretxia emoteak apur bat askeago egiten gaitu eta hobeto sentiarazo. Horregaitik Igorreko herri osoa (baeizkoak, ezezkoak zein zuriak) konbidau gura dogu, maiatzaren 6an antolatu eta ospatuko dogun jai handi honetara.
Badakigu, beharleku honetan, danon babes eta laguntzea ezinbestekoa izango dala. Horregaitik, Igorreko alderdi, talde, alkarte zein banakoak zezeilaren 22an Kultur Etxean egingo dogun batzarrera konbidau gura doguz.
Maiatzaren 6an erabakitze eskubidea aintzat hartu eta olatu barri batean murgilduko diran eta garan herriak honeek dira:
Aiara, Amurrio, Bertizarana, Deierri, Donamaria, Doneztebe, Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra, Gordexola, Gueñes, Igorre, Ituren, Labaien, Laudio, Lezama, Muskiz, Okondo, Portugalete, Saldias, Sunbilla, Urroz, Zamudio, Zigoitia, Zirauki, Zubieta eta Zuia. 

2018/1/16

CATALUNYA Kataluniako auzia: ibilbide historiko laburra

Nork ez dau entzun edo eztabaidatu "Kataluniako auzia"ren gainean! Gai honek historian oinarritutako zuztarrak ditu. Goazen bada, ibilbide historikoa egitera. Horretarako, Erregimen Zaharrera joko dogu, XVII. gizaldiko gertakizunakaz.


Angel Larrea Beobide


Katalunia txarto egoan XVII. mendearen erdikaldean. Espainiar Koroa sortu zan ezkeroztik, Errege Katolikoen denporetatik hasita, Kataluniak pisu politiko handia galdu eban Inperioaren kontuetan, Gaztelaren mesedetan. Beraz, XV. mendearen amaieratik talde agintari kataluniarrak zarratuta gelditu ziran, euren eremua gobernatzen.
Katalunia, aurreko gizaldietan, Erdi Aroan, Aragoiko Koroaren barruan egoan eta orduan sortutako hartu-emonak eta loturak hizkuntza eta kultura katalana eukiezan lurraldeakaz (Valentzia eta Balear Irlak), baita Aragoigaz be, ez eben ondo funtzionatzen inperio espainiarrak Mediterraneoaren espazioan egin behar eban politikea (Italiako posesinoetan edo Inperio turkiarraren aurkako gerran) Gaztelako nobleen kontrolpean egoalako. Antxinako komertzio edo merkataritzea, Mediterraneo Itsasoan egiten zana, desagertuta, Bartzelonako uria eta bertako merkatarien eta artisauen gremioak be ez ziran koiuntura onean gelditu; bandoleroen taldeak eta kataluniarren arteko desadostasunak gero eta handiagoak egiten hasi ziran gainera.
Krisi egoera horrek guda sortu eban, izakera aurre-nazionalista daukan gerrea, "Segalarien Gerrea" (1640-1652) izenez ezetu dana. Kataluniarren matxinada hori orduko agintarien aurka egin zan, herria nazinoa zala erakutsiz. Hamabi urte iraun eban guda horretan, segalariak edo nekazari kataluniarrak izan ziran protagonistak, baina espainiar armadak menperatu zituan. Gogoratu Kataluniako Ereserki Nazionala "Els Segadors" izenekoa segalari honeen omenez dala.
XVII. Gizaldian krisi handia egoan, Kataluniaz gain, Iberiar Peninsulako beste lurraldeetan be krisia orokorra zan. Portugalgo erreinuak, 1580tik Inperio espainiarrean integrauta egoana, aprobetxau egin eban gerrea egiteko. Garaipena lortu eta gero, Portugal independizau egin zan 1668. urtean. Gauza bera gertatu zan hamarkada batzuk lehenago Holandan: gerra luzea egin ostean, Inperio espainiarraren interbenzino militarra gainditu eta independizetea lortu eben.
Karlos II.a erregea 1700. urtean ondorengo zuzen edo seme barik hil zanean, Austriako Etxea edo Dinastia kolokan jarri zan. Azken mende bietan Espainiako Erresuma gobernatzen egon zan familiak ezin eban Koroa mantenidu beste kandidatu edo hautagai bat egoalako. Holan, hasi zan "Ondorengotza Gerrea" (1701-1714) deitutakoa.
Kataluniarentzat konflikto hori lehen komentau doguna baino askoz larriagoa gertatu zan. Izan be, Katalunia eta antxinako Aragoi Koroako gainetiko erresumak Austriar Etxeko hautagaiaren alde jarri ziran. Aurrean, indar arerioak Borbon Etxeko printze hautagai frantsesaren alde jarri ziran, besteak beste honeexek: hispaniar lurraldeak eta Frantziako erresuma. Gatazkaren atzen asaltoa Bartzelona urian gertau zan, 1714an, eta garaipena Borbon familiako Felipe V. errege barriarena izan zan. Bartzelonako setioa urri lehenengoaren 11n amaitu zan. Urtero egun horretan, "Diada" edo Kataluniako Egun Nazionala ospatuten da, Rafael Casanova buruzagi kataluniarra omentzeko.
Porrotaren ondorio latzak berehala ikusi ziran: Bartzelonako etxeak hondatu egin ziran, bertako biztanleek euren eskuakaz etxe propioak haustu behar izan ebezan irabazleek behartuta. Irabazleek ziudadela militarra eregi eben (gaur, Ziutadela-ko Parkea da). Gotorlekua ez zan kendu Bartzelona modernoa eregi zan arte, 1859tik aurrera Ildefonso Cerdá arkitekto kataluniarraren Plana egiten hasi arte. Plangintza horrek barriztau eban uria guztiz, Zabalgunean "Diagonal" edo "Rambla" izeneko kaleak sortuz.
Hori guztia kataluniarren iniziatiba pribatutik finanziau zan. Espainiar gobernuak ia ez eban dirurik ipini; oztopoak bai, ostera. Gerra irabazleek beste gotorleku militar bat instalau eben Montjuic-eko gainean, artilleriagaz Bartzelona bonbardatzeko modukoa. Hori 1842 eta 1843ko urteetan gertau zan, Espartero eta Prim jeneral liberalakaz. Baina neurririk gogorrenak 1716. urtean heldu ziran, gerrea amaitu eta urte bigarrenean: Felipe V. erregeak, errepresalia moduan, lurralde galtzaileetan bizi ziran guztien eskubide publikoen abolizinoa dekretau ebanean.
Lege horreen bidez kataluniarren dokumentazino ofiziala gaztelaniaz -eta ez katalanez- idatzita agertu behar zan; eta Katalunian militar bat finkatu eban, erregearen konfiantzazko gizona, gobernadore karguaz. Baina erregearen politika zentralizatzailea ez zan hor amaitu. Gaztelako legeak jarri ziran bertakoen ordez. Kataluniako unibersidade gehienak kendu egin ziran. Erakunde garrantzitsuak, Kataluniako Parlamentua eta bere Gobernua, "Generalitat" deitua be kendu egin ziran. Ezin da ahaztu Generalitateko presidentea Europako kargu politiko zaharrenen artean dagoala, XIV. mendean sortu zalako.
Katalunia suminduta gelditu zan hurrengo hamarkadetan. Are gehiago, kataluniarrak ia atzerritar edo kanpoztarrak balira moduan tratatuak izan ziran, Espainiar inperioko beste edozein biztanleren pare. Hara hemen kasu bat: kataluniarrek ezin eben komertziorik edo beste aktibidaderik egin kolonietan, Amerika deskubridu zanetik, 1492tik 1778ko urtera arte, Karlos III.aren erregealdira arte. Hau da, ia 300 urtez egon ziran marjinatuta. XVIII. gizaldiaren azken hamarkadetan hasita, 1898ra arte Kuba, Puerto Rico eta Filipinak azken koloniak, galdu arte, kataluniarrek be izan eben aukera komertzioan egiteko eta hango lurraldeetan biziteko. Arlo sozio-ekonomikoan, aristokrazia kataluniarra be ia guztiz desagertu zan: batzuk erbestera joan ziran, exiliatuta, eta gainetikoek espainiar nobleziagaz bat egin eben.
Bestalde, burgesiak, klase sozial dinamikoa orduan, eta laborari ofiziodunak aktibidade ekonomiko handia egin eben XVIII. mendearen amaieran hasita eta XIX. mendean zehar. Garaiotan Katalunia Europa mediterraneoaren lehen gizarte industriala bihurtu zan. Transformazino edo aldaketa horretan ez da ahaztu behar Kataluniara ailegau ziran etorkinen parte-hartze handia. Lehen emigrante pobre horreek Frantziako hegoaldeko okzitano hizkuntza berba egiten ebenak izan ziran. Industrializazino prozesuan, ostera, azpimarratzekoa da ehungin- tzearen sektorea, familia mailako ehunak egiteko fabrika edo tailer ugari sortu ziran Bartzelonako Vallés izeneko eskualdean batez be.
XIX. mendearen erdikaldean hasita, "Renaixença" mobimentu kulturala agertu zan, Erromantizismoaren esparrutik sortua, kultura eta hizkuntza katalanak goratuteko eta bultzatuteko helburu ebala. Hurrengo hamarkadetan milaka etorkin hasi ziran heltzean Bartzelonara eta bere ingurura, asko espainiar lurralde txiroenetatik.
Fenomeno migratzaile horrek erreakzinoa eragin eban Kataluniako gizartean: nazionalismo kultural edo "katalanismo" hori nazionalismo politikoa bihurtu zan. Burgesia katalana eragile izanik, aukera politiko progresistak (errepublikanismo eta federalismoa) eta konserbadoreak (nazionalismoa eta erregionalismoa) praktikara eroan ebazan. Horren adibide da esate baterako, erregionalismo eskoitiarra "Lliga Regionalista", geroago "Lliga Catalana" izeneko alderdi politikoa eta bere liderra Francesc Cambó.
Era berean, XIX. mendearen azken hamarkadetan, beste ideologia politiko batzuk be agertu ziran Katalunian: sozialismoa eta, batez be, anarkismoa. Eta honeekaz lotuta egozan sindikatu poderetsu bi honeek: UGT sozialista eta CNT anarkista. Karlismoaren eragin politikoa, barriz, mugatua izan zan. Arrakasta politikorik lortu ez arren, azpimarratzekoa da F. Pi i Margall politiko katalana, bera izan zalako estadu mailan federalismoa aldarrikatu eban lehena, hau da, lurralde-antolamentuaren sistema federala.
Polarizazinoa gero eta handiagoa zan batez be ekonomia arloan. Espainiako lurralde askoren atzerapenaren eta Kataluniako dinamismo sozio-ekonomiko eta kulturalaren artean sekulako aldea egoan. Inperio espainiarraren atzen lurrak galdu ostean, 1898tik aurrera, Katalunia bihurtu zan arazo politiko nagusia Madrilgo gobernuko agintarientzat, han gertatzen ziralako auzi arriskutsu bi honeek: "separatismoa" eta langileriaren aktibidade erradikala.
F. Cambó-ren proposamenaren arabera, zera egin behar zan: katalanen presentzia politikoa areagotu Madrilen, gobernuaren inguruan, Espainiak behar zituen erreformak eta politikak aurrera atera ahal izateko. Baina oztopoak sano handiak izan ziran: alde batetik gizartearen sektore poderetsu konserbadoreak (lurjaube handiak, Eleiza, Armada...); eta bestetik, aktibista erradikalak eta terroristen ekintza bortitzak. Atzenean, aitatutako politiko kataluniarraren proposamenak porrot egin eban, eta egoera nahastu horretan Miguel Primo de Rivera, Kataluniako kapitan jeneralak Diktadura militarra ezarri eban Espainia osoan (1923-1930), hain justu Europako politikan komunismoa eta batez be faxismoa gorantza joaten hasi ziran momentuan.
1931ko udabarrian egindako udal hauteskundeetan errepublikanoak atera ziran irabazle. Erregeak alde egin behar izan eban eta Konstituzino barria ezarri zan. Momentu politiko itxaropentsua izan zan, baina arazo handiak be baziran, esate baterako, nekazarien lurren auzia.
Errepublikanismoa zabalduta egoan gizarte kataluniarrean, baita autonomia politikoa lortzeako gogoa be bai. Egoera horretan, 1932an, Autonomia Estatutua onartu egin zan Katalunian, Espainian lehena. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) alderdi politikoko buruzagiek protagonismoa hartu eben orduan, Francesc Maciá-k "Estat Catalá" aldarrikatu ebalarik, eta 1934tik aurrera Generalitateko presidentea zanak, Lluis Companys-ek Errepublika Kataluniarra proklamau eban, beti be "Iberiar Errepublikearen Federazinoa"ren barruan.
Ausardi politiko horrek ondorioak ekarri eutsazan, Gerra Zibila amaitu ostean, 1940. urtean hain zuzen be, Montjuic-eko gazteluan urte batzuk preso egonda gero, Companys-en fusilamentua agindu eban Francok. Ondoren, ERCko beste politiko batek hartu eban haren kargua, exilioan jada, Josep Tarradellas presidenteak. Francok eta tropa nazionalak Gerra Zibila hasi eta irabazi aurretiko tartean, esperientzia guztiz berezia gertatu zan Espainia errepublikanoan eta, arean indartsuago, Katalunian: Anarko-sindikalismoaren prozesu iraultzailea: fabriken, propiedadeen eta nekazarien esplotazinoen kolektibizazinoa.
Diktadura frankistearen denporan, oposizino politiko demokratiko katalana bizirik mantenidu zan, exilioan eta klandestinidadean, lehen aitatutako ERC, PSC eta PSUC ezkertiarrak, Unió Democrática eskoitiarra, eta beste alderdi eskoitar sortu barria, Convergencia Democrática de Catalunya, Jordi Pujolen agintaritzapean.
Franco hil eta gero, "Transizinoa"ren urteetan, 1978ko Konstituzinoaren testua idatzi ebenen zazpi kideen artean, politiko kataluniar bi izan ziran: Miquel Roca, Convergencia i Unió koalizinokoa, eta Jordi Solé Tura, PSUCekoa. Protagonismo katalandarrak hurrengo hamarkadetan be iraun eban espainiar politikan.
2003-2010. urteen artean, Generalitateko presidente sozialisten garaian, Estatutu barriaren aldeko apustua egin zan, baina Jose Maria Aznar, gobernu zentraleko presidente eskoitiarrak, gehiengo parlamentarioa eukala aprobetxatuz, Autonomien garapenaren aurkako politikeari emon eutsan hasikerea: konpetentziak ez transferidu; presino politikoak egin, Tribunal Konstituzionalaren aurrean oztopo legalak jarteko. Ondorioz, Kataluniako Estatutuari ezarritako mugak eta errekurso judizialak "Procés" deitutako mobimentu sozio-politiko soberanistea eta independentistea eragin eben, 2009an hasi zana eta gaur egun pil-pilean dagoana.

2018/1/3

Neguko solstizioa: egun barri, egun argi

Hasteko, solstizioa zera da: gure kasuan, ipar hemisferioko ardatzerdi baten inklinazino axialik handiena harturik, Lurra planetak Eguzkia izar handirantza orbitatzen dauanean gehien makurtuten dan unea. Neguko solstizioaren fenomeno astronomikoa abenduaren 20-23 egunen inguruan izaten da.


Hartz Handia konstelazinoa
Neguko lehen eguna, edo neguko solstizioaren lehen argia, tradizino erlijinoan eta astronomian egun diferenteetan kokatuten da. Tradizinoaren eta zientziaren arteko aldea egutegi aldaketa batetik dator: Eleizeak ezarri eban Jesukristoren jaiotzea 25ean, orduko garaian indarrean egoan "egutegi juliano" edo juliar-egutegiaren neguko solstizioaren lehen egunean (gaurko egutegiagaz alderatuta, egun batzuetako aldea dago). Neguko solstizioan hasita, ipar hemisferioko konstelazino nabarmen baten zentrauko gara, Hartz Handia izeneko konstelazinoan kasu. Honen zazpi izar distiratsuenak, ia urte guztian ikusteko moduan dagoz, urtearen atzen hilebeteetan izan ezik. Apurka-apurka baina, neguko solstizioa igarota, gero eta hobeto ikusiko doguz gure zeruetan. Otsailaren edo zezeilaren hasikerako egunetan, hilabete horren 2a eta 3a, hain zuzen, Kandelario eta San Blas Egunak dira, hurrenez hurren. Kandelario Egunaren argitasuna goratzeko jaieguna da, beraz negu gordinaren amaiera heldu da, momentu egokia Karnabalak ospatuten hasteko; baita be, hurrengo egunetik hasita, Hartzari be kobazulotik kanpora urtetako unea helduten jako. Zeruan, tartean, zera ikusi geinke: Hartz Handiaren konstelazinoa, ipar poloko ardatzaren ingurura desplazatzen. Momentu hori martian helduko da, beste fenomeno astronomiko honegaz batera: udabarriko ekinozioa.

Santa Lutziri eskeinitako ermitak edo baseleizak
"Eguberri" euskal izen zaharra da; baliteke neguko solstizioan egiten diran jaiakaz lotuta egotea; Arratian, ostera, erlijino kristinauan oinarritutako berba hau erabilten da "Matibete Eguna", Jesukristoren jaiotzearen eguna dala adierazoteko. Biak, abenduaren 25eko, hau da, Gabon-Pazko jaiegunagaz erlazionatuta dagoz. Neguko solstizioaren hurrengo egunean argia eta eguzkia be barriak dira; aurreko sasoian, ordea, nagusi izaten da iluntasuna. Paganoen artean, neguko solstizioaren argia gurtzen zan, eta "Lutzl" edo "Bertha/Perahta" (germanieraz, "argia") izeneko personajeak sortu ebezan kultura germaniarreko herrialdeek. Eleizeak kristautu egin eban argi hori Erdi Aroan, eta Santa Lutzi, jatorri italiarra eukan martiria izan zan gurtua. XVI. mendearen amaieran, Europako Mendebaldean, Gregorio XIII Aita Santuak sortutako "egutegi gregoriano" edo gergoriar-egutegi barriaren aldaketakaz, Santa Lutziren Eguna abenduaren 13ra pasau zan. Euskal Herrian, Santa Lutziren kultua zabal-zabal agertzen da; eta kristautze prozesuaren lehen momentuetatik, gainera. Hona dakarguz, adibide modura: Gipuzkoan, Urretxuko eta Zumarragako jaia eta merkadu-eguna; Araban, Laudioko Santa Lutziren antxinako santutegia; eta Bizkaian, Aita Barandiaranek Ondarroan andra batzuen ahotik jasotako izaera erlijiosoa dauan kopla herrikoi hau:
"Zeu zera
Santa Lutzia,
Euskeraz,
Argia".

Arratian be badagoz Santa Lutziri eskeinitako baseleizak, konkretuki bi: bata, Igorreko Elgetzu auzoan; bestea, Zeanuriko Altzusta auzoan. Aitatutako ermita bien ondoan nekropoliak topau dabez arkeologoek, IX-XI. mendeetan datatuak. Beraz, gune honeek sano garrantzitsuak izan ziran bertako eta inguruko biztanle kristinauentzat.

Monumentu megalitikoak
Neguko solstizioaren gurtza antxinakoa da. Historiaurrean, zehatzago esanda, Neolito Aroaren amaieratik eta Brontze Aroaren hastapenetatik hasita dator, hau da, oin dala 5.000 urte gitxi gorabehera. Europan zehar topau daikeguzan monumentu megalitiko batzuk horren lekuko dira. Zeinda Ingalaterrako Stonehenge deitutako lekuan aurkituten diran megalitoak edo harri handiak moduan; itxura biribileko egitura osatuten daben erdian harri bakarra dago, altarearen funtzinoa egiten, eta altarearen harria inguratuten harri edo menhir txikiagoak dagoz. Stonehenge-ko menhir txikiago horreek neguko solstizioan eguzkiaren sarrerea eta itargiaren urtekerea -portadako argazkian ikusten da momentu hau- eta udako solstizioan eguzkiaren urtekerea marketako jarri ziran. Beste leku interesgarriak Irlandako Newgrange santutegi megalitikoa eta Frantziako Bretainia lurraldeko galeria megalitiko erraldoiak dira (ikusi 9. orriko argazkia). Iberiar Penintsulan, Malagako probintzian, Antequera inguruan dagozan dolmenak azpimarratzekoak dira, eta euren artean "El Romeral" izenekoa sano bitxia dalako. Bertan, neguko solstizioan, eguzkiaren izpiak sartzean diranean, pasillo guztia zeharkatuz, galeria luzearen fondoan dagoan hormea be argituten dabe; antza, fondoko hormearen espazioan orduko denporetako hildakoen errautsak ixten ei ziran. Ikusten danez, sano garrantzitsua zan hildakoak lurperatuteko egiten ziran monumentu megalitikoen sarrerak nora egon behar ziran orientatuta: solstizioetan, eguzkiaren posizinora beti. Atzen honek zera esaten deusku: lehenengo zibilizazino hareetako biztanleentzat zein inportanteak ziran udako eta neguko solstizioak. Gauza bera esan daiteke Euskal Herriko menhir eta trikuharri batzuen kasuetan. Ezaugarri komunak beraz, hango eta hemengo monumentu megalitikoetan: funtzino astronomikoaz gain, lurraldeen mugak edo mugarriak be izan ei ziran, populazinoaren zati bat bizimodu egonkorra egiten hasi zalako jada Neolitoan, giza-talde bakotxak bere lur eta ganaduakaz. Megalitoen funtzino astronomikoagaz amaituteko galdera bat: Zergaitik mobiduten ebezan hain harri handi eta astunak, batzuetan 100 tona edo pisu handiagokoak, monumentuak egiteko? Neguko solstizioa jakitea noz izaten zan oso kontu garrantzitsua zalako: neguan, bizitza neketsua eta gogorra izaten zan, jateko gitxi egoalako eta abereentzat be ez egoalako apenas jatekorik. Ondorioz, gosea arazo larria bihurtuten zan. Klima epeletan, neguko solstizioko jaia negua heldu aurretiko atzen ospakizuna izaten zan; horretarako, animalia gehienak sakrifikatuten ebezan, gosez hil baino lehen. Urtean zehar, une bakarra zan okela freskoa eta kantidadean jateko; gainera, urte berean egindako zerbeza edo garagardoa eta ardaoa be edateko sasoian egozan neguko solstizioko jai nagusian, baina hainbeste janari eta edari hartzeako bezperatik hasi behar izaten eben jaten eta edaten.

Neguko solstizioko kultuak (sua, Gabon-arbolea, Olentzaro...)
Neguko solstizioan, udakoan egiten dan moduan, sinbolismo handiko elementu eta kultu arkaiko bat praktikatzen da, Historiaurretik datorrena: sua. Sua purifiketako elementu garbitzailea da, eta horixe da, hain zuzen be, bere esangurarik zabalduena. Suak amaierea emoten deutso sasoi bateri eta hasikerea beste barri bateri. Une egokia beraz, aurreko urtean euki doguzan ezbeharrak, arazoak eta abar errez ixteko, eta errezago egiten jaku sasoi barri eta itxaropentsu bateri pasoa edo bidea emotea. Izan be, neguko solstizioa "urte amaierako suteen" momentua da. Beste elementu bat, zera da: gure etxe eta baserrietan "Gabonzuzi" izeneko pago-egurra sutondoan ipinten da erretan. Arratian, "gabon subil" edo "gabon mukur" esaten jakon Gabon-gauean erretako basotik ekarten zan enborrari; Gabonak pasauta, erre barik geldituten zan egur zatia, kamarara eroaten zan eta hantxe ixten zan etxe guztia bedeinkatu eian. Honek esan gura dau Gabonetako enborraren eragina positiboa dala, etxeko familiaren osasunerako eta kultiboen onerako. Tronkoa erretan danean, orduan be onugarria da argitasuna eta beroa emoten dauzalako. Lehenago, etxeko animalia guztiak be pasau behar ziran esandako enborraren gainetik, purifikazinoa lortuteko.
Badago Gabon-gauean beste elementu sinboliko bat be sutondoko enborragaz erlazionatu behar dana: Gabon-arbolea, neguko solstizioa ospatuteko hamabi egun eta gau berezietan argiz beterik apainduta eukiteko. Honek hamabi egunak abenduaren 25ean hasten dira eta urtailaren 6an amaitu; tradizino kristinauan, Gabon-Pazko egunetik Erregen edo Epifania egunera arte; eta Europako beste herri batzuek (zeltak eta Eskandinaviako germaniarrak, besteak beste) zuztar paganoan finkatuta, "Yule" izeneko tradizinoa ospatuten eben neguko solstizioaren barruko hamabi egunetan, argitasun barriaren jainkoari eta hildakoen arimen aldeko jaiak ospatuz. Atzen puntu honegaz lotuta, ezin dogu ahaztu hamabi egunen erdian, zikloaren eten bat dagoala, Gabon-zaharra ospatuteko, abenduaren 31n, San Silbestre egunean. Lehen, gure arbaso paganoen denporan, sorginen akelarreak eta difuntuen arimakaz batzarrak egiten ei ebezan; beti be, argiaren arbolak arimadunai eta deslai ebizan espirituai argitasuna emoten eutsen. Ondorio modura, Gabon-arbolak eta etxeko sutondoan ipinitako enborrak etxeari babesa emoten deutsie, argitasunagaz eta beroagaz, batez be neguko solstizioaren hamabi egunetako zikloan bisitan etorri diran difuntuen espirituai.
Neguko solstizioko beste errito eta mito batzuk honeek ziran: Gabon-gauean jaten zan ogiaren bedeinkazinoa; eta Gabon-zahar eguna pasauta, hau da, abenduaren 31ko gauaren ostean egiten eban lehen euriaren ura hartu erritualak egiteko. Eta Euskal Herrian, neguko solstizioko jaien artean, Olentzaroren mitoa nabarmendu behar da. Figura hau Nafarroako ipar-mendebaldean eta Gipuzkoako ekialdeko herri batzuetako tradizinoan konserbau da. Olentzaro mitikoa Gabon-gauean erretan dan enborragaz be lotuta ei dago. Olentzaro, folklore edo tradizino herrikoiak dinoskun moduan, ikazgin edo egurgin bat da. Jatorria baina zaharra dau. Urteak joan urteak etorri aldatuz joan da, Nafarroako eta Gipuzkoako herri batzuetatik beste batzuetara ondo ikusten dana lez. Halanda be, hona hemen ezagurri batzuk: herritik kanpo egiten dau eguneroko bizimodua; ez da herriko ohiko biztanlea, bere inguru naturala basoa dalako. Olentzaroren personajea, bada, mito desbardinen nahasketea da. Herriko biztanlea ez danak mesfindantzea sortzean dau herritarren artean; beraz, hareek kontuz ibili behar dabe; aurre egiteko onena, gabon-mukurra izetuta euki sutondoan edo argia arbolaren presentzia be inportanteak dira; ezpabere, Olentzaro tximiniatik sartuko da eta txarkeriak egingo ditu. Olentzaro, beste hainbat personaje mitiko bezala, onuragarria zein kaltegarria izan leiteke. Esate baterako, etxe batean janaria, erropa edo bestelako zeozer itxi ezkero, berak be ordea emongo edo ekarriko dau. Olentzaro ikazgina edo egurgina, izaera modernoagoa da. Lanbide edo ofizio baten fazeteagaz agertu izanak, hau da, gizarte tradizionalaren arauetatik gertu agertzeak, zera emoten deutso Olentzaro personajeari: bersino atseginagoa eta onartzeko modukoa. Gabonetako jaietan bere presentzia neguko solstizioaren lehen egunean edo hasikeran gertatzen da, argiaren ziklo barriagaz batera hain zuzen be.
Amaitu daigun, neguko solstizioaren kultuen artean, erlijino kristinauagaz lotuta dagozanak aparte itxita, batzuk gaurko egunetara heldu dira (suak, Olentzaro...), beste batzuk kanpotik etorri dira (Gabon-arbolea, eta oraintsuago, Papa Nöel/Santa Klaus) eta beste batzuk, Inkisizinoa enkargau zan guztiz kentzeako.

* Oharra: Zeanuriko Eguzkiola Kultura Alkartearen lolakean, aurtengo Santo Tomas egunean emondako izen bereko berbaldian oinarrituta dago artikulu hau.

2017/12/16

GABONETAKO AGENDEA Kultura ekintza ugari prestatu ditue urteko azkenengo hamabostaldian

Arratia, Ubide eta Zeberioko Udalak eta alkarteak, ume eta nagusiai zuzendutako hainbat jarduera prestatu ditue Gabon sasoirako. Tradizinoak agindutako moduan, Olentzeroren etorrerea eta Gabon kantak ez dira inon faltauko. Umeak, olgetan ibilteko aukerea izango dabe Gabonetako parkeetan. Nagusientzako be antzerki eta kontzertu eskeintza zabala izango da gurean.


Arantzazu
Abenduak 24, domekea
11:00etan, Olentzero abestu auzorik auzo; 13:00etan, Olentzeroren etorrerea plazan.
Abenduak 26, martitzena
11:00etan, umeen esku pelota partiduak. Gero desafioa lau t’erdian, Agirre-Arrese. Frontoian.
Abenduak 30, zapatua
11:00etatik 14:00etara, Gabonetako Umeen Parkea frontoian.

Areatza
Abenduak 22, barikua
18:00etan, Bilboko Euskalduna Jauregira urtekerea, 19:30eko BOS eta Bilboko Koral Elkartearen Gabonetako kontzertua ikusteko. Kontzertura joateko izen emotea abenduaren 18an, 19:15etik 20:15era udaletxeko 3. solairuan.
Abenduak 24, domekea
11:00etan, umeentzako tailerrak. Guraso Elkarteak antolatuta.
13:00etan, Olentzerori ondo etorria egiteko ensaioa. Guraso Elkartearen eskutik.
17:00etan, Guraso Elkarteak antolatuta, Olentzerori ondo etorria emoteko kalejirea, jantza eta harrerea.
Abenduak 27, eguaztena
12:00etan, AKKBk antolatuta, Tor Magoaren Hator magiara ikuskizuna. Ludotekan.
19:30ean, AKKBk antolatuta, Coro Rossini abesbatzaren kon- tzertua "Gabon kantak" eleizan. Ostean mokadutxoa AKKBk antolatuta.
Abenduak 28, eguena
19:00etan, Areatzako toponimia lanaren aurkezpena. Labayruko Adolfo Arejita eta Akaitze Kamiruagaren eskutik. Udaletxeko Areto Nagusian.
Abenduak 29, barikua
17:00etan, Umeen Gabonetako Esku Pelota Txapelketa Mistoa; 18:00etan, Gabonetako Nagusien Lau t’erdiko Esku Pelota Txapelketea (banaka). AKKBk antolatuta.
19:00etan, Eresöinka taldearen kalejirea tabernaz taberna.
Abenduak 30, zapatua
19:00etan, Areatzako Bandaren kontzertua. Eleizan.
Abenduak 31, domekea
08:00retan, Lamiño Kirol Klubak antolatuta Siskiño eta Oketara mendi urtekerea. Autobusa debalde izango da. Langostinoak, txanpana eta saldea egongo dira.
Urtailak 4, eguena
19:00etan, AKKBk antolatuta, Iñaki Perurenaren kontakizun eta erakustaldia "Harria. Maitasun istorioa" nagusientzat. Udaletxeko Areto Nagusian.

Artea
Abenduak 24, domekea
17:00etan, Olentzero Arteatik paseoan; 18:30ean, ondo etorria plazan.
Abenduak 30, zapatua
18:00etan, Orientazino probea familientzat; 19:00etan, txitxi-burruntzia; 19:30ean, Gabon kantak plazan.

Dima
Abenduak 24, domekea
11:30ean, Guraso alkarteak antolatuta, Olentzerori errefujiaduen- tzako opariak eroan eleizan.

Bedia
Abenduak 19, martitzena
19:00etan, Arratiako Musika Eskolearen kontzertua Bediako eleizan.
Abenduak 22, barikua
17:00etan, Gabonetako apaingarriak herriko leku publikoetan ipinteko egin ludotekan; 18:30ean, apaingarriak ipini Gabon kantak abestuz; 19:30ean, txokolatea. Udalak antolatuta, Bediako gazte trikitilari eta Eleizalde jubiladu eta pensionisten alkartearen laguntzeagaz.
Abenduak 24, domekea
13:30ean, Olentzero plazan umeakaz egoteko. Gaztaina erreak.
Abenduak 26, martitzena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako Parkea frontoian.
Abenduak 28, eguena
10:00etan, urtekerea GUPera. Bueltea 19:00ak inguruan. Baz- karia eta meriendea eroan behar dira.
Abenduak 29, barikua
16:00etan, urtekerea Arriaga Antzokira Izar-Estrella ikuskizuna ikusteko. 7 urtetik gorakoentzat.
Urtailaren 2tik 5era,
10:30etik 13:30era, ludotekea eta liburutegia zabalik.
Urtailak 5, barikua
18:30ean, Erregeen Kabalgatea. Aurretik txokolatea bananduko da.

Igorre
Abenduak 18, astelehena
18:30ean, Arratia Musika Eskolearen ikuskizuna Musikatu bizitza eta urte barri on! Lasarte Aretoan.
Abenduak 22, barikua
21:00etan, Houston Pub-en Zure ondo tabernan diskoaren aurkezpena Lasarte Aretoan.
Abenduak 23, zapatua
18:00etan, Arantzarte jantza taldearen jantza saioa frontoian.
22:00etan, Glaukoma eta Little Martin Selektah-ren kontzertua Kiñu Gaztetxean.
Abenduak 24, domekea
12:00etan, Badator Olentzero Mikeletik. Baserritar jantzita joan.
Abenduak 26, martitzena
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea eta Zaztaparrak-en tailerrak aterpean.
20:00etan, AMEk antolatuta, Zeani Antzerki Taldearen emonaldia eta ostean Gabonetako 3 otzararen zozketea Lasarte Aretoan.
Abenduak 27, eguaztena
19:00etan, Arratiako Bertso Eskoleak antolatuta, Irudibertsotan. Bertsolariak: Etxahun Lekue, Nerea Ibarzabal, Amets Arzallus eta Oihana Iguaran. Marrazkilaria: Igor Menika. Lasarte Aretoan.
Abenduak 28, eguena
20:30ean, Yllana taldearen nagusientzako Primitals testu bako antzezlana. Lasarte Aretoan.
Abenduak 29, barikua
17:00etan, Zaztaparrak eta Maraturen eskutik, jostailu azoka Kultur Etxean.
19:30ean, Luis Iruarrizaga Abesbatzaren Gabonetako kontzertua Lasarte Aretoan.
Abenduak 31, zapatua
VIII. San Silbestre lasterketea. 11:00etan, izena emon eta 11:30ean urtekerea. Mozorrotuta joan.
Urtailak 4, eguena
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea eta Motxoganen tailerrak aterpean.
Urtailak 5, barikua
18:30ean, Erregenetako Kabalgatea Mandoia kaletik.
Urtailak 6, zapatua
19:30ean, Areatzako Bandaren kontzertua Lasarte Aretoan.
Urtailak 7, domekea
17:00etan eta 19:00etan (saio bi), Glu glu konpainiaren umeentzako antzerkia Alizia lurralde miresgarrian. Lasarte Aretoan.

Lemoa
Abenduak 21, eguena
10:00etan gaztaina eguna eskolan.
18:00etan, akordeoi eta trikitixak. Arratiako Musika Eskolako ikasleen emonaldia. Jubiladuen Etxeko goiko aretoan.
Abenduak 22, barikua
10:30ean, Olentzero eta Mari Domingi eskolatik udaletxera.
19:30ean, magia poteoa Txoborro magoagaz Txoane tabernatik hasita.
Abenduak 24, domekea
Olentzero Eguna. 11:00etan udaletxean, auzorik auzo Olentzero eta Mari Domingigaz batera Gabon kantak abestu. Elizondon saldea eta txokolatea egongo dira. Kulturgunean Olentzero eta Mari Domingigaz egoteko aukerea. Gozokiak.
Abenduak 26, astelehena
18:30ean, Makrame ikastaroa Karabie Gaztetxean.
Abenduak 27, martitzena,
19:30ean, Donbass gerra Europako bihotzean dokumentala eta barriketaldia EH Donbass Elkartasun Komiteko kideakaz Karabie Gaztetxean.
Abenduak 28, eguena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako haur parkea: txikigunea, tailerrak, puzgarriak, ohe elastikoak. Kiroldegian.
20:00etan, Anodino Teatro konpainiaren Erbeste edo saihets baten aldarrikapenak antzezlana Karabie Gaztetxean. Korto Express Film Laburren Lehiaketearen hasikerea.
Abenduak 29, barikua
22:30ean, La Txirla Records eta Nebula Delektah DJa Karabie Gaztetxean.
Abenduak 31, domekea
10:30ean, Karabie Gaztetxekoen urteroko futbol partidua.
12:30ean, Eneko Zamalloa Memoriala. Lemoako VII. Gabonetako Lasterketea. Elizondon.
Urtailak 2, martitzena
19:30ean, Korto Express emonaldia Karabie Gaztetxean.
Urtailak 3, eguaztena
19:30ean, Pintxo Lehiaketea eta Hiri Galduak-en kontzertu akustikoa Karabie Gaztetxean.
Urtailak 5, barikua
Iluntzean "Zerbait is coming...".

Ubide
Abenduak 24, domekea
19:00etan, guraso taldeak antolatuta, Olentzero eta Mari Domingiri agurra.

Zeanuri
Abenduak 24, domekea
12:00etan, plazea apainduteko deia.
17:30ean, Olentzeroren etorrerea plazan. Baserritar jantzita joan.
Abenduak 28, eguena
18:30ean, Jakoba Errekondoren Landareak lantzen agendearen aurkezpena eta konsultategia Kultur Etxean.
Abenduak 29, barikua
19:00etan, Expect the unexpected audiobisuala eta berbaldia Kultur Etxean.
20:30ean, Sorry Street Band-en kontzertua Jubiladuen tabernan.
Abenduak 30, zapatua
19:00etan, Kukai jantza taldearen Gelajauziak emonaldia frontoian.
Abenduak 31, domekea
11:00etatik aurrera, San Silbestre lasterketea. Ondoren saldea, taloa... Atoan eta Joko Alai alkarteen laguntzeagaz.
Urtailak 2, martitzena
16:30ean, bizikleta ginkanea Arratiako Ziklista Elkartea eta Atoan alkarteagaz; 18:30ean, berbaldia Igor Anton, Mikel Zarrabeitia eta Murias taldeko txirrindulariren bategaz. Kultur Etxean.

Zeberio
Abenduak 22, barikua
18:00etan, Hor konpon Marianton antzezlana udaletxean.
20:00etan, Flamenko pintxo saioa Ermitabarrin.
Abenduak 24, domekea
17:30ean, Olentzeroren etorrerea Ermitabarritik plazara. Ostean, txokolatea plazan.
Abenduak 26, astelehena
Etxazo auzuneko jaiak. 12:00etan, mezea San Esteban ermitan, herri kirolak, txalatorta eta abar.
Abenduak 28, eguena
19:00etan, Ipuin kontalaria, Euskal mitologia ezagutzen. Batzokian.
Abenduak 29, barikua
12:00etan, San Tomas Zaharra ermitan mezea eta barauskarria.
18:00etan, bola jaurtiketea; 20:30ean, taloak eta txokolatea Ermitabarrin.
Abenduak 30, zapatua
18:00etan, Xabier Madariaga eta Mikele Granderen berbaldia "Sexua, umeen erabagia. Transexualidadea umeen artean" udaletxean.
Abenduak 31, domekea
10:00etan, Austarri Mendi Taldeak antolatuta mendi urtekerea. Tontorrandira. Plazan.

2017/11/30

EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Euskal Herrian eta Eskolherrian... euskeraz!

Abenduaren 3an Euskerearen Nazinoarteko Eguna da eta urtero lez, Arratiak jaigiroan ospatu eta aldarrikatuko dau euskerearen erabilerea. Arratia mailan ikas komunidadeak sendo landu dau eguna. Arratiako markea izan gura dauan Markak izeneko bideoa aurkeztuko da egunotan. Jendartearen euskereagazko konpromisoa bultzatzeko ekitaldiak egingo dira herrietan eta aisialdiari lotutako jarduera moltsoa antolatu ditue udalak eta alkarteak.


Arratia mailan, Normalkuntza Proiektuak, beste gauza batzuen artean, agenda bat ateraten dau urtean-urtean. Aurtengoak "Zantzoka zein marmarka, hamar marka" titulupean, euskerearen hautua egin daben hamar arratiar izan ditu berbagai, eta eurak agertzen diran bideo bat be egin dau, Markak izenekoa. Bideoa Diman aurkeztuko da abenduaren 2an, Igorren 3an, eta beste herrietan be aurkeztuteko asmoa dago baina egunak zehaztu barik egozan BEGITU hau zarratuterakoan. Bideoa, "promozinorako izango da eta Arratia mailan erabiliko da eskoletan, kultur etxeetan..." dino Ibon Iza Markak filmaren zuzendariak.

Ekitaldiak Diman eta Igorren
Hiru egunetako aldarrikapen jai egitaraua prestatu dabe Diman, baina ekitaldi nagusia zapatuan izango da Euskerearen Egunaren bezperan. Umeen koreografia bategaz hasiko da ekitaldia eta alkatearen agurraren ostean, Eskolherrian Euskaraz izeneko Hizkuntza Proiektua garatzeko gida praktikoa aurkeztuko dabe. Ibon Izak jardungo dau aurkezle lanetan eta Bihotz Gorospek "Eskolherrian euskaraz" abestia kantauko dau. Amaituteko, Alkarregaz alkarteak antolatutako kopaua dastatu ahal izango da. Markak dokumentalaren aurkezpena be egingo dabe ekitaldian.
Igorren "Urten armariotik, baietz 23 egun euskeraz" ekimenaren amaiera ekitaldia antolatu dabe. Lasarte Aretoan izango da, Euskerearen Egunean bertan, eguerdiko 12:00etan, eta Oihan Vegak jardungo dau aurkezle lanetan. Ekitaldian, bideoak, musikea eta sorpresa asko egongo dirala azaldu deutso begituri Irati Barrenetxea Igorreko Euskera Teknikariak.
"Urten armariotik" kanpaineagaz, hizkuntza ohituretan eragin gura izan da. Euskerearen armariotik urtetea, euskera gehiago erabiltea da, eta horretarako hizkuntza ohitura barriak eskuratu behar dira. Horixe izan da, Ahobizi, Belarriprest eta Barrebiziren eginkizuna, egunerokotasunean euskeraz egitera bultzatzea. Erronkeari erantzun deutsien igorreztarrak euskerearen alde egin dabe 23 egunez, zemendiaren 10etik abenduaren 3ra arte. Gauza bat ohitura bihurtzeko 21 egun behar ei dira eta ohitura hori ez eukien batzuk euskeraz egiteko ohiturea hartu izana ospatuko dabe Igorren.

Euskera Plana Lemoan eta 400 km. egiteko erronkea Zeberion
Lemoako Udalaren Euskera Zerbitzuak, abenduaren 2rako "Adiuntza Eguna" izenagaz, 2018-2021 Euskera Planaren helburu eta egitekoak diseinetako topaketea antolatu dau. "Garrantzi berezia emon deutsagu lemoaztar guztion parte hartzeari. Izan be, funtsezkoa ikusten dogu herritar guztien eretxiak, kezkak, nahiak eta proposamenak ezetutea, hori guztia oso baliagarria izango dalakoan Euskera Plan barria prestatzeko" dinoe Euskera Zerbitzutik. Hamasei urtetik gorako edonok parte hartu leike topaketan. Abenduaren 2an, 10:30etik 13:00etara izango da jubiladuen etxeko goiko aretoan.
Zeberion barriz, herriko alkarteak enbidoa bota deutsee herritarrai: lau orduko denpora mugan eta ibilbide bateri jarraituz, euskerearen alde, 400 km. egitea hain zuzen be. Euskerearen Egunean bertan, abenduaren 3an, goizeko 11:00etatik 15:00ak arte izango da erronka. Ibilbidea plazan hasi eta amaituko da. Ibiltari bakotxari, hiru kilometrotako bueltea egiten dauan bakotxean, puxika bat entregauko jako eta plazan lotuko da. 15:00etan, erronkea lortu dan konprobau, manifestua irakurri eta globoak soltauko dira.

Kultura eta aisialdia euskeraz
Euskerearen inguruko ospakizunak, barikuan hasiko dira herri askotan eta zapatu eta domekan be aisialdiari lotutako ekintzak egingo dira. Abenduaren 1ean, barikuan, 20:30ean, Putinen guardasola ikuskizuna ekarriko dau Kultur Gunera Arantzazuk, eta domekan, umeen jolasak egongo dira frontoian 11:00etatik 14:00etara. Arrastian, 17:00etan, murala margoztuko dabe plazan eta 18:00etan txokolatea egongo da Herriko Tabernan.
Billaroztarrak herri irakurketea egingo dabe Euskerearen Egunean, eta bitartean tailerrak egongo dira plazan. Hau, 11:30etik 13:30era izango da. Ostean bertsolarien txandea izango da eta "Euskal Herrian euskaraz" kantuaren koreografia grabauko dabe. Herri irakurketearen aurretik, 11:00etan, kalejirea egongo da txistulariakaz. Aurreko barikuan, abenduaren 1ean, Ana Apika ipuin kontalariak ipuin sorta bat kontauko dau arrastiko 18:00etan eta gero Guraso alkarteak txokolatea bananduko dau plazan.
Artean, Euskerearen Egunean poteo-kalejirea egongo da albokariakaz.
Gaztetxoenak disfrutetako hainbat ekintza prestatu dauz Bediak. Nahiz eta abenduaren 1ean ludotekan euskerearen inguruko tailerrak egon, 4an izango da ospakizun nagusia. Izan be, astelehen horretan, Euskerearen aldeko Leloen Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sari banaketea egongo da liburutegian eta bertan, Goazen!eko kide bi egongo dira autografoak sinatzen eta hurreratutakoakaz erretratuak ateraten Photocall-ean. Eta hilaren 15era arte, lehiaketan parte hartu daben marrazkien erakusketea egongo da liburutegian.
Diman, euskerearen aldeko ekintzak abenduaren 1ean hasiko dira. 17:45ean, Gotzon Aurrekoetxea EHUko Filologian doktoreak, hitanoaren gaineko berbaldia emongo dau Abaro aretoan. Ordubete geroago, zunba saioa egongo da frontoi txikian eta 20:00etan, kantu-triki poteoa, Zamakola korua, Kantu bat gara eta Jon Loiolaren laguntzeagaz. Andraize alkarteak egindako taloak be dastatu ahal izango dira.
Zapatu osoa be hartuko dau euskerearen jaiak Diman. 10:30ean, Dimesten hormairudia ipiniko dabe eskolan eta eguerdiko 12:00etan hasiko da ekitaldi nagusia eta ostean trikitilariak, bertso-eskupelota partidua eta Jantzari finak jantza taldearen emonaldiak ikusi eta Guraso alkarteak erretako gaztaina-gorringoak dastatu ahal izango dira.
Domekan barriz, jantzak eta herri kirolak hartuko dabe Dimako frontoia. 11:00etan, umeentzako herri kirolak; eguerdian, mezua eta Gaztebarri jantza taldearen emonaldia eta ostean, 12:30ean, Euskal Herriko Lasto Botatze Txapelketea jokatuko da. Jaiari amaierea trikitilariak emongo deutsie 14:00etan.
Lemoan zapatuan, hainbat ekintza egingo dira goizean zehar eskolan: abestiak megafoniatik, Harrotxuren bisitaldia, unidade didaktikoaren lanketea, jolasak patioan, euskereagazko konpromisoa sinatzeko murala, euskal jantzak, sari banaketea eta kantuak. Eta zazpiretatik aurrera, kale ikuskizuna egongo da, Atxetatik abiatuta.
Euskerearen Eguneko aurreko astean, Zeanuriko denda, taberna eta herriko beste leku batzuetan, esaera zaharrak ipiniko ditue jenteak erabili dagiezan. Euskerearen Eguna ospatuteko, barikuan, hilak 1, arrastiko seiretatik aurrera, talo tailerra, talo jana eta euskerazko kantu poteoa egongo da herritik zehar.
Zeberion, 400 km. egiteko erronkaz gainera, umeentzako jolasak, jantzak, trikitilariak eta abar egongo dira Kaltzada Erreala "kaltzada koloretsu, abeslari eta euskaldun" bihurtuteko.

2017/11/14

MIKEL OTXOTORENA FERNANDEZ "Inori ez jako gustetan bere pribilejioak galtzea, baina justizia kontu bat da"

Mikel Otxotorena Fernandez hernaniarra da. Soziologia ikasketak egin ostean Nazinoarteko Lankidetzan eta Bardintasunaren inguruko masterrak egin ebazan. Harrezkeroztik bere ibilbide profesionala eta militantea arlo bi horreetatik joan da.
Hamabost bat urte dira buru-belarri sartu zala bardintasun gaietan eta, batez be, gizonak eta bardintasuna eta maskulinidadeen gaiak landuten dauz.
Zemendiaren 8an, Igorren, kirolaren munduan gizon eta andren arteko bardintasuna landuteko tailerra emon eban Otxotorenak.


Kirola eta bardintasunaren gaineko tailerra emongo dozu gaur hemen Arratian.
Bai. Gizonduzetik eskatu eusten. Maiatzean be saiatu ginan baina ez zan talderik atera. Ardatza bardintasuna eta kirol mundua izango da, gizonon ikuspegitik. Maskulinidadearen gaia landuko dogu, kirola ardatz hartuta.
Kirola eta bardintasuna ondo ulertuteko, ezinbestekoa iruditzen jata jorratzea zelan ikasten dogun gizon edo andra izaten. Zelan barneratzen doguzan rolak eta estereotipoak eta zelan sartzean doguzan geure egunerokotasunean. Holan hobeto ulertuko doguz gero kirol munduan emoten diran desbardintasunak.


Arratiarrak oso kirol zaleak dira baina oso jente gitxi apuntau da tailer honetara. Lemoako kiroldegiko eta aisialdi talde bateko ordezkariak eta norbanako batzuk. Ez mendi talderik, ez futbol talderik, ez pelota eskolarik, ez txirrindularitza talderik, ez herri kiroletako talderik...
Zoritxarrez ohikoa da hori. Gai honek ez ditu jentetzak mobiduten. Normalean lehendik sensibilizazino apur bat daukienak hurreratzen dira. Gatxena izaten da populazinoaren gehiengora ailegetea. Hor esfortzu bat egiten jarraitu beharko dogu, bardintasunaren mezuagaz, normalean gai honeetatik iges egiten dauan jentearengana heltzeako.


Generoa oso presente dago kirol munduan eta gizon eta andra kirolarien arteko desbardintasuna itzela da. Eskolaz kanpoko jardueretan be, emoten dau kulturea, musikea eta jantzak nesken kontuak dirala, kirola barriz mutilena; batez be futbola eta pelotea.
Nik uste dot apurka-apurka aldaketak gertatzen dabizala, baina aldaketak astiro doaz eta kirol munduan oindino astiroago. Argazki bat aterako bageunke ikusiko geunke bardintasunari jagokonean balantza guztiz desorekatuta dagoala kirol munduan. Eta argi ikusten da mutilak kirol batzuk egitera joten dabela orokorrean eta neskak beste kirol batzuetara. Oindino hor gagoz. Emoten dau 2017. urtean egoteak suposatuko leukela aurrerapausu dezente emon izana, eta ikusten dogu gai batzuetan aurrerapausuak sano urriak izan dirala.
Dana dala, pausu txikiak emoten dira eskoletan eta esfortzua egiten dabe kirol batzuetara neskak konbidatuteko eta alderantziz. Normalean, erantzun positiboagoa izaten da nesken aldetik: neskak parte hartzean dabe oin arte kirol maskulinizatuetan, baina kontrakoa bidea ez da emoten. Hau da, mutilai gehiago kostetan jakie kirol feminizatuetan parte hartzea.
Lan esparrura joten badogu beste horrenbeste gertatzen da. Atzenean kiroletan gertatzen dana da gizartean gertatzen danaren islada. Kirola ez da mundu aparte bat eta kirolean gertatzen dana kulturan gertatzen da, politikan gertatzen da, lan esparruan gertatzen da... Kirola beste esparru bat da non agerian geratzen dan bardintasun eza.


Baina kirol munduan, gizartean zorionez permitidu ez diran gauzak permitiduten dira. Esate baterako, jokalariak kontratau esan beharrean erosi esaten dabe eta beste gauza asko, bardintasunaren arloan, beste inon onartzen ez diranak.
Bai. Bardintasun ikuspegitik egiten badogu analisia, muturreko desorekan dago kirola, balantza sano desorekatuta dago.
Burura jatorta, esaterako, Kontxako Bandera Saria bardina izango dala datorren urtean gizonezko eta andrazkoentzat. Eta holango neurriak oso errezak dira hartzean, udalak ezarri daikiez-eta.


Eta hori egiten dabenean konturatuten gara ordura arte sariak ez dirala bardinak izan! Futbol profesionaleko lehenengo mailan, bardin kobrauko balebe gizonezkoak eta andrazkoak jarraituko leukie jokalariak gaur egun diran heroi edo eredu izaten? Hain fama handia eukiten?
Zoritxarrez ezetz uste dot. Ikusi dogu gure gizartean beste gai batzukaz zer gertatu dan-eta. Adibide bi ipiniko dodaz.
Bata da sukaldaritza mundua. Hori andrak eukien lan esparru bat izan da, arlo pribaduan egin izan dana eta bat-batean publikora atera danean, andrak desagertu egin dira, balorea hartu dau sukaldaritzeak eta oin galdetuko bageunskio nonori Michelin izarrak jasotako zenbat andra ezetuten dauzan, ba baten batek akaso bat esango leuke; gizonezkoetara joko bagendu barriz, zerrenda luzeagoa aterako litzateke.
Horixe bera gertatu da jostunakaz. Andren lan esparrua izan da baina arlo pribaduan. Barriz be kalera atera da eta balorea hartu dau gizonezkoak egiten dabelako. Eta famea gizonezkoak daukie.
Ba zoritxarrez pentsetan dot kirolean horrelako zerbaist gertatzeko aukerak dagozala. Egia da eta esperantza apur bat emoten deusta, pausu txikiak emoten gabizala eta akaso pausu horreek hori ekiditeko balio ahal izango dabela. Garrantzitsua da emoten diran pausuak klabe horretan pentsatzea, bardintasun klabean. Futbol munduan, esate baterako, zelan landu andrak izan daikien famea, gizonenaren antzekoa edo bardina izateko? Beste aukera bat da gizonen fama gitxitzea, danak aukera bardinak izateko.


Gizonak egongo lirateke pribilegio horreek galtzeako prest? Erresistentziak egongo dira.
Beinke! Inori ez jako gustetan bere pribilejioak galtzea, baina nik uste dot justizia kontu bat dala. Gizonok erronka handia daukagu hor, zeintzuk diran gure pribilejioak ikusi, lanketa bat egin, eta gero ebatzi zer egin pribilejio horreekaz.
Danimarkan futbol selekzinoko gizonezkoak, beren soldatak jeitsi ditue andrazkoen soldatakaz parekatzeko. Badirudi jokalarien aldetik ateratako iniziatibea izan dala. Ondo etorria, baina kontuz! Hor erakunde bat dago, Danimarkako selekzinoa hain zuzen be, ebatzi hori hartu ez dauana.


Zemendian gagozanez, zein da zure ustez gizonen papela indarkeria sexistearen kontrako burrukan? Gizartean andrazkoen arazo eta erantzukizuna balitz legez dago planteauta.
Jose Saramago idazlea zanak inoan indarkeriaren asuntoa gizonok daukagun arazo bat dala, andrak sufriduten dabena. Orain dala 12-13 bat urte egindako alkarrizketa baten esan eban. Alkarrizketa ha kablea izan zan, berba gitxitan gauza asko esan ebazalako.
Nik uste dot hasi behar dogula hausten idea faltsu hori non badirudian indarkeria andren asunto bat dala eta andrak konpondu behar dabela. Indarkeria martxan ipinten dabenak gizonak dira eta hortik heldu behar deutsagu. Ezpabere, beti ondorioen inguruan egingo dogu lanketea. Beharrezkoa da hori be. Kontuz! Indarkeria jasaten daben personen ondoan egon behar da, zeozelango jasotze bat emoten. Baina ez bagoaz zuztarrera... Gizonen jokaeretara ez bagoaz, orduan ondorioetan lanean ibiliko gara indarkeriaren zuztarrak ikutu barik.
Gizonen posizionamentua oso firmea izan behar da indarkeria sexistearen kontra. Uste dot Euskal Herri mailan aldaketea emoten hasi dala, apurka-apurka. Lehengo urtean adibidez sanferminetan izandako bortxaketearen ondorioz udaletxeko plazea goraino beteta ikustea, txupinazo egunean legez, eta gizonen presentzia nabaria izateak, ba horrek, niri esperantzea emoten deusta. Oin dala 15 urte, ez zan holango posizionamentu sozialik egoten bortxaketen aurrean.
Gizartean badoa sensibilizazinoa sartzean edo garatzen. Hortik jo behar dogu baina gizonok ardurak hartu behar doguz. Justizia kontu bat dalako.
Epe luzerako lana da, konstantzia, konzienziazinoa, sensibilizazinoa eta konpromisoa behar dira indarkeria mota hau desagertu daiten.

2017/11/14

ZEMENDIAK 25 "Feminizidioen kontra, autodefentsa feminista" leloagaz andrakanako indarkeriaren kontra agertuko da Arratia

 

Zemendiaren 25ean, Andrakanako Indarkeriaren Kontrako Nazinoarteko Eguna da eta Arratiako andra taldeak, talde feministak, Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) eta udalak, hainbat ekintza antolatu ditue, gizartea indarkeria honen kontra sensibilizau eta mobilizetako.

 

Izan be, bardintasun ezaren adierazpen larriena da andren kontrako indarkeria eta munduan sarrien egiten dan Giza Eskubideen urraketea. Zemendiaren 25eko manifestazinoa, Igorreko Kultur Etxetik abiatuko da 12:00etan, "Feminizidioen kontra, autodefensa feminista" lelopean.
Manifestazinoaren ostean poteoa egongo da. Partaideak bozinak eroango dabez eta hamar minuturo, hau da munduan indarkeria sexisteak andra bat hilten dauan sarritasunagaz, jo egingo dabez, jentea konsziente izan daiten zenbatero hilten daben andra bat eta feminizidioaren tamainaz. Bezperan, konzentrazinoa egongo da Artean arrastiko bostetan Herriko plazan.
Hilketak indarkeria prozesu baten muturrean dagoz; mespretxu eta egunerokotasunean errespetu faltakaz hasten dan prozesuaren muturrean hain zuzen be, eta zuztarretara joteko, Arratian, mikromatxismoakaz lotutako ekintza bigaz zabalduko dabe aurtengo zemendiaren 25aren inguruko kanpaina bateratua.
Zeanuriko Mazala andra taldeak adimen emozionala landuteko hiru berbaldi antolatu dauz urri eta zemendian zehar. Hirugarrena, zemendiaren 15ean izango da, arrastiko seiretan udaletxe azpiko gelan. Bagabiltzako Nagore Badiolak "isileko tratu txar" moduan definiduten diran mikromatxismoak deuseztatzeko, adimen emozionalak egin daikien ekarpena azalduko dau. Mikromatxismoak identifiketako ikastaroa be egongo da Jabekuntza Eskolearen barruan Diman, hilaren 16, 23 eta 30ean, 18:30ean Abaro Aretoan.
Zeanuriko Udalak, andra eta gizonen bardintasunerako erronkak landuteko tailerra antolatu dau hilaren 27an, 18:30ean, Zeanuriko udaletxeko pleno aretoan.

Gazteen inplikazinoa
Arratiako 12 eta 26 urte bitarteko gazteak aukerea izan dabe hilaren 13ra arte matxismoaren kontrako bildurrik bako jarkerea erakusten dabezan ikusentzunezko lanak aurkeztuteko Beldur Barik Lehiaketan. Arratia mailako sari banaketea 24an izango da Igorreko Kultur Etxean arrastiko sei t'erdietan. Aurten be, Beatriz Egizabalek ipiniko detuso umorea ekitaldiari eta Arratian egindako ikusentzunezko onenak ikusteko aukerea egongo da.
AUMtik, hurrengo eguneko manifestazinoan parte hartzera bultzatu gura dabez gazteak. Izan be, indarkeria sexisteagaz amaituteko jendarte osoaren inplikazinoa behar da; "gazte, heldu eta edadekoak; andra eta gizonak" dino Xabier Pastor AUMko Berdintasun Teknikariak. Aurreko astean, hilaren 20tik 24ra, arrastiko bostetatik zortziretara, txapa feministak egiten ikasteko tailerra egongo da Bediako liburutegian.

Zinea, literaturea eta zunbatoia
Tailerrez gainera, arte eta kirol ekintzak be antolatu ditue Arratian indarkeriaren kontrako sensibilizazinorako. Holan, zemendiaren 17an, Dimako Andraizea alkarteak, Elena Fernandezen Gerezi mingotsak liburuaren aurkezpena antolatu dau, eta ondoren liburuaren inguruko barriketaldia egongo da egileagaz.
Hilaren 25ean, 10:30ean, zunbatoi feministea antolatu dabe Arantzazuko plazan. Zunba feministarako erabiliko dan musikea Beldur Barik-ek egindako zerrendakoa da, Spotify-en egon zana. Arrastiko 18:00etan, Lemoako Gaztelekutik abiatuta herria morez apainduko dabe. Aurretik Udalak etxe guztietara puntu moreak bialduko dauz, lehioetan ipinteko eta Lemoa indarkeria sexistearen aurka dagoan herria dala adierazoteko.
Dokumental bi ikusteko aukerea be egongo da egunotan. Zemendiaren 25ean bertan, Emakundek aurkeztutako Volar Bertha Gaztelumendik zuzendutako filma Igorreko Lasarte Aretoan, 19:30ean egongo da ikusgai. Film honek, indarkeria sufridu daben 9 andraren testigantzak jasoten dauz. Ekimena "andrak eurak euren testigantzak publiko egiteko sentidutako preminatik sortu da eta genero indarkeriaren kontrako lan ausarta eta konprometidua" dala dinoe Emakundetik.
Bigarren dokumentala abenduaren 5ean proiektauko da, Areatzako udaletxeko areto nagusian arrastiko zazpiretan. El nunca me pegó filma proiektauko dabe eta ostean, Irantzu Varelak zuzendutako eztabaidea egongo da.
Hainbat herrik, Arratia mailako kanpaineaz gainera, gaiari lotutako beste ekimen batzuk be antolatu ditue, Arantzazun, berbarako, hilaren 23an, Errezeta doktorea ipuin kontalaria egongo da arrastiko 17:30ean plazan.

Zeberion Alcasserreko hilketak eta sexu-bildurra landuko dabe
Zeberion, zemendiaren 24an, 18:30ean, udaletxeko 2. solairuan Nerea Barjola, EHUko doktoreak Alcasserreko hilketen gaineko berbaldia emongo dau. "Arrisku sexualaren gaineko narrazinoak. Alcasserreko kasuaren azterketa feminista eta bildur-sexualaren eraikuntza" izenpean, ikuspegi politiko-feministatik aztertuko dau krimena.
"Alcasserreko krimenen gainean sortutako narratibeak zeharkatu ezinezko eremuai buruzkoa da, arrisku sexualaren gaineko kontakizun bat, beste andrazkoai abisua emotekoa. Ikuspegi feministatik narratiba honeek berrikusteak indarkeria sexuala termino politikoetan ipinten dau eta bildurraren mugetatik kanpo, hauste, burruka eta erresistentzia feministearen mugak erakutsiz". Eta ondoren, 20:30ean, Volar filmaren emonaldia egongo da.
Hurrengo egunean, zeberioztarrai Igorre eta Bilboko manifestazinoetara joateko deialdia egin deutsee Zeberioko Udaleko Bardintasun Zerbitzutik.

Feminizidioa
Feminizidio berbeak gorroto krimen bat adierazoten dau; hau da, andra bat hiltea andrazkoa dalako, eta genero indarkeria, indarkeria sexuala eta inpunidade handiko andrazkoen hilketak eta muturreko indarkeria jasoten dauz.
Feminicidio.net plataformearen arabera, aurten, zemendiaren 1era arte, estadu espainiarrean 88 feminizidio eta hilketa eragin ditue. Datu ofizialez gainera (43 kasu), ez ofizialak, familiako batek egindakoak, hildako umeak, datu nahikorik bakoak, eta beste andrazko hilketa batzuk be jasoten dira zenbaketa honetan.

2017/10/31

ADIKZINOEN DIAGNOSTIKOA ETA PLANA Apenas aldaketarik ez, atzen urteotako gazteen konsumoetan

Urrietan onartu eban Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) Adikzioen Prebentzioen Plan Mankomunatua 2017-2020. Ortzadar Fundazinoak diseinau eta gauzatu dau plana. Diagnostikoa batez be gazte eta nerabeengan zentrau da eta horretarako Mankomunidadean dagozan 9 ikastetxeetan hainbat substantzietako konsumoak aztertzeko galdera sortak egin ditue.

 

Gai honetan zeresana daukien beste eragileakaz, osasun arloko beharginak, teknikariak eta alkarteetako kideakaz be, alkarrizketak, inkesta telefonikoak eta batzarrak egin ditue, eretxiak jasoteko. Horreetan 81 personak hartu dabe parte. Datuak barriz, eskola diagnostikoan bakarrik jaso dira.

Arratia
2016ko datuen arabera, Arratian 13.883 biztanle dagoz.
Eskola diagnostikoa Arratiako 9 ikastetxeetan egin dabe, 621 nerabe eta gazteen erantzunakaz. Horreetatik %54,2 gizonezkoak dira eta %41,2 andrazkoak. Ikastetxeetan, 11 urtetik gorakoai egin jakie galdeketea, eta erantzun daben %86a, 12 eta 17 urte bitartekoak izan dira.
Tabako, alkohol, kannabis eta beste substantzia ilegalen Arratiako konsumoa, EAEkoa baina apur bat handiagoa dala dino Jurdana Apraiz AUMko Adikzioen Prebentzio Komunitarioko Teknikariak. Eta EAE dago "gehien konsumiduten dan autonomien artean". Beraz, inguruko lurraldeetan baino gehiago konsumiduten da Arratian.
Orain dala 5 edo 10 urtekoaren aldean, kannabis eta anfetaminetakoa salbu, beste konsumoak behera egin dabe, baina oso gitxi, "ia bardin jarraituten dabe" dino teknikariak.
Kannabis konsumoari jagokonean, galdetutakoen %35,5ak onartuten dau konsumidu izan dauala, 1996 eta 2011 urteetan antzera. 2006an gorakada bat egon zan baina atzen 10 urteotan kannabis konsumoak behera egin dau. Aurten Arratian lortutako datuak EAEn 2012an lortutakoak baino altuagoak dira.
Substantzia ilegalai jagokienean, kannabisaz gainera, LSD, anfetaminak, extasia, kokaina, heroina eta inhalanteen konsumoak aztertu ditue. Orain dala 20, 10 eta 5 urte lortutako datuakaz alderatzean ikusten da orokorrean beherakada egon dala, kannabisa eta anfetaminen kasuan izan ezik.

Konsumoak bizilekuaren arabera
Artean izan ezik, herri guztietako gazteen erdiak baino gehiagok inoz ez dau tabakorik konsumidu eta edade honeetan, 12 eta 17 urte bitartean, eguneroko konsumoari jagokonean, kopururik txikiena Bedian emoten da (%3,4) eta handiena Areatzan (%20,8).
Alkoholaren kasuan barriz, herri guztietan ikasleen erdiak baino gehiagok konsumidu dau alkohola inoz. Abstinentzia mailarik handiena Arantzazun (%42,9) eta eta Lemoan (%39,4) emoten da eta txikiena Diman (%26,5). Baina egunero konsumiduten dabenak Areatzan (%1,9) eta Igorren (%1,8) bizi dira.
Kannabisa dala eta, abstinentzia mailarik handienak Bedian (%78,3), Lemoa (%73,4), Igorre (%71,3) eta Arantzazun (%70) emoten dira. Egunero konsumiduten dabenak barriz, Areatzan (%17) eta Zeanurin (%13,2) bizi dira.
Substantzia ilegalai jagokienean, gehien konsumiduten diranak anfetaminak %6,4 eta kokaina %5,8 dira. Areatzan konsumiduten da anfetamina eta kokaina gehien eta Dima dago bigarren lekuan.

Sexu-genero sistemea eta droga konsumoa
Argi ikusten da ikerketa honetan, substantzien konsumoa estu lotuta dagoala gizonezkoen genero rolari. Izan be, tabako eta alkoholaren nozbehinkako konsumoan alde handirik egon ez arren, alkoholaren eguneroko konsumoak eta droga ilegalen sarritasun handiko konsumoak gizonezkoak egiten dabez batez be.
Tabakoari jagokonean, Arratian neska erretzaile kopurua mutil erretzaile kopurua baino apur bat handiagoa da, baina egunero andrazkoen %13k erreten dabe eta gizonezkoen %18k. Alkohola egunero (%1) konsumiduten dabela erantzun daben gazte guztiak mutilak dira: neskak (%0), mutilak (%2).
Konsumo intensiboak mutilen genero rolari lotuta dagoala ondino gehiago ikusten da substantzia ilegaletan. Holan, kannabisa konsumidu daben andren kopurua txikiagoa da eta desbardintasuna nabarmena da zenbat eta konsumoa sarriago izan. Azken hilean kannabisa konsumidu dabenak (%68,8) eta egunero (%81) konsumidu dabenak gizonezkoak dira. Bere bizitzan inoz substantzia ilegal bat konsumidu daben gehienak gizonezkoak dira eta desbardintasun handienak anfetaminak eta kokainaren kasuan emoten dira. Substantzia horreek nesken %2k eta mutilen %9k konsumidu dabez eta.
Baina edade gazteetan andrazkoa izatea babes faktore bada substantzien konsumorako, ikerketak daturik bildu ez arren, osasun eragileakaz izandako alkarrizketetan, edadeko andrazkoen artean eta ezkutuan, alkohol eta psikofarmako konsumo handiak egon daitekezala susmatuten da; 60 urtetik gorako andrazko batzuen artean arduratzeko moduko alkohol konsumoak, hain zuzen be. Gizonen kasuan, alkohola sozializetako modu bat da eta errezago detektetan da.

 

Jurdana Apraiz AUMko Adikzinoen Prebentzio Komunitarioko Teknikari barria da. Urri lehenengoaren 1ean hasi zan Arratian beharrean, Alaia Ozerinjauregiri erreleboa hartuta. Hasteagaz batera onartu eban Mankomunidadeak Adikzioen Prebentzioen Plan Mankomunatua.

Gazteen artean konsumoak behera egin dabe orokorrean kannabis eta anfetaminak izan ezik, baina ez asko eta gazteen konsumoa lotuta dago familien konsumoagaz. Gurean Islandian egin daben antzeko programarik ezarri leiteke? Ala erresistantziak egongo litzatekez. Izan be gure egunerokotasunean oso sartuta dagoz drogak.
Tabakoagaz be holango erresistentziak egon ziran eta lortu da, gitxienez, konzientzia bat izatea. Nik uste dot lortu behar dana eta Islandian lortu dabena dala konzientzia hartzea.

Hori baino gehiago, arazo bat kopondutea lortu dabe.
Dirutza handia ipini da. Baina azkenean nik uste dot lortu dana da konzientzia sortzea eta hemen hori falta da; alkoholak eta kannabisak sortu ahal dauzan eraginen konzientzia berbarako. Islandiako programak lortu dau aldaketea gurasoengan. Eta instituzinoak, kultura eta kirola sustatu dabe gazteai aisialdian beste aukera batzuk emoteko. Egia da hor lan handia egin dala eta dirua be egon dala, baina hor egon dana batez be, konzientzia aldaketea da.

Konsumorik handienak Areatzan, Diman eta Zeanurin egiten dira; txikienak barriz, Lemoan, Igorren eta Bedian. Emoten dau herri txikia izatea arrisku faktorea dala eta Bilbotik hurrago egotea babes faktorea. Zergaitik?
Ez dakigu oso ondo zer gertatzen dan hor. Nahikoa kuriosoa da. Nik esango neuke herri giroan, betiko ohiturakaz jarraituten dogula. Lemoan berbarako, Bilbo gertuago daukie eta beste ikuspuntu bat dago. Etorkin piloa dago eta horrek batzuetan jeitsi egiten dau alkohol konsumoa.
Kutsatu egiten gara herrian daukagun ereduagaz. Herri txikietan ohiturak mantenidu egiten dira, onak eta txarrak. Euskerea manteniduten dan legez... (euskera, nekazal mundua, artisautza...) ohitura txarrak be mantenidu egiten dira. Igoal momentu baten permitidu egin dan gauza bat, zenbait konsumo esaterako, mantenidu egiten dira ez dagozalako hainbeste aldaketa. Lemoak aldaketa handiak izan dauz eta Igorreko jenteak joan-etorri asko egiten ditu Bilbora.

Herri desbardinetan gauza desbardinak atera dira. Ekintza desbardinak planteauko dozuez?
Egingo da baina zaila da. Oso zaila da zazpi edo zortzi herrigaz behar egitea. Premina handia dagoala ikusten badogu egingo da, baina esfortzu bat egiten danean danentzat izaten da.

Islandian egin dan moduan hemen be drogakaz amaituteko, gizarte osoaren ohiturak aldatu beharko litzatekez. Noraino heldu gura da plan honegaz?
Gehienbat osasun arloan eragitea gura dogu. Edo gitxienez konzientzia apur bat sortzea, sensibilidadea. Ez dogu lortuko jarkera aldaketa handirik, baina gitxienez gauzak egiten gabizala erakutsi.
Sensibilizazino batzuk kannabisaren inguruan izango dira. Zabalegi jokatzen dogu eta horrek konsumoan eragiten dau. Jenteari erakutsi gura deutsagu daukagun permisibidadea arrisku faktorea dala.

2017/10/31

IRATI BERNAOLA SAGARDUI "Ezin da errepublikeagaitik bakarrik burrukatu, helburua herrialde duina eregitea da"

Irati Bernaola, erizaina, bertsolari eta BEGITUko kolaboratzaile igorreztarra Bartzelonan bizi da, eta "prozesua" eta errepublikearen proklamazinoa bertan bizi izan dauz. Erizaintza komunitarioko espezialidadea egiten joan zan 2016ko maiatzean beharrean, eta Comité de Defensa del Referendum taldeko partaidea da.
Han gertatukoaren lekukotasuna emon deutso Bernaolak BEGITUri emailez egindako alkarrizketa honetan.


Barru-barrutik bizi izan dozu Katalunian gertatutakoa.
Urtebetean emon dan aldaketa sozial eta politikoa oso handia izan da. Nik prozesu soziala bizi izan dot hasikeratik batez be. Heldu nintzanean prozesua instituzino mailan emoten zan, eta guk jarraitzen genduan, baina beti garrantzia auzo mobimentuan eta herri poderearen artikulazinoan manteniduz, eduki sozial barik independentziak ez daukalako legitimidaderik.
Erreferendumaren eguna jakin baino lehen, gure auzoan mobimentu sozialetatik Acció per la Autodeterminació lan taldea sortu genduan. Talde horren helburua erreferendumera begirako bitarteko edukia landutea zan. Taldea, ezker independentistako militanteez harago osotuten hasi zan astiro-astiro, eta hilabeteak pasau ahala sensibilidade desbardineko jentea hurreratzen hasi zan. Mobilizazino giroa handitu ahala, 10 personako asanbladatik 200 personako asanblada bihurtutera heldu zan azken asteetan. Hazkundea mundiala izan zan; parte hartze eta erreferenduma babestuteko gogo handia egoan. Kataluniako auzo eta herri guztietan bardina pasau zala ikusita, erreferenduma babestuteko talde guztiai izen bardina ipintea ebatzi zan, eta Acció per la Autodeterminació deitutetik, Comité de Defensa del Referéndum (CDR) deitutera pasau zan.
Estadu espainiarraren eraso errepresiboen aurrean, baiezko botoaren kanpainearen defensatik, eskubide zibilen eta herrien duintasunaren defensara pasau zan mobilizazinoen fokoa. Prozesu honetan "baiezkoa bozkatu"tik "bozkatu"ra pasau zan jendartearen diskursoaren zati handi bat.


Azaldu zer dan CDR eta egin dozuen lana.
Comité de Defensa del Referèndumek (CDR), autodeterminazinoaren aldeko apustuagaz, urri bigarrenaren 1eko erreferenduma antolatuteko eta babesa emoteko asmoagaz sortu zan. Besteak beste, eskolen okupazinoa eta defensea, Katalunia gelditu arazo eban greba orokorra eta mobilizazino masiboak antolatu dauz.
Guraso alkarteak hartu eben papela erreferendumeko astegoienean. Eskoletako egitaraua antolatu eta eskolak zabalik egotea bermatu eben, oso inportantea izan zan euren beharra.
Baina CDRak ez ziran erreferenduma eta gero desagertu. Emoitzak defendidu eta apliketako burruka hartu eben oinarri, eta Kataluniako errepublika deklaretako bidea hartu, eta 155. artikuloaren aurrean antolatu eta erantzuna emoteko momentua heldu zan.
CDRak izan dira lokomotorak, herri mobimentua eta herri poderea irudikatu da bertan, eta eurak izan behar dira prozesu independentistearen eta konstituzinogilearen oinarri.


Zelan dagoz gauzak 155. artikuluaren aplikazinoaren ostean?
Prozesua gai zentrala da beti, egunero dago kalean beste gertaera guztien gainetik. Jenteak horren inguruan egiten dau berba. Egunero emoten dira aldaketa politiko txikiak eta ezin dogu ezer antolatu hemetik aste betera.
Orokorrean batasun sozialaren sensazinoa bizi dogu nahiz eta tensino egoerak be bizi.
Halanda be, urri bigarrenaren 1a baino lehenagoko jazarpen politikoagaz hasi eta 155. artikuloaren aplikazinoagaz jentea ez da atzera bota, baina igarten da nekea eta desgastea. Ordu asko pasau doguz kanpoan, kanpoan egin behar izan dogu lo eskolak defendiduteko, eta asteak pasau ahala gorputzean igarten da.
Ekonomia aldetik, giroa lasaia da baina bildur eta duda asko sortu dira honen inguruan (enpresen helbide sozialen aldaketea, Europar Batasunaren babesik eza, ibex 35aren gorabeherak...). Dana dala, irakurketa ekonomikoa diferentea da zein ikuspuntu politiko eta ekonomikotik begiratuten dozunaren arabera.


Zelan ikusten dozu Kataluniaren hurreko etorkizuna?
Urri bigarrenaren 27ko 14:20ean nabil alkarrizketa hau amaituten, etxeko salan, telebistaren aurrean. Plenoa ospatuten dabil ointxe bertan eta gaur ebatziko da Kataluniaren etorkizuna.
Halanda be, ezin dogu ahaztu ezin dala errepublikeagaitik bakarrik burrukatu, independentziagaz ez da helburua irabazten. Helburua herrialde duin bat eregitea da; herrialde katalanak bere osotasunean aintzat hartuko dauana, etxebizitza eskubidea bermatuta eukiko doguna, sistema ekonomikoa langile klasearen mesedetara egongo dana eta ez elite ekonomikoen mesedetara, kalidadezko hezkuntza eta osasungintza publikoa eukiko dauana, andrak aske biziko garena jendarte feminista baten, eta beste hainbeste eskubide eukiko doguzanak. Prozesu konstituzinogilean behar handia dago ondino egiteko.


Euskal Herrian be antzekoa egin daitekela uste dozu? Zergaitik?
Nire ustez ezin dogu Kataluniako prozesua Euskal Herrira eroan eta modu bardinean aplikau. Euskal Herriak eta Kataluniak antzekotasunak badaukiez, baina historia eta testuinguru politiko, sozial eta ekonomikoa eta gatazka politikoak oso diferenteak dira. Beste formula bat asmatu behar dogu.
Nire ustez, Euskal Herriak momentu politiko hau aprobetxau behar dau independentziara bidean aurrerapausuak egiteko, Estadu espainolaren eta bere erregimenaren gainbehera eta status quoaren apurketa aprobetxau behar dogu, baina horretarako indar politiko guztien aldeko borondate politikoa egon behar da.
Ez dakit prozesu instituzionalaren formula zein izan behar dan, baina oso argi daukat herri mobimentua artikuletako orduan Katalunia eredu euki beharko gendula.
Herria izan da protagonista eta horrek erreferendumaren emoitzai emoten deutsie legitimidadea.


Zelan ikusten dozu Euskal Herrian Gure Esku Dago egiten dabilen ibilbidea? Zure ustez zer da, independentismoaren diagnosia, testimonio hutsa ala independentziarako bide eraginkorra?
Gure Esku Dagok, erabakitzeko eskubidea defendiduteaz gain, mobilizazinorako ahalmena euki behar dau. Herrietako taldeak hazi eta dinamizetan segidu behar dau, independentziarako bide eraginkorra herriak eregi behar daualako. Mobimentu sozialak hartu behar dabe protagonismoa eta Gure Esku Dago izan behar da horretarako tresna.


Zelan hartu zaitue Bartzelonan? Euskaldunakaz ala katalanakaz daukazu hartu-emon gehien?
Danetik. Prozesuagaz batera euskaldun piloa etorri da honantza baina orokorrean katalanakaz egiten dot bizimodua eta eurakaz integrauta nago. Eta egunerokotasuna katalanez bizitea be lortu dot!
Esan dodan moduan, alkarrizketea plenoa ospatzen dabilen bitartean idazten nabil. Laster ebatziko da Kataluniaren etorkizuna. Hementxe ixten dot, atea zabalik, banoa mobilizazinoetara!

2017/10/16

JENTILAK DIMAN Baltzola inguruko paraje zoragarriak izan ziran ipuin mitologikoen eszenaleku

Urri bigarrenaren 14an, antolatzaileen datuen arabera 400 bat lagunek egin eben Txumuluxueta Elkarteak eta Dimako Udalak antolatuko Jentilak Diman jaialdiko ibilbide mitologikoa. Ipuin mitologikoak kontau ahala, dimoztarrak antzeztu egin ebezan personajeok Baltzolako erreka bazterretan, Jentilzubi inguruan eta Baltzolako kobetan.
Txikerrenak, disfruteteaz gainera, bildurra be pasau eben. Izan be ibilbidean, laminak, Sugoi, Basandere, Olentzaro, Behigorri eta Gizotso agertu ziran, jentilez gainera.

2017/10/14

ELENA OCASAR "Hamabost urte daroadaz zeanuriztarren gorputzak jagoten"

Elena Ocasar, Zeanuriko bizilaguna, gimnasia-begiralea da. Urteetan gimnasia disziplina askotako ikastaroak emon izan ditu, gehienbat Zeanurin bertan. Elena atletismoan trebatu zan Gasteizen, Martin Fiz eta Blanca Lacambra izen handien ondoan.


Alvaro Rabelli


Gimnasia-begiralea, kirolaria... Zelan definiduko zeunke zeure burua?
Atleta, batez be atleta izan naz. Sei urte neukazanetik atletismoan jardun dot, konbinaketa probetan. Sasoi baten Gasteizen, nire urian, sano ezagunak izan diran kirolari batzukaz batera ibili izan naz, Martin Fiz, Blanca Lacambra... Baina, bai, esan leiteke Zeanurin gimnasia-begiralea nazala. Hamabost urte daroadaz zeanuriztarren gorputzak jagoten.


Beraz, Gasteiztik Zeanurira?
Bai, hara, jaiotzez Hernanikoa naz, baina, bai, hona Gasteiztik etorri nintzan. Badira, esan lez, hamabost urte etorri nintzala. Eta hasikeratik ikusi neban nik ondo egiten nekian zeozer eskeini neikela. Nik upealako garrantzia emoten deutsat lanketa fisikoari, beraz, etorri nintzanean halango ikastaroak egiteko proiektua landu eta Udalari aurkeztu neutsan. Sasoi haretan ez egoan ezer. Horrelaxe hasi ginan. Gainera, herrian integretako modua izan zan niretzat, uritik herri txiki batera etorri, herri euskaldun batera... Etxetik urteteko atxakia be bazan.


Eta denpora horretan?
Denpora horretan disziplina ugari landu izan dogu. Barriro dinot, nik lanketa fisikoari beti garrantzia emon izan deutsat, eta gero, gustuko izan dodana edo neuk egiten ikasi dodana emoten ahalegindu izan naz. Ez naz zentrau honelango edo halango disziplinan modu zehatzetan, handik eta hemendik gauza batzuk hartu eta emon baino. Hasi ginanean, Zeanuriko Kultura Etxean emoten genduzan ikastaroak, aerobica, etabar. Gaur gimnasia-lekua dogu, orain dala bost urtetik.


Beti Zeanurin?
Urte betez Areatzan be emon neban. Hamabost urte honeetan geldialdia be egin dot, urte betekoa. Egia esan, nire bizitzako etapa hau zarratu gura dot. Orain, bakarrik eguazten goizeko ikastaroa emoten dot, eta jenteak, urteetan dabilan jenteak, jarraituteko eskatu deustalako. Neure buruaz arduratu gura dot eta bestelango gauzak egin, besteak beste, euskera gehiago ikasi, presa barik.


Spinnig-a, pilatesa, gap-a... izen nahikotxo gimnasia ikastaroen artean, ezta?
Bai, baina gehienak merkadura begira dagoz, funtsean danak bardinak dira, oinarria lanketa fisikoa da, eta horretan, esaterako, arnasea hartzean jakitea ezinbestekoa. Horixe ikasi behar dogu. Gainera, hemen, herri txikietan ez dago halango eskaerarik, bai, jenteak ezetuten dauz, batzuetan nik baino hobeto, baina, gehienbat, uri handietan egiten diran ikastaroak dira. Giharrak zaildu gura dabezan gazteak urietako gimnasia-lekuetara joten dabe. Hemen ez, gurea askoz naturalagoa da.
Beste kontu bat da Yoga edo oraingo Txikun disziplinakaz gertatzen dana, ze, euren atzean filosofia dago, bizi ikuskera jakin bat. Niri hori guztia sano interesetan jat, baina, askotan ikusten dot hori gura dauan jentea azalean baino ez dala gelditzen, ez dau disziplinea osotasunean ulertzen.


Ze jente mota dator zure ikastaroetara?
Batetik, gaurko gizarte estresatu honetan gertatzen dan lez, adrenalina gehiago bota gura dabenak, edota kontrara, relaxa behar daben nahikotxo. Baina, bestetik, gehien-gehienak edadekoak izaten dira, gorputzaren ajeak arindu gura dabezanak, edota lesinoak euki dabezan beste batzuk. Nik ez deutset ezer konponduko, hobeto sentiduten lagundu beharbada bai. Gainera, aurretiaz esan dodan moduan, nik danetarik apur bat emoten dot, gauza barriak ikasi eta hareexek emon, apaltasun osoz, neuri balio deusten gauzak, eta ahalik eta ondoen emon. Beste barik.


Eta Zeanurin jarduera fisikoa egiteko beharrizan handia ikusten dozu?
Zeanurin ikusten dodana da sano herri kirolzalea dala. Hemengo jenteak ohitura handia dauka mendian ibilteko, edota bestelango kirolak praktiketako. Joko Alai eta Suzien Mendi Klubak antolatutako ekintzetan parte hartzean dau jente askok. Horregaitik, ez dot ikusten gizarte sedentarioa danik. Beraz, ikastaroetara etortea, beharrizan jakin batzuk gorabehera, askorentzat etxean sartuta ez egoteko modua da, hartu-emonai eusteko modua. Izan be, Zeanuri txikia da, eta hemen, goizez berbarako, ez dago ia inor.

2017/10/2

PELI PEREZ DE ANUZITA

Peli Perez De Anuzitak 21 urte ditu. Orain dala hiru urte hasi zan Basque Culinary Centerren sukaldaritza ikasten. Bertan sartzeako, 200 galderaz osotutako proba psikologiko bat eta ondoren talde dinamika bat egin behar izan ebazan. Dinamika horretan plastilina zati bat emon eta bere osotasunean definiduten eutsan platera egin ostean, taldeka, norberak egindako produktuakaz plateraren konposizinoa egin behar izan eban. Aurkezten diran 400 personatik 100 izaten dira aukeratuak Basque Culinary Centerren ikasketak egiteko.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zergaitik aukeratu zenduzan ikasketa horreek?
Inoz ez dot jakin zer gura dodan izan nagusitan. Normalean jenteak argi eukiten dau zer gura dauan izan baina nik ez. Osabeak beti animau izan nau sukaldera. Bazkarietan-eta, nik beti lagundu izan deutsat eta 12 urtegaz apuntau ninduan lau eguneko sukaldaritzako ikastaro baten Portugaleten. Institutuan ikusi nebanean Mondragon Unibertsitatean dagozala sukaldaritzako ikasketak, eta ez zala bakarrik sutean ibiltea, sukaldaritzearen inguruko ikuspuntua zabalduten deutsula, ba pentsau neban hori zala nire aukerarik onena unibersidadean ikasteko, eta bertara joan nintzan.


Lanbide Heziketako ikasketak, ikaslea lanerako prestetako helburua daukie, baina unibersidadeko ikasketen helburua orokorragoa da, jakintzak emon, pentsatzen irakatsi, etika bat garatu... Uste dozu sukaldaritza ikasketak unibersidadeko gradu bat izan behar dirala?
Bai, bat oso praktikoa da eta zuzenduta dago amaitukeran segiduan behar egiten hastera. Gureak beste ikuspuntu bat dauka. Lehenengo mailatik hasten zara nahiko sukaldatuten, gero bigarren mailan gitxiago, hirugarren mailan gitxiago eta laugarren mailan ezer be ez. Sukaldaritzea, gastronomia eta abar beste begi batzukaz ikustera dago zuzenduta.
Dana dabil aldatuten eta oin sukaldaritzeak daukan izenagaz danak dabiz "super" profesional bihurtuten eta ikuspuntua pilo bat zabalduten. Beraz, egin gura dozunaren arabera, gradua zein Lanbide Heziketa aukeratu zeinke.


Pozik zagoz ikasketakaz? Zer ikasten dozue?
Bai sano pozik. Atzenean ez da unibersidade normal baten moduan, klaseak dagoz baina aparte kozinau egin behar da. Batzuetan dago gertakari bat aste betera eta joan behar zara unibersidadera aurretik elaboretako eta gauzak preparetako. Oso dinamiko egiten da. Badaukaguz pilo bat klase so cooking diranak. Irakasleak suakaldatuten dauz platerak teknikea eta tendentzia barriak erakusteko.
Alde teorikotik danerik ikasten dogu: Fisika, Kimika, Estadistika, Marketing-a... Gestinoa be pilo bat landuten da, azken baten inportanteena dalako. Basque Culinary Centerrek izena dauka eta oso-oso ondo saltzean da. Gu sartu garenetik produktu bat gara. Unibersidadeak lagundu gura deusku marka bat sortzean. Hori asko landuten da. Baita marketing personala eta jatetxearen marketing-a be.


Leku askotako sukaldaritzea eta sukaldaritzearen historia be ikasiko dozue. Zelan dago tratauta generoa sukaldaritzaren historian?
Normalean etxean sukaldatu dauana etxeko andrea izan da eta inoz ez jako emon meritua. Egia da sukaldaritzea oin postu gorenean dagoala, baita andra izenik ez dala entzuten edo andren aitamenik ez dala egiten be. Mundu guztiak daki nor dan Ferran Adriá, berbarako, baina inok ez daki andra sukaldari on baten izena. Lanketa handia falta da hor, eta historiagaz be bardin gertatzen da, betidanik chef-ak, Michael Park-eta, gizonezkoak dira eta andrak baztertuta dagoz.


Zeintzuk dira zure plater faboritoak? Jateko zein egiteko.
Ni oso jatuna naz, pilo bat jaten dot. Gehien gustetan jatan platera baba gorriak dira. Baina gehien gustetan jatana egitea, eta gainera nire bigarren plater faboritoa patata tortillea da. Astelehenero egiten dogu etxean eta emozionantea da momentua.


Beste gauza bat, azalpen bat behar dauana, sukaldaritza barria deitzean dana da. Lan asko dauka plater bakotxak baina koilarakada bat baino ez da egoten plater handi baten eta prezio garestian.
Bai danak kejetan dira sukaldaritza modernoan platerak oso handiak diralako eta janari oso gitxi dagoalako. Baina holango jatetxeetan normalean, 10 plater izaten dira. Horregaitik ezin da kantidade handirik ipini. Egiten dana da konprimidu, hau da, platera eta saboreak ipini ahalik eta bokadurik ekilibraduenean.
Oin jatetxe guztiak lan itzela daukie eta gestinoan asko hobetuten dabiz. Platerak oso kontzeptualak dira, behar handia daukie... Platera egin baino lehenago, plateraren historia pentsau eta gero hori garatu behar da. Horregaitik batzuetan ez dau persona batek egiten, talde oso batek baino. Orduan bai, diru asko eskatzen da, lan handia dagoalako atzean. Hata guzti be, egia da garestiak dirala.


Nongo eta zein estilotako jatekoan zagoz espezializauta? Non gurako zeunke lan egin?
Ez nago ezertan espezializauta, hiru urte daroadaz ikasten eta ez daukat hainbeste praktika. Oindino ez dot euki astirik sukaldaritza diferenteak ikusteko eta esateko "bale hau da gehien gustetan jatana".
Ez deusta ardura non egin lan. Jatetxearen izen eta estatusak, egia esan, ez deusta askorik ardura. Danok egon gara jatetxe onetan, eta nik suertea euki dot praktiketan, baina badago jentea hiru izarretako jatetxeetan egon dana eta ez dana pozik egon. Izan be, langileak super esplotauta dagoz, tratu txarrak egoten dira... Nik gura dot gustura nagoan eta biziteko lain emoten deustan jatetxe baten egon.
Hamar urte barru ez dakit non egongo nazan gustauko jatan mundutik ibiltea leku diferenteak bisitetan, gastronomia diferenteak ikusten.


Telebista pizten dan bakotxean, kirola ez badago, sukaldari (gizon) bat dago edozein motatako programa bat egiten. Lehen mutiko guztiak "futbolari" izan gura eben, etorkizunekoak sukaldari?
Bai, dana da sukaldaritzea. Sukaldaritzako programa pilo bat dagoz, eta umeak sukaldari? Batek daki. Jenteak gero eta begi hobeakaz ikusten dau sukaldaritzea eta sukaldariak. Dana dala, uste dot lar agertzen dirala sukaldariak eta igon dan moduan bajatuko dala. Espero dot hobera egitea. Orain arte ez da egon kontrolik, ez ordutegietan, ez soldatetan. Gazteak oin futbolista izan beharrean sukaldaritza aukeratuten badabe nik uste dot honek onera egingo dauala, gero eta preparazino hobea egongo dalako eta gauzak gehiago kontrolauko diralako. 

2017/10/2

ARGAZKI LEHIAKETEA Terezin konzentrazino-eremuko erizaindegiko argazkia izan da irabazlea

Garagarrilean, Igorreko Gazteria Zerbitzutik, 8 gazte eta begirale bi Txekiara joan ziran Terezineko konzentrazino eremua ikusten. Teknika aldetik bikaina izateaz gainera, bere isilean, garrasi egiten daualako jaso dau saria.

2017/9/14

MIKEL ETXEBARRIA "Ardiak eskiletan ibiltea benetako bizioa da niretzat"

Mikel Etxebarria dimoztarra da eta inguruko eskiladorea edo ardi-moztaile profesional bakarretako bat. Lantzean behin Jon anaiari lagunduten deutso Zeanuriko Ipiñaburuko gaztaitegi eta ardi-esplotazinoan. Baina, hogeta hamahiru urteko gazte honek ardi-lanea moztea dauka benetako ogibidea, munduan zehar afizino handiz egiten dauan langintzea. Espainiako eta Euskal Herriko txapelduna be bada ardiak eskiletako lehiaketetan.


Moztailea zara, nozdik?
Hogeta bat urte neukanetik. Gipuzkoako moztaile baten eskutik hasi nintzan ikasten. Oñatiko Arantzazuko artzain-eskolan kursoa emon eustan eta harrezkero beharrean nabil. Eskiladore edo moztaile profesionala naz.


Ez zarie asko, ezta?
Ez, ez gara asko. Hemen Euskadin dozena bat eskas gara, danak Bizkaikoak. Nafarroan beste hainbeste izango dira, baina gehiagorik ez. Gure inguruan gero eta behar gitxiago dago. Gero eta ardi gitxiago dago pastoreak jubiletan diralako, eta gazteak ez dabe ogibide horretan jarraitu gura. Gogorra da. Gainera, hemen artaldeak beti txikiak izan dira. Horregaitik kanpora be urteten dogu. Ni Euskal Herrian, Espainian, Frantzian, Hego Amerikan, Australian eta Zelanda Barrian ibilten naz. Orain banabil Arabako mutil gazte bategaz, ea animetan dodan moztailea izatera.


Zertan da moztailearen beharra? Denporaldiari oso lotua dago?
Bai, baina esan geinke gaur egun denporaldia luzatu dala. Orain urtean birritan egiten da. Lehenengoa ardiak kumeak egin baino lehen, martia eta aprileko hilabeteetan, ardien erditzea lagundutearren. Ostean, maiatzetik garagarrilera denporaldi betean egoten gara. Orduantxe egiten dau bero eta ardiai lanea moztu behar jakie. Hori, jakina, gure Ipar hemisferioan, ze, hegoan beste denporaldi bat dago beste hilabete batzuetan. Gaur egun, gehien bat, ardi-lanearen mozketea garbitasunagaitik egiten da, batez be gaztaia egiteko diran esplotazinoetan.


Ze teknika erabilten dozu ardi-lanea mozteko?
Australiakoa, edo hobeto esanda Zelanda Barrikoa deitutakoa. Artaziz moztea iraganeko kontua da. Teknika hori erabilten dogu ardiaren ule kapea pieza bakar baten aterateko, gero, transformazinorako errezagoa da eta kalidade handiago dauka. Hori, batez be merino errazako ardiakaz egiten da. Horregaitik gure inguruko latxa ardiak ez dau balio lanea emoteko, ez dau kapea egiten, ulea baino ez, eta izenak adierazoten dauan lez, latza da, azkurea eragiten dau. Gaur egun ez dauka aprobetxamenturik, moztu eta bota egiten da.


Herri kirola be bada.
Bai, ni Espainiako selekzinoko kidea naz. Horretaz gain Espainiako igazko eta aurtengo txapelduna naz. Euskal Herrikoa be bai. Espainiako txapelketak Extremaduran, Burgosen eta Zaragozan egiten dira; Euskal Herrikoa Uharte Arakilen. Munduko txapelketari jagokonez, bi urtean behin egiten da. Aurten Frantzian izan da eta hurrengoa Zelanda Barrian, 2019an. Atera kontuak, hemen herri kirola da, baina Zelanda Barrian Joko Olinpikoaren parekoa da. Herri haretan rugbiak ia besteko garrantzia dauka ardi-lanearen mozketeak. Euskal Herriko selekzinoa sortzeako ahaleginak egin doguz, baina momentuz ez da posible izan; halanda be, hoba balego.


Australia eta Zelanda Barria, ardien paradisua akaso?
Bai, dudarik ez. Askotan joaten naz bertara, ikaragarria da. Ni ikasten joaten naz, beti dago zeozer ikasteko. Han eten barik dagoz teknikak barritzen. Guk, ostera, artzaintza mundua galduta daukagu, aspaldian galdu egin genduan. Gainera, hauxe da ogibide honek emoten deustan gauzarik onenetakoa, munduan zehar bidaiatu ahal dot. Holan, bertatik bertara ezetu neikez jentea eta hango ohiturak, etxe barruraino sartzean naz, turista arrunt batek sekula egingo ez leuken moduan.


Zelangoa da moztaile baten lan eguna?
Lan egun normal baten ehun eta berrogeta hamarretik berrehunera ardi eskiletan dodaz. Beharra gogorra da, sano fisikoa, arnes gainean makurtuta, lepoa eta hankak nekatzen jakuz. Baina zein ogibidetan ez? Hemen behintzat burua argi dozu, gainera gure artean, kuadrillan dihardugunean, olgetan ibilten gara, alkarreri erronkea eginez, ardi-lana gehien nok moztuko. Behar honetan inportanteena konfiantzea da, zuri mozteko deitzean deutsue ezetuten zaituelako. Zugan konfiantzea daukie badakielako zelan mozten dozun. Egon behar dozu beti prest deitzean deutsuenean, sarritan beharra aurreratu ala atzeratu egiten da denporearen arabera, ze, bakarrik lanea moztu leiteke beroa egiten ez dauanean. Euritan inoz be ez. Eta, tira, soldatea aterateko defendiduten gara.


Nahitaez artzaintza mundukoa izan behar dozu eskiladore jarduteko?
Ez, ezelan be ez. Moztaileak ez dau zertan, esaterako, pastorea izan. Ez dozu zertan aldez aurretik mundu horretakoa izan. Izan be, Espainia aldean berbarako, orain badira uri-urikoak diran moztaileak, artzaintzeagaz bape be hartuemonik euki izan ez dabenak. Edonor hasi leiteke ogibide honetan.


Eta etorkizunean?
Oraingoz ondo ikusten dot neure burua, gogotsu. Eskiletan ibiltea sano gustetan jata, niretzat bizioa da. Baina, halanda be, badakit gogorra dana, lan fisiko handia egin behar da. Beharbada, berrogeta hamar urtegaz nekatuta egongo naz. Nok daki.

2017/9/14

DANI ALVAREZ "Urte pare baten Dimetal Fest benetan handia izan daiten aukerak badagoz"

Urri lehenengoaren 16an Dani Alvarez EITBko kazetaria Diman egongo da Dimetal Fest jaialdiko mahai-inguruan moderatzaile. Heavy metal musikan kazetari adituak, jaialdia sortu zanetik ez dau hutsik egin, eta urtero etorri da Dimara jaialdia finkatzen lagunduten.
Dani Alvarezek 2000 urtetik egiten dau behar EITBn. Batez be Radio Euskadin. Boulevard irratsaioko zuendaria da eta ETBn be, programa batzuk egin dauz. Ezagunena, Paco Etxeberriagaz batera, El lector de huesos, hainbat sari jaso dituana.


Dimetal jaialdiko mahai-inguruak moderetan egon zara jaialdia sortu zanetik. Zergaitik esan zenduan baietz hasikeratik? Zer dala-eta sinistu zenduan Dimako metal jaialdian?
Batez be interesau jatan herri txiki baten eta herri ekimenez, hau da, zale eta jarraitzaileen ekimenez egiten dalako. Europako esperientzia batzuk ezetuten dodaz eta danak arrakastatsuak izan dira. Nik gurako neuke Dimetal Fest egonkortzea eta Dima ezaguna izatea bere heavy metal jaialdiagaitik.
Badakit antolatzaileak Wacken (Alemania) daukiela erreferente moduan. Askotan egon naz Wacken-en eta harritzekoa da: 4.000 biztanleko herria da eta jaialdian 80.000 lagun batzean dira. Antolakuntza oso ona da. Herriak eta jaialdiak bat egiten dabe: herria jaialdia da. Jenteak beso zabalik hartzean dau jaialdia, sano espiritu garbiagaz, prezioak igon barik... Eta hara joaten garan bisitariok ingurumena errespetetan dogu. Badakigu han urteko 350 egunetan behiak egoten dirana, eta saiatzen gara lekua ez hondatzen, ez zikintzen, hondakinik ez ixten. Uste dot oso interesgarria dala eta jaialdia plataforma bat izan daitekela Dima ezagun egiteko.
Hurrago be badago beste adibide bat, Viveiro-ko (Lugo) Resurrection Fest, hain zuzen. Jaialdia ez da Viveiron egiten. Viveiro da hur dagoan herri handia, baina Celeiro izeneko herrixkan egiten da. Hondartza dauka, itsas portua eta 10 urtetan Europa mailako gertakari bihurtu da. Jentea konturatu da, hara joan eta kontzertuak entzuteaz gainera beste gauza batzuk be egin leikiezala, hondartzara edo mendira joan... musikeaz gozatuteaz gainera, turismoa egin daitekela. Hori dala eta, jente askok, horreen artean euskaldun batzuk, astebete hartzean dabe hara oporretan joateko.
Hasikeratik interesau jatan Dimako jaialdia. Arratiak asko dauka eskeintzeko Bizkaian nahiko ezezaguna izan arren. Eta asko gustau jatan joan nintzan lehenengo aldian, alkatea be jaialdiko kamiseteagaz ikusi nebalako. Aurten be, Diman egongo naz eta gurako neuke Dimako jaialdia sendotzen joatea.


Ze leku dauka Dimetal Fest-ek metal jaialdietan?
Apurka-apurka badoa ezaguna izaten. Egon ala ez, izena ezaguna egiten jakie metalzaleai. Gainera izen soinuduna eta buruan errez geratuten dana dauka. Egia da, urtean behin baino ez danez, jaialdi amateur izatetik erreferentziazko jaialdi izaterako saltua egitea gatxa dala. Baina Bizkaian ez dago askoz gehiagorik, Bermeon udagoienean egiten dan Halloween Metal Fest kenduta.
Bidea zabalik dago, eta aukerak be badagoz urte pare baten, Dimetal Fest benetan handia izan daiten.


Aurtengo karteletik zer nabarmenduko zeunke?
Aurten amaierara arte geratuko naz momentu honetako Su ta Gar ikusi gura dodalako. Antzokietatik egin daben atzenengo jiran ikusi dodaz. Jirea sano desbardina izan da, familia osorako, eta orain barriro ikusiko doguz basatiago, kementsuago. Nik uste dot taldea heldutasun momentu sano interesgarrian dagoala. Betiko Su ta Gar da, baina gauzak gustu handiz egiten dabez.
Beste talde bat be badago nik asko estimetan dodana. Taldekideak ezetuten dodaz. Oso langileak dira eta inoz ez dabe etsi: Ost taldea.


Su ta Garrek heavy metala Arriaga antzokira be eroan dau, beste publiko batera helduz. Zer deritxazu honeri?
Niri oso garrantzitsua iruditzen jata, ze heavy metalak 45 urte bete ditu eta belaunaldi aldaketea egon behar da. Lehen heaviak, punkiak langoak ziran, tribu urbano bat. Baina gaur egun heavy metala egiten daben gazteak, euren esperientziaren ekarpenagaz, estiloa aldatuten hasi dira. Ez da Su ta Gar -edo nazinoarteko mailan Iron Maiden edo Judas Priest- klasikoen estiloa. Estiloa eta estetikea aldatuz doa. Orain heavy metala egiteko ez dago zertan ule luzea, narruzko txamarra eta erropa baltza jantzi. Gazteak praka eta ule laburrakaz be joten dabe heavy metala.
Alde batetik, honek ekarri dau metal klasikoak beherantza egitea, baina aldaketea beharrezkoa da, estiloa barriztu egin behar da. Hori ez da gertatu punk musikeagaz eta geratzen diran punkiak atzenak dira. Metala ostera bai, barriztatu egin da.
Berrogei urtetik gora daukagunoi, kosta egiten jaku hau onartutea, antxinako mobimentua apur bat faltan botaten dogu. Orain heavya ez da tribu bat, musika estilo bat baino: talde barriak dagoz eta publiko barrira heltzean da. Su ta Garrekoak urrinetik ikusi eben hori. Publikoa zahartzen doala eta ez dala hainbeste jente barri metalera hurreratzen ikusi eben. Eta euren atzenengo jirea oso interesgarria izan zan alde horretatik: heavy musikako kontzertu batera familian joan eitekealako. Hori gauza barria da, desbardina. Eta horreri esker, heavy metalaren publiko ez hegemonikoagaz konektau dabe.
Heavy metala lehen oso estilo maskulinoa zan, eta orain gero eta neska talde gehiago dagoz eta publikoaren artean be andra proporzino handiagoa dago. Jente gaztea behar dogu. Horregaitik, Su ta Garren antzokietako jirea, sano inteligentea iruditu jata.


Heavy metala Euskal Herrian osasuntsu dagoala esango zeunke?
Bai. Ez da mobimentu hegemonikoa, baina ez dot uste hegemonikoa izateko bokazinorik daukanik. Jente gaztearen joerak beste batzuk dira. Pop-ak, musika komertzialak, gehiengoaren musikea izaten jarraituten dau. Eta badagoz ondo funtzionetan daben beste jenero batzuk: reggeton-a, esate baterako. Baita heavy metalari jente gaztea kentzean deutsan musika estilo bat be: hip hop-a, hain zuzen. Hip hop-a komertziala da, baina apurtzailea eta antisistema be izan daiteke.
1980ko hamarkadan heavya urten zanean, oso lotuta egoan jente beharginagaz, jente umila baina konforme ez egoanagaz. Heavya ez da inoz izan jenero politizaua, baina baeukan insatisfazino adar bat eta konsebadorismoaren kontrako burrukea. Ule luzedun mutilai arraro begiratzen eutseen auzunean, espiritu apurtzailea eukan heavyak. Heavy itxurakoak ikusita, atsoak kalea kurutzatzen eben.
Gaur egun heavyak ez dabe inor bildurtzen. Eta ez dago estetika bat eroan beharrik. Heavy musikea egiten daben talde piloa dago eta, San Mames beteteko beste ez bagara be, ezin daiteke esan, hau amaitzen doala, punk-agaz gertatu dan lez.


Heavy barriztu horrek eta klasikoak ze desbardintasun daukie?
Orain musikea azkarragoa da, eta ahotsak eztarrikoak, latzagoak dira. Melodiari ez jako lehengo garrantzia emoten. Lehen abeslari onak bilatzen ziran, gazteen taldeetan barriz abotsak gogorrak, eztarrikoak. Hori da lehen eta orain arteko heavyen burrukea. Barriztapena hortik doa.
Jente asko harrituta geratzen da neska taldeak ikusten dituanean. Igaz In Mute taldeak jo eban Diman. Kantaria neska bat da eta entzutean eta ikusi ezean, "a zelako piztia" pentsetan dozu. Eta neska bat da. Estereotipoak apurtzen doaz. Nik uste dot hori ona dala.


Zeintzuk dira Euskal Herriko talderik aitagarrienak? Mundu mailan ezagunenak?
Inportanteena, nahiz eta hemen gero eta gitxiago egon, Baionako Gojira taldea da. Mundu mailako arrakasta izan dau. Jente gitxik daki euskaldunak dirana. Uste dot orain New York-en bizi dirala.
Su ta Gar jakina, eta Anestesia, talde historiko bi dira. Gernikako gazte batzuk be aitatuko neukez, Late to Scream, proiekzino handiko taldea da-eta.
Gero, Los Angeles del Infierno taldearen kasua historikoa da. Legazpikoak dira. Metalaren gainbehera hasi zanean Los Angeles-era joan ziran eta gaur egun jainkoak langoak dira Amerika Latinoan. Ia inoz ez datoz hona, eta mundu mailako fenomenoa izan arren, ia inor ez da eurekaz akordetan. Euskal Herrian heavy metal tradizino ona daukagu.


Radio Euskadiko Boulevard saioko zuzendaria zara. Kazetaritza be heavy metala bezain bizigarria izan daitekela pentsetan dot. Ona bada behintzat. Zer da beharrezkoa kazetaritza ona egiteko?
Denporea behar da gauzai modu ez sutsuan begiratzeko, baina aldi berean gauzak ondo egin gurak emoten dauan suagaz. Eta baliabideak be behar dira. Denporea eta baliabideak.
Jente konprometidua behar da, informazino ona bilatu eta datu egokiak emoten dauana. Egia da kazetaritza heavy metala bezain bizigarria izan daitekela.
Horreek dira osagarrietako batzuk. Lanbide honetan engantxauta egon behar da etenbarik, ezpabere ezin da kazetaritza ona egin.
Baliabideak dinodanean esan gura dot alkarrizketak aurrez aurre egin behar dirala eta kazetaria albistea gertatzen dan lekuan egon behar dala. Nik hori oso argi daukat. Nire saio edo medioko bat ez badago hor kontetako zer gertatzen dan, txarto egiten gabiltz. Gakoa da bertan egotea eta protagonistakaz berba egitea. Ezpabere, esan deutsuena kontauko dozu. Eta horrek ez dau balio.


Egin dozuzan programen artean, zeintzuk dira eragin handiena izan dabenak?
Urteak bete ahala, perspektibea aldatuten noa. Nire ibilbide profesionala ezetuten dabenak pentsauko dabe Ganbara programearen sasoia izan zala oso inportantea maila handiko informazino politikoa emoten gendualako, Boulevard-en be informazino politikoaren maila handia da, baina niri galdetuten badeustazu esango deutsut inportanteenak izan dirala politikak garrantzia gitxiago euken programak. Jenteak arduratzen nau gero eta gehiago. Jentea eta jentearen historiak arduratzen nabe. Zer gertatzen jakon jenteari, zerk ardura deutsan, ea umeak pozik dagozan eskolan eta holango gauzak.
Obamak hauteskundeak irabazi ebazanean han egon nintzan, Estadu Batuetan, hautestunde hareek kontetan. Eta itzela izan zan! Baina ez dakit. Gaur egon naz trenak harrapatuta alabea galdu eban aita bategaz, eta gure munduaren alde humanoa atera gura dot. Hori da aspaldi honetan izan gura dodan begiradea.


Zelan dago mundua, Dani? Zelan ikusten dozu?
Nik uste dot mundua inoz baino hobeto dagoala. Mundu mailako arazo asko daukaguz: bardin da Bizkaian zein Afrikako iparraldean. Aldaketa klimatikoa, berbarako, hondamendia da danontzat. Desbardintasun ekonomikoa be mundu mailako arazo nabarmena da, baina herrialde askotan lehen miseria gorrian bizi zan jentea aurrera ateraten doa. Lehen ez zan ikusten herrialde arabeetako jentea edo Asiakoa Bilbon eta Europako beste uriburuetan turismoa egiten. Miseria gorrian bizi diran personak gitxitzen doaz. Eta zientziak be aurrera egiten dau modu harrigarrian. Porzierto kazetariok arreta gitxi emoten deutsagu zientziari.
Pentsetan dot munduan mandatari kuadrilla arriskutsu bat daukagula, baina, halanda guzti be, mundua gero eta egonkorragoa dala. Baikorra naz.


El lector de huesos-en esaten dozun moduan, hilketak be errealidadearen parte dira eta horreei erreparatzen deutsezue zientzia forensea azaltzen dauan programa horretan. Denporaldi bi egin dozuez, 13 saio eta programeak sari bi jaso ditu: FesTVal-en bat eta Pello Sarasola saria. Zelan aukeratu dozuez kasuak?
Paco Etxeberriak ikertutako kasuetan bera gidari izatea izan zan idea. Gero, beragaz hasi ginanean berbetan, zientzia forensearen beste alderdi batzuk landuten hasi ginan eta ikusi genduan alderdi horreek lantzeak beste kasu batzuetako ateak zabalduten euskuzala. Kasu batzuetan Paco Etxeberriaren parte hartzea ez zan zuzena, baina zientzia forensearen ekarpena interesgarria izan eitekean jentearentzat. Horregaitik, holango kasuak be erakustea ebatzi genduan.
EHUk, Ertzaintzak, kriminologoak eta beste kolaboratzaileak be asko erreztu deuskue lana. Dana dala, kasuak aukeratzea ez da erreza izan, gura gendualako kasuak barritzaileak izatea, historia ezagunak izatea eta zerbaist irakastea.


Asko gustau jata egin dozuen biktimen tratamentu humanoa. Beti haren lekuan jarrita, ikuslea be bere lekuan jartzea lortu dozue. Programak eurak askotan, Egia, Justizia eta Erreparazino modu bat izan dira nire ustez. Eta hareetako kasu asko hilketa matxistak izan dira. Beste hilketetan legez, honeetan be hilketearen errua hiltzailearena dala agertzen da, eta biktimak errepestuz eta solidaridadez tratetan dira. Gainera, justizia bila dabizanak gizon bi izateak beste gizonak inpliketan lagundu ahal dauala uste dot.
Jente gitxi konturatu da horretaz, indarkeria matxista kasuak zirala hilketa horreek. Jenteak ez deutso horreri erreparau, apropos aukeratuta egozan arren: indarkeria matxisteak eragindako hilketak atera gura genduzan. Egin beharra egoan, oso arazo larria dalako. Argi geunkan, Jose Breton-en kasuari indarkeria matxistearen enfokea emon behar jakola, baina jenteak ez dau hori holan ikusi. Edo ez dau komentau behintzat.
Ea gizonak inplikauko diran indarkeria matxisteagaz amaituten, da gehien kezkatzen nauan arazoetako bat. Mutiko baten aita naz eta eskolan eta etxean gaia asko landu arren, badagoz gauzak, ba-tzuetan nik neuk be ez dodazanak identifiketan, mutilai macho alfa kargea sartzean deutseenak. Eta hau familia bakotxara eroanda, bakotxa bere konplejidadeagaz, heredautako estereotipoakaz... Gizonok matxismoa erabilten dogula da arazoa.
Horregaitik pentsau genduan, ereduak aldatu behar doguzala eta hilketa matxistak zientziaren ikuspuntutik landutea ondo egongo zala. Beti be, ez dala hilketa bat gehiago, hilketa matxistea dala mezuagaz.

2017/8/31

IBONE BARRENETXEA ARRIZABALAGA "Euskal Herriko Susan Scott izan gura dot"

Ibone Barrenetxea Diman bizi da eta txikitatik argazkilari izateko sena euki dau. Horregaitik, ikasketak horretara bideratu ebazan. Fotografia artistikoa ikasi eban Bilbon. Ondoren, urte bi pasau ebazan Bartzelonako akademia baten. Behin Bartzelonatik bueltauta mundu hori alde batera itxi eta gero, orain dala hiru urte jaiobarrien argazkilaritzaren mundua ezetu, eta maitemindu zan guztiz. Ordutik, horreri ahalegin osoa eskeintzen deutso.


Zergaitik argazkilaritza? Zelan ebatzi zenduan hortik bizimodua ateratea?
Betidanik gustau jata. Txikitatik esaten neban argazkilaria izan gura nebala. Ikasketak egin nebazan, argazkilaritzak arlo diferente asko daukalako. Hemen, Euskal Herrian ez neban ikusten bodetatik aparte etorkizun handirik, baina bueno gero jaiobarriena ezetu eta ikusi neban nire izakereagaz eta nire behar egiteko moduagaz bat etorri ahal zala. Argazkilaritza mota lasaiagoa da, neuk antolatuten dot dana eta.


Orain, mundu guztiak etenbarik erretratuak ateratzen dituanean, argazkilari profesionala espezializau egin behar da eta argazki artistikoak edo lortzeako gatxak diranak edo balio erantsi bat daukienak egin behar ditu. Zuk jaiobarriak, umeak, haurdunaldia eta jaunartzetan espezializau zara. Zergaitik?
Jaiobarrien argazkiak ikusi nebazanean guztiz maitemindu nintzan. Eta gero ikusi neban benetan pentsau baino gatxagoa dala horreek argazkiak egitea. Behar handia dago argazki horreen atzean. Lehenengo gauzea, umea postura baten ipinteko ordu erdi egon neiteke, dana perfekto geratu arte. Hiru lau orduko saioak izaten dira normalean. Jenteak saioetan ikusten dau argazkien ostean dagoan lana.
Haurdun dagozanakaz arazoa izaten da batzuetan, haurdun dagoan horrek bere burua lodi ikusten dauala, asko loditu dirala eta euren burua identifiketea kostetan jakie. Baina gustetan jakiez argazkiak.

 

Pentsetan dot, interneteri esker zure lana ez dala mugatuko Arratiara, Bizkaia eta haragoko lanak be egingo dozuzala. Eskaria nahikoa da argazkigintzako esparru honetatik bizimodua aterateko?
Hasten zarenean lan nahikoa eukiko ez ete dozun bildur zara. Ahoz aho zabalduten joan da nire lana eta apurka-apurka eta Arratian oin hasi da jentea jakiten hemen nagoala, baina egia esan, etorten jataz Arratiatik kanpokoak be, Zornotzatik eta, berbarako. Gainera, jaiobarrietan espezializauta egoteko suertea daukat ez dagoalako hainbeste jente horretan. Orduan lana badago. Espezialidadeagaz gura dot esan nire lanak sakonduten dauala ume jaiobarriengan. Gainera, nire lana naturagaz lotuta dago eta ez dagoanez jente askorik horretan espezializauta, suertea daukat.


Zure jaiobarrien argazkiak Anne Geddes-enak ekarten dabez gogora. Eragina izan dau bere lanak zurean? Zein beste argazkilariren lanak dira zuretzat inspirazino iturri?
Anne Geddes betidanik ezetuten dot, puzzleetan eta hainbeste argazki dagoz bereak... Bera aurrendaria da honetan baina ez da nire inspirazinoa. Bea Pastor, argazkilariaren argazki bat ikusi neban eta pilo bat gustau jatan bere lana. Gero hasi nintzan Ameriketako argazkiak ikusten eta ikusi nebazan Susan Scott-enak. Gainera natureagaz egiten dau behar eta orduan esan neban "nik gura dot Euskal Herriko Susan Scott izan". Eta nire lana berean inspiretan da askotan.


Aire librean egiten dozuz argazkiak, paraje natural ederretan. Non dagoz paraje horreek? Zeintzuk dira zure leku faboritoak?
Nik beti esaten deutsat jenteari Dima dala nire estudioa. Jaiobarrien argazkiak nire ahiztearen etxean egiten dodaz eta, bueno, gero errekan. Aroztegietan be egiten dodaz argazki asko. Inoz hondartzara be joan naz, baina niri berdea gehiago gustetan jata. Beraz, Dima da nire leku faboritoa.


Eszenifikazino bat be badira. Zein ezetu behar da horretarako umea ala gurasoak? Zelan lortzean dozu ezagupen hori: alkarrizketatu egiten dozuz, ala intuizinoaz baliatzen zara? Atrezzoa zeuk ipinten dozu?
Nire beharrean zati garrantzitsu bat pazientzia da. Inoz pasau jata, gurasoak urrindutea, umeak nigaz olgetan ixtea eta umea pozik geratutea. Orduan aprobetxetan dot argazkirik onenak egiteko.
Atrezzoa jaiobarriena neuk ipinten dot. Ume handitxoakaz ez dot atrezzorik erabilten, natura eta umea protagonistak izatea gustetan jata eta. Gomendatuten dot erropa diferentea ekartea, erropa argia, koloreduna...


Animaliak be agertzen dira zure argazkietan.
Bai, animaliak garrantzitsuak dira nire argazkietan. Asko gustetan jata animaliak agertutea. Jenteak galdetuten deustanean "eroan ahal dot txakurra?" Ni zoratu egiten naz. Animaliak sano-sano maite dodaz.

2017/8/31

ARRATIA ETA EROTISMOA Euskal literatura erotikoak habia egin dau Arratian

Dimako Kalenturak eta Basauriko Euskarabila alkartearen ipuin erotikoen lehiaketak gurean itxitako lorratza sakona da.


Kasualidadea izan ala ez, begi kolpe baten konturatzen gara asko izan dirala ipuin erotikoen lehiaketatik pasa izan diran arratiarrak edota orain diran Arratiako bizilagunak. Holan, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde, Janire Lopez, Zefe Ziarrusta, Maite Arrizabalaga lan erotikoen egileak doguz. Horreetako batzuk aspaldi pasa ziran Basauriko Euskarabila alkarteak 1996. urtetik 2012ra arte antolatutako Ipuin Erotikoen Lehiaketatik. Urte horreetan, hain zuzen be, Igor Estakona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde eta Janire Lopezen ipuinak sariak jaso ebezan aitatutako lehiaketan. Gaur Txalaparta argitaletxeak eginiko hainbat bildumatan topau geinkez euren ipuinak, Bero hezeak (2001), Basa gurina (2006) eta Esku hori!! (2012) bildumetan alegia. Rafa Ugalderen Relax (2007) bilduma be ezin dogu aiztu. Beste batzuk, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalagaren lanak, ondino argitaratu bakoak, azken urteotan Diman antolatutako Dimako Kalenturak Lehiaketeari jagokoz. Nabarmentzekoa da Rafa Ugalde dimoztarrak ipuin lehiaketa bien artean egindako zubilana. Ipuin erotikoak idazle honeetako batzuen ibilbidean anekdotikoak izan daitekezan arren, batzuentzat lehenengo lanak izan dira, horreekaz urten dabe euskal literaturearen plazara. Eta ez honeek bakarrik, ugari dira gaur ezagunak diran euskal idazle gazteak horreetatik pasa izan diranak, lehiaketok euki daben arrakasta eta eraginaren seinale. Esan geinke euskal literatura erotikoa bertara etorri dala gure artean sustraitzeko asmoz.


"Paolok telefono kabina batera sartu du Giuseppe, Londoneko kabina gorri horietako batera eta, atea itxi bezain laster, alkondara hautsi dio mihia iltze baten gisa sartuz ahoan". (Igor Estankona, Eros eta triangelu kontzentrikoak).


"Markelek pitto-mutturra sentitu zuen galtzen barrena puzten. Lehenengoan zirrara arin batek egin zion ihes potroetan zehar, barrabilen atzetik hasita aurrerantz, txindurriak bailiran". (Julen Gabiria, Estrategia militarra).


"Hogeita bi urte nituen ezkondu nintzenean, orain daukadanaren erdia ere ez. Eta lehenengo gau hartan ordura arte bekatu zena sakramentu bihurtu zen Juan gainera etorri zitzaidanean". (Rafa Ugalde, Berriro deituko dizut).


Literatura erotikoa, jendartearen isla
E. L. James idazlearen Fifty Shades of Grey (2011) trilogia ospetsua irakurten dauan irakurleak pentsau leike gaurko literatura erotikoa liburu horretara baino ez dala mugatzen. Egia esan, belaunaldi bakotxak bere sexualidadearen isla deskubriduteko joerea eukiten dau. Izan be, literatura erotikoak helburu estetikoa eukiteaz gain -literatura guztiak daukan lez- sexu irakaspena be emon gura izan dau. Jendartearen sexu portaera eta fantasien erakuslea da. Areago, jendarteak sexuagaz zer hartu-emon daukan behin eta barriro erakusten deusku. Horretan, ekarri daigun gogora literatura erotikoak euki izan dauan erantzuna, zentsurarena esaterako. Genero hau zerbaistek ezaugarriztatzen badau, gure jendartean jaso izan dauan zentsurea da. Gurean, nagusi, kristau moralkeriak eragindako zentsura, historian mota honetako liburuak salatu, zigortu eta debekatu izan dituana. Horregaitik, literatura erotikoak be, sasoiak sasoi, kritika eta probokazinorako bidea hartu izan dau, jendartearen hipokresiaren kontrako kritikea. Eta ez gitxitan erreibindikazino kutsua emon barik. Beraz, ondino badira goian aitatutako liburuko pirueta sexualakaz harritzen diranak, zerbaist barria balitz lez.
Baina, barritik ez dauka ezer, arean be ez. Literatura erotikoa literatura bera bezain zaharra da. Beti euki izan dogu sensualidadea, amodioa eta barruko sentimentu guztiak islatzeko beharrizana. Gaurko Fifty Shades of Grey liburuko irakurleak bai harrituko lirateke Bibliako Kanturik ederrena, Aristofanes-en Lisitrata, Ovidioren Amodio kantak, Boccaccioren Decameron, Sadeko Markesaren Filosofia apaingelan, Leopold Von Sacher-Masoch-en Venus im Pelz, D.H. Lawrencen Lady Chatterlay´s lover eta Dominique Aury-ren Histoire d´0 liburuak irakurriko balebez. Kamasutra eta Mila eta gau bat gehiago aiztu barik.


"Ziztada mingarri bat nabaritu dut bat-batean belarri bien ondoan, matrailezur bien elkargunean eta kraska leun bat igarri dut hezurretan. Zakila ahotik atera eta mingainaz baliatu naiz, hezurrei atseden emateko". (Janire Lopez, Arkadiako metamorfosiak).

 
"Orrialdeen gainean makurtu nintzen, Hectorri ipurdia modurik onenean eskaintzeko egokieran. Bitartean, zintzilik gelditu zitzaidan zakilak egunkariko nekrologikoak zituen jomuga". (Alvaro Rabelli, Borreroaren gutiziak).


Euskal literatura erotikoa
Euskal literatureari be, bere txikitasunean, ez jakoz falta genero honetako adibideak. Sano ezagunak doguz Bernat Etxepareren Linguae vasconum primitiae (1545) euskerazko lehenengo liburuan agertutako olerki erotikoak. Edota, jada XX. mendean Jon Miranderen lanak. Baina benetako eztanda azken hamarkadetan gertatu da. Aitor Aranak 1994an argitaratu eban Ipuin lizunak lanari beste askok jarraitu izan deutsie, batez be Txalaparta argitaletxearen bildumakoak. Horrek, generoaren garapena ez eze, irakurle eta idazle barriak be ekarri dauz gure literaturara, Orgasmus (2011) bilduman batzean diran modukoak. Generoaren bilakaerea be agerikoa da. Gaur erotismoaren agerpen hutsetik harago, nagusi da sexu-generoaren gaineko ikuspuntua emotea. Eta literatura erotikoaren mugak gaindituz erotismoa bera bestelango lanetara be zabaldu da, nabarmen-nabarmen idazle andrazkoen literaturan ikusi daikegun lez.


"Atzamarren taktua eten eta han jausi jatan lurrera zigarro mutxikina, nire planeta aurrean nuenaren ikusmiran urtu zan, gorputzean eztanda egin eustan emozioak, liluraren zurrunbiloan ez ezik, bapateko galerna, enbataren menpe utzi ninduen". (Zefe Ziarrusta, Haizearen orrazia).


"Ebaren arnasa bizkortzen hasi zen bat-batean. Begiak itxi eta birikak airez bete zituen, apurka-apurka lasaitzen saiatzeko; ezin ordea". (Maite Arrizabalaga, Ebaren alukeriak).


Eta etorkizunean?
Emoten dau genero honek Arratian egin dauala habia, natural-natural egin be, eta modu batean edo bestean segida eukiko dauala. Esan lez, azpiegitura euki badogu (egileak, epai-mahaikideak, lehiaketak, irakurleak...) euskal literatura erotikoa zabaltzen segiduteko. Literatureari eta euskereari berari hemetik bertatik Euskal Herri osora egindako ekarpena da. Beraz, oraingoz ezer aurreratzeko lar goiz izan arren, baleiteke datozan hilabeteetan horren inguruko egitasmo barrien albiste emotea.

2017/8/1

VIA CAMPESINA Via Campesinaren ordezkaritza batek Arratia bisitau dau

Garagarrilaren 24an, mundu zabaleko Via Campesinaren berrogei ordezkari inguruk, Arratia bisitau eben Igitiek konbidauta, bertako baserri eta egitasmo adierazgarri batzuk ezetuteko. Holan, Maskilu konserberea, Arteako Herriko Benta eta Etxebarrie baserrian abiatu dabezan elikadura burujabetza eta agroekologiagaz konprometidutako proiektuen barri jakin eben Europa, Asia eta Ameriketako Via Campesinako nekazariak. Eta produktuok dastatzeko aukerea be izan eben Igorreko Kiñu Gaztetxean.

 

Izan be, Via Campesinaren VII. Nazinoarteko Konferentzia Derion izan zan, EHNE Bizkaiak antolatuta, garagarrilaren 19tik 24ra. Mundu mailako nekazal mobimetu hau Mons-en (Belgika) sortu zan 1993an eta lau kontinenteetako 200 miloe laborari baino gehiago ordezkatzen ditu, nekazaritza iraunkorraren eta elikadura eredu jasangarri eta arduratsu baten defensan. Lau urterik behin mundu mailako bilerea egiten dabe eta aurten, Derion izan da. Han, 70 herrialdetako 450 nekazari alkarteko kideak -tartean, Igitie, Arratiako Baserritar Agroekologiko alkartekoak- politika publikoen eta merkaduen arteko hartu-emonak aztertu ebezan beste gai batzuen artean, eta Bizkaiko eta Nafarroako ustiapenak bisitau. Bizkaiko ustiapenen artean, Arratiakoak egon ziran.

Maskilu, politika publikoen beharra
Hamarrak jota heldu zan Via Campesinako kideen autobusa Zeberiora. Maskilu konserberearen kudeaketeaz arduratzen diran Mar Garrote eta Nadia Ayuso zain egozan ekimen honen nondik norakoak azaldu eta itaunak erantzuteko. Konserberea orain dala urte 2 sortu zan. Orduan Arratia-Nerbioiko hamabost produktore ekologiko inguruk Zeberioko Udalaren laguntzeagaz, fruta eta barazki konserbak egiteko Maskilu ipini eben martxan. Ordurako urtebete eroien alkarlanean baserritarrak eta Udalak.
"Udalaren partaidetzea funtsezkoa izan zan" azaldu eutsen Ayusok Via Campesinakoai; izan be, proiektua Zeberioko Udalak bultzatutako Nekazalgunea programearen barruan egoan. Programa honegaz, besteak beste, Udalak lurrak eta konserberea egiteko eraikina baldintza ekonomiko egokietan ipini ebazan baserritar gazte talde baten eskura. Lur Funtsa be sortu eban, eta lur jabe eta lurrak landu gura ebenen artean bitartekari lanak egin ebezan, baserritarrentzako hamar urterako alokairu merkeak lortuz. Udalak diru partida bat be ipini eban Maskilun sukaldea egiteko, Europako diruagaz. Barruko obrak bazkideak egin ebezan, osasun araudiari jarraituz, eta makineria erosteko dirua crowdfunding kanpaina baten bitartez lortu eben.
Mar Garroteren ustez, Maskiluren berezitasuna, talde baten konserberea izatea da. Gainera ez da bere horretan agortzen dan proiektua, beste proiektu batzuentzako erremintea baino. Momentu honetan, ortu ertainak landuten dabezan 11 ekoizle dira Maskiluko bazkide. Ekoizle bakotxak eroaten dau bere produktua, berak egiten ditu bere konserbak, eta banaketaz arduratzen da. Taldekoak errezetak konpartiduten dabez. Bazkide ez diran baserritarrai be, konserbak egiteko zerbitzua eskeintzen deutsee Maskilukoak diru baten truke.
Proiektua aurrera ateratea ez da gauza erreza. Legeak eta araudia fabrika handientzako perspektiba industrial batetik eginda dagoz eta kantidade txikiak egiteko makineria topatzea gatxa izan da. Europako etiketatze araudi barriak be gastuak ekarri dauz. Izan be, nutrizino taulak ipintea derrigorrezkoa da. Horrek laborategi gastuak dakarz eta ekoizle txiki batek ezin ditu pagau. Gainera, "hemen ez daukagu errezeta bakarra. Konserbak, daukagunaz egiten doguz, eta gertatu daiteke behin pistoak kalabazina eta berenjenea eukitea eta beste baten berenjenarik ez eukitea ez dagoalako. Eta hori aldatutea garestia da" dino Garrotek. Horreri danari aurre egiteko taldea izatearen garrantzia azpimarratu eban Maskilukoak.
Konserberearen osasun-erregistroari esker, merkadu zabalago batera heldu daitekez baserritar agroekologikoen produktuak. Dana dala, fabrika handientzako ez dirala konpetentzia esan eban Garrotek, prozesu osoa artisaua dalako. Eusko Jaurlaritzan, ekoizpen artisau eta ez industrialarentzako lege bat dago eztabaidan, araudiak holango proiektuak ito ez dagian.
Maskilu ezinezkoa litzatekela Udalaren laguntasun barik eta lehenengo sektoreko proiektuak aurrera aterateko politika publikoen garrantzia azpimarratu eban Nadia Ayusok.

Arteako Herriko Benta, elikadura burujabetza eta mugaz gaindiko alkartasuna
Zeberiotik Arteara 8 kilometro eskas dagoz. Belgika, Korea, Peru, Bolivia eta beste herrialde askotako nekazariak Arratiakoakaz batera, autobusean sartu eta herri bien arteko bidea egin eben, taberna, jatetxe, denda eta ostatua dan Arteako Herriko Bentaren lana eta filosofiaren barri jakiteko.
Trikitixa soinuakaz egin eutseen harrerea Herriko Bentan Via Campesinakoai eta hamaiketakoa eskeini gero, giro alai eta solidarioan.
Arteako Herriko Benta Udalarena da. Orain dala urtebete inguru Malu Egiluzen proiektuak irabazi eban ostatua ustiatzeko Lehiaketa Publikoa. Malu Egiluz EHNEko ejekutibako kidea da eta Via Campesinako VII. Konferentzian, andren asanbladan egon zan. Arteako Herriko Bentan, Arratiako baserritar agroekologikoen produktuak erabili eta saldu egiten ditu eta errefujiaduen alde be egiten dau behar. "Hau udal espazioa da, lan bat egiteko erreminta dana. Benetako elikadura burujabetza erabilten dogu geure plateretan. Baserritarrak gure ortuariak landuten dabez, hona datozenak jan dagiezan gure jatekoak". Baina Europako mugak zarratu egin ditue, euren herrialdeetatik igesi doan jenteari hona etortea gatxago eginez. Ha-ta guzti be errefujiaduak "hemen daukie euren etxea" esan eban Egiluzek, eta Ongi Etorri Errefuxiatuak Plataformeari emon eutsan berbea.
Mugaz Zabalduz karabaneagaz Melillatik etorri barri zan Mikel Zuluagak hartu eban berbea orduan.
Zuluagak inok ez dauala aukeratzen non jaio eta danok euki behar doguzala bizi baldintza eta eskubide bardinak ekarri eban gogora. "Etxe honetan mugarik egon ez daiten saiatzen gara" esan eban. Europarron konsumo mailak Europatik kanpo gerrak eta pobrezia sortzean ditu, eta jente askok bere herrialdea itxi behar izaten dau bizimodu duin baten bila joateko. Elikadura burujabetzak migrazinoak gitxitu daikezala be esan eban, "jenteak ezin badau lurra landu, migrazinoak jarraituko dabe". Mundu hobe bat egiteko, europarrak bizi-maila jeitsi, eta migrazino politikak salatuten animau ebazan.
Egiluzek, Herriko Bentan dana konpartiduteko dala eta nekazarien laguntzeagaz kapitalismotik kanpo dagozan bizimoduak egiten ikasiko dogula esan eban. Igor Etxanizek Arteako alkateak Udala sano pozik dagoala Herriko Bentako proiektuagaz adierazo eban. "Apustu gogorra izan da, baina badirudi apurka-apurka aurrera doala, elikadura burujabetzaren alde eta errefujiaduen alde".

Etxebarrie baserria, salmenta zuzena
Euripean egin eben nekazariak hurrengo bisitea, Aner Mimenza eta Borja Fernandez de Pinedoren ustiapena, hain zuzen be. Etxebarrie baserrian, konsumo taldeentzako ortuariak, ogia eta eztia egiten dabe eta talde erdiak erlezain erropakaz erlauntzetara jo eban bitartean, beste erdia negutegietara abiatu zan.
Hektarea bi daukiez bazkideak eta kooperatiba moduan funtzionetan dabe. Mimenzak eta Fernando de Pinedok beste proiektu batzuetan be hartzean dabe parte: Maskilun, berbarako, eta ardi esneagaz produktuak egiten dauan beste proietu baten be bai.
Gazteai ustiapenaren lehenengo urtetan, oindino gitxi produziduten dauanean bizi ahal izateko eta inbersinoak egiteko Europak diru laguntzak emoten dauzala azaldu eban Mimenzak. Holan egin dabez negutegiak. Baina diru laguntzak jasoteko, norberak ipini behar dau dirua aldez aurretik, askotan "joko finantziarioren baten" sartuz.
Sasoian sasoiko barazkiak landatuten dabez Etxebarrien, eta denpora guztian zerbaist landatuta eukiten dabe. "Landare gehienak bertokoak dira. Sail horretan 14 bariedade tomate dagoz. Ondoan 6 bariedade pipar, berenjenak, meloia...". Labrantzak txandakatzen ditue lurra agortu ez daiten: frutua, ostoa eta zuztarra. Tomatea edo piparra frutuak dira, azea edo espinakea ostoa eta patatea zuztarra. Hiru landare mota horreek nezesidade desbardinak daukiez eta lurraren elementu desbardinak hartzean dabez. Horregaitik, aldatzean, atsedenaldia emoten jako lurrari agortu ez daiten. Lurra ontzeko, behi simaurra, konposta, mikroorganismoak eta zizareak erabilten dabez eta izurriteen kontrako kontrola eskuz egiten dabe.
Eskolea be bada Etxebarrie baserria. Agroekologiaren gaineko dobaneko ikastaroak emoten ditue bertan. Eskola ez ofizialak dira, EHNE sindikatuaren eskolak, "campesino a campesino" metodologia erabilten dabenak.
Banaketeari jagokonean, salmenta zuzenaren aldeko apustua egin dabe. 25 bat familientzako otzarak prestatuten dabez astero ortuari, propoleo eta gaztaiagaz. Arratian eskeintza baino eskaera handiago dagoala dino baserritarrak. Hau da, jenteak bertoko produktua gura dau eta Arratiako baserritar agroekologiakoak ez dabe nahikoa ekoizten eskaerea beteteko. Horregaitik, lehenengo sektorea bultzatzeko politika publikoak egin behar dira, gazteak ikusi dagiezan, lanpostuak dagozala eta proiektuak aurrera atera daitekezala.

Kiñu Gaztetxea eta Igitie
Igorren bazkaldu eben Via Campesinakoak Kiñu Gaztetxean. Ortuan ikusitako sasoiko barazkiak, dastatu ebezan Konferentzian izandakoak. Bazkalostean, Igitie Arratiako Baserritar Agroekologikoen alkartearen aurkezpena egin eben eta kantuan eta jantzan amaitu eben bisitea nekazariak.

2017/8/1

BATIRTZE MENDIA ETA IKER IBARRONDO Mendia eta Ibarrondo Zeanurin ospatuko dan Euskadiko Trikitilari Gazteen Txapelketako finalean

 

Batirtze Mendiak eta Iker Ibarrondok 18 eta 16 urteko zeanuriztarrak herriko jaietan jokatuko dan Euskadiko Trikitilari Gazteen Txapelketako finalean parte hartuko dabe abuztuaren 15ean arrastiko 18:00etan. Lehenengo aldia da zeanuriztar bik txapelketan parte hartzean dabena. Jenteak emondako animoakaitik ebatzi eben parte hartzea. Horregaitik, garrantzitsua iruditzen jakie herritarrak gustura geratutea.


Rakel Aldekoa Diez

 

Noz hasi zinien instrumentuok joten? Zergaitik aukeratu zenduezan trikia eta panderoa? Beste instrumenturik joten dozue edo jo dozue?
Iker Ibarrondo: Ni 8 urtegaz hasi nintzan trikitixea joten. Hasikera baten, pianoa gura neban jo asko gustetan jatalako baina amak esan eustan trikitixea politagoa dala eta hortik hasi nintzan trikitixea joten. Hasikeran apur bat desilusionauta egon nintzan trikitixeagaz baina oin ez neuke aldatuko ezergaitik be. Aurreko urtean hasi nintzan panderoa be joten ikasten.
Batirtze Mendia: 8 urtegaz hasi nintzan trikitixea ikasten eta handik bi urtera panderoa. Urte bitan klase bietara joan nintzan eta lau urteren ostean trikitixea itxi neban eta panderoagaz bakarrik segidu. Momentu baten klase bietara joaten nintzan baina gehiago gustetan jatan panderoa trikitixea baino, gehiago ensaietan neban, garrantzia gehiago emoten neutsan... Batzuetan perkusinoa joten dot, esaterako, "txirlak", kajea...


Zelan animau zinien parte hartzean? Noz hasi zinien txapelketa honetarako bereziki prestatzen?
B. M.: Oin dala urtebetetik edo holan hasi ginan fuerteago joten; konjuntoko talde bat egin genduan, gehiago ensaietan genduan eta mailak gora egin eban. Orduan gu biok hasi ginan bikote moduan joten, lehenengo auzoan eta gero kanpoan, ezkontzetan... Baina konjuntoan be joten genduan eta dogu. Horregaitik, kanpoan joten hasi ginan eta Zeanuriko jenteak be ikusten eban mailak gora egin dauala eta herrikoak, udaletxekoak, irakasleak, gurasoak animau ginduzan parte hartuten txapelketan. Jentea preparetan ibili da baina inor ez da heldu inoz txapelketan parte hartutera.
I. I.: Gure maila nahikoa altxau dogu baina batez be jenteak animau gaitualako parte hartuko dogu txapelketan.


Non ensaietan dozue?
B. M.: Nire etxeko terrazan ensaietan dogu. Barruan oihartzuna dago eta ez da hain ondo entzuten.
I. I.: Auzokoak pozik egoten dira kanpoan ensaietan dogulako.


37. edizinoa dan arren, eta beti Zeanurin egin dan arren, zuok zarie herriko lehenengoak bertan parte hartzean. Presinoa handitu egiten dau hori jakiteak?
B. M.: Nik pentsetan dot trankil gagozala. Badakigu maila handiko jentea dagoala eta ez dogu pentsetan irabaziko dogunik. Gura doguna da herritarrak ez dezepzionau; hau da, herriaren aurrean ondo geratu, jentea pozik geratutea.
I. I.: Oindio presinorik ez dogu igarten baia hurbilduten danean...


Zelango trikitixea daukazue? Eta panderoa? Ze marka gustetan jatzue?
I. I.: Zero Sette markako trikitixea daukat. Alokairuan daukat, ze hasi nintzanean ez nenkian zenbat denpora egongo nintzan trikitixea joten eta bakotxak 2.000 euro balio dauala jakinda alokatu egin neban. Oin, 9 urte ibili eta gero, enkargau egin dot trikitixa bat Zero Sette markakoa. Marka hau da gehien erabilten dana, merkeagoa da eta kalidade ona dauka.
B. M.: Nire panderoaren egilea Agirre da. Gustetan jatan zaratea eta narrua dauka. Ikutukeran be suabea da eta soinu polita dauka nire ustez.


Zer joko dozue? Kanten letrea zuona da?
I. I.: Jotea, porrusaldea, fandagoa eta arin-arina joko doguz. Sartuteko biribilketea joko dogu baina ez dau kontetan puntuetako. Jotea eta porrusaldea kantetan doguz, koplak daukaguz.
B. M.: Letrak nire ahizteak sortu dauz, Ainhoak. Guk esan geuntsan gitxi gorabehera zer gura genduan eta berak idatzi ditu.


Urteokaz indarra galdu dau txapelketeak.
B. M.: Nik pentsetan dot ikustea aspergarria izan daitekela ez bajatzu benetan gustetan edo ez badozu aituten benetan.


Jenteak herrietako jaietan eta auzoetako jaietan joteko deitzean zaitue?
B. M.: Zeanurin hori konjuntoa daukagu ezta, orduan segun ze lekutara gehienetan konjuntoagaz joaten gara. Bestela nik ezin badot ba beste bat doa. Diman eta Lemoan be deitu deuskue joteko. Kanpoan jo izan dogunean beti kobrau izan dogu. Gure herrian oin arte ez, baina Udalagaz hitzarmen bat egiteko asmotan gabiz, baina oindino ez dogu egin.
I. I.: Ezkontzetara, beste herri eta auzoetan joteko be sarritan deitzean deuskue.


Zeintzuk dira zuon erreferenteak musika munduan? Noraino heltzeako asmoa daukazue?
I. I.: Gatxa da esatea. Adibidez, Kepa Junkerak egiten dauz kanta batzuk oso onak, baina ez diranak hain famosoak be, Julen Alonsok adibidez, sano ondo joten dau. Erreferente bat holan ez daukat. Igual hartuten dot kanta bat eta esaten dot "jo ze ondo joten dauan honek" eta igual idolo moduan hartzean dot.
B. M.: Nik pentsetan dot panderoari garrantzi gitxiago emoten jakola eta nik ez daukat erreferenterik baina ideak hartzeako eta, txapelketetako bideoak ikusten dodaz.

2017/7/1

ISMAEL PEREIRA "Nire helburua El Conquisen ikurriñea altxatzea zan, anaiagaitik"

Ismael Pereira Zornotzan jaio zan. Antzerki ikasketak amaitu eta gero Bizkaiko Antzerki Ikastegian hasi zan irakasle lanetan. Zunba irakaslea be bada, eta Arratiako jai eta ospakizunetako disko-festetan, arratiarrai gorputza mobidu arazo eta arpegietan barre bat ipinten deutse. Lagun baten aholkuari jarraituz apuntau zan El Conquistador del fin del mundo programan eta 38 egun egin ebazan bertan.
Eskean Kristöko txapela soinean, barretxo bat beti arpegian, igorreztarrak Karibeaz gainera, publikoa be konkistau dau. Telesaioak aldaketak ekarri ditu bere bizitzan. Arlo profesionalean, lan gehiago eta famea ekarri deutsaz. Arlo personalari jagokonean, orain urte batzuk zendutako anaiagaitik El Conquiseko ikurriñea altxau gura eban Ismaelek. Hori lortu ez arren, anaiari hainbeste gustetan jakon programan parte hartzeak on egin deutsala familia osoari uste dau.

 

Arratian aspalditik zinan ezaguna (Zugan ni, Zu bai Zu, zunba...) baina El Conquis-egaz mugak gainditu dozuz eta orain Euskal Herri osoan zara ezaguna. Publikoaren faboritoa be izan zara. Pozik ez? Saio honek aldaketak ekarri ditu zure bizitzan?
Bai aldaketa handiak ekarri ditu. Apuntau nintzan eta barruan nagoala esan eustenean ikusi neban zer dan. Etxean amak eta anaiak asko ikusten eben programea. Nik inoz ez neban ikusten enbidia handia emoten deustelako holango konkursoak. Banekian zetaz doan programea baina gainetik. Anaia hil zanetik El Conquis ez zan ikusten etxean, eta bat-batean lagun batek deitu eustan esanez Bilbon castinga egoala eta apuntau egin nintzan. Nire helburua zan ikurriñea neuk altxetea anaiaren omenez, baina ez neban lortu.
Jenteak esaten eustan "nora zoaz Ismael, indar nahikoa eukiko dozu probak egiteko?" Orain behin urtenda konturatu naz %90 burua dala, eta beste %10 fisikoa. Psikologikoki egurra emoten dabe etenbarik programan. Han bakarrik zagoz, nominetan zaituenean, autoestimua zelan daukazun oso garrantzitsua da; jenteak zelan egiten deutsun berba kamara aurrean edo atzean, eta abar. Horregaitik jente askok ixten dau programea. Erresistentzia eukitea be oso garrantzitsua da, ezin dozulako dana emon lehenengo minutuan eta hortxe geratu. Konstantea izan behar zara. Probak ordubete edo ordu bi inguru irauten dabe. Nik neuk ez neban objektu personalik eroan nire ustez kalte egiten dabelako. Bueno bai, Eskean Kristöko txapela eroan neban.


Saioaren ze balantze egiten dozu? Ze izan zan onena eta ze txarrena?
Ikuspuntu personaletik, esperientzia moduan, oso ona izan da. Askoz gehiago baloretan dira gauzak bueltan. Han nengoala neure buruari zera esaten neutsan: "ez daukagu edateko urik, lurrean egiten dogu lo... baina hau amaitutakoan etxera joan eta horreek gauza guztiak izango doguz. Baina badago jentea beti holan bizi dana". Programan zoriontsuak ginan hamaka bategaz. Hona etorri eta konturatzen zara dana konsumoa dala eta horrek hasarratzen nau.
Txarrena, parte hartzaileak ez dituela asko zaintzen programan. Egurra emoten deuskue modu fisikoan zein psikologikoan, horrek emoten daualako jokoa. Tratu txar legala dago. Ez daukie neurririk. Ipini arazo zeinkiez 8 metroko altura baten arnes barik, ez jakie ardura zer pasetan jatzun... Gaubetan bakarrik egoten gara, ez dago segurtasunik.


Jentea telesaio horretan parte hartzera animauko zeunke ala lar gogorra da? Ze jente?
Nik norbere buruaren publizidadea egin gura dauan jentea animauko neuke Conquisen parte hartzean. Hau da, musika taldeak, aktoreak, eta abar. Azken baten, eragin handia dauka saioak. Familia eta hurrekoai ez apuntetako esaten deutset matxake handia dalako.


Dana dala, balantze ona egiten dozu.
Anaia hil zanean Igorretik barre bategaz joaten nintzan eta horregaitik oso aurreretxi txarrak egon dira. Nik barrutik eroaten dodaz gauzak, ez jata gustetan jenteak esatea "zelango penea Ismaeleri anaia hil jako". Gainera, zalaparta handia egon zan momentu batetik aurrera ez nintzalako eleizara joaten nire anaiagaitik. Azkenean hori niretzat Cabarceno modukoa da. Bertara zoaz herriko kontakatiluak zu bertan ikusteko. Nire anaiagaitik ikurriñea altxau gura neban, berari asko gustau izan jakolako Conquis ikustea. Berak hainbeste bider esan eustan: "Ismael egunen baten bertan ikusiko zaitut". Orokorrean, familiari oso ondo etorri jako nik bertan parte hartzea, nire alde guztiak ikusi ditualako. Batez be, alde sentibera. Neska-lagunari bakarrik erakusten deutsadan aldea.


Eskean Kristöko txapela gastau egin dozu, denpora guztian eroan dozu aldean. Imaginetan dogu beste txapel bat oparitu deutsuela eta sarrerak doban eukiko dozuzala bizitza guztirako euren kontzertuetan, ezta?
Eskean Kristöko txapela eroatea nire gauzea izan zan, eurak ez eben ezer jakin. Eskean Kristö Arratian daukagun talde bat da eta batzuetan uste dogu Arratiakoa dana Arratian geratu behar dala. Eta sano gauza onak daukaguz ez doguzanak baloretan. Nire ustez, posibilidade handiko taldea da eta horregaitik ebatzi neban txapela eroatea, jente gehiagori ezetuten emoteko. Euren abestiak kantetan egon nintzan baina ez eben emitidu. Nire ustez, danok lagundu behar deutsagu alkarreri. Eurak be niri lagundu deuste ze euren bideoklip bateko aktorea izan naz. Alkarreri lagundutea oso inportantea dala irudituten jata.


Zek emoten deutsu bildur handiago, hango urakanak ala ointxe jatortzunak?
Momentuan, hango urakanak emon eustan bildur handiagoa, baina egia da orain urakan handi bat jatortala. Zinera joakeran edo jatetxe batera... jenteak ez dauka filtrorik. Egun baten, Bilbora joan nintzan kotxez eta auto-ilarak egoazan. Bat-batean batek leihoa jeisteko eskatu eustan eta ea ondoan ezarri eitekean galdetu eustan, nigaz berba egiteko. El Conquisek eragin handia dauka eta orain arte ez nekian hainbestekoa izango zanik. Gainera, publikoaren faboritoa izanda, neurtu egin behar dozu eta barretxo bat bota beti.


Zer moduz joan dira jaiak? Pregoia zeuk egin zenduan.
Igorreko jaiai jagokienean, lehenengo asteburuan nahiko motel ikusi nebazan, ez zan egon jente askorik, nahiz eta kontzertu itzelak egon. Tremenda Jauria, esaterako. Bigarren asteburua, barriz, oso potentea izan zan eta azkenean edaria amaitu zan txosnetan. Aurten oso ondo egon dan beste gauza bat izan da kultura aldetik antzerki asko egon dala. Nire ikuspuntutik, aurten esfortzu eta lan handia egin dau Jai Batzordeak jaiak hobetuteko.
Pregoiari jagokonez, nire ustez, txarto ulertutako pregoia izan zan. Jaiak hasi aurretik arazo politiko bat egon zan, euskereagaz; hau da, jaietako programa osoa euskeraz ipinteagaz. Orduan nire lehenengoko esaldia hauxe izan zan: "Arrastion Igorre eta Arratia edo zelan esan beharko neuke ondo ulertzeko? Buenas tardes Yurre y Valle de Arratia". Honegaz esan gura dot batzuetan ez dala beharrezkoa gauzak erderaz ipintea. Nok ez dau ulertzen jaietako programa bat euskeraz?
Beste alde batetik, esaten dabe dana euskeraz dala. Nahiz eta logikoa danez, gehiena euskeraz izan, gauza batzuk erderaz egon dira: an- tzerkiak, kontzertuak... Jenteak uste dau Jai Batzordea zeozer politikoa dala eta ez da holan: independientea da, edonor joan daiteke bertara eta bere eretxia emon. Nik horreek kejak entzunda esaten dot zergaitik ez da jentea Jai Batzordera etorten eretxia emoten? Gainera, Jai Batzordean gero eta gitxiago gara.
Pregoian aitatutako beste gauza bat izan zan sexua euki behar dala, ligau behar dala, beti jakinda zelan, ez edozein modutan. Hau da, "ligoteo sanoa" aldarrikatu neban.


Ikasturtea amaituta, zunba eta antzerki irakasle lanetan oporrak hartuko dozuz ezta? Ikasturtean Karibean egonda, orain udan etxean egoteko gogoa daukazu? Zeintzuk dira zure planak?
Hilabete bateko oporraldia daukat baina oporrak azkenean ez dira oporrak, orain Conquisegaz ateratako disko-festa guztiak aprobetxau behar dodazalako. Pilo bat urten jataz. Zunba eta irakasle izatetik jai hartuko dot baina disko-festakaz segiduko dot. Beraz, oporrik ez daukat. Dana dala, publikoaren faboritoa izateagaitik lortutako diruagaz Karibera bueltauko naz. Bederatzi egun joateko asmoa daukat, Gabon Zaharretan telefono barik, Iraiagaz (neska-laguna), eta Maddi eta Izeta Conquisekoakaz batera.


Eta hurrengo proiektuak? ETBn beste programa baten zabiz parte hartzean ezta?
Bai beste programa baten nabil parte hartzean. Hemendik aurrera hainbat telebista programatan ikusiko nauzue. Eta ez bakarrik telebistan, irratian be egongo naz. Asko gustau jakie nire perfila eta aprobetxau gura dabe. Reality biren barruan egongo naz eta beste baten ez naz hain barruan egongo.
Conquisen euskeraz berba egitean ebagiten euskuen. Han, dana hasi baino lehen, aireportuan esaterako, jentea ezetutean, hartu-emonak euskeraz izaten ziran; baina gero duelu baten, esaterako, gaztelaniaz egin behar genduan berba, eta arraroa zan. Arazoa da badagozala hainbat langile euskeraz ez dakienak eta orduan gaztelaniaz berba egitera behartzen ginduezan denpora guztian.

2017/7/1

OPORRAK Udako oporrak: familiagaz astebete Balear irletan

Almudena Jordanek bidaia agentzian egiten dau behar. Hamabi urte daroaz arratiarrai biajeak antolatuten eta ondo ezetuten ditu biajeai lotutako euren gustu, joera edo-eta fobiak. Garagarrilean, batez be familia edo bikotekideagaz egiteko, astebeteko biajeak antolatuteko eskatzen deutsie arratiarrak. Gazteak luzetxoagoak. Kuadrilla eta lagun taldeak beste urte sasoietan joaten dira. Aukeratutako lekua be, desbardina izaten da udako oporretan, zein urtean zehar.
Interneten boom-a pasauta, gero eta gazte gehiagok joten dabela beregana hegaldia kontratetako dino Jordanek. Gehien saltzean dituan biajeak Balear irletara eta Europako uriburu eta herrietara izaten dira. Asian, barriz, Thailandia eta India dira desiratuenak. Jihadismoari lotutako atentaduak hasi ziranetik, Afrikarako biajerik ez dauala apenas saltzean dino.


Zuregana joten dabenak, zein biaje tipo eskatzen dabe batez be?
Danerik dago, baina normalean "oporretakoa" deitzean doguna izaten da. Oporretakoa deitzean deutsagu hontzartzan hotel on bat eskeintzen dauanari. Hau da, hotelean animazinoa eta entreteniduteko zeozer, edo antolatutako zirkuitua eskeintzen dauanari.
Gehien eskatzen dana irlak dira. Atzenengo urte bi honeetan asko igon da helmuga turistiko hori. Kanariak eta, azkenaldi honetan, Balearrak be gora egin dabe.
Opor kulturalen helmuga barriz, Europa izaten da. Italia, batez be. Batzuek, zirkuitu bat egin gura izaten dabe, edo euren kontura ibili. Horreek eroaten dabe hegaldia, hotela, eta batzuek igoal, kotxea. Baina gero eta gehiago jenteak gidaliburu bat hartu eta bere kabuz joaten da. Batez be Europatik ibilteko.
Zenbat denporatako biajeak izaten dira?
Udan batez be gazteak eta familiak etorten dira biajeren bat egiteko. Gazteak igoal denpora gehiagorako doaz, 10 egun, 15 egun... Helduak astebeterako joaten dira.
Gero urrietan jubiladuak ibilten dira. Imsersoagaz edo kuadrillan. Eta zirkuitua hartzean dabe orokorrean. Udan lehen familiak bakarrik eukiten nebazan eta orain, gero eta gehiago gazteak hasi dira agentzietara joten.
Urtean zehar andra kuadrillak ibilten dira. Gizonak futbolaren arabera mobiduten dira gehiago. Athletic-ek jokatzen badau ba, ez dakit Dublinen, hara joaten dira gizonak. Lau bat kuadrilla andra daukadaz urtero-urtero etorten diranak biajeren bat egiteko, ia beti Europara. Igorreko kuadrilla bat, Areatzako bi eta Arteako beste bat.
Aste Santuan, Europara. Asko Praga, Viena eta Budapest-era joaten dira. Edo Parisera... beti Europatik. Aste Santua ez da izaten hondartzara joatekoa. Prezioa be kontuan hartzean da; irletara asko igon da prezioa. Hori dala-eta, jentea hasi da Europara joaten.
Gero be Aste Santua segun noz izaten dan, aldatu egiten da aukeratutako lekua. Martian jausten bada, esate baterako, jente gehiago joaten da Europa aldera, aprilaren erditik edo igoal gehiago Balearretara, Mallorcara batez be, ze fetxa horreetan denporeagaz ez dira arriskatzen hainbeste.
Europatik kanpo nora joten dabe arratiarrak?
Asko, Asiara. Jenteari asko gustetan jako Asia. Pasa dan urtean hasi ziran Peru aldera edo joaten, baina "izarra" Asia da. Thailandia eta India, batez be. Thailandiara jente gehiago joaten da. Orain dala zazpi urte edo, Viet Nam ipini zan modan. Eta Japonia. Baina ez dakit zer pasau dan, bat-batean eskatzeari itxi deutsie. Thailandia da izarra; orain dala 13 urte edo hasi zan eta urtero-urtero saltzean da. Horra jente gaztea joaten da batez be.
Eta Afrikara?
Ez hainbeste. Lanbide honetan hasi nintzanean, orain dala 12 urte bai, baina jihadismoari lotutako atentaduak hasi ziranetik... ezer be ez. Lehen jente asko joaten zan Egiptora, Tunez-era, Senegal-era... Prezioagaitik be bai, ze Tunezek beti euki dauz prezio onak, baina orain ezer be ez.
Atlantikoa zeharkatzen dabenak be egongo dira.
Bai. Igaz Perura joan zan hainbat jente. Aurten ez hainbeste. Hara joaten diranak hegaldia eta lehenengo gauberako hotela hartzean dabe bakarrik. Gero han, euren kabuz mobiduten dira.
Estadu Batuetara neguan joatea gustetan jakie arratiarrai. Aurten abuztuan badoaz batzuk. New York-era Gabonetan joaten dira. Edo ezteietako biajean. Ezteietako biajean, New York eta maiar erribera dira gehien aukeratzen dituenak.
Jenteak zer gurago dau garagarrila ala abuztua?
Nik beti saltzean dot gehiago garagarrilean. Beti. Gero abuztuan ez dago inor kaleetan, baina nik gehien-gehien saltzean dodana garagarrila da. Abuztuan jentea gehiago mobiduten da peninsulatik. Garagarrila da jenteak gurago dauana biajetako.
Hamabi urte honeetan gorabehera handiak egongo ziran lan honetan, ezta? Alde batetik, oporretan kanpora joatea ea obligazino soziala bihurtu da; bestetik, Internetek eta krisiak be eragina izango eben...
Bai. Viajes Ecuadorregaz hasi nintzanean, lehenengo urtea oso ona izan zan, eta hurrengo urtean hasi zan krisia. Internet-en eragina be igartzen da. Baina jenteak gero eta arazo gehiago izaten dauz interneten eta agentzietara bueltau da. Nik igaz aldatu neban enpresea eta interneteko enpresakaz egiten dot behar. Lehen 10 maiorista inguru neukazan eta hortik ezin nintzan urten; eta orain 100.000 daukadaz.
Krisiak luze jo dau, sei edo zazpi urtetan sano mobimentu gitxi egon da eta orain dala urte bi zarratutekotan egon nintzan. Baina orain gero eta jente gehiago daukat eta gazteak be etorten dira.
Aurten nobedaderik edo destino barririk badago?
Aurten, Gasteizko aireportutik Sardiniara hegaldi zuzena ipini dabe. Eta bete egin da segiduan. Orain eskatzen badozu, ez dago lekurik. Sardinia oso polita da, Menorcaren antzekoa eta jenteari asko gustetan jako.
Beste nobedade bat da Madriletik Los Cayos-erako (Cuba) zuzeneko hegaldia. Orain arte beti euki dogu La Habana eta Varadero, baina aurten Los Cayos-era ipini dabe. Karibe tipikoa da, harea zuria, itsasoa turkesa... Arratiatik be badoaz batzuk.

2017/6/15

BIZI PROIEKTUA Igorre lagunkoi bat egiteko, 60 urtetik gorakoen proposamenak aurkeztuko ditue Kultur Etxean

Igorre, hirugarren adinekoakaz herri lagunkoiak egiteko prozesuan, diagnostikoa eginda daukan 5.000 biztanle baino gitxiagoko Bizkaiko lehenengo herria izan daiteke. Izan be, Udalaren ekimenez, Bizi izeneko prozesu parte hartzailean, 60 urtetik gorako igorreztarrek, Maraka taldearen laguntzeagaz, edadekoen bizimodua hobea izan daiten, diagnostikoa egin eta hainbat proposamen batu ditue Udalari aurkeztutako dokumentu baten. Hirugarren adinekoen ikuspegitik egindako diagnostiko hori jentaurrean aurkeztuko da bagilaren 21ean, 18:00etan, Pleno Aretoan.

 

Zortzi saio izan dira eta bertan 42 personak hartu dabe parte: 60 eta 70 urte bitarteko 14 andra eta 11 gizonek; eta 70 urtetik gorako 11 andra eta 6 gizonek. Saioez gainera, Marakakoak 11 alkarrizketa egin deutseez hirugarren adinagaz loturea daukien eragileai edo, saioetara joan ezin baina parte hartu gura eben edadeko personai. Jagoleakaz be egin dabe saio bat eta 80 urtetik gorako personakaz beste bat. Saio honetara, 22 persona hurreratu ziran 90 eta 91 urte bitartekoak, 17 andra eta 5 gizon.

Zortzi gairen azterketea
Herri bat adinekoakaz lagunkoia izan daiten erispideak Munduko Osasun Erakundeak (MOE) ezarri ditu, eta zortzi arlo hartzean dauz kontuan: garraioa, etxebizitzea, partaidetzea eta ehun soziala, errespetua eta inklusinoa, herri partaidetzea eta enplegua, komunikazinoa eta informazinoa, osasun eta gizarte zerbitzuak eta kanpoko guneak eta eraikuntzak. Igorren 2016an hasi ziran horreetako lau arlo landuten: kanpoko guneak eta eraikuntzak, osasun eta gizarte zerbitzuak, errespetua eta inklusinoa eta garraioa. Eta 2017an, beste laurak aztertu ditue.

Kale eta espazio publikoaren azterketea
Igorreko kale eta espazio lagunkoiak eta ez lagunkoiak identifiketako, maiatzean kalera urten ziran Bizi proiektuko partaideak. "Hiru talde sortu ziran, distantzia eta zailtasun edo kapazidade desbardinen arabera, eta bakotxari emon jakon esplorazino kit bat. Baita, argibideak, zer egin behar eben, eta dinamikearen helburua" azaldu deutso begituri Eider Aldape Marakakoak. Dinamikearen helburua Igorreko gune lagunkoi eta ez lagunkoiak identifiketea, eta zergaitia aztertutea zan. Ordubete t'erdi ibili ziran partaideak Igorretik zehar lekuok identifiketan eta emoitzak, Udalean aurkeztuko dan dokumentu baten jaso ebezan.
Bizi batzordeak Udalari entregauko deutsan diagnostikoan zeintzuk beharrizanek daukien lehentasuna be azalduten da. "Asmoa da, Udalak diagnostiko hori aztertutea eta, oporren bueltan, deialdia egitea plan bat gauzatzen hasteko" azaldu deutso BEGITUri Itsaso Bengoetxea zinegotziak. Beti be kontuan eukita, zeintzuk egin daitekezan, -aurrekontua dagoalako eta Udalaren eskumenen barne dagozalako- eta zeintzuk ez.

2017/6/14

BIZI PLAZA PROIEKTUA Oinezkoentzako plaza seguru eta irisgarria gura dabe dimoztarrak

Kotxeak plaza izaerea galdu arazo eutsien Dimako plazeari. Izan be, batez be aparkalekua da gaur egun eta autoen zirkulazinoa be bertatik pasetan da. Plaza izakerea berreskuratu guran, herriko plaza berrantolatzeko prozesu parte hartzailea abiatu eban Udalak, Xoko Espazioren eskutik.


Bizi Plaza izenpean, urtailaren 29tik zezeilaren 23ra, edade desbardinetako herritarrakaz egin ebezan lan saioak Xoko Espazioko teknikariak, diagnostikoa lehenenengo, eta gero, diseinu barrirako proposamenak egiteko. Lan saioetako partaideak, herriko plazeak ibilbide seguru eta irisgarriak eukitea gura dabe, eta autoak bakarrik Taberna Barri eta udaletxearen artetik eleizarako tartean eta norabide bakarrean ibiltea. Diseinu honek, dana dala, zati bitan bananduko dau plazea eta Landaburu kaleko zirkulazinoa be berrantolatu beharko da.
Dimako plazea diseinetako prozesu parte hartzailea eta orain arte ateratako ondorioak azaldu ebezan jentaurrean prozesua dinamizetan dauan Saioa Zuazubiskar arkitektuak maiatzean. Parte hartzaile kopurua eta egindako proposamenetan lortutako adostasun maila azpimarratu ebazan. Baita Biko Komunikazinoaren eta Udal taldeak egindako komunikazino lana be. Izan be, hareri esker "herri guztiak" izan ebala prozesuaren barri esan eban. Prozesuan, 69 nagusik, 52 umek eta horreen 5 irakaslek hartu dabe parte.

Oinezkoentzako diseinua
Plazea oinezkotzearen aldekoak izan ziran proposamen guztiak; hau da, plaza izaerea berreskuratu eta herrian oinezkoen espazio erreferentea bilakatzea gura dabe dimoztarrak. Lan saioetan, beharrezkoak diran edo ez diran elementuen inguruan hausnartu eta etorkizuneko diseinua pentsetako hiru zonaldetan antolatu zan espazioa: alde batetik udaletxeak eta Aramotz taberneak osotuten daben isla; bestetik, Landaburuko harmailen azpikaldea, eta azkenik Taberna Barri eta Baltzolaren terrazetatik Frontoi Txikira arteko espazioa.
Autoen zirkulazinoaren gainean, adostasuna egon zan: autoak izango daben zirkulazino bakarra Taberna Barri eta udaletxearen artetik eleizarako tartean izango da. Noranzkoa ebatzi barik geratu zan. Dana dala, ebatzi honek eragin zuzena dauka Landaburu kaleko bizilagunen auto bidezko irisgarritasunean, Frontoi Txikiko aldapako zirkulazinoa debekatzeak Landaburu kaleko zirkulazinoa berrantolatzea dakar eta.
Etorkizuneko diseinuaren inguruan be, ia erabateko adostasuna egon zan parte hartze prozesuan. Dimoztarrak argi daukie zelango plazea gura daben, eta oinezkoen ibilbide seguru eta irisgarriak izango dira diseinu barriaren ardatza. Dana dala, antolaketeari jagokonez, autoen zirkulazinoak bi zonalde nagusitan bananduko dau plazea.
Bestalde, plaza atondu eta erabilera egokia emotea ahalbidetzen dauan diseinua lortzea lehenesten dabe dimoztarrak. Ez da plaza ikusgarri bat proposatuten; altzari egokiak daukana, elementu naturalez jantzia dagoana eta erabilera desbardinetarako moldagarria dana baino. Era berean iraganeko zezen plazeari keinu bat egin gura deutsie, eta lehengo izakerea berreskuratzeko gai izan.

Plazearen erabiltzaile eta erabilerak
Ume eta nagusiak plazako zona desbardinak eta modu desbardinetan erabilten dabe. Ume txikiak frontoi inguruan ibilten dira; 7 eta 12 urte bitarteko umeak, barriz, Landaburuko gunea daukie gustukoen, apur bat isolatuta dagoalako, bertan kotxerik ez dagoalako eta ikuspegi ona daukalako. Goiko aldean eta harmailetan ibilten dira normalean adin honetakoak. Baita udaletxeko arkupean wifi-a dago-eta.
Gazteak ez dira plazako ohiko erabiltzaileak, kotxea daukienak aparketako erabilten dabe batez be. Gurasoak barriz, seme-alaben aisialdian edo euren alkargune moduan erabilten dabe ingurua. Plazako tabernetan, udaletxean edo liburutegian egoten dira. Frontoi inguruan egotekotan, jarlekuetan, balkoian edo inguruko tabernetan egoten dira.
Nagusiak, plazan, tabernetan ibilten dira eta Landaburun, jarlekuetan zein paseoan bertan dagoalako "eguzkia, kerizpea eta lasaitasuna".

2017/6/1

JUREK ZIEMKIEWICZ ETA AITOR ARBULU Hamaika ikusteko (eta grabetako) jaioak

Jurek Ziemkiewicz-ek eta Aitor Arbuluk aprilaren 21ean Kanadako Mendi Harritsuetan grabautako bideoa birala egin da. Edurjausi umela, motela eta handia jasoten dau bideoak, bere bidetik doan edur erreka ikusgarria. Oporretan joan ziran Ziemkiewicz, Arbulu eta Ane Hernani mendi eskia egiten eta edurjausia gertatu zanean bertan egoteko suertea izan eben.
Ziemkiewicz zeanuriztarra Diman bizi da eta Arbulu Elorriokoa Artean. Biak Heziketa Fisikoko irakasleak dira.


Oporretan joan zinien Kanadako Mendi Harritsuetara. Kontau apur bat opor horreek.
Jurek Ziemkiewicz: 2013an Kanadan egon nintzan eta han ezetu neban Igor Bernas durangoztarra. Mendiko eskiko gida moduan beharrean, hamar urtez bizi izan da han. 2016ko udagoienean hemendik ibili zan eta esan euskun aurtengoa azken urtea izango dala Kanadan, barriro Euskal Herrira etorriko zala. Kanadara joan eta baliabideak aprobetxetako esan euskun: bere etxea, bera han egotea...
Aitor Arbulu: Hamar urtetan gauza asko pilatzen dira eta idea zan lagunari lagundutea gauzak ekarten eta han egoteko aprobetxau.
J.Z.: Udabarrian Aitor, Ane eta hirurok joan ginan mendiko eskia egiten eta Igorreri gauzak ekarten lagunduten. Igorrek 150 kilo inguru ekarri dauz eta gutako bakotxak hartu behar izan dogu maleta estra bat.


Han Igor Bernas gida zala, eskietan ibili zarie, orduan?
J.Z.: Bai. Igorrek helioeski eta mendiko gida lanetan egiten dau behar. Hara gora jentea helikopteroan joaten da, lodge batzuetan lo egin eta aste osoan zehar eskietan ibili. Lodgetan sukaldaria dago eta bezeroak mendiko gidagaz ibilten dira, mendian galduta, aste osoan eskietan.
A.A.: Domekatik domekara izaten da. Domeketan joaten da helikopteroa. Eta guk aprobetxau genduan helikopteroaren biajea, hara joateko.
J.Z.: Egon ginan Mendi Harritsuetan eskia egiten beragaz eta astebete pasau genduan holako lodge baten. Bueltan geure kabuz bajatu ginan, oinez.


Eta orduan ikusi zenduen edur-jausia, ezta? Zelan izan zan?
A.A.: Bai, barikuan izan zan, aprilaren 21ean. Nik hurrengo egunean, zapatuan, hartu behar neban abioia, eta horretarako Vancouverrera joan behar nintzan, gaueko hamabietan autobusa hartuta.
J.Z.: Ebatzi genduan oinezko bidetik bajatutea, helikoptero barik. Horretarako egin behar genduzan 35 km. eskietan eta oinez, lagun batek itxitako todoterrenora heldu arte. Edur gitxi egoan eta eskiak, motxilak eta ibilten ordu asko izan ziran. Ibilgailuan gauzak kargau eta beste hirurogeta piku kilometro egin genduzan mendiko bideetatik.


Mendian eski egonaldia amaitu eta lodgetik bajatukeran ikusi zenduen edur-jausia.
J.Z.: Bai, aurreko astean mendiko eskia egiten ibili ginan. Hemen be bai ibilten gara, baina hango baldintzak eta hango terrenoa, eskala handian da. Eta Igor han bertan egotea segurtasun handia zan. Edurra dagoanean beti dago edur-jausi arriskua. Han handiagoak dira, terrenoa handiagoa dalako, baina ipinten genduzan neurriak ezer ez gertatzeko.
Azken egunean beherantza gatozala, edur-jauste famoso hori gertatu zan, baina ez zan izan ezustekoa. Avalanch path deitzean diran bide batzuk kurutzatu behar genduzan. Jakinaren gainean gengozan eta adi joan ginan. Justu azkena kurutzatu genduanean, ordubiak edo ziran. Egurrezko kartel bat egoan eta zera ipinten eban: Expect the unexpected (espero egizu ezustekoa). Hareri argazkia atera eta 1.500 m. gorago edur plaka bat apurtu zala entzun genduan.
Hasikeran bildurtu egin ginan eta galapan hasi, baina segiduan konturatu ginan bere bidetik etorrela. Entzun gendunetik agertu arte, minutu bi pasau ziran. Edur errekea 10 minutu egon zan gure aurretik pasetan parau barik. Horretan lan egiten dauan lagun batek, irudiak ikusita eta neurketak eginda, esan euskun 1etik 5erako eskalan, 4,5ekoa dala edur-jausi hori. Eta beheko partean edurra egon izan balitz, 5ekoa izango zala. Izugarria!
A.A.: Egia da ez dozula espero holango ezer ikustea, baina konsziente ginan eta hartuten genduzan neurriak. Holango lekuetatik azkar pasetan saiatzen ginan, adi egoten zaratai, ez pasetan danok batera, zerbaist gertatu ezkero aukerea izateko lagunari lagunduteko... baina benetan gertatu arte, ez dozu espero. Ikusgarria benetan!


Aitor, azkenean hartu zenduan abioi ha?
A.A.: Bai. Jurek eta Ane geratu ziran beste astebete-edo Kanadan, eta ni bueltau nintzan. Edurra gustetan jakon batentzat paraisoa da ha. Pribilejauak izan gara.


Bideoa birala egin da.
J.Z.: Lagun kuadrileari bialdu neutsan bideoa whatsappetik. Hurrengo egunean, Jon Artano EITBko kazetaria kontaktuan ipini zan nigaz, esanez EITBra bialdu behar ebala. Eta albistegietan agertu zan. Aitor abioian egoan, gu kontaktua galduta...
A.A.: Amak telebistan ikusi eban nik bialdu baino lehenago eta ni han nengoala jakinda.
J.Z.: Gau horretan ETBn agertu zan. ETBtik segiduan Euskadi Irratitik deitu eusten. Gu Kanadako Mendebaldeko kostan gengozan. Gero, holango bideo biralak zabaltzen dabezan konpainia batetik deitu eusten Los Angeles-etik.
Los Angeles-ekoakaz ez dogu traturik egin, baina New York-eko beste kopainia bategaz bai; Storyful-egaz. Yahoo, National Geographic, ABC News... eta holango konpainia handiakaz egiten dabe behar. Bideoa saltzean deutsee eta portzentaje bat eurentzako da eta beste bat guretzako.
Datorren urtean Kanadan ikusten bagaituzu, horrek esan gura dau bideoa ondo saldu dala. Ezpabere, Gorbeian egongo gara eskietan.


Edur-jauste horreek ohikoak dira. Ez egoan holango bideorik?
J.Z.: Mundu honetako jentea ipini da geugaz harremanetan, esanez bideoa dokumentu zientifiko moduan oso inportantea dala, gitxitan grabau dirala tamaina horretako eduroldeak, naturalak eta momentuan bertan egonda. Eta justu personen bizipenak entzuten dira. Holango oso gitxi ei dagoz.
Edur umeleko erreka bat da. Urtesasoi honetan urtero gertatzen dira holangoak. Edur piloa dago mendian, tenperaturak epeldu egiten dira, edurrak pisua hartzean dau... Edur-jauste mota hau umela eta motela da. Laba erreka baten antzekoa.
A.A.: Bideoan emoten dau arriskua handiagoa dala. Ez zan istripurik gertatu eta guk suertea euki genduan ha bertatik bertara ikusi gendualako.


Orain ze plan daukazue?
A.A.: Orain Gorbeia Suzien-en antolakuntzan murgilduta gagoz eta aurrera begira badaukaguz gauzak, baina ezin dira kontau, ez dagozalako guztiz lotuta.

2017/6/1

KONPOSTAJE PROIEKTUA Baserritarrak ekoizle handien hondakin organikoak atez ate jasoteko proiektu pilotoa abiatu dabe Arratian

 

IK4 Azterlanek eta Igorreko Artadi mintegiko Geert Roels-ek supermerkadu, eskola eta abarreko hondakinak jaso eta konpostatzeko proiektu pilotoa ipini dabe martxan. Proiektuak Eusko Jaurlaritzak kudeatuten dauzan Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren diru laguntzea dauka. IK4 Azterlanek proiektuaren bideragarritasuna aztertzen dau, Arratiako Udalen Mankomunidadea materialak ipini eta begirale dago ea etorkizunean proiektua zabaldu daiteken jakiteko. Errota Arratiako Garapenerako alkarteak be laguntza emon deutso Igorreko baserritarrari, organikoak bereizi eta proiektu honetan parte hartzeako prest dagozan enpresak topatzeko.

 

Austriar ereduari jarraituz, hondakin organiko asko sortzean diran lekuetan, hodakinok batu eta konpostau egiten dabez baserritarrak euren ortuetan ongarri moduan erabilteko. Bizkaian, Berrizen eta Larrabetzun izan ziran hau praktikan ipinten lehenengoak, eta orain Igorrekoa eta Iurretako beste nekazari bat hasi dira inguruko organikoak batu eta konpostatzen. Urtebetez holan egin ostean, esperientzia balorau eta Bizkaiko leku eta baserritar gehiagotara zabaldu daiteken ikusiko da. Bideragarria bada, udalai eskatuko deutsee Arratiako baserritarren hondakin organikoen kudeaketaren proiektuan parte hartzeako, proiektuari jarraipena emon ahal izateko.
Baserritarrak, hondakinak kudeatzeagaitik diru bat jasoten dabe.

Bosgarren edukiontzia eta atez ateko sistemearen erdibidekoa
Zaborra kudeatzerakoan, hondakin organikoai jagokienean, Bizkaiak, batez be, bosgarren kontenedorearen aldeko apustua egin dau. IK4 Azterlaneko Ander Areitiok azaldutakoaren arabera, atez atekoan gehiago birziklatzen da baina denpora asko behar izaten da kantidade txikia batzeako eta ekonomikoki ez da errentagarria. Hori dala eta, proiektu piloto honek erdibideko zerbaist palanteau gura dau: orokorrean bosgarren kontenedoreagaz funtzionau, baina organiko sortzaile handiai atez ateko zerbitzua eskeini.
Europak eskatzen dauan birziklatze-tasara ailegetako urrun dagoala Bizkaia esan eban Unai Rementeriak Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun Nagusiak maiatzaren 15ean, 2030rako %65ra ailegau behar dala eta %44 birziklatzen dala Bizkaian.
Proiektu honek organikoak gehiago birziklatzeko balio ahal badau be, hori ez dala proiektuaren helburua dino Aitor Uriguen AUMko Ingurumen Teknikariak "Martxan dagoan proiektuaren garrantzia ez dago kudeatuko dan kantidadean, bideragarritasunean baino. Ingurumen, ekonomia eta normatibeari jagokon bideragarritasunean, hain zuzen".
Organikoak jasoteko bosgarren kontenedoreaz gainera, Arratian lur sailtxo bat daukien etxe askotan, etxeko organikoak konpostau egiten dabez. Baita eskolak eta Institutuak be. Arratian, edukiontzi marroia, etxeko konpostajea eta eskoletan eta Institutuan egiten danagaz, materia organikoaren %12 inguru kudeatzen da AUMen arabera. "Zabor guztitik, hondar organikoak %40-42 inguru suposatzen dau. %40-42 honen %12a ondo kudeatzen da. Beraz, organikoaren %12 ondo kudeatzen bada, organikoaren %88a errefusara doala esan gura dau" dino AUMko teknikariak.
Errefusa hori txikitzeko baliagarria izan daitekela proiektu hau be uste dabe proiektua abiatu dabenak. Eta sortzaile handiak, -supermerkaduak, jatetxeak, enpresetako jantokiak, eskoletako jantokiak...- zerbitzu berezia behar dabela organikoak kudeatzeko uste dabe. IK4 Azterlaneko Ander Areitiok aztertuko dau ea ekonomikoki bideragarria dan. "Gure lana izango da diru kontuak kalkuletea, ikustea zenbat kostau ahal dan eta gero hori zabaltzea. Urte amaieran egongo da komunikazino kanpaina bat, printzipioz, udaletxe eta mankomunidadeari zuzenduta". Proiektu pilotoa urte amaierara arte izango da. "Emoitzak jakin baino lehen, ezin dogu asmatu zenbat ekoizle handi egongo diran prest parte hartzeako, zenbat nekazari, zein izango dan kostua tona bakotxako, bete behar diran normatibak... Hau dana jakitea da proiektuaren helburua" azaldu dau Uriguenek.
Organikoen birziklatze maila sano txikia da Bizkaia osoan. Izan be, sortu barri dan Bizkaiko Zero Zabor plataformeak Berriari emondako datuen arabera, igaz 6.613 tona hondakin organiko batu ziran Bizkaian konposta egiteko, Gipuzkoan, barriz, 42.604 tona, nahiz eta Bizkaiak baino 425.000 biztanle gitxiago euki.

Artadirako ongarria
Geert Roels-ek hektarea erdiko esplotazinoa dauka Igorren, Artadi mintegian. Bertan, zugatz gazteak eta zugaztxoak hazten ditu. Haziak ahalik eta hurren jasoten dituala dino, mintegian bertan tratau eta gero ereiteko. Kimikarik ez dauanez erabilten, konpost asko behar dau, astean tona erdi bat inguru.
Maiatzaren 3an, Roels Arratiako hiru lekutan hasi zan organikoak batzean: Areatzako Balnearioa Hotelean, Arratianon eta Batz-en. Momentuz 300 bat litro jasoten ditu, baina Errotaren laguntzeagaz beste puntu batzuetan jasoteko akordioak egiten dabil eta Ormazabal-en be hasi da jasoten.
Enpresak, ostatuak edo organiko sortzaile handiak, baldintza batzuk bete behar ditue parte hartu ahal izateko. Alde batetik, hondakin organiko bolumen handia sortu behar dabe, hau da, sukaldea edo jantoki handi bat eukitea ezinbestekoa da. Beste alde batetik, hondakin ontzia non euki be izan behar dabe. Osasun araudia dala eta, sukaldean ezin da euki. Kanpoan landatxo bat eukitea da aproposena. Azkenik, hondakinak ondo batu behar dira, beste ezerregaz nahastu barik.
Roels-ek, astean hirutan, batzean ditu organikoak aitatutako lekuetan. Hondakinak jasoteko erabilitako ontziak eroan, eta garbiak ixten ditu jatetxe eta enpresetan.
Gero etxera eroan eta konpostagailuan sartzean ditu hondakinok. Konpostagailu handia dauka, 2,20 m x 2,20 m.koa. "Handia aukeratu dot bertan sartu ahal izateko. Lan egiteko modu hau Larrabetzun ikusi dot. Holan gitxiagotan mobidu behar da konposta eta hobeto haizetuten da". Konposta egiteko organikoagaz nahastuteko behar dan parte lehorra eta ontziak Mankomunidadeak ipini ditu.

2017/5/15

GURE ESKU DAGO Ilusinoa eta %55,16ko partaidetzea Zeanuriko Gure Esku Dagoren galdeketan

Diman jasotako lekukoa Areatzari pasau eutsan Zeanurik maiatzaren 7an, independentziaren herri galdeketea egin ostean. Lehen olatu handian egon zan Zeanuri. Parte hartzea %55,16koa izan zan.

1.057 lagunek emon eikien botoa eta 583 boto jaso ziran, 577 baliodun eta 6 baliobako. "Euskal Herri independiente bateko herritarra izan gure dozu" itaunari, baietz erantzun eutsien 532 herritarrek, ezetz 15ek eta 30ek boto zuria emon eben.
Goiz hasi zan eguna talde sustatzaile eta boluntarioentzat, 07:30ean, hain zuzen. Aretoa apaintzeko eta atzeneko ikutuak emoteko geratu ziran. Jai itxurea aurreko egunetatik hartuta eukan herriak. Mahaiak, aulkiak, hautestontzia, botoak, informatikoak ordenagailuagaz... dana prest egon zan jentea botoa emoten hasi orduko.
Egunean zehar, alkate eta zinegotziak, merkatariak, unibersitarioak, jubiladuak... jentea hurreratuten joan zan bere botoagaz eretxia emoten. "Inork ez eban huts egin gura eta horren adibide izan leiteke, azkolari bat bere tresnagaz bozkagunean agertu izana, edo lehenengo aldiz bozkatzen eben gazte batzuek la ola egin euskuela" dinoe antolatzaileak.
Ekitaldi nagusian, Areatzak lekukoa hartu eban. Hautestontziaz gainera ilusinoa be pasau eutseela lekukoagaz batera dinoe Zeanurikoak. Ekitaldiaren aurretik, Arratiako talde bat kolorez beteta eta jantzan, plazan sartu zan. Eskilaretan talde sustatzaileko guztiak egozan, askotan lan isila egindakoak; baita Dimako ordezkariak be, igaz herri galdeketea egin ebenak.
Bozketea jai giro ederrean gauzatu zan eta era guztietako ekimenak ez ziran faltau: umeentzako tailerrak, bertsolariak, bazkari herrikoia, herri kirolak, Gontzal Mendibilen bazkalosteko kantuak, pelota partidua, txokolatadea, txosnea... Guztia, boluntarioen lanari esker.

Lehenengo olatu handia
Maiatzaren 7an, Gure Esku Dago Erabakitze Eskubidearen aldeko herri ekimenak, egin ebazan herri galdeketetan 247.812 persona egon ziran deituta, eta 63.237k emon eben botoa; hau da, %25,52k. Porzentaje desbardinetan eta modu diferenteetan planteauta, herritarrak ea Euskal Herria estadu independientea izatea gura eben itaunari erantzun eutsien 52 herritan: Deba, Eibar, Elgoibar, Itziar, Mutriku, Soraluze, Abadiño, Durango, Elorrio, Zaldibar, Zornotza, Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, Ondarroa, Ziortza-Bolibar, Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Jatabe, Meñaka, Mungia, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz, Aizarnazabal, Azkoitia, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia, Lasarte-Oria, Legutio, Orozko, Urkabustaiz, Usurbil, Zubieta eta Zeanurin, hain zuzen be.

2017/5/2

AGUSTIN ELEXPE Agustin Elexpek erretiroa hartu dau 39 urtean Igorren agoazil izan eta gero

Txakolindegiaren ondoan egoan eta bota zan etxean jaio zan Agustin Elexpe. Zulaibar amaitu eta gero Aralucen hasi zan beharrean trokelerian, Zornotzan be torneru ibili zan. Gero, "petroleru" beharretan ibili zan Elexpe, perforazinoak egiten enpresa baten, Espainia guztian zuloak eginda dago petroleoa topetako. 1978an sartu zan agoazil Igorren, Jose Maria Otxoa alkate zala, aitak semea herrian egotea gura eban eta semeak jakin barik aitak emon eban bere izena udaletxean. Hasi zanean Isidro Bustinza eta bera ziran agoazil Igorren, eta udaletxean bertan bizi izan ziran. 2017ko aprilaren 21erarte egon da agoazil lanetan.
Ointxe dala dozena bat urte ingurutik hona be bi izan dira Igorren beharrean ibili diran agoazilak.


Urte honeetan guztietan beharra bardin antzekoa izan da ala agoazilaren eginkizunak aldatu egin dira? Zeintzuk?
Hemen urtetan ebana egin behar izan da. Aldaketak noski egon dirala sartu nintzanetik hona. Egin beharreko betekizunak handituz joan dira. Ni beti izan naz persona bat, gauza bat egiteko esan eta segiduan egin dodana, ze ostean esaten dozu, bihar egingo dot... eta onena momentuan egitea da. Eginkizunak aldatu dira bai, baina horreek be hainbat arinen eginda hobeto.


Beharra aldatu dala dinozu, eta gizartea? Zelangoak ziran orduko igorreztarrak? Eta oraingoak, zelan definiduko zeunkez?
Herria asko aldatu da, mobimentua asko be handiagoa da orain. Gaurko egunean Industrialdea, Kultur Etxea, kiroldegia... danetarik dago Igorren, ez dauka zerikusirik lehenagoko Igorregaz, zerbitzuen eskeintzea asko be handiagoa da. Zenbat eta gehiago euki, orduan eta gehiago exijiduten da. Exijente bihurtu gara.


Anekdota piloa eukiko dozuz. Kontau bat edo beste.
El Lutek baino anekdota gehiago daukadaz. Milaka. Asko kontau ezin diranak. Olabarrin terreno batzukaz, ikurriñeagaz, kotxea (Udaleko Panda) ostu eustenekoa...


Korrikan lekukoa eroan zenduan Igorreko Udalaren izenean.
Hasi nintzan ondo eta amaitu txarto (barreka). Orain dala urte batzuk Jose Ramon Bustinzagaz joan nintzan Lemoaraino, biok orduan be gazte. Aurten lekukoa eroanda emozionau egin naz, euskalduna bazara barruraino heltzean jatzu hori.
Orain dala bost bat urte be pregoia bota neban, eta hori be itzela izan zan, sano urduri egon nintzan, norberaren herria eszenaleku gainetik aurrez aurre ikuste hori... asko heldu jatan. Sentimentu oso politak dira. Horreek biak inoz ez jataz aiztuko.
Ziklo-krosa be inportantea izan da herrian. Eskatu deustena egin dot beti.


Eta jubilau ostean zer? Zeintzuk dira zure planak?
Lehenengo gauzea burua asentetea da, sonanbulo baten moduan nago, ia egoera barrira egiten nazan! Gogoa daukagu biajeren bat edo zeozer egiteko. Ni bizi nazan lekuak be lagunduten deusta; San Kristobalen, etxean, beti dago zeozer egiteko eta.


Ezetu dozuzan alkateen gauza on bat?
Jose Maria Otxoa egon zan alkatetzan ni heldu nintzanean baina ez neban asko ezetu, ezin dot ezer esan.
Jose Ramon Bustinzari meritu handia emoten deutsat, udaletxera heldu zanean ez egoan txakur handi bat be, baina handik hortik hemendik... ez zan udaletxean asko egoten, beti ibilten zan leku batetik bestera parau barik.
Jose Miguel Iza behargin handia zan. Atea joten "numero uno", mundiala. Zita barik joaten zan ha lekuetara, atea jo eta aurrera.
Joseba Ipiñazar "Ipi" persona ona. Alkate ona eta persona ona.
Galder Olibares, neuretzako Galder "pasada" bat zan. Herritarra edozein lekutan: udaletxe barruan zein kanpoan. Persona oso zabala eta argia. Eta gauzak arpegira esaten ebazan.
Beinat Anzolak ez dauka zerikusirik Galderregaz, teknikoagoa da, baina hau be ona.
Alkate txarrik ez da egon. Bategaz edo besteagaz behar egitea diferentea zan baina danakaz ondo moldatu naz, ez daukat inoren kejarik.

2017/5/1

HIZKUNTZA PROIEKTUA Dimako eragileak Hizkuntza Proiektua partekatu dabe

Ikasle Euskaldun Eleaniztuak Proiektuak herriko Keixako Hegoak, Dantza taldea, Pelota Eskola, Dimnasioa, Abizarie, Dimesten, Igitie, Haur Eskola, Eskalada taldea, Gaztelekua, Jubiladuak, Jai Batzordea, Liburutegia, Kantu bat gara taldea, Guraso Elkartea eta Udalaren ekarpenak jaso dauz, martiaren 9, 16 eta 23an egindako lan saioetan. Bertan egindako hausnarketen kontakizuna emon dau jakitera Dima-Ugarana Herri Ikastetxeak.

 

Jentarte globalizauan bizi eta aldi berean euskerea indartuteko erronkeari erantzuteko sortu zan proiektua. "Euskal Hezkuntzako partaideok, eta jentartea orohar, erronka handi baten aurrean aurkitzen gara. Mundu globalizau eta komunikazino-teknologien garai honetan, euskal umeak eta gazteak abiada bizian aldatuten dabizen biziteko era eta beharrai erantzuteko zurrunbiloan bete-betean murgilduta gagoz. Ondorioz, argi esan daikegu norbanako modura zein jentartean garatzeko bitartekoak eta prestakuntza bera be, bere zentzu osoan, zinez konplejua bilakatu jakula. Beraz, konplejutasun horreri zelan erantzun dogu gakoa, erronkea" dinoe Dima-Ugarana Ikastetxekoak.
Egoera horrek zuzen-zuzenean eragiten dau hizkuntzen eremuan, eta norbanako eleaniztun eta jentarte kulturanitz horretan, "euskaldunoi bertoko hizkuntza eta kultura dogun heinean, geure ekarpena egitea jagoku jentarte hori aberasteko eta aldi berean bizi-irauteko, euskaldunok euskaldun modura biziraungo badogu behintzat".
Euskerea ardatz, hizkuntzetan konpetentzia komunikatiboa lortu eta garatzeko, hizkuntzaren ezagutza eta erabilerea funtsezkoa da, umeen garapenean zein geure kulturatik mundura salto egin eta eleaniztasunean, kultur aniztasunean, euskaldun eleaniztun hezi, hazi eta garatuteko.
Gure testuinguruan nagusitzen dan hizkuntza gaztelania dala jakinda, ikastetxean indartu behar dan hizkuntza euskerea izango da. Hizkuntza proiektu batek, proiektu eleaniztun batek, hizkuntza guztiak hartu behar ditu kontuan. Zentzu horretan, ezinbestekoa da plangintza integral bat jorratutea, "non hizkuntzen egoera eta estatusak, hizkuntzen glotodidaktika, hizkuntzen soziolinguistika, psikolinguistika eta hizkuntzen soziopolitika kontuan hartu beharreko ardatzak izango diran. Beti be hizkuntzen arteko plangintza inklusibo baten norabidean eta euskerea egoera minorizaduan eta oindino arriskuan dagoan hizkuntza bat dala jabetuta".
Gaiagazko ardureak, ikastetxean konpromiso eta hausnarketa prozesu bat zabaldutera eroan eban; gure errealidade sozio-linguistikoaren inguruko datu bilketa eta diagnosi bat egitera. Hortik atera ziran ondorio, helburu eta lehentasun batzuk finkatuteko beharrak.

Norabidea, iparraren garrantzia
Helburuan adostasuna dago. Proiektukideak ikaslea gaitu gura dabe testuinguru desbardinetan hizkuntzagaz modu eraginkorrean komunikau daiten, egoera desbardinetara egokitu eta gaitasunez jardun dagian.
Bideak askotarikoak dira, baina Diman, alkarlanean, talde lanean, barrikuntza metodologiko eta didaktikoak bereganatuz, partaidetzan oinarritu dira ume bakotxaren garapena lortzeako. Horretarako, euskerearenganako hurbiltasun afektiboa behar dala dinoe, atxikimentua eta identifikazinoa; "eta umeak persona eta espazio jakinakaz egiten dauan hizkuntza identifikazinoa kontuan hartuz, komunidadea inplikau behar da". Lan hori guztia ahalik eta ondoen egin ahal izateko hainbat arlotan eragin beharra ikusi eben: taldeen antolaketan, motibazinoan, metodologian, irakasleen prestakuntza teknikoan, helduen hizkuntza erabileran eta aisialdian edo-eta umeen bizi eremuetan batez be. Horretarako hezkuntza komunidadearen esku-hartzea bilatu eta indartu ez ezik, lankidetzan jardutea ezinbestekoa iruditu jakien; hizkuntza jarkeretan eragiteko, edo hizkuntzen ikas-irakaskuntza aktiboari, komunikatiboari eusteko eta prestakuntza jasoteko edo euskerearen erabilerean aurrera egiteko helburuakaz.
Testuinguru honetan sortu zan bere egunean Kontseiluaren eskariz, Hezkuntza eragileak adostutako proposamena Sortzen-en eskutik: Ikasle Euskaldun Eleaniztunak Hizkuntza Proiektua, hain zuzen be.
Euskeratik eta euskal kulturatik abiatuta, hizkuntza estruktura sendoa euskeran eukitearen garrantzia eta eleaniztun izatearen abantaila, curriculuma euskeraz garatzen dau Dima-Ugarana Ikastetxeak eta, hizkuntzaren ezagutza eta erabilerea funtsezkotzat joten da umeen garapenean. Izan be, ondoizateak eta integrazino sozialak hizkuntza eta kultura behar ditu. "Danok emon behar dogu eredu, hezkuntza komunidade osoak bat eginda jarkerak hobetu eta erabilerea areagotzeko". Eta hizkuntzen egoerea kontuan hartuta hizkuntza jarkeretan eragiteko, danak norabide baten egin behar dabe lan, "komunidadeko sektore edo eragile bakotxak, bere zeregin eta erantzunkizunetatik".
Hizkuntzen egoerak ez diranez bardinak, hizkuntza plangintzak jarkeretan be eragin beharko dau; eta jarkeretan eragitea, ezin da eskolatik bakarrik egin. Komunidade osoak konpromisoa hartu behar dau helburua lortzeako; hau da, ikasleak ahalik eta gaitasun komunikatibo egoki eta aberatsenak garatu dagiazan. Eta horretarako ezinbestekoa da norabide bakarreko alkarlana.

Hiru zutabe: Ikastetxea, Gurasoak eta Udala
Orduan, hezkuntza komunidade osoari aukera aurkeztu eta aurrera egiteko ebatzia hartu eben. Behin Ikastetxea, Gurasoak eta Udalak osotutako hiru zutabeen arteko adostasuna erdietsi ostean proiektuan murgiltzeko prozesua adosteari ekin eutsien Ikastetxe, Sortzenek eta Elhuyar Aholkularitza taldeak.
Lana bideratzeko egitura eta funtzionamentua zehaztuta, besteak beste, Jarraipen Batzordea eta Herriko Hizkuntza Batzordea sortu ziran. Jarraipen Batzordearen lana zan, prozesu osoari jarraipena egitea, fase bakotxean ekarpenak egitea, sensibilizazino saioak zein diagnostikorakoak antolatzea, Proiektuaren diseinu eta logotipoa egitea, komunikazino planaz arduratzea, eta, beharrezkoa izan ezkero, beste edozein neurri edo proposamen bideratu edo hartutea. Herriko Hizkuntza Batzordearen arduran gelditzen zan prozesu osoa herrian gauzatzeko plangintzea, ebatziak adostea eta bitarteko eta neurriak bideratzea.
Proiektua aurkezteaz gain, motibazino eta sensibilizazino saioak egin ziran ikasle, guraso, irakasle eta herriko eragileakaz. Gero, eskolan zein herrian eginda egozan diagnosi ikerketak, gehi Klusterrak egindakoak kontuan hartuta, diagnostikoa osotuteko galdetegi bat prestatu eta herrian zabaldu zan herritarren eretxiak jasoteko. Lan haretatik ondorio, helburu eta lehentasunak finkatu ebezan ondoren.
Jarraian, beste fase bat hasi zan. Alde batetik, Hizkuntza Proiektua izango danaren diseinuan Marko Teorikoa definidu eta zehazten joan; eta bestetik, lehentasun ildoetan herrian, ikastetxean pauso praktikoak planifikau eta egiten hasi.

Informazinoaren garaian, informazinoa zelan tratau
Horretarako hausnarketa, talde lana eta metodologia behar dirala eta interakzinoetan dagoala gakoa dinoe. Euskal Hezkuntza Sistema osoaren xedea euskal herritarrak jentartean partaidetza aktiboa izateko eta bizitzan modu eraginkorrean moldatzeko gai izan daitezan trebatzea dala kontuan hartuta, eta gaur egun giza interakzinoen kontestu global baten bizi garala jabetuta, begibistakoa da guztiz aldatu dirala ekoizpen moduak, konsumitzekoak, komunikau, egin, sentidu edo pentsetako erak. Ondorioz, egoera horrek, ezinbestean, ikasketa prozesuetan be beste egiteko era bat eragin behar dau lagunduteko egoera ezegonkor horretan biziten, aniztasun eta konplejutasun horretan ikastera ikasten, eta ikasketak autoerreguletan, besteak beste. Egungo eskolearen zeregina da, "ezagutza bitalak eta berauek zelan aplikau izan behar dau, eta desbardintasunen aurrean funtzino konpensatorioan aportatzea". Baita hizkuntzen inguruko ardura eta erronketan be.

Helburu eta lehentasunak
Honeek guztiak, euskal hiztun eleaniztunak helburu, eta egungo errealidadeen ezaugarri eta erreferentziak kontuan hartuz, helburu eta lehentasunak markatzera eroan ebazan. Lehentasunok, konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegi inklusiboaren bidean hizkuntza eskakizunai erantzutea; hizkuntzen irakaskuntzarako metodologiak eguneratzea, baita gelaz kanpokoak zein asialdikoak; euskerea eskola komunidadean txertatzea eta aldaketa beharrari eta eskaera barriai erantzuteko trebatzea umeak; euskerea komunidade identidadearen euskarri eta kohesino tresna bilakatutea; euskeran eta euskal kulturan ardaztuta, kultur aniztasunari eta hizkuntz aniztasunari erantzutea; Hezkuntza komunidade osoaren partaidetza aktiboa sustatzea eta hezkuntza barritzaile, etenbarik ikasten ikasteko, aldaketarako, barrikuntzarako eta etenbako hobekuntzarako hezkuntza-sare konpartidu modura jardungo dauan ikastetxea sustatzea.
Honeek guztiak, prozesuari aurre egiteko lehentasunezko zeregin eta erronka barriak garatzera eroan zituan partaideak. Alde batetik, ikastetxearen markoan, irakaslegoaren prestakuntza eta formazinoan trebakuntza ildoak jorratzera; bigarrenik, umeen inplikazinoan, umeen ikuspegiari bide emotea kudeaketa, planifikazino eta erabakitze prozesuetan, eurak be eragile aktibo bilakatuteko; hirugarrenik, helduen hizkuntza jarkeren inguruan gogoeta prozesu bat herritarren artean zabaltzera; eta laugarrenik, eta azkenik, udal administrazino eta zerbitzuen hizkuntz jarduerearen gaineko erronkak ezartzera.
Irakaslegoaren prestakuntzari jagokonez, hizkuntzen didaktikarako oinarriak finkatu ebezan: testu generokako irakaskuntzea, hizkuntza eta edukiak buztartzeko beharra eta alkarrekintzearen garrantzia ikasleen jakintzak "aldamiatzeko" garaian, beti egoera errealak planteatuz. Ondorio nagusia, irakasleen alkarrekintza moduetan formazioan sakondu behar zala izan zan. Formazinoaren ikuspegitik, erispide eta estrategiakaz hornidutea da xedea.
Momentu honetan hizkuntza proiektuaren txostena bera azken ebatziak eragileakaz zehaztu eta txostena idaztean ipini da fokoa.

Irakaskuntzako metodologia aldatu beharra
Partaideen eretxiz, "eskolak asko mugatu dira idaztera eta idaztera, irakurri eta idaztera, eta ikusten ari gara ikasleak ez dirala gai ezer azaltzeko, argudiatzeko. Argi dago ahozkotasunak bere lekua izan behar dauala, pentsamentuak eregi behar dira. Irakaskuntzan metodologia aldatu egin da edo aldatu egin behar da. Komunikazinoa izan behar da erronkea, ikasleen beharrizanak antzeman eta diseinau erantzunak emoteko. Hitzegiteko guneak sortu behar dira".
Umeen inplikazino eta ahalduntzea sustatzeko, eskolan praktika egokiak bideratzen hasi ziran, umeak eurak hainbat jarduera eta ekimenen kudeaketa eta planifikazinoa eginaz. Herri mailan, Herri Hezitzailearen prozesuan murgiltzea ebatzi zan. Lerro honetako ildo nagusiak aisialdi parte hartzailea, euskalduna, hezitzailea eta herritarra garatzea dira. Lan horretarako oinarriak be finkatu dira: euskerea eta euskal kulturea, haurtzaroaren kulturea, ume eta gaztetxoen aisia, balio hezitzaileak, eta partaidetzea, hain zuzen be.
Prozesu honek Dimesten (Dima amesten) mobimentua sortu arazo dau herrian eta 2.017 urterako "Gure lurra" gaiaren inguruan, urte osorako jarduera eta programazinoa martxan da. Begirale eta langileen taldeari laguntzeko talde motor bat be sortu da. Helduen erabilerea dala-eta, 2.016an, hizkuntzen inguruan hainbat tailer eta gogoeta saio egin ziran Topagunekoen aholkularitzapean. Diman euskerearen gainean dinamika barri bat martxan ipini gura da, eta horretarako, herritarren partaidetzea bilatu da, eretxiak jaso eta iparra marketako. Gogoetaz gain, sensibilizazino tailerrak eta transmisinoa lantzeako ekintzak egin dira. Ondorio nagusia, euskaltzaleen konpaktazinoaz gain, herri mailan jarduera batzuk burutzea, eta Abizarie euskera alkartea sortzea izan dira.
Udala eta administrazino munduari jagokonez, Dimako Udala UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide egin da, udal administrazinoan be "Euskaraz bizi gura dogu" ildoan daukan eragin eta garrantziaz jabetuta.
Ikasle Euskaldun Eleaniztuak Hizkuntza Proiektua, dokumentu dinamiko eta etenbako hobekuntzarako tresna gisa ulertuta, emoitzak emoten hasi da, batez be irakaslegoaren prestakuntza ildoan eta "komunidadearen partaidetzan helburu komunen mesedetan, hau da, gaiari erantzuteko adostasun eta akordioetara heltzeako ahalegin eta borondate partekatuetan. Izan be, talde lana eta metodologia mailako emoitzak ez ezik, komunidadearen kohesino eta beraren parte hartze aktiboa ditu zutabe eta erronka" dinoe ikastetxetik.

Herriko alkarteak martiko saioetan
Umeengan hizkuntza estruktura sendoak eregiteko, eleaniztasunera euskeratik saltoa emoteko, jarkeretan eragiteko eta ongizate eta kohesinorako hizkuntza tresna eraginkor, baikor eta afektiboa izateko danen eredua beharrezkoa da.
Holan, egindako bidea biribiltzeko, 2.017ko martiaren 9, 16 eta 23an egindako saioetan txostenaren ebatzi nagusiak jarri ziran mahai gainean, aurrera begirako norabidea, kriterioak eta erabagiak zehaztuteko asmoz. Bertan, Keixako Hegoak, Dantza taldeak, Pelota Eskoleak, Dimnasioak, Abizariek, Dimesten-ek, Igitiek, Haur Eskoleak, Eskalada taldeak, Gaztelekuak, Jubiladuak, Jai Batzordeak, Liburutegiak, Kantu bat gara taldeak, Guraso Elkarteak eta Udalak hartu eben parte.
Lehenengo saioan, Hizkuntza proiektuaren, prozesuaren, ibilbideren laburpena eta eskola-bizitzako hizkuntza zehaztu ziran. Partaideen arabera, "lehen umeai hizkuntza zuzen bat heldu arazotea zan kontua baina orain euskeraz egitea nahikotzat joten dogu. Gaur egun errealidadea beste bat da. Hizkuntza erabilteko espazioak sortzean dago gakoa".
Bigarren lan saioak, zerbitzuak, eremu pedagogikoa eta jarkerak izan ebezan aztergai.
Zerbitzuetan, langile euskaldunen premina azpimarratu zan eta eremu pedagogikoan, metodologietan eraginkortasuna eta lotura afektiboa indartu beharra, besteak beste. Jarkeren esparruan, euskalkiaren garrantzia.
Atzenengo saioan, herriko eragileak euren aportazino eta konstatazinoak mahaigaineratu ebezan. Guztiak sensibilizazinoa ezinbestekoa ikusten eben, beharrizanak konpartiduteko, marko kontzeptualak norabide bateratuan buztartzeko, preminazko beharrizanak identifiketako, lotura afektiboak sortu eta pausu praktikoak emoteko. Euskerearen erabileran eragitea azpimarratu zan eta hiztun bat galdu ezkero galera handia dala esan eben; hizkuntzak ez dirala bakarrik komuniketako, transmisinoa behar dala. Bizi ardatza izan behar dauala euskereak, belaunaldien arteko hartu-emona sendotu behar dala eta euskerea eta euskal kulturea bultzatzea dala erronkea, ondorioztatu ebezan beste gauza batzuen artean.
Alkarte guztiena entzun ostean, konzientziazinoan eta erabileran dagoala gakoa ikusi zan. Aurrera begira, kultura zelan sustatu eta curriculum-ean kulturearen erabilereari pisua emoteko beste lan saio monografiko bat egiteko aukerea mahai-gaineratu zan.

2017/4/17

20. KORRIKA Bat eta Zuk bakarrik ez, jentetzeak hartu dau parte 20. Korrikan

Goizaldeko ordu txikietan pasau zan Korrika Arratiatik, baina horregaitik ez ziran arratiarrak etxean geratu eta parte hartu eben lekukoa eroanez, zein atzetik. Gainera, jenteak erakutsi eban sasoian dala, edo "euskereak emoten deutsela indarra" partaide batek esan eban moduan; ze batzuetan abiadura handian joan zan, Igorren berbarako, eta beste batzuetan, Barazarreko igoeran legez, ibilbide gogorra eukalako. Herrietan jentetzea bildu zan, eta umeak be lo egin baino euskerearen alde galapan egitea gurago izan eben.

2017/4/17

TXOMIN GOYOAGA Euskalzaletasunaren historia bat

Txomin Goyoaga zeberioztarraren Euskerean bidetik izeneko erakusketea egongo da Igorreko Kultur Etxean aprilaren 19tik maiatzaren 5era arte. Bertan, orioz pintautako bertsolari, kantari euskaltzale eta Arratiako musikariren 71 erretratu ikusi daitekez.
1831n jaiotako Indalecio Bizkarrondo "Bilintx" da denporan lehenengoa eta Jone Uria (1990) bilduma honetan agertzen dan gazteena. Ez dagoz euskerearen bidean nor izan diran guztiak (ezinezkoa da hori), baina dagozan guztiak badira nor euskerearen munduan.

 

Erakusketan gehienak bertsolarien erretratuak dira (41). Zergaitik?
Zeberion jaio nintzan 1939an eta Zeberioko Ermitabarri eskolan hasi nintzan, 6 urte neukazanean 10 urte arteraino. Eta 10 urtegaz Arteako eskolara joan ginan anaia eta biok. Han, behin, ez dakit nok organizauta, bertsolari gipuzkoar bi etorri ziran: Uztapide eta Basarri. Bertso zoragarriak izan ziran eta gu eskolaumeok, danok oso pozik egon ginan.
Gero handik lasterrean be, Zeberioganeko ermitan hasi ziran bertsolari bi. Bata Zeberiokoa zan, "Farola" esaten eutsiena, eta bestea bilbotarra baina Zeberion taberna eukana, Sanchez. Hasi ziran bertsotan eta ni aho zabalik egoten nintzan eurai entzuten.
Holan barruko harra biztu egin jatan.
Hemeretzi urtegaz injenierutza ikasketak hasi nebazan. Txikitatik gustetan jatan dibujoa eta polito egiten neban. Ikasketak amaituta, beharrean hasi nintzanean 25 urtegaz fabrika baten, astegoinetan trastoak hartuta pintetan joaten nintzan Zeberioko Undurragara eta beste auzuneetara, ni Ugartekoa naz. Hor inguruko paisaje guztiak pintetan nebazan. Arratiakoak be bai, Zeanuritik hasi eta Igorreraraino leku askotan. Pintetako leku oso politak dagoz.


Paisajeak pintetan hasi zinan beraz.
Bai. Abstraktua be egin neban. Ezkondu eta gero, Europako museoak ikusten joaten nintzan Aste Santuetan. Aste Santu baten, Pariseko museo guztiak, beste baten Londresekoak eta holan. Pentsetan neban andreak ezin izango eustala inoz lagundu hiru ume geunkazalako. Gero umeak hasi ziranean be andreagaz joanda nago barriro Parisera, Londresera, Amsterdamera... museoak ikusten. Bolada bat be euki neban inpresionisten liburuak irakurten nebazana. Liburu asko. Bilboko museoetara be sarri joaten nintzan.
Pinturea asko gustetan jatan. Hogei urte neukazanean, ikasi bitartean, Arratia futbol ekipoan egon nintzan. Danok jokatuten genduan futbolean orduan. Afizino itzela egoan Arratian. Eta Fasio eta etorten ziran animetan. Fasio eta Leon ibilten ziran futbol sasoi guztian joten, eta niri buruan sartu jatan egunen baten pintau egin behar nebazala.


Dana dala, Xalbador izan zan pintau zenduan lehenengoa, ezta?
Bai. Ni paisajeak pintetan ibilten nintzan. 1976an Xalbador hil egin zan, bere omenaldian bihotzeko atake batek emonda. Urepelen zan omenaldia eta jente asko joan zan hara. Omenaldia eta gero bazkaria. Euskal Herriko bertsolari guztiak edo gehienak han ziran, bazkaltzen. Eta Xabaldor ez zan ondo sentidu eta ixil-ixilean mahaitik altxau eta andrearengana joan zan, etxera. Ordubete beranduago hilda egoan etxean. Jentea festejetan, kantuan eta bertsotan, inok ez eban jakin. Hurrengo egunean egunkarietan irakurri genduan zer pasau jakon. Hain gizon majoa izan zan bera, noblea, artzaina eta labradorea eta oso argia. Jenteak asko gura eutsan. Orduan nik gordeta neukazan Euskal Herriko aldizkariak eta topau neban Xalbadorren pare bat argazki. Hareek modelo hartuta koadro handi bat egin neban. Eta hortxe hasi nintzan bertsolariak pintetan.
Pintau eta pintau. 30 edo 40 bat bertsolari segiduan pintau nebazan. Gero hasi nintzan paisajeakaz barriro. Kamara txikitxo bat daukat, eta hantxe daukat estudioa eta danak euki nebazan apilauta eta ordenean. Eta seme batek esan eustan: "aita, honeek koadroak zeuretzako pintetan dozuz, ezta?". Eta nik: "bai". Eta semeak: "hori ondo dago baina zergaitik ez dozu ahalegin bat egiten jenteak ikusi dagiazan?". Euskerearen alde izango zala, eta Zornotzan egin genduan igazko bagilean. Jenteari gustau egin jakon. Gero, Amurrion be euki dot eta orain, 19an Igorren eskegiko dodaz koadrook. Arrastian izango da inaugurazinoa. Aprilaren 19tik maiatzaren 5era arte izango da; "Euskerean bidetik. Euskal Herriko olerkariak, abeslariak eta bertsolariak gogoratuz" izenpean. Igorretik Galdakaora joango da eta Galdakaon bagilaren 6tik 23ra egongo da gitxi gorabehera.


Esan olerkari, abeslari eta bertsolari horreetako izen batzuk.
Hemen 41 bertsolari dagoz, 3 olerkari, 10 euskalzale, 11 abeslari eta neure denporako gogorapenakaz lotutako beste 6 erretratu: Maurizia Aldeiturriaga, Leon Bilbao, Joaquin Goti, Bonifazio Arandia "Fasio", Silvestre Elezkano "Txilibrin" eta Luziano Artetxerenak. Luziano Artetxek 94 urte daukaz eta oraindino animetan da Gorbeiara joaten. Horrek ez dau esan gura horreek dirala arratiar edo zeberioztar bakarrak. Arratiar eta zeberioztar gehiago be badagoz: Maite Idirin Zeberiokoa, berbarako.
Euskalzaleai jagokonean, Jose Migel Barandiaran, Luis Villasante, Resurrección Maria de Azkue, Ander Manterola Zeanurikoa, Koldo Mitxelena, Andres Urrutia, Torrealdai... Gehiago daukadaz etxean baina danak ezin dira ekarri.
Gero abeslarien artean, betikoak dagoz: Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Erramun Martikorena, Xabier Lete, Lurdes Iriondo...


Neska gitxi dagoz.
Badagoz batzuk. Maialen Lujanbio bertsolari oso ona, eta Uxue Alberdi be bai; Lurdes Iriondo eta Maite Idirin kantariak; Maurizia Aldeiturriaga... eta beste batzuk.


Euskerearen historiaren zati bat erakusten dozu zeure koadroetan.
Bai. Txikitan, bildurra egoan euskerea dala-eta. Politika kontuetan be bai. Gurasoak ez eben gura ezta berba egitea be. Inguruetan bildurra somatzen zan. Jente asko lotsatu egiten zan euskera egiteaz. Hogetabi urte neukazanean Bilbon antzerkia euskeraz egiten eban talde bat egon zan. Herri askotara joaten ginan, baina leku batzuetan, baimena eukinda be galarazo egiten euskuen.
Nire semeak ez dabe holangorik bizi izan, ze ikastolan ibili ziran eta ikastolan dana normalizau egin zan. Beste belaunaldi bat izan da, eurak trankilago hasi dira eta guk, bildurra euki genduanok orain gabiz ateraten gauza guztiak.


Jarraituko dozu bertsolari eta euskalzaleak pintetan ala erakusketeagaz amaitutzat emoten dozu?
Bai, jarraituko dot, baina paisajeak be pintetan dodaz eta familiakoak be bai. Egunean zortzi ordu egoten naz estudioan. Zapatu eta domeketan be bai.

2017/3/31

XX. KORRIKA Arratia Korrikari etxoten

Aprilaren 6 eta 7 arteko gauerdian sartuko da Korrika Arratian, eta goizaldeko lau t'erdiak aldean amaituko dau bere ibilbidea gure eskualdean. Lau ordu horreetan, 51 kilometro egin eta 8 herritatik pasauko da. Lekukoa 64 aldiz aldatuko da eskuz, Arratiako alkarte eta talde askok eta enpresa batzuk be erosi ditue kilometroak eta. Korrika amaierara Iruñeara joateko autobusa ipiniko dau aprilaren 9an Arratiako AEK-k. Bediatik urtengo da 09:00etan eta izena Igorreko Kubulu Euskaltegian emon behar da aldez aurretik.
Ondoko koadroan, kilometro bakotxean zein taldek eroango dauan lekukoa ikusi daiteke.


Aprilaren 6 eta eta 7 arteko gauerdian sartuko da Korrika Arratian, eta goizeko laurak aldean amaituko dau bere ibilbidea gure eskualdean. Umeentzat eta hurrengo egunean behar egin behar daben askorentzat desorduak dira horreek. Baina Korrika euskaltzale guztien jaia da, baita umeena be, eta zelan edo halan danak hartu daikie parte.
Horregaitik Korrika Txikiak antolatu dira egun argitan aprilaren 6rako eta tailerrak eta beste ekitaldi asko umeentzat batez be. Herri batzuetan, gauberako be antolatu ditue ekintzak, Korrikari jai giroan etxoteko.

Korrikaren zain
Bedian, arrastiko 18:30ean antolatu dabe Korrika Txiki. Aurretik, 17:00etatik 18:30era tailerrak egongo dira. Korrika Txikiren ostean, 19:00etan, jolasak eta 19:30ean, talo jana. Bediatik sartuko da Korrika Arratiara 00:36an.
Lemoan, Zirko jaia ospatuko dabe eskolako patioan 17:00etatik aurrera. Korrika 0:49an pasauko dala herritik aurreikusten dau AEK-k.
Igorren, 18:00etan hasiko dira herria Korrikarako girotzen. Ordu horretan, Rugby taberna aurrean, Korrika argazkiak, kantuak eta pintxoak egongo dira, eta 21:00etan, erromeria egongo da Batek daki taldeagaz Kultur Etxe aurreko plazan. Korrika 01:22an pasauko da Igorretik.
Arantzazuko Kultur Batzordeak, peto tailerra antolatu dau 17:30ean. Ondoren, 18:00etan, umeak Korrika Txiki egingo dabe eta indarrak barriztatzeko txokolatea hartuko dabe 18:30ean. Herritik pasetan danean Korrikan parte hartu edo ikusi gura dabenentzat, Korrikari etxoteko beste txokolatada bat egongo da 00:30ean. Aurreikusitako ordutegia beteten bada Arantzazutik 01:52an pasauko da Korrika.
Artean, eguerdiko 12:00etan izango da Korrika Txiki. Bertan parte hartuko dabe Arteako eskolaume eta irakasleak eta gura daben herritar guztiak. Izan be, danak ezingo dira goizaldeko 02:03an kalean egon, eta Korrika Txikik Korrikan parte hartzeako aukerea emongo deutse gauean euskerearen alde galapan egin ezin dabenai.
Areatzan 18:00etan hasiko dira ospakizunak. Izan be, Zaztaparrak taldeak umeentzako jolasak antolatu ditu plazan ordu horretan. 19:30ean Korrika herrikoian eskoleak, herriko alkarteak eta eragileak hartuko dabe parte. Ondoren, 20:30ean, Kantu jirea egingo dabe billaroztarrak eta 22:00etan, jatekoa egongo da plazara hurreratzen diran guztien-tzat. Ostean, erromeria Gaztetxean. Korrika 02:19ak aldera pasauko da eta ostean, txokolatea egongo da Gaztetxean, gauean Korrikan parte hartzean edo txalotzen egon diran guztientzat.
Zeanurin be arrastian hasiko dira eguna girotzeko ekintzak. Holan, umeentzako tailerrak egongo dira 18:30ean, eta 20:30etik aurrera, jaia. Korrikari etxoteko ekintzak be antolatu ditue zeanuriztarrak. 20:30ean, gura daben guztientzat, ume, gazte, zein helduentzat, Rally-poteoa egongo da Txoko Sagarnatik hasita. 22:00etan barriz, afaria, eta afalostean, Korrika argazki eta Korrika bideoen emonaldia egongo da. Korrika argazkien albuma, martiaren 27tik 31ra ludotekan egin eta guraso alkartera bialdutako argazkiakaz osotu dabe. Bideoak euskal kantu bategaz grabau eta gurasoelkartea@zeanurikoeskola.com helbidera bialdu daitekez aprilaren 3ra arte. Emonaldiaren ondoren, kantaldia egongo da Oier Aslagaz. Korrika 02:32an sartuko da herrian eta 02:00etan abiatuko dira zeanuriztarrak herriko kilometroetara Katalin eta Leire trikitilariak lagunduta. Afarirako izena jubiladuen tabernan emon behar da aprilaren 3a baino lehen.
Ubiden, Korrika Txiki eta Korrikaren inguruko jaia aprilaren 1ean egingo dabe. Zapatu horretan, ubideztarrak bazkaria egingo dabe Jubiladuen Etxean eta 18:30ean, Korrika Txiki eta herriko produktuak dituan otzara baten zozketea egingo da. Aprilaren 7ko goizaldeko 03:55ean sartuko da Korrika Ubiden. Korrika pasau ostean txokolatadea egongo da korrikalari zein ordu txiki horreetan Korrikari harrerea egin deutsien guztientzat.
Dimatik ez da pasauko Korrika baina aprilaren 6an Korrika Txiki antolatu dabe eskolakoak. Holan, 11:00etan ikasle eta irakasleak eskolatik urten eta herritik ibilbidea egingo dabe. 11:30ean frontoian batuko dira ekitalditxo bat egiteko, eta ekitaldiaren ostean, LH5, eta LH6koak galapan jarraitu eta Igorrerantza abiatuko dira. 12:30ean, Igorreko eskolatik LH5 eta LH6ko ikasleak Dimarantza urtengo dira eta Dimako ikasleakaz bat egingo dabe. Danak batera Igorreko Kultur Etxera joango dira eta bazkaldu ostean ekitalditxo bat egingo dabe.
Herritik pasau ez arren, Dimak parte hartuko dau Korrikan. Dimako Udalak eta Dimako zenbait alkartek kilometroak erosi ditue-eta. 1.944 kilometrotik 1.951 kilometrora, Dimako Eskolea, Guraso Elkartea, Olazabal, Artaun, Indusi, Andraizeak, Txumuluxueta Pelota Eskoleak, Dimetaleroak, Keixa Parapente Taldea, Jentilzubi, EH Bildu Dima, Luis Prieto Lagun Taldea, Dimako Bertso Eskolea, Gazteberri Dantza Taldea, Abizarie eta Dimako Udalak eroango dabe 20. Korrikaren lekukoa.

2017/3/31

ANE UNDURRAGA "Galeria kontzeptu barria da AUA"

Ane Undurraga Arriagak Bilboko Gorte kaleko 2 zenbakian arte galeria bat zabaldu dau. Undurraga, kazetaria eta antropologoa da eta Euskadi Irratian esatari lanetan egin dau behar, baita ETBko Burubero saioko erredakzinoan be. Antropologiaren aldetik, pare bat liburu itzuli ditu gazteleratik euskerara; bata, Islandiko balezaleen gainekoa, eta bestea, Gernikako bonbardaketeari buruzkoa.
Orain dala hiru urte Igorren Ines Medinaren ikastaroetan parte hartu eban. Artearen onurak lehenengo personan bizi ondoren, arteari dediketea ebatzi dau eta martiaren 18an, AUA arte galeria inaugurau eban Bilbon.
 

 

Ziortza-Bolibarren jaio zinan, baina lotura handia daukazu Arratiagaz.
Bai. Markinan bizi naz, Bolibarren hain zuzen be, momentu honetan, baina nire familia aitaren partetik, Igorre, Areatza eta Zeanurin bizi da. Ez da kasualidadea, edo seinale bat da akaso, baina Arratian 1920an jaiotako aitita be pintorea zan. Eta ni orain dala hiru urte, Igorreko Kultur Etxean hasi nintzan artea deskubriduten Ines Medinagaz.
Komunikazino munduan ibili naz beharrean, kazetaria eta antropologoa naz eta, baina arteari zuzenean lotu natxako Igorren, Ines Medinaren gidaritzapeko ikastaroetan.


AUA izena dauka galeriak. Nondik jatorko izena? Zelan definiduko zeunke?
AUA, Ane Undurraga Arriagaren inizialak dira. Galeria bat da, baina galeria kontzeptu barria. Ez da jentearengandik urruti dagoan galeria klasikoa. Artea ez da zerbaist arraro lez hartzean hemen, personeari oso lotuta dagoan printzipio moduan baino. Ni neu be artetik oso urrun egon naz, nahiz eta txikitatik beti arteari lotuta egon. Familia be arte mundutik dator, baina zatiketa bat euki dot artea eta nire artean. Baina ikusita arteak personeari egiten deutsazan onurak, oinarrizkoa dala bizitzan, eta filosofia horretatik abiatuta AUA sortu dot. Hemen, artea personeari lotutako osagarri esentzial bat da eta ezinbestekoa, derrigorrezkoa, eta ez da persona eta kolektibo espezifiko batentzat, persona eta kolektibo guztiai dago zabalik; batez be balore barriak bultzatzen dabezanai.


Martiaren 18an inaugurau zenduan ezta?
Bai, ekitaldi bategaz inaugurau genduan. Galeria transbersala izaneran, eskultura, arte plastikoak eta musika aurkeztu nebazan ekitaldian, zeharkakoa eta multidisziplinarra dala erakusteko. Musika lanetan, Pablo Fernandez Arrieta egon zan, Madrilen jaiotako musikari markinarra eta Zeanuriko Musika Eskolan klaseak emoten dituana.


Zer dago ikusgai AUAn?
Orain dagoana Aste Santura arte izango dogu. Hiru zutabe dagoz. Alde batetik, nire pintura lanak. Obra plastiko hau izan da proiektuaren hasikerea. Azken urteotan deskubridu dodana erakusten dau, batez be Kultur Etxean Ines Medinaren ikastaroetan hasi nintzanetik. Hiru urtetako lan metafisikoa eta espiritualidade sortzaileari lotutakoa ikusten da. Espresionismo abstraktua landuten dot, beti be, barruko espiritualidadea, baina ez beti erlijinoari lotutako espiritualidadea adieratzoteko. Danok barruan daukagun txoko sortzailea. Ikerketa horretatik abiatutako 8 artelan dagoz ikusgai. Hori da zutabe bat.
Bigarrena, eskultura afrikarrak dira. Afrika asko gustetan jata eta atzen 10 urteotan biajeak egin dodaz Afrikara kazetari lanetan. Bertan eskultore familia bat ezetu dot eta proiektu honeri batu jakoz. Amadou Sy eta Samba Sy dira eskultoreak, anaia bi. Hamabost eskultura. Sambak andra biluzien gorputzak landuten ditu batez be, eta Amadouk Afrikako etniai lotutako maskarak, elementuak, natura... Tekaz, ebanoz eta sanba izeneko egur bategaz egindakoak. Teka eta ebanoa Senegaldik datozan egur bi dira, ebanoa galzorian dago, baina hemen ikusi ahal da ebanozko pieza pare bat. Sanba egurra Boli Kostatik dator. Familia honek landuten dauan egurra baso jasangarrietatik dator, eta ziurtagiri guztiak ditu. Kalidadezko lanak dira.
Hirugarren zutabea, oparituteko gauzak dira. Bilduma "Txakur ametsetak" deitzen da. Txakur ametsetak, Bizkaiko espresino bat, eta beti ilusionauta eta ametsetan bizi dan personeari esaten jako. "Orain be txakur ametsetan zabilz?" Orduan txakur ameslari baten istorioan oinarrituta egin dot bildumea. Txakur horrek mezuak igortzen ditu gizartera, mezu positiboak beti, persona desbardinai zuendutakoak. Irudiak eta testuak lotuten dodaz proiektu honetan. Katiluak, boltsak, kojinak, erregaluak dira, prezio bajuagoa daukie eta popularragoak dira. Horreek be neuk sortutakoak.


Zer adierazoten dabe zure koadroak? Zer gura dozu komunikau?
Batez be nire barruko esentziaz egiten dot berba. Expresionismo abstraktua da. Lehenengo fasean, sentimentuak adierazoten dodaz, eta gero ikuspegi mentalago eta metafisikoago bategaz hasten naz koadroagaz dialogetan. Hau da, barne adierazpen batetik abiatutako sormena kontzeptu bihurtzen da.

 

Zeintzuk dira artearen onurak?
Niri benetan onura izugarriak ekarri deustaz arteak. Berbaz adierazoten neban guztia, orain margoz adierazoten ikasi dot. Askotan berbaz, motz gelditzen nintzan eta orain ni persona osoa izanda, pintzelagaz eta nire koadroakaz berba egiten hasi naz. Zentzu horretan lasaitasuna sentidu dot, askoz libreago, solteago, pozago nago; neure buruagaz konektau dot. Eta lanpostu estatiko eta finko bat itxi dot, nik honetan sinisten dodala ikusita denpora baterako behintzat. Ibuprofenoa itxi dot, gorputzeko morapilo barik sentiduten naz. Orduan liberazino bat bezala, emozinoak espresatzen ikasi dot. Nik uste dot oso kultura mentaletik gatozala eta emozinoak aparte itxi dirala. Emozinoak adierazoten ikasi dot arteagaz, blokeoak kentzean, neure burua errespetetan, ez engainetan... Prozesu gogorra da, baina ikusita jenteak zelan hartu dauan proiektua, eta emoitza ikusita, jarraituteko indar handia daukat.


Bilboko auzorik bohemioenean... Leku ona da holango galeria bat ipinteko? Ze auzoaren historiak be bere pisua izango dau.
Auzo bohemioa da bai. Parisko Montmartre izan zana, da hau Bilbon momentu honetan eta holantxe izango da aurrera begira. Uste dot Bilboko etorkizuna auzune honetatik doala: apustu barriak, ekintzailetza, diseinatzaileak, arkitektuak, artistak, galeriak... Ate bakotxean gazte bat dago bere proiektuagaz... Danetarik dago, azken urteotan asko aldatu da hemengo errealidadea. Oso auzune bizia da, aspektu guztietan, onean zein txarrean, baina uste dot benetako artea estilo honetako auzoetan jaioten dala, apustu barriak eginaz. Sano auzo dibersoa da. Eta dibersidade horren barruan, negozio bakotxak, proiektu ekintzaile bakotxak badauka zeresana. Nik egia esan, auzo honetako proiektuan sinisten dot, Bilboko Udalak laguntzak emoten dauz eta Bilboko Udalaren apustua be bada auzo hau bizibarritzea.

2017/3/14

PELOTEA Eskola Kirola programea dala-eta, aldaketak Arratia-Nerbioi Txapelketan

Aldaketa sakonak egon dira pelota eskoletan atzen urteotan, kirol honen irakaskuntzea, araudiari eta gizarteari egokitzeko. Alde batetik, eskupelotea beste Eskola Kirolen antzera, Bizkaia mailan antolatzen hasi da eta ez eskualdeka. Eta bestetik, neskentzako palearen eskeintzeari esker, asko igo da nesken presentzia Zeanuriko eta Areatzako eskola eta frontoietan.


Igaz arte, eskualdeka antolatuten zan eskolaumeen eskupelotea, Arratia-Nerbioi zonaldeko pelota eskolen artean antolatuta, udal batzuen laguntzeagaz. Arratia-Nerbioi finaletan, Arratia eta Nerbioi eskualdeetako pelota eskolak hartzean eben parte; tartean, Arratiako bostak; hau da, Areatza, Dima, Igorre, Lemoa eta Zeanuriko pelota eskolak. Partiduen egutegia eta finaletako jaia klubak antolatuten eben. Finalak jokatuteaz gain, 500 ume eta gazte pelotari inguruk desfilea egin eta pelotan jokatu edo euren eskolakoak animetera batzean ziran finaletan. Azkenean, sari banaketea egiten zan eta edade guztietako irabazleai txapela jantzi eta garaikurrak emoten jakiezan.
Baina antolakuntza hori salbuespen bat zan Eskola Kirolen artean, eskupelotea holan antolatutako Eskola Kirol bakarra zan. Aurten, Eskola Kiroletako araudiari jarraituz, 9 urtetik gorakoak Bizkaia mailan jokatu dabe. "Orain arte lau zona egoten ziran, baina orain batu egin dira. Bilbotik, Federazinotik, antolatuten dira partidu guztiak. Klubak apuntau egiten ditu pelotariak, maila desbardinak emoten deuskuez aukeran, hiru-lau maila eta gero ateraten dabe egutegia. Zeanuriko bateri tokau ahal jako Zornotzara edo Bermeora joatea" dino Luis Angel Erkiaga Zeanuriko Joko Alai Pelota Eskolako presidenteak. Antolakuntza modu honek gurasoen inplikazino handiagoa dakar, partiduak jokatuteko urrunago joan behar izaten dalako; beste Eskola Kirola programako kiroletan lez.

Lehiaketak 11 urtetik gorakoentzat
Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola Kirola programea 9 eta 13 urte bitarteko umeentzat da; hau da, Benjamin, Kimu eta Haur mailakoentzat. "Bizkaiko neska-mutilak, urtero, kirola egiteko aukera ugari euki dagien egiten dogu lan, kirola eginez gozatzea eta euren eguneroko bizitzan kirola egiteko ohitura hartzea da gura doguna. Kirolak balioak transmitiduteko balio behar dau, gizarte osasuntsu bat lortzeako bide izan behar dau" dinoe Foru Aldunditik.
Dana dala, Eskola Kirola programan sartu aurretik, pelotan hasten dira ume asko. Arratiako pelota eskoletan 5, 6, 7 eta 8 urteko umeak be badagoz. Eta edade horretako umeen partiduen egutegiak, aurreko urteetan legez, Arratia-Nerbioiko pelota eskolak antolatu dabez aurten be, eta horretan jarraituteko asmoa agertu dabe antolatzaileak.
Bizkaiko Foru Aldunditik gogora arazoten dabe legez ezin dala jokatu finalik 11 urte izan arte. Lehiaketea Kimuen kategoriaren bigarren urtean hasten da, 2005.urtean eta 2006an jaiotakoetatik aurrera, arinago ez. "Horrexegaitik antolatuten dauz Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak adin horretatik aurrerako Bizkaiko finalak, kirol-modalidade guztietan. Baina pelotearen kasuan, kirol honeri trataera berezia emoten jako, eta Aldundiko Kirol Zerbitzuaren adostasunagaz eta Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren bitartez, tokiko eta eskualdeko lehiaketea eta txapelketak antolatzen dira Kimuen lehenengo urteko pelotarientzat eta pelotari benjaminentzat, eta horreetan posible da fase finalak egitea. Hori bai, beti be, Eskola Kirola programearen osagarri modura". Holan, hamaika urtera arte jolasari emoten jako lehentasuna, eta ez emoitzeari, eta konpetibidadea beranduago landuten da.
Kimuen lehenengo urtean eta Benjaminetan ez da fase finalik egiten Eskola Programaren barruan. Horregaitik, Bizkaia mailan jokatu eben Benjaminak be final barik geratu ziran. Dimakoak finalerdiak irabazi ostean, Leioako pelota eskolearen kontra finala jokatzeko egozanean, Foru Aldundiaren aginduz, jokatu barik geratu ziran. "Azkeneko momentuan" Federazinoak jakinarazo eutsen Foru Aldundiak ez ebala ixten finalak jokatuten edade horretako umeai. "Bizkaia mailan finalaurdenak eta finalerdiak jokatu ostean, ez zan oso atsegina izan umeai eta gurasoai hori azaldutea" dino Mauri Zapiko Dimako Txumuluxueta eskolako presidenteak.
Eskola Kirola programaren osagarri moduan jokatu ziran txikitxoen finalak Arrigorriagan zezeilaren 11n. BEGITUren iturrien arabera, ehun bat ume batu ziran han, partiduak jokatu eta eskualdeko pelota eskolen topaketea egiteko. Lemoako eskoleak irabazi eban Hasibarrien mailako partidua.

Haur mailan Zeanuri Bizkaiko txapeldun
Haur mailan, Zeanuriko Anton Erkiaga eta Maren Emaldi izan ziran Bizkaiko txapeldunak. Honeek 14 urte egingo dabez aurten eta Euskadiko Txapelketea jokatuko dabe Bizkaia ordezkatzen.
Federauak, hau da Kadete, Gazte eta Nagusiak be Bizkaiko Txapelketea jokatuten dabe, eta Kadete mailako Bizkaiko Txapela beste zeanuriztar batek jantzi eban, Orozkoko eskoleagaz jokatu eban Lander Erkiagak.
Nagusi mailako finalak Gabonak aldera jokatu ziran. Lemoako klubeko Oier Etxebarria igorreztarra finalera heldu ez zan arren, sano ondo dabil jokatzen. Zezeilan, Euskal Herriko Kluben arteko txapelketan, 3. geratu zan.

Neskentzako palea
Arratiako pelota eskoletan egon dan beste aldaketa garrantzitsua, Areatzan eta Zeanurin neskentzako palak sortu dauan interesa izan da. Eskola Kirola programaren barruan dago, neskentzako palea eta Bizkaian zehar izaten dira partiduak. Neskak frontoira erakarteko sartu eban Foru Aldundiak palea Eskola Kirola programan.
Arratiako pelota eskoletan neskentzako palea sartzean hasi ziran orain dala lau urte eta emoitza desbardinak izan dau eskeintzak eskolen arabera. Holan, Areatzan eta Zeanurin arrakasta handia izan dauan bitartean, Diman, Igorren eta Lemoan ez da holan izan.
Areatzan, 29 edo 30 neska dagozala azaldu deutso BEGITUri Mikel Beldarrain entrenatzaileak. Txikerrenak, 6-7 urtekoak tenis pelota txikiakaz jokatuten dabe eta ondino ez dabe partidurik jokatuten. Kimu mailan hasten dira gomazko peloteagaz. Bizkaiko finalak maiatza aldean izaten dira. Areatzak Benjamin-Kimu zein Haur-Kadete kategorietan jokalariak daukaz eta Beldarrainek uste dau Areatzakoak badaukiezala aukerak finaletara ailegetako.
Zeanuriko Joko Alain orain dala lau urte hasi ziran neskentzako palea eskeintzen. Lehenengo urtean 15ek emon eben izena eta orain 26 palari daukiez. Foru Aldundiak martxan ipinitako "lehenengo urtean ez genduan ekiporik atera, baina pentsau genduan interesantea izango litzatekela ateratea". Orduan eskupelotan egozan nesken gurasoakaz egin eben berba, eta palan segiduteko prest agertu ziran ume eta gurasoak. Holan, 15 jokalari bildu ebezan lehenengo urte haretan.
Federauetan, Naia Berrio zeanuriztarra Bizkaiko Bigarren Mailako Txapelketako finalera heldu da. Finala galdu dau eta txapeldunorde geratu. Orain Euskadiko Txapelketan dago parte hartzean. Baina maila horretako bakarra zanez, Zaldibarko bategaz hasi zan jokatzen eta Zaldibarko eskolearen izenean dabil jokatuten.
Haur mailan, Itxaso Larrinaga eta Maialen Landajo Bizkaiko finalerako klasifikau dira.
Diman, Igorren eta Lemoan, talderik ez dagoan arren, pelota eskoletako arduradunak taldeak sortzeako beharrean dabizala azaldu deutsie BEGITUri. Etorkizunean neska gehiago egoteko frontoian.

2017/3/13

LURDES ORTEGA "Korrika Kulturala da jenteak ikusteko Korrikak eskatu bai, baina emon be emon egiten dauala"

Lurdes Ortega Lahera, AEK-ko irakaslea eta 20. Korrikaren Arratiako arduraduna da. Bilboztarra jaiotzaz, Bedian bizi da atzenengo 20 urteetan eta Arratiako AEK-n egiten dau behar 1998tik. Korrika abiatu daiten aste batzuk baino falta ez diranean, Arratiako arduradunak tartetxo bat egin deutso BEGITUri antolakuntza lanak zelan doazen azalduteko.
Korrika martiaren 30ean abiatuko da Otxandiotik eta Otxandio Arratiako AEK-ren eremuaren barruan dago. Arratiatik aprilaren 7ko goizaldean pasauko da.

 

AEK Arratiak ze eremu hartzean dau? Zein herritako ikasleak daukazuez?
Arratiako 9 herriak eta Otxandio hartzean doguz. Hau da, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri eta Otxandioko ikasleak daukaguz. Horixe da gure eremua eskolak emoteko zein Korrika antolatuteko.


Euskaltegia Igorren bakarrik daukazue? Beste guztiak dira gela desplazauak?
Bai. Momentuz egoitza Igorren dago. Lemoan, Areatzan eta Otxandion gela desplazauak daukaguz. Bedian be eskolak emoten doguz. Hau da, klaseak Bedian, Otxandion, Lemoan, Igorren eta Areatzan, bost herritan emoten doguz. Baina inoz Ubiden eta Diman be... ia-ia herri guztietan emon doguz.


Zenbat ikasle daukazuez?
Momentu honetan 200 bat ikasle.


20. Korrikaren Arratiako arduraduna zara. Zer suposatzen dau horrek?
Koordinazino lanak egitea eta antolakuntza lanak. Alde batetik, koordinazinoa Bizkaia eta Euskal Herriko Korrikagaz eta gero Arratiako Korrika antolatzea. Korrika Kulturala, Korrika Txikiak, Korrikalagun, kilometroen salmentea, lasterketa bera antolatzea, ibilbidea markatzea... Bueno ibilbidea Euskal Herritik emonda etorten da baina guk lekuko aldaketak non egingo diran zehaztu behar doguz, banandu nork non egingo dauan eta abar.
Antolaketa lanak aurrera doaz. Ia-ia azken txanpan gagoz eta apur bat estresauta gagoz, ansiedade puntu bategaz, baina hori Korrika guztietan gertatzen jaku.


Zelan doa kilometro salmentea?
Ondo. Jente askok erantzun dau baietz esaten eta aste honetan aurreko Korrikako erosleakaz kontaktuan parauko gara zehaztuteko ea gura daben ala ez eta jente barriarengana be joko dogu.
Hemen 50 km. daukaguz saltzeako eta momentu honetan (martiak 6) 33 erosle daukaguz baieztatuta. Batzuek kilometro erdia, beste batzuek kilometro osoa erosiko dabe baina ondino badagoz erosteko. Eta gura dauanari egingo jako lekua beti. Ez dago arazorik, kilometroa gura daben guztiai egingo jakie lekua.


Korrika egunean zer egongo da? Zoritxarrez gaubez pasauko da Arratiatik.
Bai. Alde batetik, goizean Korrika Txikiak egongo dira, aprilaren 6an, ze gurean 7an sartuko da Korrika goizaldean. Bediatik sartuko da, Usansoloko mugatik 00:36 aldera. Gero. Lemoa, Igorre, Arantzazu, Artea, Areatza eta Zeanuritik pasau eta Ubidetik urtengo da 03:55 aldera.
Aprilaren 6an, goizean Korrika Txikiak egongo dira eta gero arrastiz badakigu, adibidez, Areatzan egingo dala Korrikari etxoteko arrastipasa bat. Igorren be egongo da, plazaren inguruan, zeozer jateko, musikea eta erromeria, Gaztetxeak antolatuta. Eta beste herrietan oraindino ez dakigu gauza handirik, ez dago zehaztuta, baina giro ona ez da faltauko.


Orain dala urte bi, aurreko Korrikan, furgonetan egon ziran Arratiako AEK-ko bi. Aurten be bai?
Aurten Arratiako hiru lankide egongo dira. Hirurak gainera ekipo berean. Lehenengoko egunean bertan urtengo dira Otxandiotik. Joseba Irazabal, Gorka Barrenetxea eta Igor Elordui dira. Gurean dabilz irakasle eta Korrikagaz batera Otxandiotik abiatuko dira.


Korrika Kulturaleko ikuskizunetako dirua Korrikarako da? Hau da, AEKrako?
Ez, ez, ez. Korrika Kulturalaren asmoa ez da dirua ateratea. Korrikan egiten doguzan hainbat eta hainbat gauza egiten doguz dirua lortzeako, baina Korrika Kulturala ez da horretarako. Euskerazko aisialdia sustatzeko eta jenteak ikusteko Korrikak eskatu bai, baina emon be emon egiten dauala.


Ez da askorik falta 20. Korrika Otxandiotik abiatzeko. Prestatuta daukazue hangoa?
Otxandioko programea ia-ia prest dago, dana bidean. Egun osoan zehar egongo dira gauzak, goizean hasita. Goizean Korrika Txiki egongo da eta gero egun osoan zehar kale animazinoa eta arrasti partean Korrika joan ostean, txokolatea, erromeria eta beste gauza batzuk. Eta gurako neuke animau jentea Otxandiora etorten eta gero Korrikan parte hartzean. Inork lagundu gura badeusku, laguntasuna behar izango dogu bezperako antolakuntza lanetan eta hurrengo egunekoetan.

2017/3/1

EDORTA ALONSO ETA INMA SAGARNA

Zeanurin kulturea bultzatuteko asmoz, Eguzkiola Kultura Alkartea sortu da. Izena, "Basakeriak suntsitu gura izan eban kobazuloaren izena da Eguzkiola. Herri ekimen eta bultzadearen ondorioz, ondino bizirik dirauana". Inma Sagarna eta Edorta Alonso azkeneko urteetan hainbat taldetan ibilitakoak, Eguzkiola proiektuan sartu dira, ilusino handiz, beste kide batzuekaz batera proiektua aurrera aterateko.


Eguzkiola alkarte kulturalaren partaide zarie. Zelan ikusten dozue Zeanuriko bizitza kulturala?
Zeanurin ekintza kulturalak egiten dira. Ezin esan geinke ekintzarik egiten ez danik, baina guk beste era bateko kultura sustatu gura dogu. Konsumo kultura batetik harago begira gabiz gurean. Entretenimenturako kultura garrantzitsua da, eta oso ondo dago, baina guk jentearengan hausnarketea be sortu gura dogu gure ekintzakaz.
Ondo pasau, ikasi eta lan egin.
Gure ustez, kulturearen bitartez, herriak, ingurua eta gizartea (jentartea) eraldatzen dira.
Kultureak, aldaketa personala eta giza-baloreetan eragina dauka, eta guk bide horretan behar egin gura dogu.


Zergatik sortu da Eguzkiola? Zeanurin baegoan beste alkarte bat, Ipizki, urte askoan lan egin dauana. Ze antzekotasun eta desbardintasun daukazue beste alkarteakaz?
Zeanurin baegoan, lehengo urterarte Ipizki alkarte kulturala, baina lan esparruak oso desbardinak dira. Gorbeialdeko garapena eta patrimonioaren zaintza zan Ipizkiren lan ildo nagusia, eta zentzu horretan hutsune bat gelditu dala esan geinke.
Eguzkiola beste era bateko herrigintza baten sinisten dogulako sortu da. Guk auzolanean eta autogestinoan sinisten dogu. Eta herritar guztien bardintasunean, bai maila lokalean, -gure funzionamentua asanblearioa eta transbertsala izango da- bai maila globalean, herritar, kultura eta hizkuntza guztien bardintasunean sinisten dogu, klaseen gainetik.
Beste alkarteakaz hartu-emonak naturaltasunez ikusten doguz. Alkarlaguntzarako prest gagoz eta ekimen bateratu batzuk aurrera eroateko zabalik.


Noz sortu zan Eguzkiola eta zenbat partaide ditu? Zein alorretan egingo dau behar?
Eguzkiola aspaldian eratzen hasi zan proiektu bat da. Kide batek esaten dauan moduan "su gainean apurka-apurka egosten" joan dan lapikoa da. Aurrezdik saiakera batzuk egon diran arren, igazko urterarte ez deutsagu forma errealik emon. Zeanuriko plazan daukagu kokagunea. Guztira 20 bazkide inguru gara, baina proiektuagaz interesa erakutsi daben personak gero eta gehiago dira. Eguzkiolara hurreratuteko eta bazkide izateko konbitea zabalik dauka norabide berean lan egin gura daben guztiak.
Gure lan esparruak oso zabalak dira. Alkartearen printzipio diran lan ildoetatik aparte, (natura, genero bardintasuna, euskerea, herri eta klase bardintasuna) egonezina sortuten deuskuen beste edozein alor be tratauko dogu.
Baina gure filosofian, argi daukagu, ondo pasetea be oso inportantea da, eta lantresna, auzolana.


Ze motatako kultura ekintzak bultzatu gura dozuez? Plan edo proiekturik badaukazue?
Berziklapen eta berrerabilpenaren gaia lantzeako, eta gure inguruagazko hartu-emonak egunerokotasunean, euskal mitologiaren bueltan, esaterako, ekintzaren bat burutu dogu, Arte eszenikoak, persona eta herriagazko alkartasuna...
Momentu honetan gure alkargunea izango dan lokala konponduten gabiltz auzolanean. Haziak ereiten gabiz gero uzta batu ahal izateko.
Lokalak be proiektuaren parte inportantea izan gura dau; hau da, herriari eta herritarrai espazio zabala, umeak, gazteak, helduak zein nagusiak askatasunean erabilteko.


Alkarteak jente desbardinaren topagunea izan gura dau, ezta?
Eguzkiola zabalik dago jakinmin antzekoak dituan eta bide horretan lan egin gura dauan edozeinentzat. Eta gure babesa eta laguntza izango dabe holango proiektuak.
Aurreko aste baten atez ateko buzoneo bat egin genduan Zeanuritik gure proiektuaren nondik norakoak azalduteko baina konbitea zabalik dago herriko mugetatik kanpora be.
Bazkidetza eredu bat proposatu dogu gure autofinantziazinoa aurrera eroan ahal izateko, baina ez da bazkide izan beharrik gurera hurbilduteko.


Programazioa egiteko orduan beste herriak kontuan izango dozuez edo era independiente baten lan egingo dozue?
Eguzkiolak ez dau irla bat izan gura. Guretzako oso garrantzitsua da gure ekimenak mundura zabaltzea eta guk be beste herrietako ekimenez gozatu eta ikastea. Alde horretatik ahaleginak egingo doguz beste herrietako ekimen garrantzitsuak errespetetan. Eta alkarlanean aurrera eroan daitekezan ekintzak aurrera eroaten.


Zelan planteetan dozuez harremanak udalagaz, herriko beste alkarteakaz eta beste herriekaz?
Era naturalean beti be. Gu alkarlanerako prest gagoz gure askatasuna eta filosofia errespetetan dan heinean. Edozein herritako edozein erakunde eta alkartegaz. Lehen esandako moduan bardintasunean sinesten dogu, hau da transbersalidadean, eta ez dogu podere harremanik gura. Argi daukaguna da, ez dogula sortu gura erakunde eta beste alkarteakazko ezelango menpekotasunik. Askatasunez lan egitea da Eguzkiola proiektuaren ardatza.


Izenak kobazulo bateri egiten deutso erreferentzia. Non dago kobazulo hori?
Barazar eta Ubide artean dago, Zeanuriko lurretan. 34 Ha.ko kantera bat egitea proiektau zan bertan eta kobazulo hori galtzeako zorian egon zan. Makroproiektu honek zeresana emon eban herrian. Herritar batzuk horren kontra altxatu ginan. Zorionez gaur egun kanterearen proiektu hori geldirik dago eta kobazuloa bizirik.
Kobazuloak injustizien kontra egindako lan eta burrukea irudikatzen dauz neurri baten. Irudimena eta lana dira gure armak.


Hasi zarie beharrean? Zeintzuk dira egingo dozuezan lehen ekintzak?
Beharrean bagabiz. Beharra ez da falta. Momentuz alkartea sortu, funtzionamentua zehaztu eta batez be gure kobazuloa (lokala) egokituteko lanetan gabiz burubelarri. Udabarri aldera webgunea sortu eta aurkezpen formal bat egitea espero dogu eta lehen ekintzak azaltzea. Mahainguruak, tailerrak eta musikea ez dira faltauko. Herritarren proposamenak be aintzat hartuko doguz, guretzako hori aberastasuna da eta. Bazkide izateko edo proiektuaz gehiago jakiteko eguzkiola@gmail.com helbide elektronikora idatzi daiteke.

2017/3/1

IRATXE GOIKOETXEA. ERROTAKO KOORDINATZAILEA "Arratiakoa sano gizarte heldua da"

Arratiaren garapenerako Errota proiektua alkarte bihurtu zan 2016ko urte amaieran. 2017a hasteagaz batera Iratxe Goikoetxea Aldekoa koordinatzaile beharretan hasi zan bertan. Goikoetxea Artean bizi da. Geologia Madrilgo UCMen bukatu ondoren Bartzelonako UPCan masterra egin eta 16 urtez ingeniaritza enpresa baten egin dau behar ingurumeneko departamentuan, jasangarritasunari buruzko proiektuak garatzen, baita Arrasateko Unibertsitatean irakasle be. Errotariok Arratiako Garapen Sozioekonomikorako Elkartea koordinetako lan eskeintza ikusi ebanean ez eban dudarik egin; Arratian eta Arratiarako behar egitea, aukera eta erronka polita iruditu jakon eta.


Errota proiektuko lehen batzarrak 2015ean egin ziran. Taldea sortu, oinarriak landu eta diagnostiko bat egin zan Azaro Fundazinoaren laguntzeagaz. Zeintzuk izan dira diagnostiko horren emoitzak?
Diagnostikoan lau ildo edo arlo nagusi bereiztu dira: arlo pribadua, arlo publikoa, hezkuntza eta gizartea. Dana sartzean da diagnostikoan; jasangarritasuna, lana, etxebizitza, gizartea, hezkuntza, enpresa, Lehen Sektorea, Hirugarren Sektorea, zerbitzuak, baliabideak, komunikabideak, lurraldea, gizartea... Lantalde desbardinak egon ziran eta aberatsena da lantaldeetan, ikuspegi desbardineko jentea egon zala. Hortik Ekintza Plana atera zan. Han, Errotak ze erronka ikusten dituan beharrezkoenak landu eta 2030erako ikuspegia definidu zan. Hau da, 2030erako Arratia ideala definidu eta hori lortzeako erronka konkretuak zehaztu ziran.


Zeintzuk dira erronka horreek?
Sektore bakotxerako erronka batzuk definidu ziran. Baina erronka honeek ez dira norabide bakarrekoak, zeharka landu beharrekoak baino. Hau da, Hezkuntza komunidadeak, enpresa komunidadeagaz hartu-emonak izan behar ditu derrigorrez. Arratian industriak nahiko pisu handia dauka eta bertako langileak arduratuta dagoz hemendik eta urte batzuetara jente asko jubilauko dalako. Lanpostu horreek beteteko beste langile batzuk hartuko dira, eta zer hobeto bertako langileak izatea baino? Horregaitik, ikasleai jakinarazo behar jakie ze beharrizan egongo dan bertako enpresetan, euren hezkuntza bide horretatik edo bide horretara zuzendu dagien. Hor dago Zulaibar, Lanbide Heziketako ikastetxea. Zulaibarrek hartu-emon handia dauka enpresakaz, baina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta onura gehiago izango dabez bai enpresek eta bai ikastetxeak be.
Institutuak be, jakin behar dau inguruko enpresen beharrizanen barri. Goi mailako ikasketak dituen personak be behar izango dira eta: ekonomilariak, ingeniariak, soziologoak... Hezkuntza eta enpresen artean zubia egin behar da. Errotak zubi horreek eregiten lagundu gura dau.
Ekintzailetza, kultura eta gizartean barneratzea be bada beste erronka bat. Ikasle askok enpresa baten gura dabe lan egin. Eta zergaitik ez sortu lana? Horretarako baliabideak dagoz, laguntzak. Gure gazteai jakinarazo behar jakie aukera hori be badagoala, beste bide bat badagoala, norberaren enpresea sortzea, alegia.
Gero ildo guztietan edo zeharka doana da eskualdearen nortasuna edo identidadeari garrantzia emotea. Geure euskereari, geure inguruari... komunidade bateko partaide izatearen sentimentua. Nik uste dot horrek aberastu egiten gaituala, bai persona moduan baita gizarte moduan be.


Zenbat jente dago inplikauta honetan?
Ehun personatik gora dagoz inplikauta prozesuan, lehenengo urte bietan zehar egin diran batzar, diagnostiko eta foroetan. Eta hor be badagoz inguruko enpresak, zortzi udal eta hezkuntza mailako eragileak be.


Zelan ikusten dozu Arratiaren garapen maila? Arratiako gizartea, ze gizarte klase da, zelan definiduko zenuke?
Arratiakoa sano gizarte heldua da, ohartu dalako hemendik eta urte batzuetara datorren egoereari erantzun bat emoteko lanean hasi behar dala. Zer egin badagola, baina baita be baliabide asko helburuak lortzeako. Jenteak gogoa dauka eta gainera balio handiko jentea da.
Esango neuke gizarte heldua dala eta gainera etorkizuneko erronkai aurre egiteko prestatua, eta prestatuago egoteko gogoz dagoala. Hau da, etorkizun handiko gizartea da. Argi dauka zer lortu gura dauan, non dagoan eta nora joan gura dauan. Eta horregaitik uste dot badagozala bidea egiteko gogoa eta baliabideak.


Fundazino izateko beharrean zabilze. Zergaitik?
Errota proiektuagaz egokien datorren estrukturea dala ikusten da, irabazi asmo bakoa eta onura publikoko egiturea daukalako, Errota Fundazinoan danon parte hartzea bermatuta egongo da.
Hori lortzeako, gobernantza eredu bat definidu behar dogu baita finantziazinoa be, Errota Proiektua aurrera eroateak gastu batzuk daukaz eta.
Errotak 2017rako dituan erronkak hezkuntza mahaia, industria mahaia eta finanziazinoa finkatutea izango dira. Hau da, Errota Fundazinoaren gobernantza eredu hori definidu, nortzuk izango diran babesle estrategikoak, babesleak, laguntzaileak, lagunak...
Eta Errotak proiektu batzuk egiteko asmoa be badauka. Holan, enpresa batek edo udalen batek, Mankomunidadeak edo inguruko eragileren batek eskatu ezkero, proiektu konkretuak garatuko doguz.
Komunikazinoaren aldetik, sarean gagoz. Facebook, Twitter eta webgunea daukaguz eta egiten doguzan ekintzak gizarteari heldu arazoko deutsaguz.

2017/2/14

LOREA BILBAO IBARRA "Nik Oban lehen beste euskera egiten dot, etorritakoak be euskeraz egiten dabelako"

Lorea Bilbao Ibarra Euskera eta Kultura Diputadua Bilbon jaio zan eta Oban (Dima) bizi da. Obakoa, Magisteritza ikasketak amaitu ondoren Euskal Filologian lehenengo eta Antropologian gero lizentziau zan. Bizkaiko Foru Aldundian, euskera, kirola eta kultura arloak ditu bere ardurapean. Aurretiaz, Eusko Jaurlaritzako euskerea sustatzeko zuzendari eta kultura aholkulari be izan da. Baita, EABko (Euskararen Aholku Batzordea) kidea eta EAJren ejekutibako Euskara, Hezkuntza, Kultura eta Kirola alorreko burukide arduraduna be.
Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibersidade eskolako irakaslea da, momentu honetan eszedentzian.

 

Ondino normalizazinoa lortu ez bada be, euskerea osasun onean dagoala esan daiteke. Euskaldunen kopuru eta portzentajea astiro baina eten barik gorantza doa. Oker ez banago herena baino gehiago da euskalduna egun %33,9, Arratiako herri askotan %70 baino gehiago; erabilereak be gora egin dau inguru erdaldunetan eta euskaldunetan beherantza egin arren (Igorren salbu) hasi dira horreri buelta emoteko beharrean. Ze balorazino egiten dozu? Eboluzino honek euskerearen politiken aldaketarik ekarriko dau?
Ezagutza ezinbestekoa da gero erabili ahal izateko, zenbat eta jente gehiagok jakin euskerea, orduan eta aukera gehiago erabilteko. Normala da erabilerea ezagutzaren azpitik geratzea beti euskerearen kasuan zein beste edozein hizkuntzaren kasuan. Normala be bada, populazinoaren mobimentuak dirala eta, oso gune euskaldunak izan diranetan erabileran behera egitea, edota oso gune erdaldunak izan diranak erabileran gora egitea. Kontua da, lehen euskeraz jarduten izan dogunok gaur egun ze hizkuntza hautu egiten dogun, egoera bardintsuetan gagozanean. Hau da, nik Oban lehen beste euskera egiten dot bertara etorritakoak be euskeraz egiten dabelako. Faktore erabakigarriak bi dira: bat, gero eta jente gehiago egotea euskeraz egiteko gai dana, eta bigarrena, euskeraz egiteko gai garanok euskeraz egiteko hautua egitea. Dakigunok ahal dogun guztietan euskeraz egitea da klabea. Eta Arratia moduko ingurune berezko euskaldunetan erabilerea manteniduteko edota erabilereak gora egin daian merkatariakaz, tabernariakaz eta gainontzeko zerbitzu emoileakaz euskeraz egin dagien jarreretan eragin eta ekintzak bideratu.
Euskerearen politikak egunean eguneko egoerara egokitu behar dira baina argi dagoana da martxan dagozanak frutu onak emon dabezala eta emoten jarraituten dabela. Euskal hiztunen kopurua gorantza doa batetik bideratu diran neurriai esker eta erakunde eta eragile guztien artean egin dan lanari esker, eta batez be, herritarren inplikazinoari esker. Nire eretxian, klabe nagusia, herritarren gogoa izan da, eta da. Nahiko leukie beste herrialde batzutan Euskadin dagoan hizkuntzeagazko loturea izatea! Egia da horregaz batera, herri aginteen aldetik euskerearen sustapenerako neurri egokiak bultzatu dirala eta lege babesa be badaukagula baina herritarren borondate barik hori guztiori alferrekoa izango zan. Hori egon ez danean be, danok dakigu garai baten pasautakoak, herritarrak eutsi egin deutsie. Euskerearen bilakaerearen prozesua eredugarri da hemendik kanpo, eta nazinoartean be ikertu eta ezetu gura dan kasua da.
Zeintzuk dira euskerea sustatzeko foru politiken ardatzak? Kargua hartu zenduanean, ze behar eginda egoan? Eta zein izan da eta da, euskereari jagokonean, zure lanaren jardunik inportanteena edo eragin handiena daukana?
Oraintxe argitaratu barri dago, seigarren Inkesta Soziolinguistikoa, eta hor argi agertzen da herritarrak ondo baloretan dabela, batez be Bizkaian, Jaurlaritzatik egin dan Hizkuntza Politikea eta uste dot arrakasta nagusienetariko bat izan dala, batez be azken legealdian, Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beste herri aginteakaz batera izandako koordinazinoa eta alkarlana. Markautako bide horreri eutsi gurako neuskio.
Neurri konkretuetara joanda eta Bizkaiko Foru Aldundiari jagokonez, gure legealdiko helburuak hiru dira. Lehenengoa, euskerearen ezagutza prozesua erreztea herritarrai, behintzat karga ekonomikoa arinduz. Horretarako ipini dogu martxan Euskara Eskura Txartela. Beste helburu bat da gizarte eragileakaz batera euskerearen erabilerea sustazeko neurriak proposatutea: Aurten kirol arloan, lan munduan, teknologia barrietan eta geure administrazinoan bertan eragin gura dogu. Eta hirugarren helburua txantxangorriaren hedapenagaz jarraitzea litzateke eta herritar guztiak konbidau euskerea erabiltera edo euskerara hurbiltzera edo euskerazko produktuak konsumidutera edo euskera ikastera. Azken baten, danok gero eta gehiago euskeraz bizitera.
Euskerearen aldetik konsenso soziala dago. Horrek esan gura dau Euskera Planak eta abar, gero eta errezago beteten dirala?
Bai, inozko adostasunik zabalena dago, horren lekuko dira 2016ko Euskerearen Nazinoarteko Egunean, bai euskerearen adierazpenak izandako sinadura kopurua eta askotarikotasuna: Eusko Jaurlaritza, hiru Foru Aldundiak, EUDEL, UEMA, Lanbide Heziketakoak, unibersidadeak, Topagunea, Laneki, Labayru, Kontseilua, osasun arlokoak, Diasporako eragileak, enpresak, kirol talde, federazino eta klubak, norbanakoak, alderdi politikoak, sindikatuak, epaileak, hedabideak... Gizarte arlo guztietako ordezkariak ikusi genduzan ekitaldi nagusian be.
Nor ez da ba egon hor? Ideologia, pentsakera, eginkizun diferentetakoak izanda be danok bat eginda agertu ginan. Holango giro bat sortu danean erronka handia da giro horreri eustea eta hori sendotzea, edozein hizkuntza politikako neurri apliketan bada be errezago izango dalako holango giro baten hedatzea eta euskereak aurrera egitea, eta euskereak aurrera egiten dauan neurrian egingo dau aurrera herri honetako bizikidetzak be.
Zelan ikusten dozuz euskerearen aldetik Arratia, Ubide eta Zeberio? Herrien artean desbardintasunak egon arren, eremu euskalduna da. Zer ikusten dozu garrantzitsu euskerearen presentzia handitzeko? Herri hizkerea eta batua hartzean dauan euskera inklusibo bat sustatzeko nondik jo beharko litzateke?
Gune hau beti izan da euskalduna, Bizkaian eta EAEn euskaldunenetarikoena, eta horreri eustea jagoku. Garrantzitsua da bertako giro euskalduna sendotzea herrietako espazio publiko guztietan euskerea presente eginaz, bardin da taberna edo anbulatorioa, elizea zein gimnasioa edo dendea, gabizan lekuan gabizala euskerea geugaz eroanez. Eta horretan danok inplikau behar gara herrietara datozan biztanle barriai zein bisitariai be euskerara hurreratu daitezan konbitea eginaz, eta erreztasunak emonaz.
Herri hizkerea beharrezkoa da eta herri hizkerea konpleju barik erabiltea be bai, bakotxak dakiana erabiltea beti izango da abantaila, ez erabiltea da arazo bakarra eta handiena, baina hori ezin da izan atxakia erregistro formalai uko egiteko. Euskereak aurrera egingo badau beste hizkuntza guztiak moduan jokatu behar dogu. Euskereak behar dauz hurbilekoa eta informala alde batetik, eta formala, jantzia, bestetik; eta ez dira kontrajarri behar. Bakotxak bere lekua dauka eta biak doguz beharrezkoak.
Nik bizkaieraz egiten dot berba, baina Batzar Nagusietan atrilera urtetan dodanean edo Diman lagunakaz ezin dot bardin egin. Eta erabilera diferente horreexek dira gainera hizkuntzea, euskerea, aberastuten dabenak. Hizkuntza bat da euskerea. Gaztelereaz esate baterako, Madrilen eta Cadizen diferente egiten dabe berba, edo pentsetan dogu ba Madrilekoak Jerezekoai errez aituten deutseela? Eta zer esanik bez, Jerezeko batek idatzi eta berba ez dau bardin egiten, eta segun eta nogaz eta non dabilen berba be ez dau bardin egiten.
Euskerearen kasuan gainera normalizazino bidean gagozan moduan normatibizazinoa bera be ez dago amaituta. Horregaitino da inportantea bai herrikoa baita estandarra be, biak baloretea, biak bultzatzea, biak erabiltea. Eta herri hizkeratik hartzean diran esamolde eta abarrekaz aberastu beharko da beste hizkuntzetan egiten dan moduan eredu formalena, baina eredu formalena dan hori be gero eta erabiliagoa bada orduan eta biziagoa izango da. Eta argi euki behar dogu danok, euskera txar bakarra egiten ez dana dala, argi euki behar dogun moduan, euskereak etorkizun oparoa izan daian belaunaldi gazteenak erreztasunez eta gogoz erabili behar dabela euskerea, konpleju barik eta gura daben ereduaren aldeko aukeraketea eginda.
Gazteen garrantzia azpimarratu gurako neuke. Belaunaldi barriari euskeraz eta euskerazko produktu erakargarriak trasmitidu behar jakoz. Gazteengan euskerea erabilteko gogoa sustatu behar da. Izan be, euskereak aurrera egingo badau, belaunaldi gazteak euskerea erabiltea eta euskeraz edota euskeraz be bizitea erabagiten dabelako izango da.
Kulturaren aldetik, gauzak korapilotsuagoak izango diralakoan nago. Teknologia barrien erabilera masiboak, liburutegi, museo eta abarrek kulturan daukien lekua aldatu dau? Kulturaren beraren definizinoa be aldatzen doa? Eraginik badauka Foru Aldundiaren kultura politiketan?
Nire eretxian gizartearen aurrerapenen eta ohituren aurka joatea alperrekoa da. Teknologiak dirala etorkizuna? Ba teknologiak baliatu beharko doguz bultzatu gura doguna bultzatzeko; teknologia barrien onurak aprobetxauz egin beharko dogu kulturea sendotzeko apustua: ondarea babestu, ezagutarazo eta baloretako esate baterako; edota liburuak, gure idazleak eta egiten dabezan lanak herritarren eskura jartzeko; edota egiten diran arte lan guztiak nazinoartean be zabalduteko.
Digitalizazinoak esaterako, gure ondarea babesteko sekulako aukerak emoten deuskuz. Ikusi baino ez dago adibide moduan, kobazuloak "bisitetako" aukerea eskeini deuskula eta bertako margolanak eta grabaduak herritar guztien eskura jartzeko. Hori barik gitxi batzuen esku egongo lizateke ondare hori. Horretan lanean jarraituko dogu. Gauza bera gertatzen da artxiboetako eta liburuetako ondareakaz esate baterako, zaindu egin behar dira, baina zaintze horrek ezin dau ekarri herritarrak horretaz ez gozatzea. Digitalizazinoa eta teknologia barriak orokorrean lagungarri doguz ondarearen zabaltze horretan.
Zeintzuk dira indarrean dagozan kultura politiken ardatzak, lan-ildoak edo proiektu edo programa interesgarrienak?
Kultura jarduera gizarte baten bizi indar kolektiboaren neurria da. Mundua ulertzeko eta munduan kokatzeko modua, garana ulertzeko baliagarria dan balore eta idea partekatuen multzoa, belaunaldiz belaunaldi transmititzen dana eta denporan zehar eta beste kultura eta gizarte batzukaz daukaguzan harremanean, etenik barik egokitzen doana. Herri baten identidade kolektiboa garatzeko ezinbesteko osagaia da, babestu eta sendotu beharrekoa.
Gure gizarteak sortzean dauana da euskal kultura, kultur adierazpenai zein sorkuntzarako hizkuntzai jagokienez. Hori holan izanda be, zer esanik ez, euskeraz sortutako kultura bultzatzean ahalegin berezia jarriko dogula, merkadu zabalean hedatzerakoan daukazan zailtasunai eraginkortasunez aurre egiteko. Gure helburua, euskal kulturea trasmitidutea da, garatutea eta sustatutea euskal lurralde guztien arteko loturak indartuz, eta nazinoartean kulturen plazan be geureari lekua eginda. Eskeintza kultural zabala dogu eta horreri eutsi behar deutsagu.
Bost lerro estrategiko daukaguz. Gure ondare historiko eta kulturala zaindu eta balorau; Bizkaiko gizartearen kultur sorkuntza, eta dinamismoa babestu eta sustatu, horretarako herritarrak kultura sortu, zabaldu eta normaltasunez jasotzera bultzatuz; geure kultur adierazpenetan, sorkuntzan eta baloreetan oinarrituz kulturartekotasunari ateak zabaldu, kultura desbardinen arteko zubiak eta alkartrukerako bideak eregiz. Kulturak izan daiken arlo ekonomikoa eta gizarte balioa bultzatu, eta nazinoartean plaza erakargarri moduan kokatu behar dogu gure kulturea, nazinoartean geure kultura ezagutarazoteko ekimenak bideratuz, gure sortzaileak eta euren lanak kanpoan ezagunak izan daitezan, eta bertora gertakari kulturalak erakarriz, inbersinoak erakarriz... Eta azkenik, erakusketa eta interakzino lekuen ezarpen eta kudeaketa efizientea sendotu, hau da, balioa emon eta errendimenturik onena atera daukaguzan kultura azpiegiturai, gure garapen kulturalaren elementuak diralako.
Kulturaren aldetik zelan ikusten dozu Arratia? Ekipamentu zein ekimenen aldetik, zer falta da? Erakunde eta gizartearen arteko alkarlana ona dala esango zeunke? Kolaborazino horren adibide batzuk.
Tokiko hedabideen zeregin nagusia sortu diran herrietako informazinoa modu errezean eta erakargarrian zabaltzea da. Ulertzen dot mota guztietako informazinoa dala zabaldu behar dana baina nik gurako neuke kultureak, euskereak eta bertoko kirolak aparteko lekua izatea. Azken baten horreexek dira gure nortasunagaz lotuen dagozanak eta horreexek dira gure jokabideak eta egiteko moduak definiduko dabezanak.
Ezinbestekoa da bai ekipamentuai jagokienez baita egitasmoen inguruan alkarlana sendotzea, bai ekipamentuak baita egitasmoak koordinetea eta konpartidutea, eta danok "geure" sentidutea.
Badago egitasmo bat oso polita eta bultzatu beharrekoa, eta harro egoteko modukoa: Harriti herri kirol taldea. Hor dabiz euren egitasmoa sendotu guran, exibizinoak lortu guran, bota daiegun esku bat danon artean. Neska taldea da, herri kirolak egiten dabez, euskeraz egiten dabe... inportantea da Arratia eta inguruetan eurei deitzea, bertan baloretea euren ahalegina eta bertotik Bizkaira eta gainontzeko herrialdeetara be saltua emon dagien.
Harriti aitatu dot, nire eretxian proiektu berezia dalako, baina geure kirolak, bertokoak aitatu gurako neukez eta horreen barruan, zelan ez, herri kirolak. Geuk bultzatzen ez badoguz beste inork ez dauz bultzatuko. Onak gara gainera Bizkaiko inguru honetan herri kiroletan, pelotan, arraunlariren bat be badogu... hortxe dogu erronketariko bat, ondo asmatu behar dogu behar daben babesa eta behar dabezan plazak, erakustaldietarako zein konpetizinoetarako eskeintzen. Eta horreek bai dirala gure izakereaz, gure kultureaz, gure identidadeagaz lotura zuzena daukienak. Eta zorionez sekulako erreferenteak doguz bertan.
Eta Alex Txikonen lana goraipatu gura dot, eskertu eta zoriondu. Ondo egina! Horra hor beste erreferente bat, gaztea, euskalduna, eleanitza, ekintzailea eta bere lana ondo egiten dakiana. Arratiako nortasuna munduaren gailurrera eroan deusku.

2017/2/14

OIER MENA PAGAZAURTUNDUA Gorbeiako kurutzea mendi tontorretik maketara

Oier Mena igorreztarrak Delineazino eta Metal ikasketak egin ebazan Zulaibarren eta Ormazabalen egiten dau behar diseinu programakaz. Orain dala bost urte, Gorbeiako kurutzeak egiten hasi zan, hiru modelo desbardinetako enkarguak. Kurutzea beti sinbolo gisa ikusita diseinetea ebatzi eban. Jenteak emon eutsan harrera ona ikusita egun hobby-a baino zerbait gehiago bilakatu da.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zelan eta zergaitik hasi zinan Gorbeiako kurutze txikiak egiten?
Nire denpora librean etxean gustuko gauzak marraztuten nebazan. Neure burua trebatuteko gustuko nituan diseinuak, asko ekoiztu barik. Etxean beti egin izan dot gauza piloa, marrazkiak... diseinua beti gustau izan jatalako. Arratiako jente askoren moduan, askotan joaten naz Gorbeiara eta behin kurutzeari begira geratu nintzan eta neure buruari esan neutsan hori egitea ezin zala gatxa izan. Holan diseinu bat lortu neban polita eta gustukoa.


Noz hasi zinan kurutzeak saltzean?
Lehenengoa niretzako egin neban, beste bat familia arteko bateri oparitu neutsan eta bestea lagun min bateri. Jenteari gustau jakon eta ahoz ahokoak ondino funtzionetan dauala emoten dau, ze jentea deitzean eta eskatuten hasi jatan. Sorpresa handia izan zan niretzako ze ez neukan preziorik ipinita, hobby bat zan. Eta hortik aurrera, kurutzearen fabrikazinoak gastua eukanez, prezio bila hasi nintzan.


Zer dala eta Gorbeiako kurutzea?
Guretzako beti izan da eta da sinbolo bat Arratia mailan. Urtean pilo bat bider igoten gara eta beti izan da atenzinoa deitu deustana eta erronka moduan ikusi neban. Errez egin ahalko nebala pentsau neban, eta horregaitik Gorbeiako kurutzea.


Zelan saltzean dozuz?
Feria batzuetara joan izan naz, baina ez dot nire burua feriatan ikusten, feriatan egoten dan jenteak ofizio hori daukalako da eta nire kasuan afizinoa dalako. Jenteak, egiten nebazan gauzen argazkiak bidaltzeko eskatzen eustan eta webgune bat egin neban jenteak ikusi ahal izateko zer egiten dodan. Arratiaz gainera, Murgia eta Gasteiz ingurutik be izan dodaz deiak.


Zenbat modelo eta ze materialegaz egiten dozuz kurutzeak?
Hiru modelo daukadaz. Bata da 250mmkoa, bestea metro erdikoa eta bestea metro bat baino apurtxo bat gehiagokoa. Dana txapan egiten dot, txapea laserrean ebagi eta gero formea nik emoten deutsat eskuz.


Inguruetako lehiaketetako garaikurrak be egiten dozuz. Ze lehiaketetarako egin dozuz? Zelangoak izan dira garaikur horreek?
Gorbeiako maketeak beste dimensino bat hartu eban Gorbeia Suzien lasterketarako garaikurrak diseinau nebazanean. Lehenengo aldia zan aurkezten nebana garaikur moduan maketa personalizaua. Garrantzi handiena Gorbeia Suzien lasterketeari emoten deutsat horrek ateak zabaldu eustazalako.
Harrezkeroztik, beste alkarte batzukaz be hartu-emona euki dot. Oroigarri eta garaikur modura hareen ideak kontuan hartuz, eskaeretara egokituten saiatu naz. Esaterako, Ganzabaleko lasterketarako, Sorgiñen lasterketarako... Orain Kolaziño Mendi Lasterketarako eskatu deuste, Lemoako Bizkaiko Koralen Egunerako be egin nebazan...


Enkargua egiten deutsuenean baldintza asko ipinten deutsuez? Ala libre ixten zaitue gura dozuna egiteko?
Libre ixten nabe baina beti noa apur bat enfokauta jenteak gura dauanera. Diseinua ez da aldatzen baina oinarria aldatu daiteke. Esate baterako, ahal deuste eskatu eguzki lore bat ipintea behean, Athletic-eko eskudoa, eta abar.
Askotan hunkigarria izaten da Gorbeiak eta Gorbeiako kurutzeak daukan esangurea ezetutea. Jenteak bere esperientziak kontetan deustaz; hau da, kurutzeak eurentzat daukan loturea, esangurea... euren esperientziak, oroitzapenak, sentimentuak... hau da, kurutzea sinbolo bat da.


Urtero zenbat saltzean dozuz?
Ez daroat horren kontua hain zehatz. 2016an adibidez, inguruko alkarte batzuk deitu eusten.


Gorbeiako kurutze bakotxak zenbat denpora daroatsu egiten?
Diseinua eginda dagoanez, kurutze batek lau ordu ahal deustaz eroan eta beste ordu bete pintetan emoten dot. Gero, jenteak oinarria aldatu gura badau, diseinu barria egiten zortzi bat ordu egin neikez.


Pentsau dozu inoz beharra ixtea eta horretara dediketea?
Beharra itxi... ez. Nik momentuz egiten dodana gustura egiten dot, ez dot inoz helburu zehatzetan pentsau. Hasikeran esan dodan moduan nire denpora librean bururatzen jatazan gauzak egiten segiduko dot.

2017/1/31

MIKEL ZULUAGA "OEEk jakin izan dau porrota garaipen bihurtzen"

Mikel Zuluaga zeanuriztarra desobedientzia zibilaren aktibistea da. Desobedientzia zibila, muga eta hesien kontrako burrukan egiteko erremintatzat dauka Zuluagak. Begoña Huartegaz batera Euskal Herrira legez kanpo 8 errefujiadu ekarten saiatzeagaitik atxilotu eban Greziako poliziak 2016ko abenduan, baina ez da lehenengo aldia praktikan jarten dauala desobedientzia zibila. Izan be, Gazako blokeoa desobeditzeko ekintzetan hartu dau parte zeanuriztarrak.
Ongi Etorri Errefuxiatuak giza mobimentuetako eredu bihurtu dala dino. Bertan, oso ideologia desbardinetako jenteak alkarregaz egiten dau behar oso modu bateratuan. Euren ekintza ondo transmitiduten jakin dauala dino, txarto urtendako ekintza bat, garaipen bihurtuz.


Desobedientzia zibila defendiduten dozu eta ibilbide bat daukazu horretan.
Desobedientzia zibila giza mobimentu eta mobimentu politikoen erreminta bat da. Bake erremintea. Jentea sensibilizau eta hausnartu arazoteko helburua dauka. Kasu honetan jentea konturatu daitela errefujiaduakaz gertatuten dagoan kruelkeria, eta lege bat desobeditzean beste bat beteten dala. Gobernuak desobeditu behar dira, Giza Eskubideak beteteko.
Ekintzaren ostean errefujiaduak ekarri doguzala publiko esateko asmoa geunkan. Zigor bat egongo dana badakigu, baina zigor hori be publiko egingo dogu. Zigorrak erakusten daualako zigorra ipinten dabenak zelangoak diran. Eta horrek gaiaren inguruko konzientzia soziala sortuten lagunduten dau.
Orain dala urte batzuk be atxilotu ginduezan, Joxemi Zumalabe Fundazinoan, desobedientzia zibilaren marko teorikoa prestatzen gengozanean. Oraindino praktikara pasau barik. Ponentzia bat prestatu genduan, kasualidadez orduan be Begoña Huartek eta biok, "Piztu Euskal Herria" izenekoa. Atxilotu ginduezan ETAk idatzitako ponentzia bat zala esanez, baina desobedientzia zibila, mundu guztiak dakian moduan, biolentziagaz bateraezina da. Absurdoa izan zan.
Gandhik erabili eban burruka antikolonialistan, Martin Luther King-ek erraza segregazionismoaren kontrakoan, andrak sufragismoan. Adibide eta modu asko dagoz. Esklabuak askatzeko ezkutuko trena, berbarako. Ez zan tren bat izan, trenak, barkuak eta edozein garraio igesean joaiazan esklabuak ezkutuan eroateko sare bat baino. Bigarren Mundu Gerrako mugalariak beste adibide bat dira. Frankismoan be mugalariak egon ziran Portugalgo Salazarren diktaduratik portugaldarrai iges egiten lagunduten. Beste adibide batzuk, Rosa Parks edo Pepe Beunza, lehenengo insumisoa dira.
Eta orain be erabilten da. Gazako blokeoa apurtuteko saiatu gara desobedientzia zibila erabilten. Sei bider saiatu gara baina ez dogu lortu oraindino.
Guk uste dogu desobedientzia zibila leku eta momentu historiko bakotxera egokitu behar dala eraginkorra izan daiten. Zentzu zabalean hartzean dogu eta uste dogu ohituretara be zabaldu behar dala. Horrek esan gura dau gure egunerokotasunean ohitura batzuk desobeditu behar doguzala, jokaera positiboak izateko. Esate baterako, konsumo arduratsua, argindar larregi ez erabili, eta abar. Etsaia ez dago kanpoan bakarrik.
"Basakeria honen aurrean derrigorrezkoa da desobeditzea" dinozu. Errefujiadu eremuen imajinak ikusi doguz baina deskribidu basakeria hori, errefujiaduen egoera lazgarria.
Inor ez da jaio gura izan dauan lekuan. Baina konzientzia oneko personak argi euki behar dogu, danok euki behar doguzala eskubide eta bizi baldintza bardinak. Eta marra batek, muga deitzean dan marra soil batek milaka personaren heriotzea eragiten dau. Marrak, itsasarte batek, hesiak, harresiak, alanbre-hesiak eta alanbre-hesia konzertinaduna bada, mutilau egiten dau jentea. Ikaragarria da.
Etxe gainean bonba bat jausi ezkero, auzokoaren etxera joaten da jentea. Auzokoaren etxean be bonba bat jausten danean, urira eta uria bonbardatuten dabenean, handik alde egiten dau. Hori mundu guztiak ulertuten dau. Edo bortxaketea onartzen dauan kultura baten bizi dan andra bat, normala da lekuz aldatzea. Edonork egingo leuke gauza bera.
Mugak zarratu eta horren kudeaketa txarra egiten dabe. Jentea hartzean baino gehiago gastetan dabe "segurtasunean". Horregaitik dinogu Arratiak eta Euskal Herri osoak harrera herria izan behar dauala. Normaltasun osoz. Euren lekuetan muturreko egoerak bizi dabez eta iges egin ezkero errefujiadu eremuetan sartzean doguz. Basakeria da eta basakeria hori gelditu egin behar da. Errefujiadu guneetan ez deutsee ezer egiten ixten, ez behar egiten, ezta eskolak antolatuten be. Alperkeriaz, hotzez eta gosez noz hilgo zain dagoz. Ezin da onartu.
Ongi Etorri Errefuxiatuak plataforman jente ugaria batzean da, sano ideologia desbardinetakoa, eleiza eta mobimentu feministea, berbarako; EAJ-PNVkoa eta Podemosekoa... Danok egin dozue bat desobedientzia zibilaren preminea dala-eta? Plataformearen babes osoa euki dozue.
Ekintza hau ez dau Plataformeak egin, ezin gendualako zabaldu. Baina Bizkaiko OEE osotuten daben tailer guztietan, desobedientzia zibila preminazkoa zala esan eben. Eta gero ikaragarri ondo erantzun dabe. Jakin izan dabe porrota garaipen bihurtzen, txarto urtendako ekintza bateri bueltea emoten eta desobedientzia zibila ondo transmitiduten. Baita giza zoru bat sortzean.
Giza zorua funtsezkoa da. Herri guztietan lotan dagoan errazismoa dago eta giza zorua egon ezkero eta eremu diskursibo, geografiko eta komunikatiboa ondo hartuta badagoz, errazismoa esnatzea gatxagoa da. Aktibistak bakarrik ez, kaleak be defendidu behar dau justizia. Guk egindako ekintza dala-eta, hau basakeria bat dala, errefujiaduak ezin dirala holan bizi eta desobedientzia zibila horretarako erreminta bat dalako ideak zabaldu ditu OEEk. Danok bat egin dogu.
Ondo komuniketan jakin dau, eta jentearen sinpatia lortu dau. Europako leku askotatik dabilz deika, OEEn zelan egiten dogun behar jakiteko eta desobedientzia zibilaren gainean galdetuten.
OEE Plataformea eredu bihurtu da orduan. Zein herrialdetatik deitzean deutsue OEEren funtzionamentuaren barri jakiteko?
Italiatik, Greziatik be bai... Giza mobimentuak deitzean deuskue hainbat topaketatako. Zenbatu be ez dodaz egin.
OEE tribu askok osotuten dabe eta gizarte osoa zeharkatzen dau. Maitasunen katea eta alkarrenganako konfiantzea landuten dira bertan. Desbardinak garala jakinda, konfiantzea daukagu alkarrengan. Danon etsaiaren kontra eta errefujiaduen aldeko burrukan gagozalako. Hori da gure oinarria.
Idea guztienganako errespetua eta danontzako lekua dago. Giza mobimentuak askotan oso ideologizauta dagoz eta mugatu egiten dira. Giza mobimentuetarako espazio barri bat zabaltzen gabiz. Jentea harritu egiten da eleizea eta anarkistak alkarregaz beharrean dagozalako eta Europan hau ikertuten dabilz. Eskemak apurtuten dauz OEEk. Sano interesantea da.
Europako egoera politikoa dala eta (Merkel-eri presinoa, Europako Legebiltzarreko presidentetzea alderdi konserbadorearen eskuetan...) ez dirudi egon daitekezan aldaketak errefujiaduen alde izango diranik. Espainian geldi eta isilik dagoz, Eusko Jaurlaritza... zelan ikusten dozu panoramea? Jentarte zibilaren esku baino ez da egongo basakeria honegaz amaitutea?
Mundu mailako politikan hiru mundu eta hiru jarkera dagoz. Herrialde garatuetan neofazismoa deitu geinkean ideologia indartzen doa. Europako ultraeskuinaren gorakadea eta Trump-ek isladatzen dabe hori. Euren ustez munduan jente klase bi dagoz: beharrezkoak eta beharrezkoak ez diranak. Munduan gehiegizko populazinoa dagoanez, gertatzen dana ez jakie inporta eta armak saltzean deutseez gobernu eta oposizinoai. Gerrak ez jakiez ardura. Beharrezkoak diranen mundua zarratu egiten dabe, harresiak ipiniz, segurtasunaren izenean. Hor gitxi batzuk sartu daitekez, lan esku merkea behar danean, eta behar ez diranean kanporatu egiten ditue. Bide horretatik gurean, latinoamerikako andra asko dagoz zaintza lanak egiten, hemengook kubriduten ez dogun beharra egiten.
Bigarrena, liberal eta askotan sozialdemokraten mundu eta jarkerea da. Sano teoria solidarioa daukie, baina praktika hutsa. Beti dagoz pelotea beste baten teilatura botaten.
Baina erakundeetan, jente arduratsua be badago; benetan saiatzen dana urtenbideak topatzen eta errefujiaduai urtenbideak emoten. Batez be, maila lokalean, udaletxeetan eta.
Eta zelan ikusten dozu jentearen inplikazino maila? Mobilizazinoak karidadean geratzeko arriskua dagoala uste dozu ala konpromisoa harago doa?
Pentsetan dot asistenzialismoak zergaitiak ikusi behar dituala, ezpabere hutsean geratuko da. Zergaitiak salatu ezean, gobernuak ezarritako egoera hau manteniduten lagunduko dogu. Gobernuak gizarte zibilak bere gain hartzea errefujiaduen superbibentzia gura dabe. Gauza biak dira beharrezkoak, errefujiaduak bizirik urten behar dira horretatik, baina zergaitiak be salatu egin behar dira.
Errefujiadu eremuetan poliziak eta militarrak kontroletan dabe dana. Errefujiaduak, heltzean jakien erropea be ezin dabe aukeratu. Politika horreek ezarri dituen agintariak ez dabe gura umeak ingelesa edo grekera edo gaztelania ikastea. Denpora guztian ezer egin barik egotea gura dabe, atzera egin edo etsi egin dagien. Familia asko aurrera egin ezinda geratu dira. Asmoa zein dan argi ikusten da kanpalekuetan: lehenengo kanpin dendak ziran, orain kontainerrak ipini ditue, horreek kaleetan ipinten hasi dira... urteak eta urteak egon daitezan hor.
Europako jente solidarioa errefujiaduak ekarten hasi da. Errefujiaduak liberetako ezkutuko tren bat behar izango da?
Europan jente asko dago errefujiaduak eremuetatik ateraten, ateraten dabizala esan barik: familiartekoak eta abar. Gure moduan prozesauta dagoan jente asko dago. Gure berezitasuna izan da guk publiko esan dogula legetik kanpo jarduten dogula. Baina Grezian errefujiaduen aldeko mobimentu handia dago. Eurei Europako hesia izatea tokau jakie, poderea hesiak Europatik kanpo ipinten saiatu dan arren.
Itunen bidez Europatik kanpo hesiak jarri ezkero, Europako herritarrak horren konsziente ez izatea be lortzean da.
Bai. Horregaitik Grezian dago hainbeste jente errefujiaduen alde beharrean. Adibide bat da City Plaza Hotela. Errefujiaduentzako egokitu dabe. Lehen turistak egiten eben lo bertan eta orain errefujiaduak bizi dira han. Eskolak be badagoz. Desobedientzia desbardina da, baina azken finean, desobedientzia praktika bat da. Alemanian eta herrialde nordikoetan jentea hartzeako kulturea dago. Gurean oraintsu hasi gara ikasten baina uste dot OEE sano ondo dabilala.
Gizakiaren historiaren zati handi bat gerra, jazarpen eta indarkeriaren bitartez egin da. Baina kontrakoa be beti izan da eta historia jente eta herrien alkartasun, maitasun eta gozotasunari esker eregi da. Hori holan izan ez balitz, honezkero ez zan gizakirik bizirik egongo.

2017/1/16

AITZOL ATUTXA "Aitaren sasoian azkora zaletasun handiagoa egoan Arratian"

2016an Urrezko Aizkolarien liga izan ezik, dana irabazi eban Aitzol Atutxak. Euskal Herriko hirugarren txapela jarraian eta Bizkaiko hamargarrena lortu ebazan. Dana irabazi ostean, presinoa eroaten jakin behar dala eta motibazinoa mantenidutea gatx egiten dala dino txapeldunak. Arratian azkora zaletasuna beherantza doala uste dau Aitzol Atutxak.

 

Hainbeste txapel artean, zein da zuretzat inportanteena?
Txapelik inportanteena Euskal Herrikoa da. Euskal Herriko Txapelketea dana da guretzat: gure munduko txapelketa, gure Europako txapelketa... gure Tour-a, gure mundiala... Euskal Herriko Txapelketea lorpen handiena da eta horregaitik jomuga edo helburu moduan jarten dogu. Hiru urtez jarraian lortu dot eta sano pozik nago.
2016an irabazi ez dodana izan da Urrezko Aizkolarien Liga, bigarren postuan geratu nintzan, baina gainontzeko guztiak irabazi dodaz. Eta azpimarratzekoa da Bizkaiko Txapelketa 10 urtez jarraian irabazi dodala. 28 urtegaz 10 txapel jarraian eukitea, asko da.


Dana irabazita, zer geratzen jatzu 2017rako?
Bardina gertatu jatan 2015a amaituterakoan. Orduan be danak irabazi nebazan Urrezko Aizkora izan ezik, hori 2016an lortu dot eta 2016rako helburua apustu bat egitea zan. Jose Mari Olasagastigaz, baina zoritxarrez istripu bat euki eban eta ezin izan dogu apustua aurrera eroan. Bertan behera geratu da, eskua ez jakolako ondo ipini. Nik uste dot helburu hori 2017ra pasau beharko dala.
Beste norbaiten kontra izan beharko da, ez dakit. Gauza horreek askotan neska-laguna edo mutil-laguna bilatzea langoa izaten da, ez da heltzean zuk pentsautakoan, datorrenean baino. Apustuak bardin. Askotan egiteko gogoa euki arren, baldintzak ez dira beteten. Baina baleiteke 2017an apusturen bat sortzea.
Txapelketai jagokienez, txapela lortzea beti da zaila, baina goian mantentzea oraindino zailagoa. Hainbeste garaipen errepikatzea zaila da, motibazinoaren aldetik zailtasun handiak dagoz... gero gainontzean ez gara profesionalak, ez gara horretara dediketan eta horrek zailtasunak areagotzen ditu.


Ze garrantzia dauka azkorak zure bizitzan?
Azkorea esku artean egunero hartu ez arren, buruan daukat beti. Azkolaritzan txiki-txikitatik hasi nintzan, nire bizitza azkoraren inguruan izan da beti eta gaur egun be holan da. Udan zehar, astegoienetan, astean zehar, txapelketak, erakustaldiak, entrenamentuak... Astean hiru bat aldiz hartzean dot azkorea eta hartzean ez dodanean gimnasioan edo menditik egiten dot entrenamentua.


Zenbat urtegaz hasi zinan azkoran? Zelan?
Aita azkolaria zan eta "zer ikusi hura ikasi". Arreba bat daukat zaharragoa, harek ez eban azkorea hartu. Bospasei urtegaz hasi nintzan azkorea hartuten eta aitak horretarako neure neurriko bat egin eustan. Plazara zazpi-zortzi urtegaz atera nintzan lehenengo aldiz, eta jolasean.
Niretzako jolas bat zan.


Txikitan Bilbon bizi izan zinan.
Bai. Bilbon jaio eta Bilbon bizi izan nintzan 22 urte izan arte. Asteburuetan Dimara etorten ginan. Ikasketak be Bilbon egin nebazan. Enpresa Zientzietako lizentziaturea daukat eta ikasketak bukatuta etorri nintzan Dimarantza.
Jente asko harritzen zan, Bilbon bizi eta azkoran ibilteaz. Ez da ohikoa bilbotar bat, Enpresa Zientzietan lizentziatua eta azkolaria izatea. Baina azkolari guztiak ez dira baserrian bizi. Egoten dira lekuak entrenamentuetarako, aterperen bat edo. Nik be ez dot etxean entrenetan. Lemoan entrenetan dot lagun batzukaz. Kirol hau oso gogorra da bakarrik ibilteko. Ezinezkoa. Behar dozuz pare bat lagun egurragaz lagunduten.


Zer erakutsi edo zer emon deutsu kirol honek?
Txapelez gain... txapelak eta garaipenak eta lagunak be bai. Hori da positiboena, lagunak egiten dirala. Eta gero, uste dot bizitzeko gaitasuna be emon deustala, beste egoera batzuen aurrean nora jo jakiteko balio izan deusta. Kendu be bai. Batez be umetan eta gaztetan, baina bueno. Lotsa puntu bat kentzean be lagundu deusta. Azkoreak danetik emon deusta.


Gurako zeunkez zure semeak azkolariak izatea?
Seme bi daukadaz. Ez da gura dodan gauza bat. Ilusino bardina egingo leuskit musikariak balira. Eurak zerbaist egitea eta dibertitzea gura dot. Niri azkolaritzak emon deustazan gauza guztiak eta poztasunak, beste zerbaistek emoten badeutsez, ni pozik. Ez da zertan azkorea izan.


Lehen esan dozun moduan, azkoratik ez zara bizi. Txakolina egiten dozue Axpe Goikoa enpresa familiarrean, ezta? Zenbateko produkzinoa daukazue?
Printzipioz proiektua zati bitan bananduta dago. Lau hektarea dagoz bost urtekoak edo eta beste zazpi urte bikoak. Hau da, momentuz zati bat bakarrik dago produzitzen, bestea etorkizunerako dago. Gure txakolina, hemen inguruan, Estadu mailan eta kanpoan be saltzean da. Batez be, Ameriketara eta Japoniara saltzean dogu.
Txakolinaren merkadua nahiko asetuta dago Euskal Herrian, horregaitik kanpora saldu behar da. Momentuz 30.000 botila inguru produziduten doguz eta erdi eta erdi. Erdia hemen geratzen da eta beste erdia kanpora saltzean dogu.
Estadu Batuetan eta Japonian, ezagunagoa da Gipuzkoako txakolina, azkarrago ibili dira zentzu horretan gipuzkoarrak. Nahiz eta biak txakolin izena izan, produktu desbardinak dira. Gipuzkoakoak karbonikoa dauka eta Bizkaikoak ez. Dana dala, nik uste dot ardo zuri on bat dala Bizkaiko txakolina eta situazino ona daukala munduan.


Mahastietako beharra egiteko beharginak daukazuez?
Lan asko azpikontratau egiten doguz. Beste mahasti batzuekaz konpartiduten doguz kontratuak. Sasoi batzuetan lan asko egoten da eta beste batzuetan ezer ez. Mahatsa bildu behar danean, egun baten edo bitan bildu behar da, eta horretarako 20 persona inguru behar dira. Upeltegiagaz hartu-emona daukagu eta bere bitartez kontratetan dogu lan gehiena.


Non ekoizten da zuen mahastietako txakolina?
Larrabetzun. Iturrialde bodegan.


Zelan hasi zinan negozio honetan?
Jatetxea martxan dago orain dala 15 urte eta aitari bururatu jakon jatetxearen azpian dagozan landetan mahastiak landatzea, produktua dibersifikatzearren. Gure negozioa mendian da, mendian egiten dogu lan, mendiak salerosten eta basoak ustiatzen.
Hasi eta segiduan, leku harek etorkizuna eukala ikusi eban aitak. Mahastientzako ez dira onak leku guztiak. Gurea, Bizkaiko mahastirik altuenetakoa izango da, eguzkia dauka eta baldintza onak ditu. Kalidadea eta produktibidadea ikusi eta gero, handitzera animau ginan.
Aurten, bigarren fasea hasiko da. Urte honetan bertan gertatu daiteke uztaren bat jasotea, txikia baldin bada be, gero handitzen joateko. Espero daigun izurriterik ez egotea eta igazko besteko uzta behintzat eukitea aurten be.


Horrek ekarriko dau merkadu barriak zabaldu beharra, ezta?
Merkaduak zabaltzen gabilz, apurka-apurka. Nik uste kanpokoa haziko dala gehienbat.


Hainbeste gauza eta dana ondo eginda, geratzen jatzu denporarik plazer hutsezko gauzarik egiteko?
Nik azkolaritza hobby moduan hartzean dot. Txikitan hasi nintzan, jolas moduan. Gero nerabezaroan hobby bat izan zan eta orain ez dakit zer dan. Ez dakit afizinoa, lana, betebeharra edo zer dan. Bakarkako kiroletan, buruak karga handia izaten dau. Gorputzak be bai, jakina. Azkenean hainbeste bider txapelduna izanda, emoten dau leku guztietan irabazi egin behar dozula eta hori eroaten jakin behar da.
Azkolaritzaz aparte, familiagaz egotea eta jatea gustetan jata.


Zelan ikusten dozu azkoraren etorkizuna Arratian?
Etorkizunean ez dakit azkolaririk izango dan Arratian. Ez dago azkora eskolarik. Sakanan bai, azkolari Eskola bat dago. Han biltzean dira umeak azkoran ikasteko eta mankomunidadearen bitartez egiten dabe. Polita izango litzateke Arratian be azkolari eskolea eukitea. Zunba ikastaroak egiten diran moduan, zergaitik ez herri kirola?
Arratian badago herri kirola egiten dauan taldetxo bat eta hori mantenidu edo indartu egin beharko litzateke.
Nik uste dot herri kirol zaletasuna galtzean dagoala Arratian. Azkolaritzan behintzat bai. Gure aitaren sasoian, zaletasun handiagoa egoan. Akaso, Arratiako azkolari gehiago ebiltzalako. Horren adibide garbia da gaur egungo Euskal Herriko txapelduna arratiarra izanda, Arratian saio bakarra egin dodala aurten. Horrek tristetzen nau. Egin dodan saio bakarra izan da kanporaketa bat eta abenduan izan zan, urtea amaitzear egoanean.
Nik 2017ari eskatuko neuskio Arratian bertan saio gehiago egitea. Euskal Herriko Txapelketea Bilbon irabazi neban, baina arratiar pilo bat egon zan ikusten. Orain andrazkoen Urrezko Kopa be badago... Herri kirol eskolatxo bat egingo balitz, Sakanan dagoan moduan, Mankomunidadearen bitartez, ni laguntzeko prest egongo nintzateke.

 

2017/1/16

GERRA ZIBILA Gorbeiako gudariak

Arratia be sartzean zan Arabako frontea deitutakoan, gerra hasikeratik gudari abertzale gitxi egon baziran be, salbuespena Gorbeia aldean daukagu; izan be, bertan Euzko Mendigoxale Batzako "Lenago il" eta "Zergaitik ez" batailoiak luzaroan burrukatu ziran.

 

Alvaro Rabelli

 

Gauza jakina da errepublika sasoiko indar abertzaleak (EAJ, ANV, STV, EMB) ez ebezala euren milizianoak -geroko gudariak- gerrara bialdu ha biztu bezain laster. Neutraltasuna aldarrikatu eben. Ezkerreko taldeetako milizianoak izan ziran hilabeteetan errepublikearen alde armaz burrukatu ziran bakarrak. Gerra hasikeran, esaterako, EAJ-ko milizianoak jagole lanak egin ebezan konbentuetan, elizetan, eta buruzagi eskuindarren etxeetan. Baina, gauzak berehala hasi ziran aldatzen; alde batetik, ezkerreko taldeen (sozialistak, komunistak, anarkistak, ezkerreko errepublikarrak) balizko iraultzeari bildur jakolako; eta bestetik, Francoren armadea, batez be Gipuzkoan, aurrerapen handiak egiten egoalako. Holan, EAJ-k bere milizianoak Loiolako konbentuan batu ebazan. Euzko Gudarostearen ernamuina zan. 1936ko urri lehenaren amaiera aldera lehenengo konpainia abertzaleak fronterantza urten eben. Holan egiten hasi ziran ANV eta STV taldeak be.
Bitxiagoa izan zan EMB-ren jokabidea. Bere buruzagi asko, tartean Eli Gallastegi "Gudari", gerran parte hartzearen kontra azaldu ziran, ha kontua espainarrena baino ez zalakoan, eta ez euskal independentistai egokian zer edo zer. Hala eta guztiz be, bere jarraitzaileak, buzuzagiai jaramon egin barik, hasikerako euskal milizietan izena emoten hasi ziran. Mikel Alberdi mendigoxale gipuzkoarra, seguru asko, izan zan lehenengo hildakoa miliziano abertzaleen artean. Bidanian jausi zan 1936ko abuztuaren 16an.

Jagi-jagi
Euzko Mendigoxale Batza (EMB) EAJ-tik bereizitako erakundea izan zan errepublika sasoian. Ez zan ailegau alderdi politikoa izatera, baino askok dinoe gerreagaitik ez balitz, ha erakundea alderdi bihurtuko zala. Bere jatorria Aberri taldean aurkitu behar dogu. 1930ean Aberrik Comunion Nacionalistagaz bat egin eban EAJ alderdia birsortzeko. Aberritik, hain zuzen, etorri ziran EMB-ko buruzagi ezagunenak, Eli Gallastegi "Gudari", Trifon Etxebarria "Etarte" eta Angel Agirretxe. 1932tik aurrera EAJ-ren joera estatutista ikusita EMB sortu zan abertzale independentistak bere inguruan batzeako. Jagi-jagi, Yagi-Yagi sasoiko ortografian, euren prensa organo ofiziala izan zan Angel Agirretxeren zuzendaritzapean, aldizkari independentista inondik be. 1934tik aurrera EAJ-gazko hartu-emonak nabarmen gaiztotu ziran eta alderdi sozialistako kideakaz be liskar handiak euki ebezan EMB-ko kideak.
Gerrea biztu zanean, buruzagiak interbentzionista eta ez-interbentzionisten artean banandu ziran. Atzenean, gerreak hilabeteak eroazanean, Durangon eginiko batzarrean lehenengoak nagusitu ziran eta gerran parte hartzea erabagi eben.

"Lenago il" eta "Zergaitik ez"
Gerran parte hartzearen ondorio zuzena mendigoxaleen lehenengo konpainiak eratzea izan zan. Holan, 1936ko urri lehenaren 30erako badogu mendigoxaleen lehen konpainia, Mikel Alberdi deitutakoa. Ha izan zan "Lenago il" batailoiaren hasikerea. Abendurako mendigoxaleak baegozan Areatzako koartelean, Gorbeiako sektorean. Urrean mendizaleak izatean, egoki ikusi ebezan frontearen defensarako hain garrantzitsua zan Gorbeia jagoteko. "Lenago il" batailoiak izena hartu eban Sabino Aranak Larrinagako espetxean idatzitako olerki batetik. Bere komandantea Mikel Ayerdi zan eta gudari gehienak Gipuzkoa, Abadiño eta ezkerraldeko herrietakoak ziran. Euzko Gudaroste barruan Euzkadiko 33. batailoia izan zan. Unerik gorenean 643 gizon izatea lortu eban, lau konpainia fusilero eta konpainia bat ametralladora. "Zergaitik ez" batailoia, Euzkadiko 68.a, Santurtzin kokatu zan, Bilboko Kastrexana auzoko bateria antiareoaren ardurea eukan eta erreserba batailoarena egin eban. Bere komandantea Eugenio Orbegozo izan zan, eta guztien nagusi Angel Agirretxe ginekologoa eta EMB-ko buruzagi politikoa. Tirabira ugari egon ei ziran bigarren batailoi hori eratzeko, handik bere izena.

Gerrea Gorbeiako tontorrean
1937ko martiaren 31n, Bizkaiko frontearen kontrako erasoaldia hasi zanean, "Lenago il" batailoia Gorbeiatik Aramaiora zabaltzen zan. Egun haretako gaubean errekete indar txiki baten erasoak ustekabean hartu eban Gorbeiako kurutzean egoan Uria tenientearen konpainia. Kurutzea itxi eta Berretin alderantza atzera egin behar izan eben. Ha-ta guzti be, gudariak lortu eben arerioa tontorrean bertan geldiarazotea, errekete nafarren aurrerapen handiagoa ebitauz. Hurrengo eguneko gaubean gudariak kontraerasoa prestatu eben kurutzea berreskuratzearren, baina ez eben ezer lortu, eta baja ugari euki ebezan. Aprilaren bian, goizean, Padura batailoiaren laguntzea jaso eben mendigoxaleak eta, atzenean, Gorbeiako tontorra eurenganatu eben.
Ekintza horren ostean batailoiak bertan iraun eban baja askorik barik. Aprilaren 20an, Bizkaiko frontearen kontrako erasoaldia indartu zanean, batailoiak Gorbeiako leku lasai baten irauan, burrukaldi gogorrenetatik urrun. Aprilaren 26an, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, EAJ-ko beste batailoi batzukaz batera, 16. brigadea, IV. dibisinoa izatera pasau zan.
Maiatzaren 6aren eta bagilaren 10aren artean Gorbeian jarraitu eban 14. brigadea osotuz, harik eta Enkarterrietarantza atzera egiteko agindua jaso arte. Bagilaren 23an bat egin eben batailoi biak, "Lenago il" eta "Zergaitik ez" batailoiak, holan berrosotu zan baja asko euki ebalako. Gauzak holan, geroko berrantolaketearen ondorioz, batailoi barriak 154. brigadea, 54 dibisino zenbakia hartu eban. Bilbo frankisten esku jausi ostean, batailoia Kantabriara pasau zan, Colindresen akoartelau zan eta abuztuaren 13an, El Gordon-eko posizinoetan bonbardatu eben. Gorabehera gehiago barik iraun eban Kantabriako frontea jausi arte, orduan, amore emonda franskisten esku gelditu zan.

 

2017/1/2

MIKEL ZULOAGA ETA BEGOÑA HUARTEREN ATXILOKETAK Barriro saiatzeko prest

Aske baina kargupean itxi ebazan epaileak Mikel Zuloaga zeanuriztarra eta Begoña Huarte nafar ekintzailea abenduaren 30ean. Karguak "legez kanpoko inmigrazinoa sustatzea" eta "ardurabakokeria larria" izan ziran. Bakotxari 2.000 euroko bermea ipini eutsan eta 12 egun ditue pagetako. BEGITU zarratuterakoan, Atenasen egozan Zuloaga eta Huarte.

 

Atxiloketa baten kronikea
Abenduaren 27 eta 28 arteko gaubean, Greziako poliziak Igumenitsako portuan atxilotu ebazan Zuloaga eta Huarte, 8 errefujiadu Euskal Herrira modu ilegalean ekartera joiazanean. Grezian, 62.700 errefujiadu dagoz "harrapatuta", Europak Balkanetako bidea zarratu ebanetik. Zuloaga eta Huartegaz etortekoak ziran zortzi honeek egoera horretan egozan.
Atxiloketea eta ostean gertatutakoaren lekuko izan da Hibai Arbide kazetaria eta hainbat hedabide eta Twitterren bidez emon dau jakitera han gertatutakoa. Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte, eta autokarabanan ezkututa egoazan Siria, Afganistan eta Iraneko 8 errefujiaduak, Italiara joateko ferry-a hartzear egozanean atxilotu ebezan. Euren asmoa zan, Igumenitsan ferry-a hartu Brindisira arte, eta handik Bilbora errepidetik etortea. Atxiloketea gertatu zan momentuan, Arbide portu ondoko taberna baten egoan. Ferry-a urteteko ordua baino ordu erdi lehenago kazetariak autokarabanea kaleko jantzitako poliziaz inguratuta egoala ikusi eban. Errefujiaduakaz, polizia sekretua, eta kamuflaje uniforme eta metrailetadun polizia bik Zuloaga eta Huarteri guardia egiten. Danak atxilotu ebezan.
Hurrengo egunean aske geratu ziran errefujiaduak, ez ordea Mikel eta Begoña. Atxilotze zentroan geratu ziran biak, trankil eta irribarrea galdu barik. "Argi itxi, ez garala heroiak, persona normalak garala injustizia nabarmen baten aurrean ahal dabena egiten dabenak" esan eutsan Zuloagak Arbideri komisaldegian.

Desobedientzia zibila
Gobernuak ez dabezala beteten hartutako konpromisoak, eta erakundeak errefujiaduen aldeko adierazpenak egin arren ez dirala ezertan gauzatzen ikusita, ekintzaile batzuek, Zuloaga eta Huarte tartean, ekintzetara pasetea ebatzi eben. Espainiak Europako Batzordean 2017ko urri lehenengorako16.000 errefujiadu hartuteko konpromisoa hartu eban eta 2016ko abenduan 898 baino ez ebazan hartu. Horregaitik, desobedientzia zibila zilegia bakarrik ez, guztiz beharrezkotzat jo eta legez kanpo, errefujiadu eremuetatik atera eta mugak zeharkatzen lagunduten hasi dira, Giza Eskubideak bermatzeko Europan hainbat ekintzaile. Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) plataformakoak tartean.
Legez kanpoko ekintzen erantzuleak, ekintza egiten dabenak eurak izan arren, kasu honetan Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte, Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformea gehitu egin jakie antolakuntza mailan. Izan be, berrogeta hamar persona baino gehiagok lagundu dabe ekintza hau aurrera eroaten, dirua eta azpiegiturea ipiniz. Talde lana izan da ekimen hau.
Greziara urten aurretik Mikel Zuloagak eta Begoña Huartek euren errazoiak azaltzen ebazan bideo bat grabau eben. Honeek dira euren berbak:
"Adierazi nahi dugu persona errefuxiatuak ilegalki ekarri ditugula. Historiako sarraski handienekin konpara litekeen basakeria honekin bat ez egiteak ekarri ahal dizkigun ondorioak gure gain hartzen ditugula.
Guk giza eskubideei zor diegu obedientzia; horien urraketei desobedientzia. Mugak milaka pertsonentzako atxiloketa, deshumanizazio eta heriotza-eremu bihurtu dituztenei desobedientzia. Europako gobernuei deso- bedientzia.
Herri mugimenduetan ari diren hainbat lagunek finantziatutako eta irabazi asmorik gabeko ekintza da hau. Ez du giza elkartasuna eta salaketa politikoa beste helbururik.
Gobernuek izua legeztatzen duten artean eta giza eskubideak zein haien kupo ziztrina ere betetzen ez dituzten artean, herri mugimenduek, herritarrek, bihotz oneko pertsonek desobeditzeko eskubidea dugu. Pertsona errefuxiatuak ekartzen jarraitzeko eskubidea dugu. Euskal Herria harrera-lurralde bihurtzeko eskubidea dugu".

Mobilizazinoak
Arratian, Iruñean, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Estaduko hainbat uritan eta Grezian bertan hainbat mobilizazino egin dira ekintzaileak aske ixteko eskatzeko eta euren ekintzeagaz bat egiteko, "Alkartasuna ez da delitua" eta "Neuk be egingo neuke" lelopean.
Atxiloketa gaueko hurrengo goizean, OEEk gertatutakoaren barri emoteko prensaurrekoa eta alkarretaratzea deitu ebazan Bilbon. Egun haretan bertan, Lemoan 18:30ean konzentrazinoa egon zan eta 19:30ean Zeanurin.
Hurrengo goizean, abenduak 29, Arratia eta Zeberioko EH Bilduko zinegotzi eta alkateak eta Arteako Aldatuz plataformako zinegotzi batek agerpena egin eben Zuloaga eta Huarte askatzeko eta errefujiaduai mugak zabalduteko eskatzeko. "Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte atoan askatutea eskatuten dogu, persona errefujiduakazko alkartasuna eta Europaren politikak salatuteko ekimena egin eta atxilotuak izan diralako. Arratiako alkateok, gatazka politiko-militar eta sozioekonomikoak eragindako mobimentu migratorio behartuak kaltetuten dabezan miloeka personagazko alkartasuna eta giza eskubideen urraketea salatuten dogu" esan eben. Greziako enbajadeagaz hartu-emonetan ipiniko zirala Begoña eta Mikelen askatasuna eskatuteko eta Arratia harrera herria izateko prestutasuna be adierazo eben.
Zeanuriko Udalak Eusko Jaurlaritzaren komunikaduagaz bat egin eta adierazo eban ulertzen zituala erakunde eta herritar askok, Europar Batasuna errefujiaduakaz jarraituten dauan politikakaz ados ez egoteko eta haserre egoteko dituen errazoiak, baina ez datozala bat kasu honetan salaketa hori egiteko aukeratu dan metodoagaz.
Egun haretan, Zeberion EH Bilduk proposatu eban OEE zapia eskegitea udaletxean eta alkateak ezetza emon ebala azaldu eutsan begituri Kepa Perez Urraza zinegotziak.
Iluntzean konzentrazinoak egon ziran Zeanurin eta Iruñean. Zeanurin 300 persona inguru batu ziran. Ordurako, egotziko eutsien delituak zeintzuk izango ziran jakinaren gainean, baikor egozan batutakoak eta, batez be, Europaren politikak salatu eta errefujiaduai alkartasuna adierazo eutseen konzentrazinootan. Konpromiso bi hartu ebazan OEEk: mugak zabaltzea legaltasun barrian edo desobedientziaren bidetik eta gure herria persona guztientzako harrera herria izan daiten lanean jarraitutea, hain zuzen be.
Konpromiso horreek berretsi ebazan plataformeak hurrengo eguneko uriburuetako konzentrazinoetan.

Epaile aurreko deklarazinoa
Abenduaren 30ean deklarau eben epailearen aurrean. Horren barri be, bertan egoan Hibai Arbidek emon eban zuzenean. Lekuko bateri deitu eutsan epaileak lehenengo, autokarabanan ezkutatuta egoan Afganistango Rahin-eri. Ondoren Mikel Zuloagaren txandea izan zan eta gero Bego Huartek deklarau eban.
Epaileak 2.000 euroko berme bana ipini eutsen Zuloaga eta Huarteri. Hamabi egun daukie bermea pagetako, eta libre geratu ziran baina karguakaz. Epaileak mantenidu ebazan "legez kanpoko inmigrazinoa sustatzea" eta "ardurabakokeria larria" egitea, errefujiaduak eroateko autokarabanak ez ebazalako beteten "beharrezko segurtasun neurriak".
Deklarau bitartean, epaitegian konzentrazinoa egin eben 50 lagunek alkartasuna erakusteko. Grezia eta Espainiatik be alkarte askok sinatutako hainbat komunikadu egin ebezan, Zuloaga eta Huarteri alkartasuna adierazo eta errefujiakazko Europako politikak salatuteko.
Libre geratu ziranean, eta Atenasera abiatu aurretik, Errefujiaduentzako Internamentu Zentrutik pasau ziran Zuloaga eta Huarte, eta Atenasen be, eurekaz etortekoak ziran Rahin eta Behrouz pakistaniarrakaz batera, errefujiaduak okupauta daukien City Plaza Hotela bisitau eben.
Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia dirua batzean dabil lehenbailehen etxera etorri daitezan Zuloaga eta Huarte. Han geratuko dira errefujiaduak, baina Europako errefujiaduakazko politikak aldatu ezean, giza mobimentuak desobeditu egingo dabez lege honeek, Giza Eskubideak obeditu ahal izateko. Zuloagak Arbideri emondako alkarrizketan dinoana lez, "ez da lehenengo aldia egiten dana" eta "jarraitu behar da barriro saiatzen, oraingoan ez jaku ondo urten, baina holan ikasten da. Bueltauko gara".

2016/12/13

BASKER. Arratiarren musikeagaz kantetan eta jantzan

Argibel Euba ikerlari galdakaoztarrak zemendiaren 30ean aurkeztutako lan-altxorra da, Basker izenburupeko liburu eta DVD formatuan argitaratua, orain hona dakarguna. 1963ko neguan Daniel Grenholm (1921-1995) eta Lennart Olson (1925-2010) erreportari suediarrak Euskal Herria bisitau eben, eta euskal kultura eta folklorearen gaineko laburmetraje bi filmau ebezan.

 

Angel Larrea Beobide

 

Dokumental etnografiko horreek suediar telebisino publikoan emon ziran urte bereko udan. Hona hemen film bien izenburuak: lehena, Basker da (Euskaldunak, suedieraz), 24 minutu eta 25 segundoko denporakoa; eta, bigarrena, Bonde i Baskerland da (Baserritarra euskaldunen herrian), 17 minutu eta 15 segundokoa. Basker euskal folklorearen arloetan (herri-kirolak, musikea, jantza) oinarrituten da; Bonde i Baskerland filmak, barriz, baserritarren bizitzan, eta mundu horregaz erlazionautako lan eta arlo kulturalak erakusten deuskuz. Erreportariak erabili ebezan grabetako kamarea eta magnetofoia kalidade handiko tresnak zirana lez, irudien eta soinuen maila altua da.
Baina aitatutako lanak egin aurretik, Daniel Grenholm kazetaria Euskal Herrian egon zan bederatzi urte lehenago. Nondik? Badakigu 1954an Arratiatik ibili zana, eta Zeanuri bisitau ebana urte horren hasikeran. Bizkaitik, Gipuzkoatik eta beste lurralde batzuetatik, ez zan ibiliko? Behar bada, baina ez daukagu daturik. Ikerlanak Suediako artxiboetara eroan gaitu, eta hauxe topau dogu: orduko suediar irrati bateko astekariak edo argitalpenak inoan moduan, Zeanuriko "Pablo artzaina" izeneko bategaz egon zan hartu-emonetan Grenholm. Honek etnografiazko audio-grabazinoak egin ebazan eta argazkiak be atera eutsazan gizon hareri albokea joten. Biaje haretan egindako grabazinoak baliatuz, albokearen gaineko irrati-saioa egin eban esandako suediar komunikabide horretan. Itxura guztien arabera, Paulino Sagarna Letona (1874-1956) da "Pablo artzaina", Zeanuriko Arrikibar auzokoa. Beraz, 80 urte ebazan Grenholm-ek bisitau ebanean. Kazetariak haren semearen bitartez ezetu eban Paulino. Seme bitartekaria, seguru, Pablo Sagarna Etxeandia (1902-1968) ospetsua izan zan, "Astronomo" eta "Pastor de Gorbea" gatxizenez ezaguna. 1954ko biajean egindako kontaktuak eta esperientziak baliogarriak izango ziran, hurrengo hamarkadako proiektua, 1963an Lennart Olsonegaz batera egin ebana aurrera atera ahal izateko.
Goazen, ba, Bonde i Baskerland filman agertuten diran arratiarren eszenakaz: Leon Bilbao (1916-1990) arteaztarraren eszenetan Euskal Herriko tresna musikal eta herrikoi bat aurkeztuten deuskue: albokea. Pasarte laburra baina sano esanguratsua da, "Leon Bilbaoren Jota" izenagaz ezetuten dogun pieza musikala dokumentetan daualako, eta albokea joteko modua hainbat plano zehatzetatik erakusten daualako. Leon Bilbaoren gainean ezetuten dogun argitaratutako lehen testigantza musikala da film hau.
Eta zer esan Benantzio Bernaola (1903-1978) eta Maurizia Aldeiturriagaren (1904-1988) irudien gainean? Ehundaka emonaldi eta erromeria emonak ebezan 1960ko hamarkadaren hasikerarako. Osasun arazoak zirala-eta, Benantziok, "Karakol" gatxizenaz ezaguna, itxi behar izan eutsan publikoaren aurrean urteteari. Mauriziak, baina, joten eta kantetan segidu eban beste urte askoan. Bonde i Baskerland lanean ikusten diran erromeriaren eszena laburrak, beste edozein erregistro baino hainbat urte lehenago eginak, Maurizia joten eta kantetan entzuteko eta ikusteko aukerea emoten dabe, eta sekulako balio dokumental eta historikoa emoten deutso horrek. Filmaren emonaldiaren amaierea, gainera, musikarien etxean bertan ospatuteak, balio handiagoa emoten deutse irudi horreei: protagonistak trikitilari bikote dira, Maurizia eta Benantzio andra-gizonak, Elexabeiti auzoko euren baserriko suetean. Benantzio soinu edo akordeoi txikiagaz eta Mauriziak, fanderoagaz, kopla bi kantetan dauz gaztelaniaz. Orduan, ohikoa zan holan kantetea. Lehenengo koplea, berak asmatu ei eban eta senarraren omenez sortutako koplea zan. Bigarrena, herrikoia zan; tartean, jantzariak animetako, sarritan erabilten eban "aire!" zantzoa. Kantua da, zalantza barik, dokumentaletako elementu zentrala.
Protagonismo gitxiago badau be, jantzeak presentzia esanguratsua dauka lan honetan: Elexabeitiko eszenan, modu informalean jantzan egindako jotak eta fandangoak ikusi eta konparazinoak egiteko aukerea emoten dabe. Hantxe, jantzan dabizenak Artea herriko Karmen eta Dolores Ateaga, Kattalin Urigoitia eta Pantxike Aldekoa dira. Mauriziaren bigarren koplea amaituten doan neurrian, Arratiako baserritar zahar biren (Meltxor Artetxe eta Luzia Olibares, Luziano Artetxeren gurasoak) lehen plano ederrak erakusten deuskuez azken irudiak. Eurekaz ixten da bigarren eta azken dokumental hau.
Artean segiduko dogu, Elexabeitiko Luziano Artetxek abestuten dauan "Goazen mendirik mendi" kantuaren bersino bategaz:

"Goazen mendirik mendi,
euzkotar guztiok!
Goazen aldatza gora,
mendigozaleok!
Ai, ze osasun zale,
bizitza indartzera!
Tontorrera igonda
ia bestiekin.
Zantzo eta irrintzi,
ujuju indartsu egin!"

Segiduan, kazetari suediarrak euren aparatuakaz jaso eta filmen edizinoetara heldu ez ziran elementu konkretuak zehaztuko doguz; Arratiako kasuan, hau da topau ahal izan doguna:
-Filmazino-saio luzea egin zan Elexabeitiko Bernaola Aldeiturriaga sendiaren baserrian, hurrean. Bertan, familiarteko erromeria txikiaz eta Luziano Artetxeren kantuaz gainera, Frantzisko Bernaola (Maurizia eta Benantzioren semea) akordeoia joten, umeak kantetan, kortea eta baserriko behar batzuk be filmau ebezan atzerritar erreportariak.
-1963. urtean, Grenholm erreportariak, Donostiako El Diario Vasco egunkariari eskeinitako alkarrizketan, filmen azken edizinoetan agertuten ez diran Galdakao eta Zeanuriko herrietara albokea filmetako egin gura eben bisitea aitatuten dau.
Film dokumentalen fokua edo atenzinoa argi dago non zehaztu zan: landa-eremuan, hau da, baserri inguruko arlo folklorikoetan. Beraz, mekanizau bako baserrietako beharren dokumentazinoak, guztiz zehatza izan ez arren, protagonismo handia hartzean dau Bonde i Baskerland izenburuko filman. Arratiarren irudiak film honetan agertuten dira bakarrik.
Antzeko fenomenoa emoten da egileak plano kulturalari zein musikalari dokumentalean emoten deutsien protagonismoa, argi dago: herrigune txikietako mundu tradizional eta euskaldun petoari. Azken finean, kultura moderno industriala ez da erakusten, baina ostondu be ez da egiten. Egileak ez dabelako interesik arlo horretan. Behar bada, horixe da, hain zuzen be, emon gura deuskuen mezua: elementu moderno, uritar eta industrialak izan arren Euskal Herrian, baserriko tradizino eta bizimoduak manteniduten dirala; baita be, filman agertuten diran ezaugarri kultural horreek guztiak Europaren eta XX. mendearen parte dirala.
Kazetari suediarrak ez dabe gura emon euskaldunen irudi osoa, sakona eta behin betikoa. Hori egitea ezinezkoa dala ondo jakinik, euskal kulturaren aurkezpen bat egiten dabe, zehatz-mehatz topau dabezan herri tradizinoak: beharren, jokoen eta, batez be, jantzen eta musika arloetan. Folklorearen "aktoreak" eta baserritarrak dira film bietako partaide nagusiak. Esate baterako, Maurizia eta Benantzio agertuten diran filmazinoan, eurek biak bat egiten dabe rol edo perfiletan: alde batetik, baserritarren rola eta, bestetik, herri-musikarien perfila.
1960ko hamarkadaren hasikeran suediar kulturearen ikuspegitik filmau ziran Basker eta Bonde i Baskerland dokumentalak. Ordurik hona, 50 urte baino gehiago pasau dira. Gizartea asko aldatu da. Orduan, Suediaren eta Euskal Herriaren arteko kontrastea handia zan. Eta hori kontutan hartu behar dogu film horreek egiteko errazoien artean. Europako herrialde aurreratuenetariko bat izan zan Suedia Bigarren Mundu Gerrea amaitu eta osteko urteetan. Ideologia sozialdemokrata eukien gobernu suediarrak, hezkuntzaren, kulturaren eta herrialdearen modernizazinoaren aldeko apustu garbia egin eben, eta neurri baten zuztar eta tradizino kultural askogaz egondako hartu-emona galdu zan horren ondorioz. Munduko beste kultura asko ezetuteko interesa eukan bertako gizarte suediarrak. Interes handiko ikusleentzat kalidadezko materialak eta lanak eskeini egiten eutseezan. Horren aurrean, gerraosteko espainiar gizartearen egoera bestelakoa zan: atzeratuagoa (bizi-maila askoz bajuagoa) eta, gainera, erregimen diktatorial baten pean, 1936ko gerreak itxitako zauriak oindino zabalik ebazan herrialdea. Baina, aldi berean, manteniduten ebazan bizirik tradizino eta bizimodu herritarrak, Grenholm bezalako kazetari eta etnografo atzerritar batentzat, sano exotiko ziranak. 1960ko hamarkadan, Espainia frankista, ateak zabalduten hasi zan kanpoztarrai, industria turistikoaren eskutik. Eskeintza hori Europa iparraldeko bezeroai, suediarrai besteak beste, emon jakien. Lehenengo esperientzia, 1962ko urtean, Andaluzian izan zan, hango kulturearen gaineko dokumentala egin ebenean, Grenholm eta Olson jaunak konturatu ziran alde nabarmena egoala Iberiar Peninsulako hegoaldearen eta iparraldearen artean. Erreferentzia eta esperientzia honeetatik hasi ziran biak euskal kultura aztertuten. Aurrera segidu aurretik, gogoratu lehen komentau doguna: Grenholmen bisitea Euskal Herrira, 1954. urtean, orduko biaje haretan euskal kulturearen gainean lortutako ezagutza oso sakona izan ez arren. Halanda be, egileai aholkuak emon eutseezan gidari euskaldunak be kontutan hartu behar dira, persona horreen jarkereak eragin nabarmena hartu ebalako filmetan proiektetan dan euskaldun eta euskal kultura folklorikoaren gaineko irudian.
Diskurtso euskaltzalearen eretxi batzuk jaso ebezan suediar biak, eta eurenak eginez, errez topau geinkez film bietan euskal etniaren singulartasuna eta euskal kultura diferentea eta antxina-antxinakoa dala esanez, inguruko herriakazko dituen desbardintasunak azpimarratuz. Sintomatikoa da erreferentzia historiko zehatzen faltea; esan leiteke Euskal Herriaren Historia bera be filmetatik kanpo geldituten dala. Narrazinoa entzun ezkero, euskal kultura tradizional, egonkor eta atenporal baten irudi etnografikoa ikusten dogu. Izan be, gauza bera esan leiteke irudien gainean: baserriko munduan zentrauta dagoala. Edozein kasutan, Grenholm gidoialariaren lana handia da, dokumentaletan lortu eban ikuspuntu orekatua, berezia eta apartekoagaitik, eta Olson argazkilariaren kasuan, dokumentazino grafikoaren edertasun formala be handia dalako.
Aurkeztutako film biak ez dira gaur arte sekula ikusi Euskal Herrian. Horrexegaitik, ez eben bertan ezelango eraginik euki, baina suediarren aste batzuetako egonaldiak arrastoa itxi eban euskaldunen artean; euskal panorama kulturalean zeharkako eragin esanguratsua. Azken batean, erreportariak interes bizia erakutsi eben bertako askok aintzakotzat hartu ez eta beste askok ezetu be egiten ez ebezan tradizinoak filmetan etorri ziralako, eta euren lana betez, jakin barik, baina euskal mobimentu kulturalaren aldeko partedun eta eragile aktibo bihurtu ziran.
Suediarrak ez dira izan atzerritik etorritako kronikari bakarrak. Euskal Herrian filmau eben zuzendari guztien artean, batez be deigarria da Orson Welles (1915-1985) zinemagile estadubatuarrak beteten dauan lekua, 1955ean film bi labur zuzendu ebazalako zuri-baltzean: The Land of the Basques eta Basque Pelota. Baina Wells-en filmak eta suediarrenak sano desbardinak dira: Wells-enak dokumentu interesgarriak dira, jakina, Iparraldeko euskaldunen bizimoduaren gaineko ikuspegia agertuten daualako, baina era subjektibotik ikusita eta tratauta; suediarrenak, barriz, objetiboagoak dira, jarrera zintzoagoa eta informatiboagoa erakusten dabelako Hegoaldeko euskaldunen gainean, geure izaeraz eta geure iraganaz.
Asko ikasiko dogu lan horreetatik, hasikera baten pentsau geinkena baino askoz gehiago; esate baterako, gure kultura ikusteko eta sentiduteko daben moduaren inguruan, baina, gauza guztien gainetik, geure buruaz ikasiko dogu XXI. mendearen hasikerako ikus-entzuleok. Hor dagoalako, hain zuzen be, dokumentu bi horreen balio nagusietako bat.

2016/11/30

EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Gero eta euskaldunago izan gura dau Arratiak

Euskerearen Nazinoarteko Egunean, euskerearen erabilerea bultzatzeko eta hizkuntz ohituretan eragiteko hainbat ekitaldi antolatu ditue gure eskualdean. Izan be, Arratian euskera jakite maila, txarra ez bada be, erabilerea bultzatu eta euskeraz bizi gura dabe arratiar askok, euren herria euskerearen arnasgunea izan daiten. Dima Udalerri Euskaldunen Mankomunidadean (Uema) sartu zan maiatzean, Artea eta Areatza be Ueman dagoz. Arantzazun, Zeanurin eta Zeberion be herritarren % 70tik gora da euskalduna. Erabilerea bultzatzeko Berbalagunak egiten daben beharra errekonoziduko jakie Igorren.

 

Euskerearen arnasgune deitzean jakie udalerri euskaldunai, euskereak arnasa hartzean daualako herri horreetan. Izan be, bertako herritarrak, neurri handi baten, euskeraz bizi dira. Udalerri euskalduntzat joten dira bertako herritarren % 70 baino gehiagok euskera dakienean. Eustat-en 2011ko datuen arabera, Arantzazu, Artea, Dima, Zeanuri eta Zeberioko herritar euskaldunak % 70ko langa hori gainditzen dabe. Euskerearen indizea aplikau ezkero, (euskaldunen % + ia euskaldunen % / 2) Arratiako ia herri guztiak udalerri euskaldunen artean egongo litzatekez.
Uema 1991n sortu zan udalerri euskaldunak euskera hutsean funtzionetako helburuagaz. Ueman sartzeako herritarren % 70 euskalduna izateaz gainera, udalak euskeraz funtzionetako eta Uemako beste udalakaz batera "hizkuntza politika aurrerakoiak" egiteko borondatea izan behar da. Diman, herritar ia guztiak, % 82,49 dira euskaldunak.
Baina euskerearen ezagutze maila handia izan eta gora egin arren, Euskal Herriko beste leku gehienetan gertatzen dan legez, erabilereak beherantza egin dau Diman be. "Ezagutza aurrera doa baina ezagutzak ez dau ziurtatzen erabilerea. Hori esparru askotan ikusten dogu. Horregaitik ebatzi genduan nortasun eta herri izakera antzekoa daukien herriakaz hartu-emonak sendotuteko Ueman sartzea egokiena zala" dino Ibon Iza Dimako euskera zinegotziak. Euskerearen Egunean, pasa dan maiatzean Dima Ueman sartu zala ospatuko dabe. Ospakizunera Arratiako beste herrietako ordezkari politikoak konbidau ditue.
Jaiari UDIME Eguna deitu deutsie, Udalerri Dimeslari Irudimentsu Maite Euskalduna, alegia. Euskera zinegotziaren arabera, jaia, euskerea balioan ipinteko izango da eta herritarrak izango dira protagonista, "eurak diralako protagonista euskerearen sustapenean". Seiretan hasiko da ospakizuna, Zamakola jubiladuen abesbatzaren emonaldiagaz. Ondoren umeen txandea izango da eta eurak antzeztutako obra eta koreografia eskeiniko dabe. 18:30ean, ekitaldia politikoa. Ekitaldian udal ordezkariak Dima zergaitik sartu dan Ueman azalduko dabe, eta Udalerri Euskaldunen Mankomunidadearen ordezkariren bat egongo da informazinoa emoten. Ondoren, abesbatzak kantauko dau barriro, 19:00etan zunba saioa, 20:00etan herri kirolak eta 22:00etan, erromeria Ezten Giro taldeagaz. Izan be, eguna euskeraz gozatuteko izango da batez be.
Udalerri euskaldunak euskerearen arnasgunetzat daukiez Uemakoak eta arnasguneen inguruan, umeakaz eta gurasoakaz landuteko tailerra prestatu dabe. Dimako eskolan teknikari bi egon ziran hori tailerrori emoten. Teknikari bat gurasoakaz egon zan gela baten arnasguneen kontzeptua eta Diman euskerearen bilakaerea azalduten; eta beste bat, aldi berean, umeakaz euskerea non eta noz erabilten daben aztertzen. Azkenik, umeak eta gurasoak alkartu eta danon artean hausnartu eben egiten daben euskerearen erabilerearen inguruan.
Igorren be, arnasguneen inguruko tailerra emongo dabe, abenduaren 14an, 19:00etan Kultur Etxean.

Artea eta Areatza Ueman
Artea be Ueman dago. Iker Atutxa Arteako euskera zinegotziaren arabera, "Arteako euskera jakintza maila % 80 baino altuagoa da. Erabilera maila be oso altua, baina ez daukat daturik".
Artean Berbalagun proiektua martxan ipinten dabilz udaletik. Hurrengo urterako ipini gura dabe martxan. "Horretarako AEK eta Areatzako Udalagaz gabiz beharrean" dino Atutxak.
Euskera jakintza maila altua izan arren, maila hori hobetuteko egiten dau behar Udalak eta euskera ikasteko eta tituluak lortzeako diru laguntzak emoten ditu Euskera Zerbitzuak. Areatzak herritarrai Ueman sartu danaren barri emongo deutse. Hori 18:15ean izango da eskolako aterpean, abenduaren 2an, Euskerearen Eguneko jaiaren barruan. Aurrezdik, 16:45ean meriendea eta tailerrak eta 18:00etan bertsoak egongo dira. Ondoren, familian eta euskeraz zunba egiteko aukerea egongo da.


Berbalagunai omenaldia Igorren
Igorren "Euskaraz bizi nahi dut" film laburren bildumeagaz hasi ziran euskerearen eguneko ekitaldiak. Zemendiaren 30ean, euskeraz eta euskerearen aldeko10 film labur eskeini ebezan Kultur Etxean. Filmon aukeraketea Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak egin dau eta euren film laburren lehiaketetakoak ziran.
Abenduaren 2an Bi arreba ikuskizuna egongo da Lasarte Aretoan eta hurrengo egunean, Euskerearen Egunean, 11:00etan kalejirea Eingo taldeagaz; 11:30etik 12:30era umeentzako jolasak Kultur Etxean eta 12:30ean Berbalagunai omenaldia eta hurreratzen diran guztientzako kopautxoa. "Aurten leku berezia emon gura jakie Berbalagunai Euskerearen Egunaren ospakizunean, euskerea indartuteko eta euskeraz biziteko egiten daben, edo egin daben, esfortzuagaitik. Horregaitik, urteetan zehar ibili izan diran Berbalagunak konbidauko doguz. Ekitaldi sinplea izango da, oroigarria emon eta gero kopautxoa danok batera. Herri guztia dago konbidauta. Kultur Etxean izango da" azaldu deutso BEGITUri Irati Barrenetxea Igorreko Euskera Teknikariak. 18:00etan, Dimako Udime jaialdira joateko deia egin dabe Igorretik.
Arantzazun, Bedian, Zeanurin eta Zeberion, batez be umeai zuzendutako ekintzak prestatu dabez. Arantzazun, Kontakatillu txotxongilo ikuskizuna egongo da abenduaren 2an, 18:30ean, frontoian. Bedian, tailerrak ludotekan, hilaren 2an, 17:00etan, eta Zeanurin, Iñaki Lasa kontu kontalariak helduentzako ipuinak kontauko ditu 19:30ean Txoko Sagarnan. Esti eta Olatzen kontzertua be egongo da 21:00etan Jubiladuen tabernan.
Zeanuri be herri euskalduna da, "euskera asko egiten da. Eguneroko hartu-emonetan euskerea erabilten da hizkuntza nagusi lez" dino Eneritz Iza zinegotziak.
Zeberion, ume eta nagusientzako ekintzak prestatu dabez. Ospakizunak bizikleta martxeagaz hasiko dira. Partaideak 11:00etan urtengo dira plazatik. Gero, 12:00etan, umeentzako jolasak plazan, 13:00etan taloak aterpean, eta jaiari amaiera sinbolikoa emoteko 14:00etan, barruan mezuak dituen puxikak botako ditue airera. Herriko trikitilari gazteak animauko dabe giroa.

Kolorea, kantuak, jantza eta festa Lemoan
Lemoan egun bitan ospatuko dabe Euskerearen Eguna, hilaren 2an eta 5ean. Egunaren bezperea barikua dala aprobetxau gura izan dau Udaleko Euskera Zerbitzuak jentearengana hurreratzeko. "Lemoan beti egin izan dogu formatu txikiko gauzatxoren bat herriko alkarteakaz, beti eurak guregana hurreratuta. Aurten, geu urtetea kalera ebatzi dogu, eta kalean dagoan jentea geureganatu" azaldu deutso BEGITUri Miren Madariaga Lemoako Euskera Teknikariak.
Barikuetan, poteoa egoten danez, horretara gehitu dira udalekoak. Burrunba Elektrotxarangeagaz ordu bi inguru ibiliko dira, jai giroan eta euskeraz. Ondoren, herriko gazteak "Harro bizi euskeraz Lemoan" kantuaren koreografia egingo dabe. "Mozorroak, jai giroa, festa, kolorea, musikea... eta hori dana euskeraz. Euskeraz egitea posible dala erakutsiz" dino Madariagak. Horregaitik jaiari "Euskeraz jantzatu, abestu, musika jo, gozatu, bizi gura dot" izena ipini deutsie. Giro polita eta alaia sortzea da helburua, bizipen positiboz betetakoa.
Kalejira musikatu eta koloretsua aprobetxauko dabe jenteari Berbalagun egitasmoan parte hartzeako konbitea egiteko. Photocall-a be ipiniko dabe, kuadrilan, banaka, binaka eta abar "euskeraz gurago" dabela adierazoteko eta erretratuak aterateko.
Lemoa asko aldatu da 2011n datuak publikau ziranetik. "Datuak ez dira errealak, joan-etorri asko egon diralako harrezkeroztik. Familia ereduak be aldatu egin dira. Uste dogu erabilereak behera egin dauala" dino teknikariak.
Horregaitik, jente gehiagok egin dagian euskeraz, jai giroan eta ondo pasetan, euskereak lemoaztarrak seduzidutea gura dabe Miren Madariaga eta Gorka Barrenetxea Lemoako euskera teknikariak.
Abenduaren 5ean, beste jai bat egongo da ikastetxeak antolatuta. Ume eta gaztetxoai zuzenduko dira oraingoan, eurak be kantuz eta jantzan ospatu dagien Euskerearen Eguna.

"Zer egin dezaket nik euskerearen alde?"
Aurten lehenengoz Euskerearen Egunean EAEko instituzinoak eta euskalgintzak adierazpen eta ekitaldi bateratuak egingo dabez. Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazinoak, uriburuetako udalak, Eudel eta Uemak bultzatu dabe adierazpen bateratua.
Testuak 500 atxekimentu baino gehiago jaso ditu. Tartean, AEK, Topagunea eta Bertsozale Elkartearenak. Baita Legebiltzarrean dagozan alderdi politikoena be. Alkarteak, sindikatuak eta kirolariak be, besteak beste, sinatu dabe testua.

2016/11/30

IRANTZU LEKUE "Artibismoa landuten dot, parte hartzea eta hezkuntza sustatuz eta bidebakokeriak salatzen dituen artelanak garatuz"

 

Irantzu Lekue artisteak, bere andra ikuspuntutik, arte kontzeptuala eta artibismoa lantzean ditu.
Ubiden bizi eta sortzean dau, Madriletik aitaren etxera etorri zalako lasaitasun bila. Arte konprometidua egiten dau, injustiziak salatuten dabezan muralak, instalazinoak eta eskulturak, hain zuzen be.
Hainbat proiektutan murgilduta dago, baina ez dau baztertzen bere lana Arratian erakustea.

 

Ez zara ubideztarra. Nozdik eta zergaitik bizi zara Ubiden?
Gasteizen jaio nintzan baina aitita Ubidekoa zan, baita aita be. Orain dala urte bi, Madrilen nengoanean, zarata, abiadura eta uri handien zoramenari aurre egiteko Ubidera etorri gura nebala pentsau neban. Pentsau eta egin. Ubidera bueltau nintzan, lasaitasun bila. Hasikeran tailer moduan erabili neban etxea. Gaur egun ordea, bertan biziteko edota lasaitzeko momentuak bilatzeko. Margolaritzea landuten dot Ubiden bereziki baina etxean isolatzea gustetan jata herriko isiltasunak sortuten lagunduten deustalako.
Hasikeran aho bete hortz geratzen nintzan etxe ondoko kaminotik pasetan zan kotxe batek edo kaleko txakur batek esnatzen ninduala ohartzean. Ubideko lasaitasuna maite dot. Madrilen milaka kotxe pasetan ziran etxe aurretik egunero eta orain barriz, kotxe edo txakur batek esnatzen nau. Aldaketa ederra! Ubide da egun nire sormen zentroa. Lasaitu eta sortu egiten dodan tokia.


Inguruak, Ubidek berak, aportetan deutsu ezer?
Bai, zelan ez! Lasaitasuna, hausnartzeko momentuak, natureagazko hartu-emonak. Lan handia daukat azken hilabeteotan, eta horregaitik akaso, Ubidera ailegau, beheko sua biztu eta lasaitzeak emoten deustana ezin da ezegaz pagau!


Arte konprometidua egiten dozu, zein helburugaz? Uste dozu arteak injustiziak burrukatzeko balio dauala?
Eragin soziala gauzatzeko, errealidadearen inguruan hausnartu eta nire ekarpena egiteko, jentartea hobetuteko eta bidebakokeriak salatuteko garatzen dodaz artelanak. Diziplina ugaritako fusinoa landuten dot, teknikea gaiari lotuz eta ikusleak parte hartzaile bihurtuz mezua zabaldu eta indartzeko.
Adibidez, Gasteizen Martxoak 3 Memorialaren barruan, eskultura bategaz islatu neban 1976. urtean andrak egin ebezan greba eta manifestazinoak. #6000zpt ekimenean, Marotoren errazismoaren kontra eta alkarbizitzaren aldeko 7000 zapatakaz osotutako instalazino artistikoa egin neban. Zapata bakotxak kolore bat, neurri bat, izakera eta kultura desbardinak azaltzen ditualako erabili nebazan, zapatak personen metafora lez.


Hainbat sari jaso dozuz, tartean, Welcome Donostia Saria, Siriako errefujiaduen gaineko obra bategaitik. Azaldu apur bat obra hau eta saria bera.
Welcome Donostia Sariak, Siriako errefujiaduen egoerearen gainean berba egiten eben lanak aurkezteko deialdia luzatu eban uda aurretik. Lehiaketa horretara "Desengaño" eskulturea aurkeztu neban. Bost atez osotutako eskulturea zan, Siriako errefujiaduak Europara ailegetako zeharkatu behar dituen oztopoak isladatuz.
Eskulturea alde bietatik ikusi daiteke eta ikuslearen parte hartzea bilatzen dau. Ate bakotxean heziak, Siriako urien suntsitzeak edo Siriatik Europara bidean errefujiaduak jasan dabezan eskubideen bortxaketen irudi gardenkiak gainezarriz.
Alde batetik begiratu ezkero, errefujiaduen egoerea Europatik ikustarazo daiteke, irudiak distorsionauz gure begiratzeko era eroso eta pasiboaren menpe egokitutako begiradea irudikatuz. Bestetik, Siriako errefujiaduen ikuspuntua isladatzen da. Sufrimentua, bide luzea, zailtasunak, bizipen gogorrak... Europara ailegetako nahia, eta seguru asko ailegauko ez dana.
Lehenengo hautaketan, 25 obra aukeratu ziran, nirea barne eta erakusketa bat egin zan Hernaniko Orona Ideo eraikin barri eta originalean. Azkenean "Desengaño" eskultureak epaimahaiaren lehenengo saria jaso eban.


Uste dozu artisteak eginkizun etikoa daukala tokau jakon sasoi eta gizarteagaz? Gauzak aldatuten lagundu ahal dauala arteak?
Bai. Eginkizun etikoa daukagu bai sasoi eta bai gizarteagaz. Arteak jentartearen inguru guztietan lagundu daike, barrikuntzea sustatzen daualako, ikuspuntu barriak zabaltzen ditualako. Eta ez badau sustatuten, sustatu behar dau. Sorkuntzak gauzak barritzeko, hausnartzeko, salatzeko gaitasuna dauka eta artistok lan egin behar dogu gure ingurua hobetzen, ondo ez dagozan gauzak zalantzan ipinten eta hausnarketak garatzen.
Arteak gauzak aldatzeko elementua izan behar dau. Pentsakerak zabalduteko balio dau, baina aldaketa sustatzeko, pentsau eta ulertzeko borondatea funtsezkoa da.


Ze mota edota estilotakoa da zure lan plastikoa?
Artibismoa landuten dot, parte hartzea eta hezkuntza sustatuz eta bidebakokeriak salatzen dituen artelanak garatuz. Arteak buruak zabaltzeko gaitasuna daukanez, interbentzino publikoen bitartez, hausnartzeko lanak interesatzen jataz.
Arte arloaren teknikak fusionetan dodaz. Instalazino artistikoak, eskulturak, bideoartea, margoak garatzen dodaz gaiari lotuz barritzeko erak bultzatu guran, abangoardistak arteak barriztatu ebezan teknika barriak erabilita. Gaur egun, teknologia barrien jentartean, arteak barriztatzeko gaitasuna landu behar dau, abangoardietan legez, gauzak aldatu gura badoguz. Era berean, muralismoan murgilduta nabil. Frontoietan, etxeetan, baserrietan, udaletxeetan, harrasketan... Azken urte honetan Tolosan, Iurretan, Maeztun edo Egilatzen egin dodaz muralak. Artea kaleratzeko era perfektua da.


Zeintzuk dira momentu honetan esku artean daukazuzan proiektuak?
Muralez gainera, Donostia 2016 eta Wroclaw 2016 kultur uriburuak alkartzen ebazan Abelbideak proiektuan sartuta egon naz, beste proiektu batzuk garatu bitartean.
Atzo (zemendiak 22) jakin nebanez, Eusko Jaurlaritzak nire "AusARTu! Emakumeak gatazkan" proiektua aukeratu dau Ikertu deialdiaren barruan, 2017an zehar aurrera eroateko eta abenduan zehar proiektu sano handia gauzatu behar dot DSS2016 Kultur Hiriburuari itxierea emoteko.
Era berean, alkarbizitzaren aldeko hiru instalazino artistiko garatuko dodaz kursoan zehar Gasteizen. Lehenengoa, urri bigarrenean gauzatu genduan kultur aniztasunari buruzko "Nahasiz hazi" performance-agaz. Datorren urtean, aniztasun funtzionala eta alkarbizitza defendiduko daben parte hartzeako instalazinoak garatuko dodaz.
Bestetik, erakusketa areto eta diseinuak eta proiektuak sor- tzeako tailerra erreformetan nabil. Urtailerako martxan ipintea gustauko litxakit. Abenduaren 4an, Durangoko Azokan berbaldia daukat Gogoetaren Plazan eta kulturaren inguruan pentsetan eta hausnartzen nago.
Bilbon eta Madrilen be, beste proiektu batzuetan murgilduta nago. Topera egia esan.


Arratiako beste artistakaz hartu-emonik badaukazu?
Arratiako artista askorik ez dot ezetuten. Urte hasikeran, Murgiako Udalak sustatutako Emakume sortzaileen berbaldi baten, Euskal zeramika museoaren arduraduna, Blanka Gomez de Segura ezagutzeko aukerea izan neban. Gogo itzela daukat Arratian zeozer egiteko nire zuztarrak be hemengoak diralako eta, azken batez, hau dalako nire inspirazino gunea. Ez dakit mural bat izan daiteken, erakusketa bat... baina zeozer egiteko gogoz nago, bai horixe. Oraintxe bertan ezin dot, agenda leporaino dodalako baina, udabarritik aurrera izan daiteke. Arratia, Durangaldean egin dogun lez, artez blaitu daikegulako.

2016/11/14

GURE ESKU DAGO Jaume Lopez: "Erabakitze eskubideak politikan paradigma aldaketea dakar"

"Erabakitze eskubideak politikan paradigma aldaketea dakar"

 

"Herri galdeketa, erabakitze eskubidea gauzatzea" titulupean, hiru hizlariak ados egon ziran, erabakitze eskubidea gauzatzea demokrazian sakontzea dala eta kalidadezko demokrazia baten, herritarrak euren etorkizuna aukeratzeko eskubidea daukiela. Eta hau, hasi baino ez dan prozesu bat dala, paradigma aldaketea dakarrena.
Iñaki Antiguedadek, EHUko Hidrogeologia katedradun eta ezker abertzalean ibilbide politiko handidunak, beste hizlari biak aurkeztu eta moderatzaile lanak egin ebazan. Bere ustez, "subirautzarik ez daukan gizarte bat, subiraua dan beste baten menpe egongo da beti" eta horregaitik erabakitzeko eskubidea gauzatu behar da. Gizarte zibiletik sor-tzean da subirautza, eta hortik eratorritakoa gizarte politikoak kudeatzen dau. "Eztabaidea ez da ezagutzen ez dogun independentziaren gainekoa, ezagutzen dogun eta gura ez dogun dependentziaren gainekoa baino".
Katalunian ez bezala, Euskal Herrian erabakitze eskubidearen gaineko pentsamentu intelektuala botaten dauala faltan esan eban Antiguedadek.

Mundu globalizauan, erantzun lokala bide bakarra
Juan Jose Ibarretxe, 1999 eta 2009 bitartean Euskal Gobernuko Lehendakaria izan zana, gizarte zibilean dabil orain "gauza asko egiten". Ibarretxe, Agirre Lehendakaria Center-eko (ALC) zuzendaria da. Zentro hau, gizarte zientzien esparruan kokatzen da, EHUri lotuta dago eta beste herrialde batzuetako unibersidadeakaz garatutako kolaborazino proiektua da.
Perspektibea ez galtzeako, munduari begiratu behar jakola esan eban Ibarretxek. Munduari begiratu, Euskadi ikusteko. Izan be, gizarte globalizau honetan, erantzun lokala da bide bakarra.
Identidadea eta kultura ezinbestekoak joten ditu Ibarretxek giza garapen iraunkorra lortzeako. I + G + B (ikerketa, garapena eta barrikuntza) polinomioari, norberaren kulturea, K gehitu behar jako funtzionauko badau, I + G + B + K. Baina datu kezkagarri bat be emon eban: Stanford unibersidadearen arabera, gaur egun 5.000 hizkuntza inguru dagoz munduan, atzenengo 50 urteetan 1.000 hizkuntza galdu dira, eta XXI. mendearen amaieran, 500 inguru geratuko dira.
Hori bai, gero eta herrialde gehiago dagoz munduan. Horreetako asko, txikiak bezain indartsuak. Holan, Nazino Batuen Erakundean 1945ean sortu zanean, 45 herrialde egozan; gaur egun ea 200. Europari jagokonean be, 1914an 20 estadu ziran, 1949an 26 eta 2014an 47. 2030ean, Eskozia, Flandes, Katalunia eta Euskal Herria be NBEn egongo diran esperantzea agertu eban Ibarretxek.
La Hayako Auzitegi Gorenaren Kosovoren gaineko 2010eko Ebatzia be aitatu eban Lehendakariak. Horren arabera, "modu demokratikoan adierazotako herriaren borandateak ez dau Nazinoarteko Zuzenbidea urratzen".

Paradigma politikoaren aldaketea
Pompeu Fabra Unibersidadeko Zientzia Politika irakaslea da Jaume Lopez eta Kataluniako prozesu politikoa eta honek ekarritako paradigma politikoaren aldaketea azaldu eban Diman.
Kataluniako esperientziak printzipio demokratikoaren garrantzia erakusten dauala esan eban. Erabakitze eskubidea aldarrikapen demokratikoa da; izan be, "geure etorkizun politikoa erabaki gura dogu". Lopezen arabera, demokraziak ez dauka mugarik, ez dago erabaki ezin dan gauzarik eta Katalunian estatutu markoa ebatzi gura dabe.
"2005ean erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformea sortu zan. 2006an, diputaduen % 80k estatutua onartu eben baina ez zala kontuan izango ikusi genduan, aldatu egingo ebela. Orduan kalera urten ginan lehenengoz, erabakitze eskubidea daukan nazino bat garala aldarrikatuz. Ez genduan espero hainbeste jente urtetea. Hor hasi zan dana: printzipio demokratikoa eta herritarren ahalduntzea aldarrikatzean" esan eban Lopezek.
Estatutuaren sententzia ospetsuaren ostean, erakundeak eta herritarrak kalera urten ziran, "nazino bat gara eta erabaki gura dogu" lemapean. Hortik aurrera herritarren ahalduntze zeharkako mobimentu bat hasi zan".
Gero 5 konsulta bolada etorri ziran, bertan 800.000 persona inguruk hartu eben parte. Herritarren artetik sortutako plataformea erakundeetara heldu zan eta erabakitze eskubidea Legebiltzarrean defendidu. Orain, Subirautza eta Erabakitze Eskubidearen gaineko Adierazpena daukie.
Egindako bidea behetik gorakoa dala esan eban Lopezek, eta iraultza demokratikoa eta herritarren ahalduntzea ekarri dauala. Katalunian erabakitze eskubidea ulertzeko modu barria sortu da. "Demokrazia garapen prozesu bat da eta herritarren eskubideak zabaltzen joan dira" eta marko politikoa be, erabaki demokratikoaren ondorioa izan behar da. "Gaur egun ezin dogu demokratikotzat hartu estadu bat, estadu horretako zati batek ezin badau erabaki estadu horren gainean". Eta "estadu bat ezin bada sortu herritarren borondateagaitik, esaten dabizena da estaduak bakarrik sortu daitekezala indarkeriaren bitartez".
Lopezen arabera, XXI. mendean, autodeterminazino printzipioak komunidade batek bere etorkizuna ebatzi ahal dauala esan gura dau, estadu bat sortzea barne. Bere ustez, erabakitze eskubidea gero eta gitxiago egongo da lotuta printzipio nazional bateri. Hau da, estadu bat sortu ahal izango dabe herri edo nazino ez diran komunidadeak. "Komunidade politiko batek erabakitzeko eskubidea dauka eta estadu independiente bat sortu leike. Gero eta gehiago ulertuko da estaduen mapea herritarren borondate politikoen frutu dala" esan eban.

Zemendiaren 27an herri galdeketea
Hilaren 27an izango da herri galdeketea. Egun horretan dimoztarrak itaun honeri erantzungo deutsie: "Euskal Estatu burujabe bateko herritar izan gura dozu?" Erantzuteko hiru aukera dagoz: Bai, Ez edo zuriz itxi. Hamasei urtetik gorakoak emon ahal dabe botoa. Hautetsontzia eleizarako bidean dagoan Alkarregaz GEDko lokalean egongo da. Botoa aldez aurretik be emon daiteke, hilaren 17an eta 24an, GEDko lokalean.

2016/11/1

FELIX PADIN Miliziano anarkista bat Arratiako lurretan

Felix Padin bilbotarra, Euskadiko CNT sindikatuko buruzagi historikoa zana, Gerra Zibilaren lekuko zuzena izan zan gure lurretan. Bera dogu Arratian errepublikearen alde burrukatu zan ia lehenengo eta azkenetako gudaria. 2014an hil zan arte, hamar urtez, ordu luzeak konpartidu genduzan alkarregaz gerrearen gomutak akordura ekarten bere Mirandako etxean.

 

Alvaro Rabelli

 

Felix Padin, 1916ean Bilboko San Frantzisko auzoan jaioa, igeltseroa ogibidez, Euzko Gudarosteko "Isaac Puentes" batailoiko sarjentua eta geroko "Durruti" batailoiko tenientea, baina, batez be, CNT-ko kidea izan zan. Bizitza oso bat eskeini eutsan anarkosindikalismoari eta luzaroan Gerra Zibilaren gertaera askoren lekuko zuzena izan zan. Hil aurretik Servini epaile argentinarraren aurrean deklarau eban frankismoaren krimenak dirala-eta. Gaztetatik CNT eta (JJLL) Gazte Libertarioen erakundeetako kidea, anarkismoaren idealen arragoan zaildu zan. Errepublika sasoian sindikatu anarkistearen prensa eta propaganda arduraduna izan zan Bilbon bertan. 1934an lehenengo bider atxilotu eben, eta ostean bere beste lau lagunegaz batera armak lapurtzeaz arduratzen zan "ekintza talde" bat osotu eban: "Gu ez ginan indarkeriazaleak, baina bagenkian jakin errepublikea armaz defendidu beharko genduana, berau, burgesa izan arren, miseria gorrian bizi ziran langileentzako itxaropen bakarra zalako".


Gerrearen hasikerea
Felixen memoriak ez eban huts egiten, gerrearen hasikerako gertaerak zehetasun handiz gordetan ebazan. 1936ko garagarrilaren 18a egun ederra eta eguzkitsua zan Bilbon. Zapatua izan arren, lan eguna zan; bazan denpora gitxi berrogeta bost orduko lan astea, Ingalaterran lez, ezarrita egoala. Goizetik hasiak ziran Afrikako armadearen mobimentuen inguruko zurrumurruak zabaltzen. Zurrumurruok ozenago egin ziran Felixek egun horretako beharra amaitu ebanerako, eguerdi aldean, Pagasarrirako kaminoan. Etxera joan, erropaz aldatu eta Bilboko Zabala kalean egoan CNT sindikatuaren egoitzara atoan jo eban. Bertan jentea urduri antzean ebilen, batetik bestera, eukiezan albistak nahasiak ziran-eta. Baina, arrastirako egoerearen larritasunaz ohartuta mobilizetan hasi ziran. Egun horretan bertan greba orokorrerako deialdia egin eben sindikatu eta alderdi ezkertiar guztiak eta lehenengo begiradak Bilboko Garellano erregimentuarengan hasiak ziran mesfidantzaz pausatzen. Felix eta bere lau burkide ez ziran geldirik lotu. Sindikatuan armak batzeako agindua emon eben. Felixek-eta kamioneta zahar bat bahitu eta etxean gordeta eukazan armak eta dinamita guztia batu ebezan. Enparaukoak Bilbon zehar urten eben armen bila, armerietan, lantegietan, meategietan, baita museoetan be ibili ziran horretan.
Biharamunean, 19an, greba orokor eguna izan zan, baina Afrikatik etozan albistak arduratuta, Novoak, orduko Gobernadore Zibilak, Bizkaiko Defentsa Batzarra osotzea ebatzi eban. Sindikatuak armatzea ebatzi zan. Felixek-eta, ikusita jente armatuak Garellano erregimentuaren koartela inguratuta eukala, gero jakin eben Vidal teniente-koronelak errepublikearen alde egin ebala, arma gehiagoren bila urten eben. Intera horretatik aurrera jazoerak azkartu ziran. Bilboko Concepcion konbentuan tiroketea jazo zan, ze, faxistak konbentuetan armak ostenduten ei ebezan. Felixek lehenengo miliziano abertzaleak ikusi ebazan, mojak jagoten. Atzenean, sugarrak konbentua suntsitu eben. Felixek beti ukatuko eban anarkistak izan zirala konbentuari su emon eutsienak: "Bertan jente asko egoan, sindikatu guztietako jentea".
Felixen taldeak beste burrukaldi bat euki eban Abusun, Malaespera meategian, hango jagoleari pistolea kendu gura izan eutsienean. Ha jagole ha larriki zaurituta itxi eben eta Galdakaoko Explosivos lantegira jo eben dinamita bila. Bertan Guardia Zibilari be aurre egin behar izan eutsien. Gobernadore Zibilak emondako aginduaz dinamitea lortu ahal izan eben eta, holan, Bilbora itzuli ziran. Baina ez luzerako, ze, ordurako Gasteiztik abiatuta Bilborantza ei etozan falangista eta karlisten zutabeen inguruko barriak bolo-bolo ebilzan. Urkiola, Barazar eta Altubeko ganak matxinatuen esku jausteko arriskua egoan. Holan, atzera be kamioneta zaharra hartuta, boskotea Ugao aldera abiatu zan. Bertan, miaketa egin eben Gasteizko kaminoan, baina ez eben inor topau. Ostean Igorrerantza etorri ziran, Dimatik Urkiolara jo eben eta Otxandioko udaletxearen aurrean UGT-ko eta alderdi komunistako miliziano gitxi batzuk topau ebezan, gehienak Arrasatetik etorriak. Miaketea jarraitu eben, oraingoan Barazarretik Ubiderako tartean, Arratiako lurretan. Bertan be ez eben inor topau. Historia liburuetan beti jaso izan da inguru honetako lehenengo burrukaldiak garagarrilaren 19an bertan hasi zirala, Felixek, ordea, ez eban inoz hori uste izan. Egun horreetan Gasteizerainoko bidea zabalik egoan. 19ko iluntzean, kamioneta zaharrari saka eginez, Otxandiora itzuli ziran bertan gaba egiten. Biharamunean, bertan egozan miliziano gitxiai agindu eutseen laguntza gehiagogaz itzuliko zirala. Bilbora etorrita, garagarrilaren 20ko iluntzerako CNT-ko berrogei lagunek, hareetako asko neska gazte libertarioak, La Union konpainiako autobus baten urten eben Elcano kaleko geltokitik. "Liberteo Lucarini" taldea zan, geroko "Isaac Puentes" batailoiaren ernamuina. Errepublikearen alde burruka egiten joiazan gazteok Otxandiora heldu ziran, dana zan orduan inprobisazinoa, txarto armatuak, banderarik be ez eukien, bakarrik bandera baltz gisa neska baten titizorroa lau haizeetara.
Taldekoak, Otxandioko Vicinay etxean ostatua hartuta, goizean, 21ean, Garellano erregimentuaren militarren etorrerea ikusi eben. Azkenez, Gasteizera joateko unea zan! Militarrakaz batera zutabean urten eben Legutiano aldera. Legutianon sartu ziran lasai asko, matxino faxisten errasto barik. Orduantxe jazo zan Felixen ustetan hemen errepublikeari egin jakon traizinorik handiena. Felixek ikusi eban zelan erregimentuko ofizial askok auto partikularretan alde egin eben Gasteizerantza, arerioaren aldera pasetan egozan. Ondo planifikauta egoan. Orduan, zutabeak Otxandiora itzultzeko agindua jaso eban. Ez zan Gasteizera joan, bertan gauzak artean aiko-maiko egozanean, Legutiano faxisten esku itxi zan eta beharrizan gorrian egoanean, miliziano abertzaleak ez ziran agertu, mojak jagoten egozalako. 21ean bertan lehen hildakoa gertatu zan milizianoen artean, Felixen koinatu bat, "Bilba" izengoitiz, Arriaga antzokiko zapata-garbitzailea, bere armaz hil ei zan, istripuz.
Garagarrilaren 22an Francoren aldeko gerra-hegazkinak Otxandioko plazea bonbardatu eben, Felixek bizi izan eban benetako lehenengo gerra ekintzea. Egun horretan be falangistak eta karlistak Krutzeta, Arlaban eta Barazarrera hurreratu ziran Legutianotik. Lehenego tiro hotsak ziran Bizkaiko frontean. Bonbardaketearen ostean gizon askok ikaraz alde egin eben frontetik, bakarrik neskak eutsi eutsien burrukatzeko gogoari. Felixek beti goraipatu eban neska libertario horreen jarkerea, ez ziran izan inondik be geroko literatureak jaso ebazan modukoak, ez ziran soldaduen atzean ioiazan emagalduak, benetako burrukalariak baino, emakumeen askatasunez ondo kontzientziatuak. Holan, CNT-ko taldetxo hau Otxandio, Dima, Zeanuri eta Ubideko lurretan ibili zan hurrengo bost hilabeteetan, gero eta efektibo gitxiagogaz.
Hasikerako taldetik geratzen zana Bilbora itzuli zan zemendiaren akabuan. Arrigorriagan armak eta neguko erropea jaso ebezan eta, atzera be, fronterantza, orain "Isaac Puentes" batailoiaren izenpean, Agirre Lehendakariaren Euzko Gudarostearen barruan. Legutianoko batailearen bezperea izan zan.
Abenduan jazo ziran burrukaldirik gogorrenak Albertia mendian, baina gudarien erasoa ezerezean gelditu zan, eta barriro be, atzerantza. Felixen batailoia sakabanatuta gelditu zan, Motxotegi menditik Otxandioraino. Hurrengo hilabeteetan frontea ez zan oso aktiboa izan. Han hemenkako eskaramuzak eta milizianoen arteko hartu-emon eskasak bizi behar izan ebazan: "Alkohol eta disziplina arazo ikaragarriak egozan, inguruko jente euskaldun, baserritar eta fededunakaz hartu-emonak ez ziran hobeak, desorganizazinoa eta bortxakeria zan nagusi. Gudarien irudi epikoa ez da benetakoa".

Frontea jausi zanekoa
1937ko martia aldean Felixek Bilbora itzultzeko agindua jaso eban. CNT-ko "Durruti" batailoia osotu barria zan. Felix batailoi honen tenientea izan zan, eta frontera itzulita Altungana mendian kokatu zan, Dima eta Zeanuri artean. Euren eskoialdean, Barazar aldean, "Isaac Puentes" batailoiari gelditzen jakozan azken efek- tiboak, eta Motxotegitik Elosura "Ochandiano" batailoi komunista zabaltzen zan. Maiatzaren 31n hasi zan Mola jeneralaren erasoaldia Bizkaiko frontearen kontra. Frontea atoan desegin zan, Saibiko kontraeraso ezaguna alde batera itxita. Ha, Felixen esanetan, "desbandada" hutsa izan zan Bilboko "Burdinazko Gerrikorantza". Bagileko lehenengo egun horreetan Felixek Barazar aldera egin eban, "Isaac Puentes" batailoiko beste hamahiru gizonakaz lotu zan erretiradea zarratzen. Aurretiaz, "Ochandiano"ko komunistak Zeanurirako bidea hartua eben. Zeanurin izua zabaldua zan komunisten desbandadea ikusita, goseak jota eta amorrotuta etozan tropa horreek danatariko triskantzak egin ei ebezan zeanuriztarren artean, arpilaketak, bortxaketak... Felix Zeanuriko herrira heldu zanerako, berau hutsik egoan, atzean, batez be, andrak lotu ziran edadekoak eta gaixoak jagoten, iges egiterik ez eukienak. Horreen gainean jauzi ziran Gasteizko kamino nagusitik etozan falangistak, karlistak, mairuak eta italiarrak. Bortxaketa gehiago andren kontra. Areatza pasata Artearaino erretiradea, ahal dan neurrian, ordenaua izan zan. Baina, bertara ailegauta Francoren gerra-hegazkinak kaminoa bonbardatu eben eta Felixeri ezinezkoa izan jakon Lemoatxako posizinora heltzea. Bagilaren 17ra arte, Artea eta Zeberioko basoetan ostondu zan, baserrietatik iges eginda joian jenteagaz bat eginda. Atzenean, karlistak Arrigorriagan atxilotu eben. Ordutik aurrera beste odisea bat hasi zan Felix Padinentzat Mirandako konzentrazino-zelaian eta zigor batailoietan harik eta 40ko hamarkadan libre gelditu arte.

2016/11/1

JUANTI MENIKA "Arratian galduta egoazan erromeriak, biztu gura doguz barriro"

Arantzazuko Juanti Menika 14 urtegaz hasi zan jantzan. Handik gitxira itxi, eta 19 urtegaz ekin eutsan barriro. Sano ezaguna da Arratiako jantza munduan Menika. Orain dala 42 urte sortutako Arantzarte Dantza Taldeko sortzaileetako bat da eta bertan jarraituten dau, taldeko presidente eta jantza zuzendari lanetan.
Jantzari beterano honek, erromeriak berbiztea helburu daukan Arratia Dantzan proiektuan be parte hartzean dau, Arratiako beste jantzazale askogaz batera.

 

Juanti Menika. Juanti izena nondik jatortzu?
Nire izena Juan Antonio da eta Usansoloko Labeaga auzunean ospitalea dagoan baserri batekoa naz. Ospitaleko sarrerea egiteko baserria bota eben 13 urte neukazanean. Orduan han igeltseroak egoazan obrak egiten eta bat hasi zan esaten: zuri deitu behar deutsut... Juanti. Eta ordurik hona, mundu guztiak Juanti deitzean deusta. Arratian Juan Antonio esaten badozu, inok ez dau jakingo neu nazana.


Non eta zergaitik hasi zinan jantzan?
Hamalau urtegaz Galdakaoko Andra Mari jantza taldean hasi nintzan. Gero itxi egin neban. Eta gero, ostera be, hasi nintzan jantzan hemeretzi urtegaz, eta harrezkeroztik ez naz gelditu.
Orduan jantza asko egiten zan baina oso talde gitxi egoazan inguruetan eta Bizkaian be gehiegi be ez. Gipuzkoara asko joaten ginan. Jantza asko egiten genduan, zapatu-domeka baten igoal hiru bider. Orain 50 urte jentea oso gitxi mobiduten zan, eta gu ibilten ginan herririk herri. Atzerrira be joaten ginan: Inglaterrara, Belgikara... 1970ean Olaeta balletagaz Estadu Batuetara joan nintzan eta hiru hilabete egon nintzan han.
Olaeta balleta Bilboko Ertzilla kaleko akademia bat zan. Neskak joaten ziran balleta egiten, baina sano mutil gitxi. Eta Olaetakoak ibilten ziran herriko jantza taldeetan mutil bila. Komeniduten jakien baten bat ikusitakoan, hile batzuetan ensaiau eta Estadu Batuetan egiten ebezan jirak. Euskal jantzetan oinarritutako balleta zan. Guk Euskal jantzak ballet estilo apur bat emonda egiten genduazan.
1974ko aprilean Arantzazura ezkondu nintzan.


Igorreko Arantzarte jantza taldea Arantzazun sortu zan?
Bai, Arantzazun. Juan Jose sakramentinoa hemeko eta Arteako parrokoa zan. Arantzazun Gabonetako Auto Sakramental bat egin eben, euskeraz idatzita dagoan lehenengo antzezlana. Juan Josek baekian jantzaria nintzala eta esan eustan ea nik obrarako jantza pausu batzuk egiteko prest nengoan.
Hortik lasterrera, Arantzarteko lehenengo batzarra egin zan eta hasi ginan ensaioak egiten. Arteako ikastetxe baten hasi ginan ensaietan. Francoren denporea zan, Franco 1975ean hil zan eta hori 1974an izan zan eta hasi eta hile batzuk beranduago fraileak esan euskuen euskal jantzak egitearren subentzinoak galtzeako beldurra eukela. Eta orduan, Areatzako sakramentinoetan hasi ginan ensaietan, baina han be lekua ez zan ona. Gero Zeanuriko Zulaibar eskola profesionalera joan ginan eta hango sarreran egiten genduan. Ha be ez zan lekurik egokiena. Gero Zeanuriko eskolako lokal baten, Dimako eskolapean be bai, eta azkenean, hasi eta lauzpabost urtetara, Igorreko Institutuko gimnasiora joan ginan. Eta hor emon genduzan urte piloa, Igorreko Kultur Etxera pasau arte.


Erromeriak errekuperetako helburuagaz, Arratia Dantzan proiektua abiatu dozue Arratiako hainbat herritako jantzazaleok alkarlanean.
Bai, martxan da. Proiektuko lehenengoko erromeria, Areatzako Euskal Jaian egin genduan. Areatzako kuadrila bat dago holango gauzetan parte hartzean dauana. Arratian edo beste nonbait erromeria badago, joan eta jantzan egiten dabe. Aurten Igorreko jaietan, Arantzartekoak aktuazinoa egin beharrean erromeria bat egitea pentsau genduan eta whatsappa bialdu geuntsen Areatzakoai. Erromeria egin genduan eta etorri egin ziran.
Arantzazuko jaietan be etorri ziran eta, Areatzako jaietan joateko esan euskuen. Joan ginan eta han hasi ginan berbaz, hori serioago egin behar genduala esanez.
Hurrengoko egunean, non etorten jakun ba whatsappa, Arrikibar Zeanuriko jantza taldekoa, esanez gauza bera egitea pentsau ebela Arratia mailan. Eurekaz egon ginan berbaz eta batzarra egin genduan. Usansolo be sartu da proiektuan.Lehenengo lau erromeriak zehaztu doguz. Hurrengoa zemendiaren 19an izango da Usansolon.


Eta beste herrietakoak?
Igorren egiteko fetxarik ez dago oraindino, ezta Arantzazun be. Zeanurin aprilean egiten dabe urtero holango zeozer eta fetxa hori aprobetxauko dogu. Diman, maiatzean, Dantzari Txiki eguna egiten dabe. Ikasturte honetan, erromeria be egongo da egun horretan.
Fetxak ipinteko batzuetan, kanpotik zer datorren begiratu behar da. Ikasturte honetan Korrika datorrena lez, akaso ondo etorriko jaku Korrikaren inguruko ekitaldietan sartzea erromeriaren bat, Arratia guztia etorri daiten jantzan egiten. Edo akaso hobeto da beste fetxa batzuetan antolatutea... Hori ondino pentsau barik dago.
Erromeriako jantzak ikasteko Arantzartek ikastaro bat dauka. Ikastaro horretan 35etik 40ra lagun egoten dira. Egueztenetan izaten da 19:30etik aurrera.


Zenbat jantzazale batzean zarie?
Areatzako Euskal jaian egon ginan jantza taldeko jente piloa, ikastaroetakoak, Zeanuriko batzuk... Jente piloa be etorri zan Bilbo ingurutik. Eta gero Areatzakoak...
Atzenean ez dakiguna da noraino helduko garan. Baina hasi egin gara erromerietan jantzan egiteko batzean eta hemendik urte batzuetara akaso, galduta egozan erromeriak egingo dira barriro. Guk hori biztu gura dogu, asmoa zabaldu daitela eta gero eta jente gehiagok parte hartu daiala.


Zeintzuk dira Arantzarte jantza taldearen proiektuak?
Gabonetan ekitaldi bat egingo dogu, Austriako jantza jaialdi baten be parte hartu gura dogu... baina ez dakigu ahal izango dogun. Jaialdia garagarril amaieran edo abuztuan izaten da, eta eskari asko hartuten dabez.
Urtean zehar urteten dauana be, egingo dogu. Urri bigarrenaren 22an, berbarako, Beasainen egon ginan jantzan.

2016/10/15

JOSE SAGARNA URIARTE 80 urte fusilau ebela Jose Sagarna Uriarte abadea

Datorren eguenean, 2016ko urri bigarrenak 20, laurogei urte beteko dira Markina-Xemeingo Amalloa auzoko abade gaztea, Zeanuriko seme Jose Sagarna Uriarte erail ebenetik. Inkisizinoaren sasoian legez, jente askok aprobetxau eban 1936ko gerra egoerea mendeku personalak hartzeako. Datu guztien arabera hauxe izan zan be Jose Sagarnaren kasua: jauntxo auzotar batek jarritako salaketa faltsu bategaitik fusilau eben militar frankistak. Domekan, hilak 23, gogoratuko dabe Zeanurin, bera bateatu eta abadetu zan parrokian, meza bategaz.

 

Jose Mari Kortazar

 

Koadro profetikoa
Zeanuriko sakristinian dagoan koadro baten, Pedro Atutxak holan azaltzen dau kasua labur-labur: "Jose Sagarna Uriarte, Zeanuriko "sastrena" deritxon etxean otsailaren 4ean, 1910ean jaioa. Felix eta Enkarnaren semea. Urribigarrena edo urriaren 20ean. 1936.ean fusilatua izan zan "Larruskain" Markinako auzunean abade egoala. Frankotarrek hil eben. Eleiztar baten eritziz onegia zalako eta abade hil zan". Koadro hori profetikoa izan da benetan. Sasoi ilun eta baltz haretan, herri adiskidetu eta baketu baten aldeko oihu bihurtu da horman eskegitako koadro ha. Bertan dira Zeanuriko zortzi eleiz-gizon, gerran eraildakoak: zazpi erreplubikazaleak hilda eta bat, Jose Sagarna Uriarte, frankistak. Bertan dira Zeanuriko parrokoa izanik herriko plazan bertan hil eben Benito Atutxa Agirrelezeaga, 1937.eko aprilaren 7an, eta Bizente Ocerinjauregui Uria, egun berean, praile frantziskotarra, Zeanuriko bazterren baten milizianoak hil eben frailea zala-eta. Bere gorpua oindino ez da aurkitu eta une egokia litzateke hau, baten batek ezer baleki hau argituteko.
Hamar seme-alabetatik bera eta beste anai bat sartu ziran abade. 1911ko zemendiaren 15ean jaio zan (datu hau oker dakar Don Pedro Atutxaren koadroak) eta hurrengo egunean bateatu eben. Bere ikasketak bete eta gero 1935eko bagilaren 28an abadetu eben, eta egun horretan bertan jaso eban Amalloako San Inazio eleizako eta bere 249 biztanleen ardura pastorala. Meza barria be ez zan izan edozelangokoa. Egunean bertan sei zeanuriztar abadetu ziran-eta. Holan kontetan dau egun ha Jon Urutxurtu historialariak: "Andra Mari eleizea gainezka egon ei zan, 2.500 lagun inguruk beteta, eta ospakizunean gotzain bik hartu eben parte: Mateo Mujikak, Gasteizeko gotzainak eta Eugenio Artaraz igorreztarrak, Bach Nihineko (Indotxina) gotzainak. Eleizkizuna amaitu ondoren, eleizearen aurrean herriko jantzari gazteak jantzatu eben eta "Basarri" eta Uriarteren bertsoak entzuteko aukerea izan zan".

Abade urteak eta heriotzea
Don Josek ia urtebete egin eban Amalloa auzoan abade. Goizero mezea ospatu eta arrastian katekesia emon, hori izaten zan bere bizimodua; hortik aparte idatzi eta irakurten pasetan ei eban eguna, auzotarren esanetan. Danon lagun modura gogoratzen dabe, mutil apala eta ona. Gainera, askotan joaten zan baserrietara gaixoak eta zaharrak bisitetan. Amalloaztar guztiak asko maitatu izan eben Sagarna, herriko jauntxo batek izan ezik.
1936.eko bagilean Berritura abade joateko agindua jaso eban. Berehala hasi eben gerra golpistak. Iges egiteko ahalegina be egin eban, baina atzenean bertan geratzeko konbenzidu eben, berak ezer txarrik ez ebala egin-eta. Hobeto egongo zalakoan, baketan, Amalloara itzuli zan. Aukera txarra eta okerra. Bertan atxilo hartu eben, eleizan errezatzen egoala, atea zarratu eta leihopean soldadu bi itxita. Handik baserri batera preso, eta ezelango epaiketa barik, astelehen goizaldean, hilak 20, fusilatzera atera eben. Jose Sagarna golpisten kapeilauagaz konfesau zan, eta gauza personal batzuk familiari eroatea eskatu eutsan. Gainera, Larruskaingo eleizara begira hiltzea eskatu eban. Horregaitik, Amulategi ondoko zelai batera jaitsi eben atzera; orduan pinurik ez egoan eta eleizea ikusten zan bertatik. Salaketea herriko jauntxoak jarri ei eban militarren aurrean. 24 urte zituan hil ebenean. Gorpua burdi baten kargau eta Larruskaingo kanposantuan lurperatu eben.

Herri jakituria
Amalloako Amulategi baserrikoak fusilamentua ikusi eben. Tokian bertan estaka bat ipini eben, lekua gogoratzeko. Urtetan. Geroztik, herriak agoz esaterik ez eukana, legenda eta ohituraz azaltzen eban. Hil eben lekutik hamabost metrora sagar arbola batek, pentsau barik be, ekaitz gogorrak bota, eta hurrengo egunean zutik eta bizirik iraun.
Amalloako Amulategi baserri ondoan sagarrondo handi bat egoan. 1.958 urteko bagilako ostegun batez, ekaitz batek arbola zaharra bota egin eban, baina sustrairen bat lur barruan, eta bizirik gelditu zan zugatza. Zemendiaren 13an baina, eguen gau batez, zohia bere lekuan sartu eta biharamonean barriro tente aurkitu eben sagarrondoa. Inork ezin azaldu zelan gertatu zan. D. Jose Sagarna hil eben lekutik 15 metro eskasera egoan sagar arbola hori.
Barri harrigarria laster zabaldu zan eskualdean eta hurrengo zapatuan hainbat jente, Ondarroatik eta batez be, hurreratu zan leku haretara notizia egiaztatzera. Hainbeste zurrumurru be zabaldu zan. D. Joseren odola jausi zan lurrean ez zala gehiago bedarrik hazi... sagarrondoak sagarrak emoten zituala sasoitik kanpo (zemendian)... D. Joseren gorpua usteldu barik egoala... Kontua da, D. Joseren gomuta biztu egin zala eta zugatzarena abertzaleen aldeko ezaugarri miragarritzat hartu ebala jenteak.
Jentea erromes joian arbola gurtzera eta Don Joseren heriotzea gogoratzera. Markinatik guardia zibilak hori debekatzera joiazan, isunak jartzen, eta abar. Aginteak isildu gura ebana, herriak memorian gorde!

Zeanuriko kanposantuan atseden
Fidel Sagarna, Don Joseren anaia abadea, 1952garren urtean Amalloara joan zan haren gorpuzkinak Zeanurira eroateko asmotan. Auzotarrak hainbeste maite ebela ikusita baina, bertan hobe egozala pentsau eban.
2015eko abenduaren 29an hartu eben lur Zeanuriko kanposantuan bere gorpuzkinak orain arte egozan kanposantutik ekarrita. Familia arteko ekitaldi apala bezain sentibera izan zan. Aspaldiko asmoa atzo gauzatu zan. Familiakoen artean hartu dau betiko atsedena Jose Sagarna Uriarte abadearen gorpuak. Lur emon aurretik, otoitzaldi bat zuzendu eban Ander Manterola Zeanuriko seme eta abadeak.
Holan esan eban: "Bere etxean dago Jose Sagarna abadea. Zeanuriko parrokian bateatua, dotrina hartua, abadetua... Zeanuriko kanposantua izango dau etxea. Baina batez be Jainko Aitaren etxea, bateo ezkeroztik bere semea izan zana".
Jose Sagarna ez zan izan gerran hil eben euskal eleiz-gizon bakarra. Bera eta beste asko gogoratuak izan ziran Biturieko Katedralean egin jakien hileta kolektiboan. Consejos de guerra contra el Clero vasco. La Iglesia vasca vencida Anxo Ferreiroren lana argigarria dogu honetan, oraintsu agertua. Aurretiaz lan handia egin eban Euzko apaiz taldeak, diktadurearen urte tristeetan datu zehatz asko batu eta argitara emonaz.

Frankismoko biktimen kereilea
Maria Servini epaile argentinarrak eskatuta hartu eutsan deklarazinoa, urri lehenengoan, Jose Sagarna Uriarte apaizaren loba dan Jose Sagarna Ocerin-Jauregiri Gernika-Lumoko epaitegian. Frankismoaren krimenen aurkako Argentinako kereila zuzentzen dauan Maria Servini epaileak maiatzean egin eutsan Gernikako epaitegiari deklarazino hori hartzeako eskaerea. Holan, Sagarna Ocerin-Jauregik bere osabearen hilketea salatu eban, epailearen aurrean.

Domekan Mezea
Sagarnaren Familiak eskatuta, datorren domekan, urri bigarrenaren 23an, Zeanuriko parrokian mezatan Don Jose gogoratuko da eta bere alde otoitz egingo da. Gogoan izango dira, aldi berean, gerrako biktima guztiak. Loba batek esaten dauanez "hau ez dogu gorrotoz eta bengantzaz egin gura, duintasunez agurtzeko osabea eta bakebidean aurrera egin daigun herri osoak".

2016/10/15

AINARA MURGIA ETA IKER URTIAGA Musikaren museoa antzezlan barria aukeztu dabe urri bigarrenaren 14an Antxo eta Pantxa Arratiako pailazoak

 

Orain dala urte bete hasi ziran Iker Urtiaga eta Ainara Murgia kale antzerkia egiten. Ordutik leku askotan eskeini ditue antzezpenak eta umeakaz daukien alkarreragin berezia ikusita, bigarren antzezlan honegaz hasi dira urri bigarrenaren 14an Barakaldon.

 

Rakel Diez Aldekoa

 

Aurkeztu zeuen buruak eta Antxo eta Pantxa personajeak.
Iker Urtiaga: Nire personajea Antxo da, eta Antxo izena dauka askotan okertzen nazalako eta antxoa esakera horretatik Antxo izena hartu neban. Ikusleai aditzera emon gura deutseguna da okertzen nazala baina konturatu eta konpontzen ahalegintzen nazala. Lehenengo obran dj-a izan nintzan.
Ainara Murgia: Pantxa naz eta Pantxa personajearen izena dator lasaia dalako ez daukalako denporarik alde batetik bestera joateko, ez daukalako erlojurik eta beti leku guztietara berandu doalako... Horrez gainera, jantzari fina naz.


Sortu barriak dira personajeok ezta? Noz sortu ziran, zelan eta zergaitik.
I. U.: Sasoi honetan urte bete izango da taldea sortu zanetik.
A. M.: Guk alkarregaz lan egiten genduan beste gauza baten eta beti gengozan komentetan pailazo talde bat sortutea ea posible ete zan... Aukerea sortu jakun auzoko jai batzuetan eta Ikerrek deitu ninduan. Animau egin ginan eta hortik urten zan. Beraz, hori dala-eta, antzezlana prestatzen hasi ginan.
I. U.: Berez, egun baterako prestatu genduan. Gu, izatez biok ezkerraldekoak gara, ni Barakaldokoa, eta Ainara Sestaokoa. Barakaldoko auzo batetik deitu euskuen mesede bat egiteko.
A. M.: Auzoko jai horretarako egin genduan antzezpena, baina gure antzezpenaren aurkezpen ofiziala Diman izan zan.


Beste pailazoen aldean, zer daukazue diferente?
I. U.: Ez dakit beste pailazoen aldean zer daukagun diferente, hori gure ikusleak esan beharko dabe. Guk daukaguna ilusinoa da.


Zer topau daiteke zuon ikuskizunetan?
I. U.: Danetarik. Gehienbat, animazinoak dira eta gure helburua umeen parte hartzea da. Gure helburu orokorra, jantza egitera heltzea da, beti. Baina tartean, magia apur bat egoten da, bromaren bat, eta abar. Umeak protagonista izan daitezen ahalegintzen gara.
A. M.: Gehienbat umeen parte hartzea izaten da, nagusiak parte hartze gitxiago izaten dabelako.


Ze lotura daukie Antxo eta Pantxak Arratia, Ubide eta Zeberiogaz?
I. U.: Lotura handiena Arratiagaz da. Orain dala urte bi pasatxo Dimara etorri nintzan biziten. Gainera, Igorreko jaietan be egin genduan antzezpena. Normalean, gure antzezpenak jai eta eskoletan egiten doguz. Hendaian be izan ginan Euskal Eskola publikoaren jaian eta Hendaia izan da orain arte antzeztu dogun lekurik handiena.


Azaldu orain arte egindako ibilbidea. Egon da saioren bat zuentzat espeziala izan dana? Anekdotarik?
A. M.: Niretzako bereziena izan zan nire eskolara bueltau ginanean antzezlana egiten. Gainera, ez egozan gurasoak eta umeak oso gustura egozala nabaritzen zan.
I. U.: Gainera, irakasleak be parte hartu eben. Oso desbardina da kalean egitea gurasoak dagozanean edo eskola orduetan. Niretzako bereziena nire auzoan egin genduana izan zan, kaotikoa izan zalako, "bildur eszeniko" hori gainditu gendualako. Normalean, emoten dau leku handietan egiten diran antzezpenak bereziagoak izango dirala baina gero esperientziak ez deusku hori esaten. Inoz, arazo teknologikoak izan doguz; esaterako, mikrofonoak txarto erantzutea. Banan-banan egin behar da berba holako kasuetan.
A. M.: Batzuetan, teknologia izaten da... Gure anekdota gehienak teknologiagaz daukie zerikusia. Ordenagailu bat apurtu jakun ikuskizun baten esaterako, eta horrek azken baten inprobisazinora eroaten zaitu. Normalean, zorionez, ondo urtetan jaku.


Zeintzuk dira hurrengo zitak eta proiektuak?
A. M.: Oraintsu urte bete egin dogu eta antzezlan barri bat prestatu dogu. Barriro be deitu euskuen lehenengo antzezlana egin genduan lekutik eta han egin dogu aurkezpena.
I. U.: Obra Musikaren museoa deitzean da. Musikearen historiaren ingurukoa da. Antzezpenak ordu bete irauten dau. Lehenengo obra, Eutsi jantzari buruzkoa zan eta oraingoa Musikaren museoa musikearen ingurukoa.
A. M.: Oso emozionauta gagoz. Gainera, prestaketa oso polita izan da.
I. U.: Dana dala, hau biontzat hobby bat da. Ateraten dana aterako da, ez daukagu helburu handirik. Deitzen deuskuenean, ahal badogu, joango gara. Aurten, 12 aktuazino izan doguz. Guk ez dakigu asko ala gitxi ete diran. Oso pozik gagoz eta hori da garrantzitsuena. Badago, esaldi bat antzezpen bakotxaren amaieran esaten doguna eta guri asko gustetan jakuna. Gora bihotzak! Beraz, gora bihotzak!

2016/9/30

ARGAZKI LEHIAKETEA Larogeta bost argazki oporrak kontetako

Kalidade handiko eta istorio ugari kontetan dabezan erretratuak jaso doguz aurten. Lehenengo saria Aitor Arnaizek Katalunian aterako argazki batentzat izan da, teknikoki sano ondo eginda egoteaz gainera, adoleszentziaren erretratu esanguratsua dalako. Bigarren saria, Iñaki Lejarretak Itxinan ateratako argazki ederrarentzat izan da. Arantza Iruretagoienak Arratian ateratako "Ura" izeneko argazkia eta Olatz Landajok Zarautzen ateratakoa be ez dogu gura izan aitamen barik itxi. Hona dakarguz argazki batzuk. Danak ikusi gura izan ezkero, www.begitu.org webgunera jo.

2016/9/30

NURIA KORTA ALDAPE "Eskola agendea tresna bat da euskerea transmitiduteko, irakasteko eta gozatzeko"

Nuria Korta Aldape Igorrekoa, Zeberioko eskolako Normalkuntza Teknikaria da. 2011tik Arratia eta Zeberioko eskoletako teknikariak, eskualde osoan erabilteko eskolako agendea ateraten dabe. Aurten, andra eta gizonen arteko bardintasunari bultzadea emoteko, Arratia eta Euskal Herriko andren errealidadea, estereotipotik kanpo, hartu gura izan dabe agendearen gai moduan.
Horretarako, teknikariaren jakintzaz gainera, maistrearen sensibilidadea eta konpromisoa be ipini dauz Nuria Kortak. Izan be, aurten hamalaugarren ikasturtea izango dau Zeberion maistra lanetan.
 

 

Hau ez da Arratia mailan atera dozuen lehenengo eskola agendea, ezta?
Ez. Lehenengokoz 2011-2012 ikasturtean atera genduan. Lehenengo ha Umeen zentzune CDtik ateratako kantakaz egin genduan. Gero beste agenda bat be egon da jolasen gainekoa; aurreko ikasturtekoak kantagintzea eta literaturea euki ebazan gaitzat, eta oraingoa andren gainekoa da.

 

Zein da agenderen helburua?
Agendaren helburua euskerea transmitidutea da. Euskeraz eta euskereagaz gozatzea eta jolastea. Euskaldunak ez diranak be euskerara hurreratzea eta jakin dagiela ze polita dan euskeraz bizitea. Agendea tresna bat da euskerea transmitiduteko, irakasteko eta ezagutzeko. Helburua ez da bakarrik maisu-maistrak esatea "biharko debereak honeexek dira", edo hau pasau da, edo dana dalakoa. Helburua da komunidade oso batek parte hartzea eta erabiltea eta gozatzea agenda horregaz. Familiak agendea zabaldu dagiala ikusteko zer dagoan.
Euskerea da ardatza, helburu nagusia, baina zeharka beste gai batzuk be landuten doguz. Oraingoan gura izan dogu andrak baloretea eta andrak arlo desbardinetan egindako lana erakustea. Gura izan dogu, andren gaineko estereotipoak baztertuta, benetako andren presentzia indartu eta ikustarazotea.


Zer topau daikie umeak eta gurasoak agenda horretan?
Hile bakotxean agertzen da lanbide bat eta andra batzuk. Adibidez: andrak eta industria Arratian; andrak eta baserria; andrak eta musikea; literaturea; andrak eta eskubideak... andrak eta kirola, Zientzia eta Teknologia...
Hartu doguzan espazioak Arratia eta Euskal Herri mailakoak dira batez be. Andrak eta musikan Maurizia agertzen jaku eta bestea ez noa esaten ze bestea nor dan asmatu behar dabe ikasleak errastu batzuen laguntzeagaz. Andrak eta literaturan, Eider Rodriguez, Yolanda Arrieta eta Nagore Amondarain daukaguz. Ahalegindu gara Arratiako baten bat ateratzen.
Bardintasunaren bide horretan pausu bat emon gura izan dogu aurten, umeai eta hezkuntza komunidadeari konturatu arazoteko androk zer garan, zer izan garan eta zer dagoan egiteko. Eta arlo desbardinak jorratu gura izan doguz.


Nortzuk eta zelan egin dozue agendea?
Arratia eta Zeberioko eskoletako Normalkuntza Teknikariak, hilean behin batzean gara Gorbeialde izeneko taldean, Igorreko Kultur Etxean. Komentetan da zer egiten dogun eskola bakotxean, zelan bultzatu ahal dogun euskerearen erabilerea, eskoletan, gurasoakaz, eta herrian, komunidade osoan. Eta agenda bateratua egiten dogu. Agendea, bardina da danontzat, eskolak eta Institutua sartzean dira, Lemoako DBH be bai. Antzekotasun handiak daukaguz eskualdeko eskola guztietan eta lan bateratu honegaz eskualde kutsua emon gura izan deutsagu agendeari. Eskualde kutsua, alkarlana bultzatzeko.
Bileretan ebazten dogu ze eduki landuko doguzan agendan. Orain arteko agendetan esakuneak eta webgune interesgarriak be sartu izan dira. Maketazino lana Marakak egin dau.


Eskolan maisu-maistrakaz eta etxean gurasoakaz erabilteko da agendea orduan.
Bai. Sano interaktiboa da. Adibidez, Andrak eta industria Arratian atalean, sarrera bat dago, kontetan da historia edo egoerea eta, kasu honetan, hiru personaje dagoz. Personaje biren izenak agertzen dira, baina hirugarrena personaje ezkutua da. Agendan zehar eta hilean zehar errastu batzuk dagoz personaje ezkutu hori topetako. Webgune bat dago eta hilaren amaieran personaje horren barri emongo da bertan. Jokoak, galderak edo asmakizunak dagoz personaje horrengana heldu ahal izateko.
Klaustroetan azaltzen da agendearen erabilerea eta gero tutore bakotxak agenda erabili eta etekina ateraten deutso gelan. Eta asmoa da familiak be etekina ateratea. Danon arteko lan bat izatea.
Udalak diruz lagunduten dabe eta azken urte bietan Mankomunidadeak be lagundu dau. Baina eskolatik bideratzen da. Batzuetan gurasoak dirua ipini behar izaten dabe, beste batzuetan gitxiago... dagoan diruaren arabera.


Badago beste proiektu edo ekimenik eskola guztiak alkarlanean egiteko?
Eskualde mailan, Korrikan eskolak zeozer alkarregaz egin gura dogu. Beste idea batzuk be badagoz: Euskerearen Dekalogoa, eta abar.
Ez neuke alkarrizketa hau amaitu gura Imanol Urbieta gogora ekarri barik. Bera izan da hainbat belaunaldiri musikea emon deutsana eta berak erakutsi deusku ahozko transmisioan musikeak daukan garrantzia. Beragaz hazi izan garanok transmizino lana egin behar dogu ondorengoakaz. Eskerrik asko Imanol.

2016/9/14

BEINKE! Merkatarien euskera taldea

BEINKE! merkatarien euskera taldea 2003an sortu zan, eta ordutik martxan dago Igorren merkataritza, ostalaritza eta zerbitzugintza arloan euskerearen erabilerea bultzatzeko.

 

Gogora ekarri behar dogu 2001ean kale erabilerearen lehenengo neurketea egin zala Igorren, eta emoitzak sortu eben kezkak eragin ebala gaur egunera arte Igorren egon dan parte-hartze prozesurik jentetsuena: Igorreko Euskera Plana diseinetako prozesua. Merkatariak be Euskera Planaren diseinuan parte hartu eben.
Hori holan, 14 merkatari/ ostalarik osotutako taldea sortu zan eta 4 urterako plana 2003-2006 diseinau eben. Hamabostean behin ibili ziran batzarrak egiten eta helburu zehatzak zehaztu ziran: zerbitzua euskeraz emotea, euskaldunakaz euskeraz egitea; denda, taberna edo zerbitzu barruan euskeraz lan egitea; kanpo-komunikazinoa eta publizidadea euskalduntzea; sektoreko langileak euskeraz trebatzea; hornitzaileakaz apurka euskeraz egitea, eta instituzinoakaz euskerea bakarrik erabilteko elkarlana sustatzea.
Hasikerako urte horreetan be, gaur egun erreferentzia bihurtu dan "Nik saldu zuk erosi biok euskeraz" kanpainea martxan ipini zan erabilerea bultzatzeko.
2006an bigarren kale erabilerearen neurketea egin eta plana beste bi urtez luzatzea ebatzi zan, 2006tik 2008ra. Urte horreetan sensibilizazino kanpainak egin ziran eta merkatariai lagunduteko zerbitzuen katalogoa sortu eta horren barri emon zan: itzulpen laburrak, fakturak, bisita txartelak, menuak, errotuloak eta kartelak.
Planaren balorazinoa egin zan eta ondorioztatu zan ekintza eta kanpaina zehatzez aparte, beharrezkoa zala euskereagazko konpromiso trinkoagoa. Idea horretatik 2010ean TELP tailerra "Taller D'Espai Lingüístic Personal" antolatu zan merkatarientzat. Norberaren hizkuntza jarrerak eta portaerak aztertzeko, egoera gatazkatsuetan zelan jokatu ikasteko eta azken baten euskaldun aktiboagoak izateko.
Horren atzetik etorri zan hizkuntza ohituretan eragiteko "Probatu euskeraz" kanpainea. Kanpaineak hiru astez iraun eban eta 60 establezimentuk parte hartu eben. Hizkuntza ohiturak aldatzeko baldintza egokiak ipini gura izan ziran merkatari–bezero arteko hizkuntza ohituretan eragiteko eta ezagutzatik erabilerara pasetako dagoan jauzi horretan igorreztarrak euskeraz probatzera animetako.
Horregaz batera, ezagutza eta erabilera neurtzeko diagnostikoa barriro be egin zan eta konpromisoaren ideatik abiatuta, 2012an merkataritzan euskerearen erabilerea eta presentzia bultzatzeko hitzarmena sinatu zan herriko komertzioakaz eta tabernakaz.
Hitzarmenaren ostean sortu ziran merkatariai begirako euskera ikastaroak eta 2013tik 2015era talde bi ibili dira euskera ikasten herriko euskaltegian. 2016an taldeetako bat sortzeako ikasle nahikorik ez egoala eta, talde barik gelditu ziran ikasleak Berbalagunen ibili dira, Beinkekoen laguntzeagaz.
Horren ostean be antolatu dira sensibilizazinoa lantzeako merkatariai begirako saioak Beinkekoak sortu eta bideratutakoak.
Igorreko establezimentu guztietan euskerearen erabilerea eta presentzia bultzatzeko talde eragilea da, aktiboa eta konprometidua, herriko euskalgintzaren parte-hartzaile eta bultzatzaile.
Euskera Planak bere sorreratik martxan ipini dauzan kanpainakaz bat egin izan dau Beinkek eta oingoan, hizkuntza eskubideen urraketak salatzeko kanpainan be parte hartu dabe.
Urte honeetan guztietan, asko eta asko izan dira merkataritzan euskerearen erabilerea eta presentzia bultzatzeko Beinkek bideratu dauazan kanpainak. Lerro honeetan ez dira danak jaso, baina bai esanguratsuenak.
Talde aktiboa izan da eta izaten jarraitu gura dabe, horregaitik merkatari euskaldun gehiago erakarri gurako leukie taldera. Izan be, argi daukie "danon indarra beharrezkoa dala normalizazinoan aurrera egiteko eta ekinez egiten dala ezina". Beinken parte-hartzeako nahikoa da Beinkekide bateri esatea edota udaleko Euskera Zerbitzura deitzea.

2016/9/13

GORKA BARRENETXEA LARRINAGA "Barnetegi ibiltariak mintzapraktikarako aukera ederra dira"

Igorreko Gorka Barrenetxeak 5 urte daroaz AEK-ko bizikletazko Barnetegi Ibiltariko arduradun bezala. 15 egunean zehar euskeraz bizi, gozatu, bidaiatu, lagunak egin eta Euskal Herria eta bertako ohiturak ezetuteko aukerea emoten dau barnetegi honek.

 

Miren Madariaga

 

Zer da Bizikletazko Barnetegi Ibiltaria?
Barnetegi honetan bizikletan igon eta pedalai ekinez Euskal Herriko leku polit ugari bisitetan doguz mendia eta kostaldea buztartuz. Aurten besteak beste: Urdaibaiko Biosfera Erreserba, Bizkaiko zubia, Olite gaztelua, Matxitxako lurmuturra, San Juan Gaztelugatxekoa, Arabako lautada, Urbasa, Andia, Ultzamako herri ederrak, Irunberriko eta Arbaiungo arroilak, Anboto mendi misteriotsua, Erronkari harana, Bizkaiko Butroi gaztelua, Abodi mendilerroa, Otsagi, Irati, Aralar, Omako baso margotua, Baztan... Hau da, danetarik daukagunez, danetarik dastatu dogu.
Era berean, euskereagaz lotutako hainbat ekintzaz gozatu ahal izan dogu: tokian tokiko hiztunakaz harremanetan ipini; jarduera kulturaletan parte hartu (diaporamak ikusi, ipuin kontalariak, erakustaldiak, bertso-afaria, bisita gidatuak); euskerearen erabilerea sustatzeko tailerra; musika emonaldia/kontzertu akustikoa eta txalaparta tailerra eta txirringa konponketa tailerra. Eta, jakina, euskera irakasleak dagoz laguntzeko eta zalantzak argitzeko.
Bizikletaz ibiliz eta euskerea lagun, gustuko opor ederrak pasetako aukerea emoten dauan barnetegia da. 15 egunez Euskal Herriko txoko, paisaje, leku bitxi, ohitura, euskalkiak zein hiztunak hobeto ezetuteko aukerea emoten dau.
Udan euskerea bere osotasun osoan (euskalkiak, euskara ikasleak, euskaldun osoak...) praktiketako modurik politena da. Azken finean, gure egunerokotasuneko gizartearen lagin adierazgarria da Barnetegi Ibiltaria.

 
Prestaketa fisiko handia eskatzen dau barnetegi ibiltarira joateak?
Bizikletea garraiobide izanda, ibilbideak luzea dirudien arren, ez da aparteko prestaketa fisikorik behar. Ikasleak bizikletara eta erritmora egokitzeko aukerea daukie, modu progresiboan egokitzen dira gainera, lehendabiziko egunetan gorputza eta hankak zaildu egiten dira, eta hortik aurrerako pedalkadak inolako zailtasun barik emoten dira. Hori holan, ez da izugarrizko sasoirik behar barnetegi ibiltarietarako (oinezkoa zein bizikletazkoa). Azken finean egun guztia izaten dau erritmo gozoan eta bakotxaren abiadurara egokituta taldeak eguneroko helmugara heltzeako.
Barnetegiaren logistika osoa bideratzeko furgonetearen lagun-tzea daukagu, bertan motxilak, lo zakuak, kanpin dendak, janaria, mahaiak eta aulkiak... beraz, bizikletan ez da pisu handirik eroan beharrik. Hiru irakasle/antolatzaileren lagun- tzeagaz egiten dau aurrera Ibiltariak: bata taldearen aurretik, beste bat atzetik taldea zarratuz, eta hirugarrena furgonetan laguntza emonez. Furgonetan doanak hainbat egitekogaz batera bazkaltzeko leku aproposa aukeratu eta kanpamentua antolatzeaz arduratuko da. "Lesionaturik" baldin badago be furgonetan joango da, noski.

 
Zelan antolatzen dira etapak eta egunak?
Euskeraz egitearen abentura honek mintzamena lantzeako formatua dauka, mintzapraktikarako prestatutako ekimena. Kirola eta euskerea, edo, euskerea eta oporrak buztartuz, euskeraz biziteko nahia praktikara eroateko aukera argia da. Holan, ez da gitxieneko euskera mailarik eskatzen, 15 egunez euskeraz biziteko nahia izatea baino ez da behar. Euskeraz egitea edo behintzat euskeraz egiten saiatzea behin eta barriro. Guztiz ondo berba egin ez arren, gauzea egitea eta egitea da, euskerea ahoan jantzatzea ikasteko biderik eraginkorrena da eta. Erabilerearen garrantzia hori egunerokotasunean ikusarazo, eta barneratu egiten dabe ibiltariak.
Abenturatik be asko badaukala ezin da ukatu; izan be, frontoi baten, herriko aterpetxean edo ostatu batek itxi deuskun ganbaran lo egitea gertatu daiteke eta, norbere oroimen-kutxarako baino ez diran istorioak. Eta horreri guztiari Euskal Herriko eguraldi aldakorra gehitu behar jako.
15 egunean zehar herriz herri eta mendiz mendi 1.000 kilometro inguru egiten dira, batez beste eguneko 65 bat kilometro. Behar beste geldiune egiten doguz interesgarri deritxagun lekuak ikusi ahal izateko.

 
Zein da bizikletazko barnetegira doazen parte hartzaileen profila?
Ataundik, Deustutik, Gasteizetik, ikasleak, erretiratuak, irakasleak, kirolariak, mintzatzera datozanak, oporrak pasetan datozanak, Euskal Herria ezagutzera datozanak, lagunak egitera datozanak... Danetarik topatuko dozu barnetegi ibiltarietan!


Euskeraz oporrak egiteko aukera hau oso garestia da?
Ezetz esango neuke. 35 euro inguru da egun bakotxa eta prezio horretan trasteak eroateko laguntza-furgonetea, hiru arduradun, lo egiteko ostatuak, jatorduak, aseguruak eta ekintza gehigarriak (museoetara bisitak, musika kontzertuak, tailerrak) barne dagoz.


Anekdota asko izango dozuez horrenbeste egun alkarregaz pasau eta gero. Kontau egiguzu konfesau daitekean bat.
Kontatzekoak asko dagoz, bertaratzea eta bertatik bertara ezagutzea da aukerarik aberatsena. Dana dala, zeozer aitatzeagaitik, barnetegi ibiltariak euskahaldun kimu barriak emon ditu. Hau da, hainbat ustekabe eta karanbola emon ondoren Barnetegian ezetutako bi ibiltarik umetxoa izan dabe, eta bigarrena bidean. Adi, ez da bikote bakarra eta. Beraz, badirudi Barnetegietan ligau be egiten dala, kar, kar.

2016/9/1

BIZKAIKO ARTZAI TXAKUR TXAPELKETEA Bizkaiko erraza libreko Artzai Txakurren txapela Diman geratu da

Abuztuaren 28an jokatu zan Diman, erraza libreko Bizkaiko Artzai Txakur Txapelketea eta Beñat Saratxok, Dimako Amantegi auzunekoak, lortu eban txapela Rita txakurragaz. Txapelketea Euskadiko erraza libreko txapelketarako klasifiketako baliagarria izan da. Irabazleaz gainera, Abadiñoko Jose Antonio Agirrek, Sofi txakurragaz, eta Zornotzako Iñaxio Irakulisek, Bat txakurragaz, osotuko dabe Bizkaiko ordezkaritzea Euskadiko Txapelketan.

 

Bizkaikoa, zaharren egoitzaren ondoko landetan jokatu zan eta bertan bost partaide lehiatu ziran. Aitatutako Dima, Abadiño eta Zornotzakoagaz batera, Galdakaoko partaide bi be egon ziran: Juan Ramon Azkargorta Luki txakurragaz eta Bittor Bengoetxea Bat txakurragaz.
Proba bi egin ebezan txakurrak. Lehenengoan, banderakaz egindako bide batetik joan behar zan txakurra, "ahal dala, bide barrutik". Gero, lehenengo atearen atzetik, eskortaren atzetik eta bigarren atearen atzetik pasau behar zan. Handik pasakeran, epaileak txistua jo eta txakurra geldirik geratu behar zan, "seko". Ondoren, ardiak zirkulu batera eroan "astiro, mantso eta zoratu barik" eta gero epaileak esaten eben atetik sartu. Bigarren proban, txakurrak ardiak eskortan sartu behar izan ebezan.
Lehenengo probea egiteko 7 minutu egozan, eta bigarrena egiteko 6 minutu. Probea amaitu ezean, ateen aurretik pasau ezkero, ardiai haginka egin edo gelditu behar zanean txakurra ez bazan geldituten, puntuak galtzean ebazan.
Zumaiako Eli Alonso eta Mikel Garaia eta Matxinbentako (Gipuzkoa) Pello Segurola izan ziran epaileak.

Euskadiko Txapelketea
Erraza libreko txapelketak Atxarpe alkarteak antolatuten dauz eta parte hartzeako alkarteko bazkide izan behar da. Euskadiko Txapelketan 8 edo 9 txakurrek hartuko dabe parte, Bizkaiko hiruk, Giupuzkoako bostek eta, akaso, igazko txapeldunak. "Gipuzkoan bazkide gehiago dagoz. Bizkaian, hemen gabizen bostak bakarrik gagoz. Euskadikora, orain arte bi klasifikau izan dira Bizkaiatik, baina leku bat irabazi dogu, Gipuzkoak partaide bi galdu dauz-eta" azaldu deutso BEGITUri Beñat Saratxok.
Euskadiko Txapelketea Elgoibarko San Migel auzunean izango da urri bigarrenaren 2an.

Border Collie erraza
Erraza libreko txapelketea izan arren, parte hartu eben bost txakurrak Border Collie errazakoak ziran. "Batez be, Border Collie errazako txakurrak erabilten dira artzai txakur moduan. Guretzako ibilteko beste modu bat da. Euskal artzain txakurra oso ona da, baina beste modu baten ibilten da. Artzai txakur mota diferenteak dira" dino Saratxok.
Dimakoa ABCT (Asociación de Border Collie de Trabajo) alkarteko partaidea be bada. Holan, estadu maila, Europa maila eta mundu mailako txapelketetan hartu leike parte. "Estaduan bospasei txapelketa egoten dira eta handik Europara sailkatu zeinke eta gero munduko txapelketara. Finlandian izan da Europako Txapelketea eta Holandan izango da mundukoa".

2016/9/1

GUILLERMINA GARCIA "Magikoa izan da, harritu egin nau hemengo eko-feminismoaren indarrak"

Maputxe odola dauka Argentinako Pinamar urian jaio zan Guillermina Garciak. Maistra ikasketez, behin etxeko erosotasuna itxi eta Ameriketan zehar ibilteari ekin eutsan. Urratsak Mexikoko Karibe aldera eroan eben, eta bertan, bost urtez, maia herriaren kulturea eta sendagaiak ikasi ebazan. Orain Arabako Valluerca (Gaubea) herrian bizi da eta Euskal Herriko Hazien Sarea erakunderako behar egiten dau.
Ointsu Zeanurin izan da Ipiñaburuko Gabriel Vazquezek atondutako senda-bedar ikastaro baten.

 

Alvaro Rabelli

 

Zergaitik bat egin zenduan maia herriaren kultureagaz?
Gaztetatik amets egiten neban Mexikora joateagaz. Buenos Airesen antropologia ikasten hasi nintzan baina gurasoak ez eben gura ni hain urrun joaterik. Sasoi haretan maien egutegia ikasi neban, eta jakin neban egunen baten Mexikora joango nintzana. Paraguaitik pasau ondoren, 2007an parte hartu neban Amerika osoa zeharkatu eban "Ostadarraren karabana" deitutako proiektuan, bakearen aldeko mobimentua izan zan. Karabanea Brasilen amaitu zan eta bertan ekopedagogia irakasten lotu nintzan. 2010ean, atzenean, karabanearen koordinatzailea izan zan Alberto Ruz Buenfil-ek deitu euskun Mexikora maien txamanen batzarrean parte hartzeako. Holan ailegau nintzan. 2015ean Europarako erromesaldia hasi neban.


Zer da maia herriak irakatsi eutsuna?
Bost urte emon nebazan Tulum-en, Cancun ondoan. Javier Hiros Lopez antropologoaren eskutik maien sendatzaile edadekoak ezetu ahal izan nebazan. Holan, maien herria deskubridu neban, haren burruka luzearen historia, haren ohiturak, musikea, hizkuntzea, eta batez be, haren sendagai naturalak ikasi nebazan. Maien mundu espiritualean murgildu nintzan. Lagundu egin geuntsen lehenengo ekoaldeak eregiten. Zoritxarrez, azken boladan, inguru horretan be narkotrafikoaren presinoa handitu da.


Ze alde topau dozu Ameriketako eta Europako senda-bedar munduan?
Hasteko geografiak eta klimak bereizten dabez landarak. Mexikon eta Brasilen landara tropikalakaz lan egin dot, ostera, Argentinako Patagoniakoak Europakoen antzekoak dira. Halanda be, alderik nabarmena da Ameriketan senda-bedarren mundua bizi-bizia dala, eguneroko gauza, ez dagoalako beste aukerarik. Hemen jente guztiak dauka ospitalea eskura. Ameriketan be sano kontu espirituala da, senda-bedarrak gorputzaz gain, espiritua be osatzen dabe. Hemen, baserritarren jakintzea euskereari lotua dago, bedarren izenak dakiez, eta izenakaz batera zelan erabili. Benetako altxorra da.


Biak osagarriak izan leitekez?
Jakina! Kontzientzia bien buztardurea da, Ameriketan pentsamentu praktikoa dogu, Europan planifikazinoa. Ameriketako leku askotan ez dabe zertan gaurko munduari lotuta egon, dana eskura daukielako, etxebizitza egiteko, elikatzeko, sendagaiak aurkitzeko. Maiak horixe irakatsi eusten, dana Ama-Lurrak, Pachamamak emoten deuskula. Europan lurrak ereiteko, senda-bedarrak batuteko, uztak jasoteko jai eta egutegi biodinamikoak atontzen dira. Holan izan da milaka urtez. Euskaldunok ondino gordetan dozue antxinako Europako espiritu hori, lurragazko loturea. Hori ezin da galdu!


Zeanuriko ikastaroan danok izan zarie andrak, eta gizonak?
Mexikon, Brasilen, Argentinan, Andeetan txaman gizonezko asko ezetuteko aukerea euki dot. Beste kultura batzuetan, ostera, andrak baino ez dira, maputxeen "machi-ak" lez. Hemen be, antxinean, andrazkoen esku, sorginen esku, egoan senda-bedarren jakintzea, eta uste dot Euskal Herriko andrak petrikilo rol hori berreskuratzen hasi dirala, atzera be hasi dira hurbileko sendatzaileak izaten, behin Inkisizinoak eta eleizeak kendu eutseen kulturearen jagoleak izaten. Harritu egin nintzan Zeanuriko ikastaroan hamahiru andra magikogaz topetean, hemengo eko-feminismoak indar handia daukala konturatu naz. Prozesu historikoa bizi dogu, atzera be androk arbasoen jakinduria jaso eta herriari, tribuari, emoten deutsagu.


Zer emon ahal deusku senda-bedarren munduak?
Garrantzitsuena bizitzeaz gozatzea da, gure barneagaz eta gure etxea dan Lurragaz bat egitea. Lurrak sendagaiak eta elikagaiak emoten deuskuz. Senda-bedarren bidez lurragaz bat egiten dogunean, konturatzen gara geure etxea, Lur planeta, jagon behar dogula etxebizitzak osasuntsuagoak izan daitezan, medikuntza humanizatuagoa izan eta danon esku egon daiten, eta janaria benetako elikadurea izan daiten.


Zer irakatsi gura zeunke hemen?
Azken hogei urteotan ikasitako guztia konpartidu gura neuke. Nire ametsa eko-eskola bat zabaltzea da, bizitza osasuntsua bultzatzeko, lurragaz bat eginda norberaren garapen orekatua eroaten laguntzeko, arkitektura osasuntsua zabaltzeko, lekuan lekuko ekonomia eta nekazaritza ekologikoa sustatzeko.

 

2016/8/1

MIKEL ZULUAGA Euren herrialdeetan sufridutakoarenetik, iges egin ezinik dagoz errefujiaduak

Mikel Zuluaga, Jabi Sagarna, Edorta Alonso, Arantza Iruretagoiena eta Eunate Alonso, Olatz Alonso eta Urko Alonso umeak garagarrilaren 15etik 25era Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformeak antolatutako Greziarako karabanan hartu eben parte. begitu Mikel Zuluagagaz egon da. Grezian sano egoera latza bizi dabe errefujiaduak. Jenteak "zergaitik niri" preguntetan eutsela eta hori gogorra izan dala eurentzat dino. Karabanan joandakoak Europako gobernuak modu ilegalean jokatu eta Giza Eskubideen urraketa larriak egiten dabizala salatu dabe.

 

Zein da egin dozuen ibilbidea?
Hemendik Iruñeara, han alkateagaz egon eta konzentrazinoa egin genduan. Handik Bartzelonara. Bartzelonatik Milanera, eta gero ferrya hartu eta Tesalonikara. Han lau egun egin doguz. Kiroldegietan, leku okupatu eta leku alternatiboetan egin dogu lo. Jentea zelan mobiduten dan be ikasi egin dogu.
Estadu osoko autobusak osotu dabe karabanea. Euskal Herritik autobus bi izan dira. Bata Bizkaikoa, eta bestean Araba, Nafarroa eta Gipuzkoako jentea egon da. Bizkaiko autobusean bizi izan doguna egundokoa izan da. Ni mobimentu askotan egon naz baina hemen sortu izan doguna ez da ohikoa. Konfiantza eta maitasunezko katea sortu dogu.


Zein kanpamentutan egon zinien?
Tesalonikako Aristoteles unibersidadean egon gara, Noborders (muga barik) kanpamentuan. Tesalonikaren erdian dago. Atxiloketa Zentroak eta Errefujiadu Guneak bisitau doguz. Atxiloketa Zentroan dagozanak Turkiara bialduko dabez. Leku guztietan hotel okupatuak dagoz. Atenasko City Plaza hotela, esate baterako, hotel okupatua da eta 400 persona inguru dagoz han biziten.


Atxiloketa Zentroetan delituren bat egin dauan jentea dago?   
Hiru espazio mota dagoz. Batzuk leku itxiak dira kartzelen modukoak. Gero Atxiloketa Zentroak dagoz eta handik jenteak ezin da sartu eta urten; azkenik, Errefujiadu Guneak dagoz. Hortik jentea normalidade osoz sartu eta urten daiteke. Danetan prekariedade handia dago.
Bisita egitean shock modukoa sentidu genduan, behin eta barriro errepikatzen zan itaun bat entzuten gendualako: "zergaitik ni? Zergaitik tokau jata niri?". Inork ezin dau aukeratu non jaio, guztiz aleatorioa da. Loteria bat da Somalian zein Euskal Herrian jaio, baina eskubideak danontzat izan behar dira. Gobernuak legearen kontra jokatuten dabiz, ze Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibersala sinatuta daukie danak, eta horreen arabera, persona guztiak gura daben lekuan ibili edota biziteko eskubidea daukie.
Hori dala-eta, jenteak egiten dauan itaunak ez dauka erantzunik. Bardin-bardin geuri tokau ahal jakun. Oso mingarria da ikustea euren herrialdeetan muturreko egoera latza sufridu ondoren, ezin dabela handik iges egin. Errefujiadu Guneetan ghettoak egiten dabez, gerrea apaldu edo egoerea hobetu ahala euren herrialdeetara bueltetako, sano baldintza txarretan dagoz eta.
Errefujiadu zein migratzaileentzat egoerea ikaragarri txarra da. Migratzaileak, azken finean, errefujiadu ekonomikoak dira.


Karabanak eragin politikoa izango dau? Balioko dau errefujiaduakanako politikak aldatuteko?
Errefujiaduakazko alkartasun mobimentua puzzle bat modukoa da. Batzuek lan boluntarioa egiten dabe, beste batzuek aktibismoa... Gu Greziara aktibismoa egin eta gertatzen dana salatutera joan ginan.
Gure artean kohesino handia sortu da. Sano jente desbardina egon gara karabanan. Eta bitxia da ze normalean pentsetan da antzeko jenteak lortzean dauala kohesinoa. Gure kasuan, oso desbardinak izanda be, loturea sortu da. Ezbeharrak batu egiten dau jentea eta desbardintasun ideologiko edo beste motatakoak ez dira kontuan hartzean. Katekesiko jentea egon da, anarkistak, EAJ-PNVtik hur dagoana... Errefujiaduen ezbeharrak batu egin gaitu. Eta hori oso inportantea da, gizarte mobimentuak zeharkakotasun horretan egin behar dau lan eta.
Karabanan egon garan guztiok talde trinkoa sortu dogu eta bakotxak bere herrian edo bere mobimentuan transmitiduko dau ikusitakoa: tragedia itzelezkoa dala.


Libre segiduan itxi arren, karabanan joandako batzuk atxilotu be egin ebazan Greziako poliziak, ezta?
Idomenin ekintza bat egitera joan ginan eta 5 persona atxilotuak izan ginan. Ez zan prensan agertu ordu erdi baino ez zalako izan. Ekintza baketsua zan, Ongi Etorri Errefuxiatuak egiten dituan guztiak legez. Bere burua progresistatzat daukan gobernu batek holan jokatzea mingarria da. Greziako gobernua lotuta dago Europa eta bere ideologiaren artean. Oso gatxa da eurentzat, Europak presinoa egiten deutso eta Greziak ez daki zer egin.


Europak presinoa egiten dau akordio batzuk beteteko, baina ez danak. 25.000 errefujiadu hartzeako akordioa ez dabe bete herrialde gehienak eta hori betetea ez dau exijiduten Europak.
Lotsagarria da. Errefujiadu Guneetan konturatzen zara Europaren hipokresiaz. Danak botaten dabe pelotea bestearen teilatura. Gizarte mobimentuak urtenbide bila Eusko Jaurlaritzara jo ezkero, Espainaiko gobernura joteko esaten dabe eta Espainiako Gobernuak Europara jo behar dala. Egoerea ez dabe konponduten apropos. Jentearen bizitzagaz jolasean dabiz, eta horixe da guk salatu gura doguna; horretarako joan ginan Greziara.
Orain Atxiloketa Zentroetatik Turkiara eroan gura dabe jentea. Ikaragarria da.

2016/8/1

GOTZONE AMURIZA Europako herrialde bik hartutako konpromisoak betetea nahiko litzateke Grezian dagozan errefujiaduak hartzeako

 

Greziako Chios irlara milaka errefujiadu heldu dira Siriako gerratik igesean. Gotzone Amuriza Igorreko erizaina bertan egon zan bagilaren 17tik garagarrilaren 23ra arte, errefujiaduai osasun arreta emoten. Chios Turkiatik 18 km.ra dago eta irlatik ikusi egiten da Turkia.

 

Zein erakundegaz joan zinan hara eta zein izan zan zure lana?
Zarautzeko Salvamento Maritimo Humanitario (SMH) GKEgaz joan nintzan. Jakin neban mediku eta erizanak behar ebezala eta ni erizaina nazana lez, aprobetxau neban nire jakituria han lagunduteko. Chiosen hiru errefujiadu eremu dagoz eta hareetan atenzino medikua emoten dau SMHk.


Zenbat jente dago kanpo horreetan?
Irlan 2.800 errefujiadu inguru ei dagoz. Eremu bat ofiziala da eta beste biak, printzipioz behin-behinekoak baziran be, ofizial bihurtu dira. Chiosera irakiarrak, afganoak eta siriarrak heltzean dira. Gehien-gehien siriarrak.
Gure moduko jentea da, langilea izan dana. Nik ikusita daukadaz epaileak, anestesistak, irakasleak, ekonomistak, dendariak... Azken finean biaje horretan dagoan jentea da dirua euki dauan jentea, eta biajea egiteko nahikotxo ordaindu dabe.


Zein egoeratan dagoz Chiosen?
Errefujiaduak iges egiten dabe euren herrialdeetatik, Turkiatik pasetan dira eta gero Europarako bidea hartzean dabe. Irla hau Turkiatik oso hur dago eta asko dira hara joaten diranak. Heltzean diranean, erregistrau eta irlan egoteko hile biko permisoa daukie. Ezin dira peninsulara joan, Atenasera berbarako. Gero leku bat emoten deutsee errefujiadu gunean. Badago jentea, oso-oso gitxi, dirua daukana eta hotelen baten geratzen dana, baina ez da ohikoa.
Hiru errefujiadu gune dagoz: Vial, Depethe eta Souda. ACNURek kudeatzen ditu. Biziteko, kanpadendak edo kontenedoreak dagoz. Denda edo kontenedore baten familia bat, bi edo hiru egon ahal dira. Beraz, kondizinoak nahiko eskasak dira. Han, etxoten egoten dira, papelen zain, "gelditutako kanporatze prozesuan". Hau da, asiloa eskatzen dabena lez, ezin dabez kanporatu, baina gelditutako kanporatzea da. Asiloa lortzeako galdeketearen zain dagoz. Atenasen egiten deutsee galdeketea, eta hori pasetan badabe asiloa emoten deutsee Grezian eta orduan badaukie bidea Europatik ibilteko.
Baina hiru persona dagoz galdeketak egiten eta alkarrizketa bakotxa sei ordukoa da. Eta 2.800 persona dagoz. Heltzean diranean oso pozik datoz Europara heldu diralako, eta hor frenau egin behar dozuz eta esan: hemekoa denpora baterako izango da. Permisoak emon orduko... Eta emoten badeutseez, ze emoten ez badeutseez barriro euren herrialdeetara bialtzen dabez.


Errefujiadu eremuak herritik hur dagoz?
Souda eta Depethe Chioseko uriburuan bertan dagoz, baina Vial 15 km.ra dago. Bertatik mobiduteko arazoak eukiten dabez. Taxiak, personako 15 euro kobretan deutsee 15 km. egiteko. Batzuk aprobetxetan dabe egoerea dirua egiteko. ACNURek autobus bat ipini dau doban herrira edo uriburura joateko.
Guk ospitalean konsultea eukan jentea eroaten genduan anbulantzian, ez bakarrik larrialdiak, osasun arreta bermatuteko be bai. Eremuan egoan zerbitzu medikua oso oinarrizkoa zan eta gehitxoago behar bazan guri deitzean euskuen jentea ospitalera eroateko. Umezurtz etxean egozan umeai laguntzea be zan gure zereginetako beste bat.
Oinarrian jente osasuntsua zan baina danak daukie zauriren bat edo beste.


Zenbat denpora daroe etxetik kanpo?
Gehienak urte eta piku. Guri ume bat etorri jakun, txalupa batetik urtenda sabelean bonba batek egindako zauriagaz. Umeak zortzi urte inguru izango ebazan eta etorri zan gernu-zunda eta guzti. Egoera normalean hori gogorra bada, holango egoera baten ondino gogorragoa.
Jentea saiatzen da dana garbi eukiten, baina azkenean hiru familia kontenedore baten eta beroa dala eta... Askotan joaten nintzan kanpadenda batera eta ekzemaren bat tratetako eta siku euki behar dauala esan gaisoari. Baina ikusten neban 30 gradutan dagozala, izerditan eta ezinezkoa zala.
Greziako zerbitzuak oso mugatuta dagoz. Greziako egoera ekonomikoa txarra da eta gainera ia 3.000 persona gehiago jatorkoz, gehienak osasun arazoakaz. Gainezka eginda dagoz.


Egoera honen aurrean zein da egiten dozun balorazino politikoa?
Nik pentsetan dot Europak ez daukala egoera hori konpontzeko ezelango asmorik. Han oso militarizauta dago dana. Horretarako badago dirua, baina gero kondizino hobeak emoteko edo jente gehiago ipinteko asilo permisoak emoten ez.
Europako herrialdeak esan eben bakotxak 25.000 errefujiadu hartuko ebazala. Grezia guztian 50.000 errefujiadu inguru dagoz. Herrialde bigaz nahikoa litzateke danak hartzeako, eta ez da egin.
Eurak oso pozik etorten dira euren herrialdeetatik bizirik urten diralako eta Europara heldu diralako, baina denporea pasau ahala ikusten dabe zeintzuk diran bizi baldintzak. Gehienak familiakoren bat daukie Europako herrialderen baten eta hara joan gura dabe. Jente langilea da eta gura dabe lan egin eta bizimodu duina izan. Baina Europak ez dauka ezelango borondaterik hori aurrera eroateko, ezpabere soluzionauta egongo litzateke.
Batzuek etsi egiten dabe azkenean. Aukerea dago 400 euro gehi jatorrizko herrira biajea hartzeako. Guk ezetu dogu hori egin dauan jentea, Siria, Irak edo Afganistanera bueltau dana.

2016/8/1

UCKAIA Sorpresaz beteriko lehenengo maketea aterako dau Uckaia taldeak

Barrikuntzaz beterik dator Uckaia taldea: kamisetak, maketea, eta abar. 2014. urtean hasi eta ordutik arrakastea besterik ez dabe lortu arratiarrak. Oraingoz, kontzertu bi finkatuta daukiez udan: abuztuaren 13an Zeanuriko jaietan eta 25ean Areatzako jaietan. Gogotsu ibili eta lan handia egin eta gero maketea grabauko dabe Hamarrecords estudioan.
Aitor Ipiñak (bajua eta abeslaria), Ager Barraganek (bateria), Lander Txabarrik (gitarrea eta koruak) eta Lander Elorriagak (gitarrea) osotuten dabe taldea.

Rakel Aldekoa Diez

 

Zelan pentsau zenduen taldea sortzea?
Aitor Ipiña: Historia guztia 2014. urtean hasi zan, Agerrek eta nik, batek bajua eta besteak bateria joten genduan eta astegoinetan alkartzen ginan "txapuzak" egiten, jo gura gendualako. Irakasleak beti esaten euskuen Institutuko Aste Kulturalean joteko. Guk beti ezetz esaten genduan baina urte baten baietz esan genduan. Lau abesti sortu genduzan ensaiatzen dogun gelan eta horreek jo genduzan Aste Kulturalean. Lander Txabarrik be gugaz jo eban eta bere lehen aldia izan zan gugaz batera joten. Guztioi gustau jakun esperientzia eta, beraz, abesti barriak egiten hasi ginan kontzertu gehiago joten, eta abar. Gure lehenengo kontzertua talde gisa, Areatzako Gaztetxean jo genduan. Izen desbardinak euki doguz, baita abeslari desbardinak be, baina gaur egun Uckaia Ager Barraganek, Lander Txabarrik, Lander Elorriagak eta nik osotuten dogu.


Zergaitik Uckaia izena?
Ager Barragan: Egun baten klasean marrazkiak egiten nebazan bitartean burura etorri jatan Uckaia izena. Ez dakit zer esan gura dauan baina izen polita zala pentsau genduan.
A. I.: Agerrek esandakoa baino lehen, Filosofia liburu baten "ekaia" izena ikusi genduan baina izen hori existitzen dan musika talde baten izena zala konturatu ginan. Beraz, WhatsAppeko taldetik "ekaia" izena bidali eban batek. Beste batek, "e" beharrean "u" jarteko esan eban eta ukaia geratu zan; baina izen "pro"agoa izateko "ck" ipintea ebatzi genduan. Atzenean, Uckaia.


Zein izan da gehien gustau jatzuen kontzertua orain arte?
A.I.: Nik konztertu bi daukadaz asko gustau jatazanak. Lehenengoa Areatzan jo genduana gaztetxean, hirukote lez, Agerrek Landerrek eta nik. Etxean barbakoa bat egin genduan, Erregenetako eguna izan zan, afaldu genduan beste taldeakaz batera eta kontzertua oso ondo urten jakun. Bigarrena, aurten Igorreko jaietan eskeini doguna oso "guapoa" izan da. Gainera, gure gustuko talde baten talde konbidaua izan ginan Sarkor taldearenak, Euskal Herri mailan oso ezaguna da Sarkor. Horrez gainera, guk euren abesti bat joten doguna lez, esan geuntsan abeslariari ea gugaz abesteko prest egoan eta poz eta jatortasun handiz baietz esan euskun; emon euskuen harrerea bikaina izan zan.
A.B.: Nik be bi daukadaz. Bata, gure lehenengo kontzertua, lehenengoa beti gogoan eukiko dodalako. Nire lehenengo aldia eszenaleku gainean izan zan eta igarten da. Jentea ikustea zure abestiak kantetan ikaragarrizko sensazinoa da. Bestea, Igorreko jaietakoa.
Lander Txabarri: Niri gehien gustau jatan kontzertua Igorreko jaietakoa izan da. Jente asko hurreratu zan kontzertua izan zalako. Lagunak eta abar behean ikustea zuri begira, entzuten, oso sensazino polita da.
Lander Elorriaga: Nik bakarrik kontzertu baten jo dot, azkenengo hilabetean sartu nazalako taldean; eta Igorrekoa izan da. Bakarra baina oso ondo egon zan. Esperientzia polita iruditu jatan.


Maketea aterako dozue. Zelango esperientzia da?
A.I.: Abesti dezente atera doguzanez, baita kamisetak be, udalak emondako diruagaz pentsau genduan maketea prestatutea, gure ilusinoa dalako. Abuztuaren 1ean Galdakaoko Hamarrecords estudiora joango gara. Bertan, ez dakigu zenbat denpora egongo garan. Jakin badakigu, sorpresaren bat egongo dana CDan. Hasikeran, hainbat abesti egin genduzan CD luzea egiteko esperantzeagaz baina azkenean sei abesti onenak, potenteenak, gure estiloan ondoen enkajetan dabenak aukeratu doguz. Orain preparetan gabiz topera, sekulako gogoagaz.
A.B.: Oraindino titulua ez daukagu finkatuta. Gura doguna egin da ohikoa ez dan zerbaist. Hainbat sorpresa egongo dira. Gainera, lehenengo aldia izango da estudio batera sartzean garana.


Zein motatako musikea egiten dozue?
L.T.: Gauza melodikoak eta metala konbinetan doguz. Beraz, egiten dogun musikea hardcore melodikoa da. Oso argi ez euki arren...
A.I.: Bakotxak ezaugarri bat dauka. Holan, bakotxaren ezaugarri berezia hartu, besteakaz konbinau eta gure estilo propioa sortu dogu.

2016/6/29

DURUNDI BARRI JANTZA TALDEA. 50 URTE Durundi Barri, mende erdia jantzan

1966ko San Inazio egunean Lemoan, herriko talde batek zortzikoa dantzatu eban. Haxe izan zan, Durundi Barri Dantza Taldearen lehenengo erakustaldia. 50 urte eta ehundaka emonaldi beranduago, taldeak bizirik dirau eta Lemoak bere lana errekonozidu gura deutso. Hori dala-eta, Durundi Barri Dantza Taldeak emongo deutse hasikerea Lemoako jaiai txupina botaz, eta San Inazio egunean, Joseba Etxebarria taldearen sortzaileetakoari omenaldia egingo deutso Lemoak.

 

Durundi Barriren 50. urteurren jaia urri bigarrenaren 1ean izango da. "Urteurrena San Inazio egunean da, baina egun horretan gauza asko dagozanez ospakizuna atzeratu egingo dogu lasaiago egoteko. Urri bigarrenaren 1ean belaunaldi guztietako jenteak egingo dau jantzan. Ensaioak egiten gabiz daborduko. Jantzan egin, bazkaria eta jantzaldia egongo dira egun horretan" dinoe antolakuntzakoak. Bazkaria herri guztiari zabalik egongo da eta ez da beharrezkoa Durundi Barrikoa izatea bertan parte hartzeako. Aurreko astean, jantza jantzien, antxinako argazkien eta musika tresnen erakusketak egingo ditue.
Jantza taldean gaur egun 25 ume eta gazte dagoz eta helduentzako ikastaroak be antolatuten ditue. Batez be Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako euskal jantza tradizionalak osotuten dabe errepertorioa eta Bizkaiko Dantzari Egunean eta, besteak beste, Basauri, Usansolo eta Arrigorriagako alardeetan hartzean dau parte Durundi Barrik. Janire Undurraga eta Maite Azkuenaga dira umeai jantzan erakusten deutseenak eta jente gitxi egon arren, aurrera egiteko asmoagaz jarraituten dabe.

Lehenengo pausuak
Arrasaten ikasle zala, euki eban Joseba Etxebarriak Lemoan jantza talde bat sortzeako idea. "Honen aurretik Arrasaten sortu genduan beste talde bat. Han, ezetu neban Kike, nire laguna, eta Kike eta biok arduratu ginan hango taldea aterateaz. Arrasatekoari Lore Gazteak izena ipini geuntsan. Jantzan hasi ginanean, Lemoara etorri nintzan eta taldea sortu neban. Lemoako taldeari izena ipini behar jakon eta ze izen ipini eta Durundi Barri ipini geuntsan, trumoi barria, soinu barria. Horregaitik daukaz lainoa eta tximista logoan".
Joseba Etxebarriak hainbat lagunegaz batera ipini eban martxan taldea eta bertan egon zan ezkondu eta Venezuelara joan arte. Hasikera hareetan, Francoren sasoian, jentearen laguntzeari esker konponduten ziran problema guztiak. Eta ez ziran gitxi.
1966ko saninazioetan lehenengoz jantza egin ebenean, 8-10 bat mutil eta beste horrenbeste neska ziran Durundi Barrin. Txistularia Moises Azkuenaga zan Joseba Etxebarriaren laguna, baina ez zanez Lemoakoa eta konpromiso asko eukazanez, ezin zan beti etorri. Arrasate eta Zumaiako txistulariai be deitzean eutsen Etxebarriak jaialdietara etorteko baina ez zan konponbidea. "Eta orduan zer egin neban? Ba neuk ikasi. Txistua jo eta jo ibili nintzan Lemoa aspertu arte, eta neu izan nintzan taldeko txistularia. Hori 18 urtegaz edo izan zan" dino Etxebarriak.
Entseguak Fletxa tailer zaharrean egiten ebezan. Gero Koralaren lokalera pasau ziran. Banderea Joseba Etxebarriaren izeko Lorek bordau eban. Alfaron monja egoan izeko Lore, eta ordainetan han jantzan egitea eskatu eban. "Autobusean joan ginan hara eta eroan nebazan 8 mutil eta 10 neska eta ni txistulari, iada txistua joten ikasita nengoan eta. Zahagi jantza egin behar zan. Eta ez nintzan konturatu, 8 jantzari eta zahagia eroaten ebana behar zirala. Eta nik txistua jo eta jantzan ezin neban egin. Orduan zer egin? Ba, han eleizearen aurrean egozan eskaileretan ipini nebazan neskak musikea kantetan, eta nik jantzan egin neban" ekarri dau gogora Etxebarriak.
Korpino guztiak Mila Aranak, Etxebarriaren koinateak, egin ebazala dino. Aitak makilak eta ezpatak egin ebazan, amak josi egiten eban. Umeen gurasoak ez ebela inoz kejarik izan erropak egin behar ziralako eta amak eta amamak egiten ebezan jostun lanak. Erropak egiteko fieltroak eta dindirriak Bilbon erosten ebezan Durundi Barrikoak. Horreek pagetako dirua Santa Ageda egunean kantetan edo antzerkia egiten lortzean eben.
Banderak zirala eta, arazotxo bat be euki eben behin. "Hor arazoa, Llona Lemoako alkateagaz izan genduan. Alkateak esan eustan gure banderearen puntan Espainiako banderearen lazoak ipini behar genduzala. 1967 urtea-edo izango zan. Nik ezetz esan neutsan, hori ezetz. Eta berak esaten eustan Euskadiko banderea geroiala. Eta nik: Non? Eta berak: dindirrietan. Nik: ez, guk dindirrietan gorria, berdea eta zidar kolorea daroaguz. Diskusino izugarria izan genduan eta azkenean esan neutsan, orduan ez bata eta ez bestea. Eta dindirri barik egin genduan jantzan".
Joseba Etxebarria 22 urtegaz ezkondu eta Venezuelara joan zan 5 urterako. Hemen Jose Mari Barragan eta beste batzuk geratu ziran taldearen arduradun legez.

1980-90 hamarkadetako loraldia
Durundi Barri taldetik jente asko pasau da. Akaso, urte gehien egin dauana Jose Mari Oyarzabal da; izan be 48 edo 49 urte egin dauz taldean. Umetan sartu zan taldean, hamar urte inguruko mutikoa zan orduan eta 1974-75 inguruan hasi zan ardurak hartzean.
Oyarzabalen ustez, taldeak nahiko eboluzino polita izan dau. 1980ko hamarkadan erakustaldiak Europan zehar egiten ibili ziran "1985ean Bulgariara joan ginan. Taldeak kalidade handia eukan. Ensaio asko egiten genduzan, astean bitan edo hirutan gitxienez". Lehenengo urtekerea Zeanurikoakaz Makeara izan zala dino Oyarzabalek, eta orduan hasi zirala Iparraldera eta hainbat lekutara joaten.
Bulgariarako biajeak ilusino handia sortu eban taldean. Hango jantzak ikasi eta hemengoak irakatsi ebezan. Handik hiru urtera, Austriara joan ziran. 1980ko hamarkadan, hiru nazinoarteko jaialdi be antolatu ebezan Durundi Barri taldekoak. Jugoslavia, Israel, Senegal eta mundu guztiko jantzariak etorri ziran orduan Lemoara. Atzerrira joateko dirua batzeako txosna bat ipini eben jaietan. "Behar asko egin genduan eta herria gugaz egon zan, ze gure txosnea beti beteta egoten zan".
Bizkaiko Dantzarien Biltzarreko presidente be bada Jose Mari Oyarzabal Durundi Barriko presidentea. Bizkaiko Dantzarien Biltzarrean dagozan jantza taldeak urtero antolatuten dabe Bizkaiko Dantzari Eguna eta 1995ean Lemoako taldeak antolatu eban. Orduan 72 jantza talde batu ziran. "Sano ondo urten zan eta gure sekretua herriko alkarte guztiakaz kontetea izan zan". Arratiako jantza taldeak be egon ziran han eta Arratiako taldeakaz hartu-emonak beti onak izan dirala dino Oyarzabalek. Baita Arratia-Nerbioi eskualdeko taldeakaz be.
Durundi Barri jantza taldea aurrera aterateko familia osoak inplikau izan dira eta Oyarzabalen familia ez da salbuespena izan. Lehenengotik gurasoak, ezkondutakoan "andrea beti egon da nigaz. Gero semea jantzari izan da eta gaiteru...".
Holan, eta jente askoren lanari esker, Durundi Barrik, jantza tradizionala egiten jarraituten dau. Beti iturrietara joz. Jantzaren jatorrizko herriko jantza taldeagaz kontaktuan ipinten dira eurengandik ikasteko. Holan Larrain jantza ikasi ebenean berbarako, Lizarrako taldeagaz egon ziran eurekaz ensaietan, eurek egiten daben moduan egiteko eta holan manteniduteko.
Bizitzan momentu hobeak eta txarragoak dagoz eta oraingo momentua ez ei da onena, jente gitxi dagoalako taldean, baina Oyarzabalek ilusinoz beteta jarraituten dauala dino. Denporak eta ohiturak aldatu egiten dira eta gauzak asko aldatu dira mende erdian, baina gazte talde batek saninazioetan zortziko bat dantzatu eban, eta 50 urte beranduago, bizirik jarraituten dau Durundi Barri jantza taldeak.

2016/6/29

CRISTINA VIDAL "Masa-turismoaren kontrakoa da etxe trukea"

Etxeko erosotasun guztiakaz biajatzea gustatzen jakie batzuei. Munduko beste puntan etxea eukitea. Diru asko gastau barik hori egin ahal izateko etxeak trukatzen ditue. Cristina Vidal Areatzakoa Bilbon bizi da eta orain dala lau urte sistema hori erabilten animau zan. Bikotea eta ume bi dira eta etxe "sano handia" daukie Bilboko Zabalburun.
Etxe trukearen munduak jentea eta lekuak ezetuteko mila aukera emon deutsala dino Areatzakoak.


Munduko beste puntan bakarrik ez, hurrago be euki leiteke etxea, etxea trukatzeko sistema honegaz, ezta?
Bai. Guk etxeak hondartza ondoan eta eski-estazinoetan hartu doguz, Gabonak Madril eta Bartzelonan pasau doguz... Orain dala lau bat urte hasi ginan honetan eta 10 trukaketa inguru egin doguz eta inoz ez dogu esperientzia txarrik izan. Ondino ez dogu salto handia egin.


Eta zuenera urruneko jentea etorri da?
Aurtengo udan, gure etxean Irlandako jubiladu bikote bat egongo da hamar egunez.


Noz eta zelan egiten dozuez etxe trukaketak?
Etxe trukeak egiteko, horretarako dagoan webgune baten emon behar da izena. Trukea egin aurretik, etxe haretan egon diranak egiten dabezan balorazinoak irakurri daitekez eta hori lagungarria izaten da etxe hori edo beste bat aukeratzeko ebatzia hartzeako orduan.
Oporraldian egiten dira trukeok: udan, aste santuan, Gabonetan... Eta normalean umeak dituen familiak erabilten dabe biajetako modu hau.


Zergaitik?
Askoz ekipaje gitxiago eroan behar dalako. Ez dago zertan bizikletarik edo jostailurik eroan, esate baterako. Gainera, balio hezitzailea dauka etxe trukeak. Umeak gauzak zaintzen ikasten dabe, ze eurek badakie ez dagozala euren etxean eta hango gauzak zaindu behar dabezala. Gauzak konpartiduten be ikasten dabe: euren bizikletak eta jostailuak, euren gauzarik preziaduenak beste ba- tzuei ixten ikasten dabe. Gainera jente zoragarri asko ezetuten da eta eurakaz kontaktua manteniduten dogu askotan.


Esperientzia txarrik izan dozue?
Orain arte ez. Orain arte, bentajea baino ez dogu topau. Eta sano jente detailezaleakaz egin dogu topo. Etxean sartu eta otzara bat topau afarirako produktuakaz, edo jai egun baten ailegau eta hozkailua beteta...
Guk etxean inguruetako mapa bat ixten dogu eta guri gehien gustetan jakuzan lekuen informazinoa: zer bisitau, non jan, umeakaz nora joan eta abar, gurera datorrena bere etxean sentidu daiten.


Asko zarie holan ibilten zarienok?
Bai. Igaz gurean egon zan Gironako familia bat Asturias, Kantabria eta Euskal Herria bisitetan egoana. Hiru egun geratu ziran eta joan aurretik WhatsApp talde bat eukiela komentau euskuen. Etxe trukeak egiten ebezan lagun talde batek hasi eban WhatsApp taldea eta gaur egun 200 familia dira. Taldeak 6 kudeatzaile ditu eta oso ondo funtzionetan dau. Zati bitan dago, ze WhatsAppeko taldeen topea 100 lagun dira. Bertara zeure etxea eskeini edo trukea eskatzeko bakarrik idatzi daiteke goizeko 10:00etatik 22:00etara arte. Familia guztiak errespetu handiz jokatzen dabe.
Masa-turismoaren kontrakoa da hau. Lekua, hango biztanlea bazina lez ezetuteko aukerea daukazu, anfitrioi baten etxean lo egin eta gura izan ezkero, bere aholkuak jarraitu. Etxe trukaketea filosofia bat da esperientzia jatorragoa izateko bidaiarien arteko hartu-emonetan oinarritzen dana.

2016/6/15

HARRITI GIZA PROBA TALDEA Harriti, Arratiako neskak osotutako giza proba taldea

Harriti taldea ondoko kirolariak osotuten dabe: Esti Olibares Azurmendik, Janire Campo Aranburuk, Ariane Landa Manzarragak, Nagore Dominguez Martinez de Mendibilek, Laura del Olmo Urkiagak, Laura Ortizek, Emma Aguilar Jauregik, Ane Itxaso Elexpuru Uriartek, Beatriz Manchado Tamayok, Eider Gorostiaga Ajuriagoikoak eta Arantza Aldekoa Zelaiak. Honeek giza probak egiten ditue, 500 kiloko harriak eroan behar ditue 15-20 minutuko denpora tartean. Ahalik eta untze gehien egitea da helburua. Hau da, lehenengo marra eta azkena markatuta dagoz eta azkenengo marraraino heldu behar dira ahalik eta gehienetan.
Arkaitz Arana zeanuriztarra da euren entrenatzailea.

Rakel Aldekoa Diez

 

Noz sortu zan Harriti eta zergaitik?
Arkaitz Arana: Orain dala urte bi sortu zan, martiaren inguruan. Gure Esku Dagoko ekimenaren barruan egon zan eta bertan, gogoa euki genduan Zeanuri eta Gipuzkoako beste herri baten andra proben norgehiagokea egiteko, beraz, Irati Astondoa eta biok alkartu ginan eta talde bi sortu ziran bat hemen eta bestea han. Holan hasi zan dana. Gero, sanisidroak etorri ziran eta hemengo taldeak aurrera jarraitzea pentsau eban, eta gaur arte holan gabilz.


Zelan entrenetan dozue eta non?
Esti Olibares: Zeanurin entrenetan dogu astean baten edo birritan.


Orain arte egindako erakustaldi eta norgehiagoketan, zeintzuk gogoratzen dozuez modu berezian?
Ariane Landa: Euki genduan lehenengo txapelketea Villabonan izan zan. Pentsau genduan azkenak geratuko ginala baina azkenean, lau taldetatik hirugarren egin genduan eta pozik amaitu genduan eta horrek motibau egin ginduzan. Beste behin ostera, sano txapelketa formala geunkan eta pentsau genduan bazkaldu barik joatea, pisu gitxiago emoteko... Hara heldutakoan beste ekipokoak kaltzetinak kentzean, kamisetea kentzean eta abar hasi ziran. Orduan geuk be kendu genduzan erropak, baina hata guzti be, pisutik pasau ginan, jan barik egon arren.


Zer espero dozue kirol honetatik? Hau da, hamar urte barru, esaterako.
Arkaitz Arana: Ona izango litzateke neska talde gehiago egotea eta ofizialtasuna izatea txapelketa moduan Euskadi mailan. Eta ondo egongo litzateke, hamar urte baino arinago, txapela Arratiara ekartea.


Kirolak berak badauka etorkizunik? Zergaitik?
Laura del Olmo: Kirol hau lehenagotik dator eta ikusteko polita da. Gainera, oso ondo pasetan dogu. Momentuz, Euskal Herritik hasiko gara jirea egiten, txapela irabaziko dogu eta gero Europatik mobiduten hasiko gara.


Zenbat talde dagoz Euskal Herrian? Federauta zagoze?
Janire Campo: Oraintxe bertan hiru talde dagoz: Emarri, Mendaro eta Harriti. Federazinoan ez dago ekiporik federatuta. Gerora begira, federauko bagina, txapelketea egin ahalko geunke.
Ez dago maila desbardinik. Ekipoko jentearen artean berba egiten dogu eta akordio batera heltzean gara: ez-dakit-ze-egunetan lehiaketea egingo dogu edo erakustaldia egingo dogu ez-dakit-zein-ekipok. Holan antolatuten gara.


Zeintzuk dira zuen hurrengo zitak?
Ane Itxaso Elexpuru: Momentuz zita bi daukaguz: bata, bagilaren 25ean, Lukianon. Gaubeko erakustaldi bat izango da, eta  xelebrea izango dala iruditzen jata. Bestea, garagarrilaren 23an, Astigarragan, Andra proben Topagunean. Baina badaukaguz pendiente beste zita batzuk, ondino seguruak ez diran arren.
Udagoienean, ate irekien egun bat egiteko asmoa daukagu, gura daben Arratiako neska guztiak probau dagien kirol hau. Ea ekipoa handituten dogun!

2016/6/13

ARRATIA ERREKEA Laminarik ez Arratia errekan

Gure haranari izena eta izana emon arren, eta eguneroko paisajeko elementu nagusietako bat bada be, Arratia errekea sarritan gure artetik ikustezin pasetan da.

 

Alvaro Rabelli

 

Bertoko kondaira batek dino bagileko San Joan eguneko goizean bendeikatutako zekor gazte bigaz errekatik goldea pasau ei ebela bertan bizi ziran lamina guztiak desagertuarazoteko. Harrezkero, izena -eta izana- emoten deuskuen uretan ez dago laminarik. Egia dan ala ez dan, sartu gaiezala kalabazan. Kontua da bai Arratia errekeak, bai bere urak loditzen dabezan dozenaka errekatxok eraso bat baino gehiago jasan izan eta jasaten segiduten dabela uragaz, errekakaz daukagun hartuemon eskasa eta kontzientziazino txarra dala eta, ondino lar eskasa egiten dan kontzientziazino beharrerako. Gure ingurumeneko ardatz nagusia izan beharko leukenak gitxitan jasoten dau atentzinorik, eta lortzean dauanean, eztabaidarako izaten da, Areatzan eginiko beharrakaz suertau zan moduan.
Arratia errekea, eta bere adartxoak, eskualde honen zanak dira, mendirik altuenetatik bizia zabaltzen daben zan modukoak. Arratia errekeak Zeanuriko Arrabapen, hau da, Aldamin, Arraba eta Itxina azpian sortzean diran iturrietan dauka jatorria. Gorbeia iparraldeko urak drainatzen ditu. Iturri horreetatik datozan Arbineta, Atxondo, Legorrandi, Ugunaga eta Sagarragabieta izeneko errekatxoak bat egiten dabe Zeanuriko Lanbreabe auzoan eta iparralderantza abiatzen da Arratia izenagaz. Hogeita bost kilometro beteten ditu Lemoan Ibaizabal errekeagaz bat egiteraino. Zeanuri, Areatza eta Arteako bestelako errekatxoetatik urak jaso eta gero, Igorren Dimatik datorren Indusi errekearen urak hartzean ditu. Indusi da erreka honen adar nagusia. Arratia errekeak eskualdeko ibar nagusia eratzen dau, eta badauka beste berezitasun bat, euki be; Arabako urak, Zadorraren sistemakoak be jasoten ditu Zeanuriko Barazarreko zentralean, Undurragako urtegian Arratia errekearenakaz batzean diranak.
Eta urak ura dauka ilusino, dino beste esaera zahar batek. Arratia errekeak be itsaso izateagaz amesten dau, eta harainoko bidean, bihurgunez bihurgune, sigi-saga, uraren polpol lasaigarriari gerizpe egiten deutsie ingurumenerako hain beharrezkoak diran ibaiertzeko zugatzak. Urkiak (Betula celtiberica), haltzak (Alnus glutinosa), saratsak (Salix), zumarrak (Populus nigra), lexarrak (Fraxinus), hurrondoak (Corylus avellana), ereinotzak (Laurus), intsusak (Sambucus) eta beste landara askok ertzetako baso atlantiarra osotuten dabe. Zugatzok ezinbestekoak dira errekearen egoera ekologikoari eusteko, izan be, ura fresko gordetan dabe arrainak bizi daitezan, uroldeen kalteak gitxituten dabez, ertzetako lurren higadurea eta munurrutuak ebitetan dabez, eta hamaika arrain, narrasti, hegazti, anfibio eta bisoi europarra lako ugaztunen berezko habitat-a da.

Urak dakarrena, urak daroa
Eta gure errekea oroimena be bada, memoria, gure lurrarena, historiarena, gizartearena. Preguntau, eta berak esango deutsu hango harri baten gainean baegoala lamina bat, goizero ule urrekarak orrazten zituana; eta bidea ahiztu jakon harrizko zubi zahar baten izena be emongo deutsu; eta hango baserriarena; eta horko errotearena; eta hemengo burdinolarena; eta beharbada bainuetxe eta fabrika askoren izenak be emongo deutsuz. Eta seguru, atzera be preguntau ezkero, Arratiako tranbiaren azken unidadearen sekretua be kontauko deutsu.

Noiztik hona ez doguz umeak errekan bainetan ikusi?
Baina, Arratia errekearen arazoak larriak dira, bai eta Lemoa eta Bediatik igarotzen dan Ibaizabalenak be, Bizkaiko erreka guztienak lakoxeak. Mendeetan bere urak eta inguruko lurrak aprobetxau izan doguz soloak zabaltzeko, herriak eregiteko, errota, burdinola eta hidroelektrikai indarra emoteko. Lekua kendu izan deutsagu fabrikak altzetako, kamino azpian ostendu izan dogu, ubide motz bihurtu dogu eta estolda hutsa izan da ur zikinetarako.
Arratia errekearen arazoak jaio bezain pronto hasten dira, bere iturri inguruko basoetan hain zuzen be. Konifera basoak ia suntsitu dau jatorrizko basoa, eta basoko lanak eurak iturri horreek askotan kaltetzen dabez. Gainera, Arratiaren urak eta bere adar batzuenak atoan topo egiten dabe hidroelektriken urtegiakaz (Iondogorta, Barazar, Undurraga...), arrain eta animalia askorentzat gaindiezinak dira zementozko hormatzarrakaz, eta etenbako arriskua beherago dagozan herrientzat. Urtegiok errekearen emari naturala be aldatzen dabe, ur horreetan bizia gatx eginaz. Eurak dira zebra muskuilu inbaditzailea (Dreissena polymorpha) hedatzearen errudunak. Herrietara hurreratu ahala gauzak ez dira hobetzen, urteetako industrializazinoak eta garapen urbanoak leku askotan ertzetako desforestazinoa ekarri dau, errekearen berezko ubidea zementozko horma estuen artean doa leku baten baino gehiagotan, errekea bera ikustezin bihurtuz eta uriola arriskua handituz. Industrialdeak pasata, zugatzen adarretatik zintzilik dagozan plastiko puska tristeak errekearen benetako egoeraz berba egiten deuskue. Eta amaitzeko, Lemoan, bokalea, presa baten hustubide hutsa baino ez dana, Ibaizabalgazko hartuemon naturalak ezinezko egiten dituana. Duintasun gitxi parke natural baten jaiotzen ei dan erreka batentzat, esango geunke.

Gure erreketan egindako lehengoratze lanak estetikatik asko daukie
Zerbaist egin da, ura garbitzeko saneamentu sarea zabaldu da eta Areatzan, esaterako, URA erakunde publikoak errekearen egoera hobetzearren egindako interbentzinoa handia izan da, 1’7 miloeko kostuagaz. Horreri ez jako polemikarik falta izan, izan be, askok interbentzino estetikoa baino ez dala izan argudiatu dabe. Baina argi dagoana da oraingoz ez daukagula plan osorik Arratia errekarako, bere balio ekologiko, kultural eta ekonomikoa jagoteko.

2016/5/31

LEMOATXEKO BATAILEA 1937

Maiatzaren 21ean denporeak atzera egin eban Lemoan, 2016tik 1937ra gerra denporara, hain zuzen be. Memoria berreskuratzeko sortutako Estaduko hamaika alkartek informazinoa emon eta antzezpena egin eben goizean Arlonagusia plazan antolatutako museo bizian, eta arrastian Lemoatxeko batailearen errekreazinoan. Giro guztiz ludikoan, 1937ko bagilaren 2an eta 3an Lemoatxen bizi izandakoa irudikatu ahal izan eben bertaratutakoak. Ikusi eta ikasitakoa ez ahaztuteko.
Errekreazinoa amaituta, Aranzadik Lemoatxen topautako hiru gudariren hazurrak ikusteko aukerea egon zan, ha dana benetan gertatu zala gogora ekarriz.

2016/5/31

EVA PEREZ-PONS ANDRADE "Barren politikoa daukiezan liburuak dodaz gustuko"

Eva Perez-Ponsek sari bi jaso dauz V. Lemoako Narrazino Lehiaketan: bigarren saria eta Lemoako egile baten lanik onenari saria. Arraibi auzokoa da eta hemeretzi urte ditu. Arraibikoak, industria elektronika eta automatikako ingenieritzako ikaslea da EHUn, Klitto! blog feministan kolaborazinoak egiten ditu eta argazkigintzea da bere zaletasunetako bat. Literatura eta Lemoa berbagai hartuta, "Katarsia zu" narrazinoaren egileak bere eretxiak eta kezkak konpartidu dauz begitugaz.

 

Zelangoa da Eva Perez-Pons Andrade?
Ikaragarri lotsatia naz, ez naz bape berbatia, baina aktiboa eta baikorra, bai. Txantxak egitea, lasaitasuna, irakurtea, lagunakaz ibiltea eta parrandan urtetea... asko gustetan jata.

 
Lemoako aurtengo Narrazino Lehiaketan sari bi jaso dozuz "Katarsia zu" lanagaitik. Zelan jaso zenduan barria?
Ba, ez dot aurretik literatura saririk jaso eta egia esan sorpresa bikotxa izan da espero ez nebalako. Gainera Estik (Esti Carracedo, Lemoako Kultura Teknikaria) irabazi nebala abisetako mezua bialdu eustanean unibersidadeko lan bat egiten nenbilen, nahiko estresauta eta eguna poztu eustan.


Zergaitik aurkeztu zinan lehiaketa honetara? Lehenengo aldia izan da ala aurreko edizinoetan be hartu dozu parte?
Igaz izan neban lehenengo aldiz lehiaketearen barri ata aurkeztu nintzan. Irakurtea sano gogoko dot eta gura neban probau ea irakurlearen lekuaz gainera idazlearen lekua hartzeako ausardia edo gaitasuna neukan. Igazko narrazinoa egitea asko kostau jatan nire burutik papelera istorio bat botaten neban lehen aldia zalako, aurten askoz be eroangarriago egin jata.


Narrazinoa lehendik eginda zeunkan ala lehiaketarako beren-beregi sortutakoa da?
Udan narrazino txiki bat hasi neban baina erdizka itxi neban. Lehiaketara aurkeztu dodana narrazino horren jarraipena izan daitekean zati bat da, idea eta testuaren erritmoa buruan neukazan baina egituratu barik eta aurkezteko epea urten zanean berehala idatzi neban. Azkenean, landu dodazan gaiak erabat errealak dira eta literaturaz baliatu naz gizarteari kritika bat egiteko.


Ze leku dauka literatureak zeure bizitzan? Ze literatura mota gustetan jatzu? Zeintzuk dira gehien gustetan jatzuzan egileak?
Denpora asko emoten dot irakurten batez be teoria feministea, Federici, Wittig eta Butler bereziki gogoko dodaz, gai diferenteak landuten dabezalako eta hausnartu arazoten deustelako. Eta hori da liburu on batek egin behar dauana. Teoriaz gainera, barren politikoa daukiezan liburuak gustuko dodaz, Danele Sarriugarteren Erraiak edo Joan Mari Irigoienen Ipuin batean bezala adibidez, asko gustau jatazan irakurri nebazanean. Virginia Woolfen Orlando eta Uxue Apaolazaren Bueltak daukadaz pendiente uda honetarako.


Zelan sortu jatzun literaturaren "harra"? Irakasle batek biztu eban zaletasun hori? Etxeko giroak? Bakarrik egindako aurkikuntza bat izan da?
Beti izan dot gustuko irakurtea, baina 15 edo 16 urtegaz dana zalantzan ipinten hasi nintzan eta jakinminak literaturara eroan ninduan. Zeozelan, normatibidadetik iges egiteko euskarri izan dodaz liburuak, bestelako gizarte eredu bat eregitea posible dogula sinisteko tresna izan dira.
Hezkuntzatik literatura sustatzeko dauan metodologia guztiz txarra dala uste dot. Alde batetik, ikasten diran egile gehienak gizonezkoak diralako eta horrek asko baldintzatzen dau etorkizunerako norbanakoaren hautua, baina bueno, hori literaturan, politikan, filosofian, zientzian eta bizitzako arlo guztietan gertatzen da, eta ez da izango andrarik egon ez dalako. Eta bestetik, liburuak norberak aukeratu behar dauzala uste dot, irakasleak aukeratzen dauan liburu guztiz aspergarria irakurtera behartuta sentiduten bazara, literatureagazko daukazun interesa pixkanaka txikitzen joango da. Nik adibidez ez neukazan bape gogoko misterio liburuak eta agintzen euskuezan gehienak holakoak ziran.


Argazkigintzea be gustuko dozu, ezta? Zeintzuk dira hartzean dozuzan gaiak?
Bai, argazkiak momentuak eta sentimentuak heldu arazoten deuskuez eta sano gustuko dodaz begiradan, gorputzan eta naturan zentretan diran horreek. Naturak ixten deuskuzan gauza txikiak harrapetan saiatzen naz benetan daukien garrantzia erakusteko.


Klitto! Euskerazko blog feministan be kolaborazinoak egiten dozuz. Zelan ikusten dozu Lemoako egoerea feminismoaren aldetik?
Klitto!n kolaborazinoak egiteko aukerea emon eusten eta oso gustura hartu neban. Gizarte heteropatriarkal baten bizi garan neurrian, zapalkuntzak egunero pairatzen doguz leku guztietan, bai kalean, bai militantzian, bai etxean eta behin betaurreko moreak jartzen dozuzanean, egoera horreek detektau eta konpontzen saiatzea besterik ez jatzu geratzen. Eta honek bizitza zeharo aldatzen deutsu. Lemoan ez dago talde feministarik eta herriarentzat taldea oso onuragarria izango litzateke beharrezkoa dan ikuspuntu feminista hori garatu, sustatu eta indarkeria egoerak ekiditeko, eta behar danean erantzun feminista kolektiboa emoteko indar gehiago eukiteko. Gainera, andra desbardinen arteko loturak indartzeko eta talde kontzientzia hartzeako aukera parebakoa izango litzateke. Oin Arratiako Jabekuntza Eskolea martxan dala, akaso talderen bat sortuko da!


Gazte izateko herri ona da Lemoa? Zeintzuk dira daukazuezan aukerak? Zer egiten dozue zapatu-domeketan Lemoako gazteok?
Egia esan, ez naz Lemoatik asko ibilten Zornotzan ikasi nebalako eta kuadrilea hangoa dalako, baina txitean-pitean ahizteagaz edo pare bat lagunegaz Lemoatik ibiltea gustuko dot, lasai-lasai kafe edo kainaren bat hartu, buelta bat emon... Gainera udaletik berbaldi sano interesgarriak antolatuten dabez, baten bat aitatzearren, bereziki gustau jatazan urrietan etxebizitzaren inguruan antolatu ebezan jardunaldiak. Eta Lemoako jaiak dagozan jairik onenak dirala uste dot!


Zeintzuk dira zure proiektuak?
Ikasketak amaitu ostean denporalditxo batez Bartzelonara joan gurako neuke, gune autogestionatuen burujabetza energetikoan jardun, eta jakintza eta zaintza modu kolektiboan partekatzeko.

2016/5/16

ERREFUJIADUAK Arratia errefujiaduentzat "babes herria" izatea gura dau errefujiaduen aldeko Arratiako plataformeak

Gerra eta miseriatik alde egiten dabizanakaz Europar Batasunaren jokaerea ikusita, Europako beste leku askotan legez, Arratian be jentea antolatu egin da gobernuai mugak zabaltzeko eta etorkin, errefujiadu eta gerra egoera sufriduten daben munduko biztanle guztien eskubideak bermatzeko salbuespen barik exijiduteko. Hori dala eta, Arratiako Ongi etorri errefuxiatuak herritarren plataformeak, Arratia mailan zein herrietan, hainbat ekimen antolatu ditu, errefujiaduentzako Arratia babes herria izan daiten.

 

Herritarrak inpliketako helburuagaz, plataformakoak martxea antolatu dabe hilaren 28rako. Hiru adar izango diru martxeak; Zeanuri, Lemoa eta Dimatik abiatuta, Igorren amaituko da. Zeanuritik 10:00etan urtengo dira, Lemoatik eta Dimatik, barriz, 12:00etan Igorrera 13:00etan ailegetako. Zaratatsua eta teatralizaua izango da martxea eta partaideak, errefujiaduen moduan, ume eta maletakaz egingo dabe bidea. Igorrera heldutakoan, danak batuta, aldarrikapenak modu teatralizauan egingo dabez oihu eta koruaren erantzunakaz. Maiatzaren 28ko martxara deitzeako, plataformakoak bideo bat grabetan dagoz, gero sare sozialetan ipiniko dana.
Baina injustizia honegaz amaituteko, jentea sensibilizateaz gainera neurri zehatzak be hartu behar dirala eretxita, udalerri bakotxean dagozan baliabideen inbentarioa be eskatuko deutsee arratiarrak udal ordezkariai, baita erantzun eraginkorra emoteko konpromisoa be. Horixe da udaletan aurkeztuko daben mozinoan eskatzen dan gauzetako bat. Izan be, errefujiaduak ondo hartzeako ezinbestekoa da jakitea zeintzuk diran Arratiak dituan baliabideak.

Europak hartutako jarkerea legez kanpokoa
Pobreziatik eta gerratik igesean doazen personen aurrean Europar Batasunak emondako erantzuna, bidebakoa eta insolidarioa izateaz gainera, legez kanpokoa be badala ekarri dau gogora Arratiako Ongi etorri errefuxiatuak herritar plataformeak udaletan aurkeztu dauan mozinoak. Hor azaldutakoaren arabera, hiru konpromisotan egin dau huts Europak: alkartasunaren konpromisoan, erantzukizunaren konpromisoan eta legezkotasunaren konpromisoan.
Alkartasunaren konpromisoak esan gura dau, gerratik igesean larrialdi, preminazkotasun eta sufrimentuzko muturreko egoeran dagozanai laguntza emotea, berehala eta ezelango atzerapenik barik. Eta ateak zarratu ditu Europak laguntasunik ez emoteko.
Erantzukizunaren konpromisoa be ez dau bete EBk, Europakoa izateak persona guztien giza eskubideak eta duintasuna babesteko erantzukizuna gure gain hartzea dakar eta. Atzenik, legezkotasunaren konpromisoa be urratu dau Europar Batasunak. Izan be, Europak derrigorrez bete behar ditu Nazinoarteko Zuzenbidea, 1951. urteko Genevako Konbentzinoa, Giza Eskubideen Adierazpenaren 14. artikulua, eta Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 18. artikulua.
Arratian aurkeztuko daben mozinoak, Europar Batasunak eta Turkiak egindako akordioa arbuiatzen ditu eta personak eta giza eskubideak lehenesten dauan asilo eta migrazino politika barri bat eskatzen dau. Mozinoa onartuten daben udalak, EAEko erakundeakaz lankidetzan, persona errefujiadu, migratzaile eta asilo eskatzaileai harrera egiteko konpromisoa hartuko dabe, eta horretarako "udal gisa, eskuragarri daukaguzan baliabideen inbentarioa egiteko konpromisoa hartzean dogu (epe laburrera), besteak beste, etxebizitza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta bestelakoak, azaldutako krisialdi humanitarioari erantzun eraginkorra emoteko". Gainera, gertaera xenofoboak arbuiatzea, sensibilizazino ekintzetan parte hartutea eta harrera herrien sareagaz bat eginda Arratia Babes Herria izentatzea eskatzen dabe.

Herriz herriko ekimenak
Arratia mailan edo herri guztietan egingo diran ekimenaz gainera, herri bakotxean beste ekitaldi batzuk antolatu ditue. Holan, Area- tzan, Karpoko jaietan, maiatzaren 7 eta 8an, informazinoa emon eta materiala saldu eben. "Errefuxiatuen txokoa" ipini eben zapatuan, eta mahaitxoa domekako ganadu azokan. Igorren, hilaren 20an, 18:00etatik aurrera Rugbyko tabernaren ondoan jaima bat ipini eta batzarra egingo dabe bertan 19:00etan. Hilaren 28an martxearen osteko ekitaldia be Igorren izango da.
Lemoan be, hainbat ekitaldi egin dabez. Maiatzaren 10ean, eskolako ikasleak, azokea, pintxoak, bildutako materialen salmentea, Harrotxugaz photocall-a eta jolasak antolatu ebezan errefujiaduen- tzako dirua lortzeako. Guztira 1.287 euro jaso ebezan eta dirua Save the Children Gobernuz Kanpoko Erakundearentzat da. Kopuru horren barruan, aurreko astegoienean, eleizaren inguruko jenteak eskulanen salmenteagaz jasotako diru bat be baegoan. Berbaldia be antolatu eben Karabie Gaztetxean. Izan be, maiatzaren 13an, Komite Internazionalistetako Mertxe Gomezek "Inperialismoa, errefujiaduak sortzeako makinea" izeneko berbaldia emon eban.
Zeanurin, Ongi etorri errefuxiatuak plataformakoak, San Isidro Eguna aprobetxau eben jentea sensibilizetako, postu bi ipini ebezan eta postuetako baten informazinoa emon eta materiala saldu eben.
Ipinitako beste postuan jenteak etxean egindako pintxoak saldu ebezan. "Helburua jentea mobilizetea zan" dinoe Zeanurikoak. Holan lortutako dirua Intxaurrondoko Gastronomi Elkartearen Zaporeak solidario proiekturako da. Alkarte honek Greziako Chios-en behar egiten daben GKEakaz egiten dau behar.

2016/5/16

THE JELOSKORS The Jeloskors taldeak udako lehenengo kontzertua eskeiniko dau bagilaren 17an, Igorren

Maketea grabau barri dabe Bilboko Haceria Aretoan Arratiako The Jeloskors taldekoak. Orain arte denpora bat geldirik egon arren uda heltzeako gogo handiagaz dagoz, hala nola, kontzertu barriak eskeintzeko eta eszenatokiaren bestaldean dagozan entzuleai euren lana ezetutera emoteko. Momentuz, kontzertu bat besterik ez dabe agendan baina ziur dagoz denporearen joanean gehiago eskeiniko deutseezela.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zer dala-eta pentsau zenduen taldea sortzea?
Oier Barrenetxea: Juerga baten kontzertu bat ikusten gengozan bitartean, hasi ginan berotuten, gustetan jakula musikea eta abar, eta gustauko jakula jotea holango jairen baten. Holan hasi zan dana.
Iñaki Lejarreta: Hasikera baten nik gitarrea joten neban. Gero, Oier be hasi zan gitarrearen harragaz eta horregaitik, gitarra bat erosi eban 30 euro pagauta. Beraz gu biok hasi ginan Oier Katxoren garajean eta gero Mikel Zarrabe be animau zan joten eta atzenean hasi ginan talde moduan ensaietan. Gero, Oier bajua joten hasi zan eta gaur arte. Gaur egun, Iñaki Lejarretak eta Mikel Zarrabek joten dabe gitarrea, Oier Barrenetxeak bajua jo eta abestu egiten dau eta Oier Katxok bateria joten dau. Gero Igorren dagozan lokaletan hasi ginan ensaiatzen. Hasikera baten, beste abeslari bategaz baina gero itxi behar izan eban eta Oier jarri zan abesten.


Nondik dator taldearen izena?
Mikel Zarrabe: Izen barik hasi ginan ensaiatzen, baina denporea aurrera joan ahala zerrenda luze bat egin genduan eta hortik atera zan gaur egun daukagun izena. Oier Barrenetxeak bota eban.
O.B.: Hasikeran, brometan izan zan, baina gero gustetan hasi jakun.
I.L.: Aurrerago Celoso esan genduan baina ez euskun hainbeste konbenziduten. Izenak ingelesezko zeozer eroan behar ebala pentsetan gendualako. Beraz, atzenean The Jeloskors izena hartu genduan.
Oier Katxo: Izena aukeratzea sano gatxa da.


Non gustauko litxakizue jotea?
O.B.: Niri asko erakarten nau Mondragonek. Arkada Social taldekoak bertakoak dira eta gehienbat guri gustetan jakun estiloa be bertakoa dalako.
I.L.: Niri lekua ez jata ardura, edozein lekutan joko neuke gustura. Bizkaian, Gipuzkoan...
O.K.: Lekua baino nire ustez garrantzitsuagoa da jentea begira eukitea, presente. Kontzertuetara joatea. Izan be, Bilbon jo genduan kontzertu bat baina ez jakun ia inor etorri. Giroa sortzea beharrezkoa dala iruditzen jata.
M.Z.: Atzen baten, guk gura doguna jotea da. Ez daukagu ezelango pegarik deitzean deuskuen lekutik deitzean deuskuela. Hara joan eta joteko prest egongo gara beti.


Zein motatako musikea egiten dozue?
M.Z.: Egiten dogun musikea punk-rock barruan dago baina gure kasuan, bateriak indar handiagoa dauka.
O.K.: Influentzia asko daukaguz; esate baterako, Arkada Social, Los de Marras, Kruders holango roiloa gustetan jaku batez be; baina gure bereizgarrietako bat da, hardcore estiloa emoten deutsegula abestiai bateriaren bidez. Estilo indartsua da gurea.
I.L.: Oier Katxori asko gustetan jako heavy metala. Baterian toke desbardin bat daukagu ohiko punk musikatik bereizten gaituana.


Dagoeneko maketea aurkeztu dozue. Zelan joan da dana?
O.B.: Oso esperientzia aberasgarria izan zan. Asko disfrutau eta ikasi genduan, dana barria zan eta. Maketearen aurkezpena Igorreko Herriko Tabernan izan zan eta bertan jaso genduan harrerea apartekoa izan zan.
I.L.: Urri lehenengoan amaitu genduan dana, Bilbon. Iñigo Olabarrik nahasketak egin ebazan eta gero maketearen kopiak egin genduzan. Gainera, Iñigo Olabarrik egin dauan beharra aitatzekoa da. Lasaitasun handia transmitidu deusku momentu guztietan. Emoitzea asko hobetu da berari esker. Maketea amaitu eta egun berean diskoaren aurkezpena izan zan, zemendian. Nire ustez, orain arte egin dogun kontzerturik onena izan zan. Gainera, jente piloa hurreratu zan.
O.B.: Gainera, beti jakin izan dau zer gura dogun eta zelan. Guretzat oso garrantzitsua izan da.
M.Z.: Horrez gain, idea piloa eskeini deusku, hemen hau sartu ahal dozue, beste hau hemen...


Zertan oinarritzen zarie letrak idazterako orduan?
O.B.: Letrak nik egiten dodaz. Batzuetan, kalean esaten ez dozuzan gauzak, adibidez, kanten bitartez esan ahal dodaz. Historiak buruan eukiten dodaz. Apuntetan dodaz parte batzuk eta amaieran, formea emoten ahaleginduten naz abestiai. Batzuetan, ez dau zeozer adierazoten, ez da mensaje zuzena, batzuetan historia bat kontatzeagaz nahikoa izaten da.


Zenbat kontzertu espero dozuez?
M.Z.: Azkenaldian, apur bat geldituta egon gara ikasketai, lanari eta abarreri denpora gehiago eskeini deutsagulako. Udan espero dogu kontzertu batzuk izatea. Adibidez udako lehenengo kon- tzertua Igorreko jaietan izango da, bagilaren 17an, hain zuzen be, Habeas Corpus taldeagaz batera.
O.B.: Gogo handia daukagu denporatxo bat daroagulako jo barik eta uda hau heltzeako gogoz egon gara kontzertuak joteko eta batez be disfrutetako.
I.L.: Facebookean ere gure orrialdea daukagu, maketa osoa be Youtuben entzungai dago, beraz, animetan zaituet entzun daizuen. Gure telefonoa be bertan dago eta nonok deitu gura badau...


Zer transmitiduten deutsue The Jeloskorsen joteak?
M.Z.: Guretzat garrantzitsuena ondo pasetea da. Hau guztiau hobbie bat dalako.
I.L.: Eskape modura be erabili geinke errutinatik urteteko, deskonektetako. Atzenean, errutina, ikasketa, eta abarretatik deskonek- tetako. Apur bat ensaiau, tragu batzuk hartu lagunakaz, buruak be eskertzen dau.
O.B.: Pentsetan doguna adierazotea, kontakizunak kontetea, sentimentuak, eta abar. La ostia da rock izar baten moduan sentitzea ordu bete inguruan. 


2016/5/2

ZEINKE TALDEA Zortzi abestik osotzen dabe Zeinke taldearen Sormena, kemena azken diskoa

Jokin Uriarte (gitarrea, abotsa), Pablo Ruiz (bajua, koroak) eta Mikel Muesas (bateria) Zeinke taldeko kideak gogotsu dagoz zuzenekoetan egurra emoteko. Euren ibilbideko lehenengo estudioko diskoa kaleratu dabe eta hustu diranaren sensazinoa daukiela dinoe arratiarrak. Maiatzaren 21ean egingo dabe diskoaren aurkezpena Karabie Gaztetxean (Lemoan). Ordutik aurrera beste hainbat kontzertu eskeiniko dabez: maiatzaren 7an Usasolon, bagilearen 25ean Bedian eta garagarrilaren 24an, Zornotzan, berbarako.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zein izan da zuon ibilbidea?
Jokin Uriarte: Zeinke 2014 urteko urte hasikeran hasi zan. Izan be, Bidean Galduta izeneko proiektu zaharra 2013ko udabarrian amaitu zan eta bertan bat egin genduan Mikelek (bateria) eta biok. Udabarri eta uda luze baten ostean Bidean Galduta jada itxita geunkan. Nik abesti batzuk neukazanez, barriro be geratzea ebatzi genduan. Zornotzan hasi ginan ensaioak egiten eta gero Pablo Ruizeri deitu geuntsan. Beraz, 2014ko martian hiru hilabete ensaiatzen egon eta gero gure lehenengo kontzertua emon genduan Zornotzan.
 

Zelan ikusten dozue musikearen egoerea Arratian?
Mikel Muesas: Arratian beste leku batzuetan baino hobeto ikusten dot. Izan be,  talde asko dagoz eta asko mobiduten dira. Zornotza edo Durangaldean esate baterako, ez da gauza bera gertatzen.
Pablo Ruiz: Arratian azkenaldian, oso igoera handia ikusi da. Talde asko sortu dira: Larregi, Materia Gris, Nik Khaos, eta abar. Gaur egun, panorama musikalean mobimentu handia dago beste leku batzuekaz alderatuta. Gainera, andrak be animau dira. Beraz, Arratian topera gagoz.
J.U.: Nire ustez, eszena garrantzitsua sortu da eta gainera harrigarriena da estilo guztietako musikea daukagula: Materia Gris (reggae), Nik Khaos (metal), rock and rolleroak, punk rock taldeak, eta abar.


Lokalak lortzeako erreztasunak dagoz, ezta?
J.U.: Gure kasuan pribilegiauak sentiduten gara. Orain, diskoa Bilboko lokal batzuetan grabetan gagozala, teknikariak esan deusku, Bilbon 200 euro ordaintzen dituala talde bakotxak hilero lokala eukitearren. Gure kasuan, Igorren lokal bi daukaguz, gainera debalde. Hasikeran, fiantza bat jarri behar da, 100 eurokoa eta horren harira, giltzea emoten deutsue. Egunen baten taldea itxi gura badozu Igorreko Kultur Etxera joan behar dozu eta dana ondo badago 100 euroak bueltetan deutsuez. 24 ordu zabalik daukaguz lokalak, hiru talde gagoz lokalean baina ez dogu ordutegi arazorik eukiten.
P.R.: Zornotzan ensaiatzen hasi ginan, baina han beste roilo bat da. Lokalen kalidadea, sonoridadea, eta abar, ez zan hain ona. Arratian suertea daukagu oso eskura dagozalako lokalak eta kalidadezkoak diralako. Horretan ezin gara kejau. Gaur egun, erreztasunak behar dira ensaietako.
M.M.: Zornotzan ordu bat egoteagaitik euro bi ordaindu behar ziran. Gainera, ordua eskatu behar zan eta hiru lokal bakarrik egozan. Lokalen bat okupauta egon ezkero ezin zan ensaiorik egin.


Non gustauko litxakizue kontzerturen bat jotea?
P.R.: Batzuetan, espero ez dozun lekuren baten sortu ahal da gehien gura dozun kontzertua. Beste batzuetan, barriz, gertatzen da leku batera zoazela eta ordutegia txarra dalako, edo beste hainbat errazoi desbardinengaitik jentea beste roilo baten dagoala eta gura dozun anbiente hori ez dala sortzean. Edo joan zaitekez ez dakit nongo lokal galdu batera eta kriston konztertua jo. Nik gurari berezirik ez daukat. Garrantzitsuena kontzertuetan anbiente sanoa sortutea da.
J.U.: Nik momentu honetan maiatzaren 7an Usansolon joteko gogoa daukat. Hurbilen daukagun kontzertua da. Hilabete batzuk daroaguz kalean jo barik eta gogotsu gagoz. Hortik aurrera etorten dan guztia ondo etorria izango da.
M.M.: Nik Zornotzako jaietan joteko gogoa daukat. Zornotzako Gazte Egunean jo genduan kontzertua baina Zornotzako jaietan jotea falta jaku. Jada, Bedian eta Lemoan jo dogulako.


Zein izan da konzterturik hunkigarriena?
P.R.: Niretzat Bilboko jaietan jotea suerte handia izan zan. Bilbon gainera, eszena eta anbiente handia dago. Oso gustora ibili ginan oholtza gainean. Igorreko Herriko Tabernan jo genduanean akustikoan izan zan baina jentea oso hurbil egoan eserita, gugaz batera abesten, eta hori oso hunkigarria izan zan.
J.U.: Ados. Bilboko Aste Nagusia badakigu danok zelangoa dan baina nik espero dot onena etorteko egotea. Orain esperantza handiko aro barri bat zabaltzen dogu eta.
M.M.: Nik be Bilbo esango dot ze oholtzatik jeitsi ginanean lagunak esan euskuen "kriston konztertua jo dozue" eta niretzat hori lagunak esatea oso hunkigarria da, kontuan hartuta, nire lagunak oso musikazaleak ez dirala.


Zer espero dozue disko barri honetaz?
J.U.: Zortzi abesti dira, denpora asko emon dogu abestiai bueltak emoten. Gure kasuan gogo berezia sentidu dogu zerbaist barria aterateko baina ez edozein modutan. Horrezaz gainera, uste dot oso ondo aukeratu dogula nogaz grabau. Bilbon gabiz grabetan Urtzi Izagaz, Enkoreko gitarristeagaz. Governors eta Hesianegaz be ibilitakoa da Iza. Eta uste dot gure proiektuagaz sano inplikauta egon dala; eta hori eskertzekoa da. Irrikitan gagoz diskoa kaleratzeko eta jenteak entzuteko. Maiatzaren 14an gitxi gorabehera prest egongo da diskoa. 
P.R.: Maitasun berezia hartu deutsagu diskoari. Hirurok asko zaindu doguz abestiak. Danok gagoz amaitzeko eta emoitza ikusteko gogoagaz. Udeari begira hainbat kontzertu doguz. Behin diskoa aterata zuzenekoak eskeintzeko irrikitan nago, zuzenekoak gehiago transmitiduten dabe eta.

2016/5/1

ARRATIA INSTITUTUA Galizako regueifa eta euskal bertsoak batzean dabezan ikuskizunak ikusgai maiatzean

Arratia Institutuan, Regueibertso izenagaz, trukea antolatu dabe Institutuko bertsolaritza ikasleen eta Galiziako regueifa, bapateko koplak, berreskuratu gura dabezan ikasleen artean. Ekimena, Galizan sortu zan eta Igorreko Udala, Arratiako Bertso Eskolea, Bizkaiko Bertsozale Elkartea, Zenbat Gara alkartea, Areatzako Udala, Dimako Udala, Zeanuriko Udala eta Dimako Olar Lur Herri Kirol Taldearen babesa dauka.
Ez da egunotan Arratia Institutuak egin dauan eskola truke bakarra. Izan be, frantseseko ikasleak Bretainiako Guingampeko gaztelania ikasleakaz egin dabe trukea aprilean. Aprilaren 17tik 23ra egon ziran bretoiak Arratian, eta 24tik 30era, Guingampen arratiarrak.

 

Bertsolari Elkarteagaz antolatutako programan parte hartzean daben DBH1 eta DBH2ko ikasleak, Galizako regueifa koplen tradizinoa berreskuratu gura daben ikasleakaz eskola trukea egingo dabe maiatzaren 2tik 5era eta 13tik 16ra.
Galiziarren ekimenez sortu da truke hau. "Manuel Maseda, Galiziako ikastetxe bateko zuzendaria, Arratiako ezagun batzuen bitartez, harremanetan ipini zan gugaz, bera, hango regueifa, gure bertsoaren antzekoa, bultzatzailea dalako. Bera eta Sechu Sende irakasle eta idazlea, regueifa berreskuratu guran dabiz eta", azaldu deutso BEGITUri Hektor Rodriguez Arratia Institutuko zuzendariak.
Maseda eta Sende hainbat proiektu dabilz aurrera eroaten euren institutuetako ikasleakaz ahozkotasuna berreskuratuteko, eta prozesu horretan, pentsau eben ondo egongo litzatekela Euskal Herrira etortea bertsolaritza ezetuten. Hori dala eta, Arratia Institutuagaz ipini ziran kontaktuan eta Institutuan, proiektua begi onez ikusi eben. "Gainera guk bertsolaritza ikasleak daukaguz, Bertsozale Elkarteagaz batera eroaten dan programa berezi bategaz eta Bertsozale Elkartea bera be inplikau da honetan" dino zuzendariak. Bertsozale Elkarteagaz antolatutako programan parte hartzean dabenak, euskera ikasgaian, astean ordu batez bertsolaritzea landuten dabe Bertsozale Elkarteko Iñaki Iturriotz irakasleagaz.

Regueibertso jalgi hadi plazara
"Hizkuntzak egiten gaitu. No caminho da lingua" lemapean, ekimenak galiziera eta euskerea indartzeko balio izango dau, regueifa eta bertsolaritzearen arteko antzekotasunak eta berezitasunak antzemateko, herri bietako ikasleen arteko hartu-emonak sortzeako eta alkar ezagutza sustatzeko, beste gauza batzuen artean. Izan be, ekimen honen helburu nagusia, "hizkuntza gitxitu bitan bizi diran ikasleen arteko bizipenak hurretik" ezetutea da, eta "galegoak bertsolaritzeak hizkuntzeari emoten deutsan hauspoari buruzko informazinoa, bertatik bertara jasotea". Beste helburu batzuk, ahozkotasuna oinarri daukien ekintzak egitea, ikasleak kulturartekotasuna eta aniztasuna moduko baloreak barneratzea, hizkuntzen garrantziari erreparau eta erabilera bultzatzea eta ikasleen alkarbizitza gaitasuna garatzea dira. Horretarako, Euskal Herritik Galizara joan eta Galizatik Euskal Herrira etorriko dira institutuetako ikasleak.
Arratiarrak Galizara joango dira lehenengotik. Maiatzaren 2tik 5era egongo dira Santiago de Compostelako aterpetxe baten. Hara heldutakoan ondo etorria egingo deutsee eta hurrengo egunean, A Coruñan dagoan Baioko Institutura joango dira ahozkotasuna lantzeako ekintzak egiteko. Pontevedrako Vila Cruzeseko Institutua bisitetako txandea izango da gero, eta azken egunean hiru institutuen arteko alkarbizitza jaia egingo dabe.
Galiziarrak, hilaren 13tik 16ra egongo dira gurean eta ahozkotasuna landuteaz aparte, eskualdea eta Bilbo bisitetako aukerea izango dabe.
Baina antolatzaileak, ekimena publiko orokorrari zabaldu gura izan deutsie eta eskualdeko herrietako kaleetan, eta Igorreko Kultur Etxean, ekintzak antolatu dabez, gura dauanak regueifa ezetuteko aukerea izan dagian.

Egitaraua
Maiatzak 14, zapatua
12:00etan, herri kirolak Diman
19:00etan, Igorreko Lasarte Aretoan ekitaldia. Arratiako Bertso Eskola, Galiza eta Arratiako Institutuko ikasleak.

Maiatzak 15, domekea
11:00etan, berbaldia Areatzan Iñaki Esparzaren eskutik "Galiza eta Euskal Herria, olerki eta bertsoen mundua".
19:00etan, regueibertsotan, ikuskizun herrikoia Zeanuriko plazan.

Maiatzak 16, astelehena
09:00etan, bisita gidatua Igorretik Angel Larrearen eskutik. Ostean, Igorreko Udaletxean harrerea eta ondo etorria Institutuan. Bilbotik bisita gidatua Zenbat Gara alkarteagaz.

Bretainiagaz eskola trukea
Egunotan, ikasleen arteko beste truke bat be antolatu dau Arratia Institutuak. Trukearen helburuak dira, frantsesa ikasten daben ikasleak frantsesa bera praktikan ipintea, euren ohiturak in situ ikusi eta ikastea eta beste herrialde bateko gazteakaz hartu-emonak izatea. Frantsesa ikasten daben DBH 4.eko 14 ikasleak hartu dabe parte.
Guingampeko gazteak, arratiarrak eskolan egon bitartean, batez be ingurua ezetuteko txangoak egin dabez. Irakasle baten laguntzeagaz, Bizkaibusa hartuta Gernika eta Mundaka bisitau eben, baita, Dima, Areatza eta Durango be. Hurrengo egun baten, itsasadarreko ezkerraldetik ibili ziran bretoiak, Portugalete eta Gallarta ezetuten eta, azkenik, Bilbo bisitau eben: Zazpi Kaleak eta Guggenheim ingurua. Hemengo ikasleen etxeetan egon dira eta Bretainiara bueltau aurretiko azken eguna hemengo familiakaz pasau eben.
Domekan, danak, bretoiak eta arratiarrak Guingamperantza abiatu ziran. Holan, aprilaren 25etik 29rako astean, Bretainia ezetuteko txangoak egin ditue arratiarrak hango kideak Institutuan egon diran bitartean. Guingampeko errekan kanoetan ibili dira, Brehat irla bisitau dabe, Mont Saint Micheleko abadia, Saint Malo eta Guingampeko herria bera... Bretoi jantza eta kantu ikastaroak egin dabez, baita krepeak egiten ikasi be.
Alkarregaz eta etxekoakaz komuniketako gaztelania, frantsesa eta beharrezkoa izan ezkero ingelesa erabili dabe gazteak.

2016/4/16

SAHARA Lemoatik Saharara

Saharako errefujiaduen bizi-baldintza gogorrak eta honen aldaketearen inguruan esperantza gitxi islatzen dabezan arpegiak hunkituta itxi gaitue; 9 egun nahikoak izan dira herrialde honen sufrimentua sentiduteko.

 

Mariam Abdi, Begoña Barroeta, Ane Goienetxe eta Rut Rodriguez

 

Aspaldian buruan bueltaka ibilitako biajea egin dogu, Saharako errefujiaduen kanpalekuetako errealidadea gure azalean bizi eta sentiduteko. Kuriosidade hau apurka-apurka hazten joan zan, eta urteak aurrera egin ahala, behin eta barriro gure barne proiektu honetaz berba egin ostean, data zehaztu eta plana martxan jarri genduan. Helburu nagusia errefujiaduen momentuko egoerea ezetutea eta ahal dan neurrian gure laguntza osoa eskeintzea izan zan hasikeratik. Zelan edo halan bete dogulakoan gagoz.
Bertara joateko autobus eta hegazkin bileteak erosteaz gain, bisa eta errefujiaduen kanpalekuetarako sarbide-eskaera berezia eskatu eta bete behar izan genduzan. Laguntza-materiala eroatea beharrezko ikusten genduan hasikeratik (eskola materiala, medikamentuak, elikagaiak, higienerako produktuak...) eta horregaitik herritar zein ezagunen artean mezua zabaldu genduan. Jasotako laguntzea ikaragarria izan zan, ez genduan holangorik espero. Material bilketea egiteko kaja bi jarri genduzan (Lemoako eskolan eta Karabie Gaztetxean); horrez gain, Lemoako gazte talde batek be, euren kabuz dirua eta materiala bilduten lan handia egin eban. Aitatutekoa da norbanako asko be hurbildu jakuzala euren borondatea emonaz. Ekimen honetan partaide izan zarien guztioi gure esker ona heldu arazo gura deutsuegu, baita Saharako eskola, ospitale eta familietako kideen agotik; laguntza txikia iruditu arren, bertan bizi daben egoera latzean balio handikoa dalako.
Hara joandako lagun-taldeko kideetako bat Saharako kanpalekuetan jaiotakoa izanik, bere familiagaz igaro genduzan egunak, hango bizilagunen egunerokotasuna bertatik bertara ezetuz. Martiaren 25eko goizaldean Lemoatik urten, eta egun osoko biajea egin eta gero, hurrengo eguneko goizaldean Argeliako lurraldean dagozan Saharako errefujiaduen kanpalekuetara heldu ginan. Lehenengo momentutik nabaritu genduan familiaren harrera beroa eta prestutasuna.
Maletetan eroandako laguntza guztia antolatu ostean, gune desbardinak bisitau genduzan bertara eroandakoa banatuz: Haur Hezkuntzako zentrua, Lehen Hezkuntzako eskolea, ospitalea, farmazia, familiak...
Haur hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako eskolak egun desbardinetan bisitau genduzan, adin tarte bakotxarentzat egokitutako materiala eroanez. Aurretiaz hango irakaslegoagaz berba eginda, ekintza ugari planteau genduzan: murala, karetak, arpegiak margoztu, globoen apainketea, kanikak, pulserak, kanta-herrikoiak abestu, jolas kooperatiboak, eta abar. Giroa alaituteko gozokiak banandu genduzan eta umeak abesten eta jantzan ibili ziran, pozik. Eskolako zuzendariak euren hezkuntza sistemea zelangoa dan azaldu euskun, eta guk daukagunagaz alderatuz nahiko antzekoa dala ondorioztatu genduan (irakasgaiak, ordutegia, ebaluazino-sistemea...). Desbardintasunen bat aitatutekotan, klase bakotxeko ikasle kopurua izango litzateke, izan be, adin-tarte guztietan 35 ikasle inguru dagoz irakasle bakar bategaz.
Bailarako ospitalera be hurbildu ginan, bertako farmazian hemendik eroandako medikamentuak ixteko. Esan beharrekoa da ospitale honetan Mundu bat alkarteak laguntzen dauala baliabide personal eta materialakaz, Bizkaiko Foru Aldundiak finantziauta. Hezkuntzan legez, ospitaleko zerbitzuak debaldekoak dira: medikuen arretea eta botikak. Errefujiaduen kanpalekuetako ospitalera botikak kanpoko laguntzen bitartez soilik sartuten dira (GKEk edota alkarteak eroandakoa edo norbanakoen laguntzak). Nahiz eta hemetik zein kanpotik jasoten daben laguntzea nahiko handia izan, bertakoen beharrizanak asetuteko ez dirala nahikoak azpimarratu gura dogu, batez be tresneria eta langileai jagokienean.
Lanbideai jagokienez persona gitxik daukie bertan lan egiteko aukerea. Kanpamentuetako langileak gehienbat irakasleak, medikuak, erizainak, poliziak eta denda txikiko dendariak dira. Kontutan hartutekoa da han ez dagozala hemen daukaguzan moduko lan baldintzarik ez antzeko ezer. Hango beharrizanak etxeko gauzak eta umeak zaintzea dira. Horregaitik, gazte askok errealidadea aldatu guran, formakuntza ahalik eta handiena izateko hainbat kurso edo ikasketa lantzean dabez eta honeek egiteko Aljeriara joan behar izaten dira.
Herri bat ondo ezetuteko bere kulturea ezetu behar da. Jakin behar da zelan elikatuten diran, etxeak zelan eraikiten diran, familia zelan egituratuten dan, zein erritu dagozan, janzkerea zelangoa dan, musika herrikoia, jaialdiak zelangoak diran... Guk, zorionez, hau danau ezetu eta biziteko aukerea izan genduan astean zehar. Jatekoaren aldetik, adibidez, kus-kus izeneko plater famadua prestatu euskuen, okela eta barazkiakaz lagundutako arroz plater gozoa. Honegaz nahikoa ez, eta gameluaren okelea be pare bat bider jan genduan (hango ezkontzetan ohiturea da animalia honen okelea jatea).  Ezin da aitatu barik itxi tearen errituala. Familia guztia batera egoteko eta berba egiteko momentua izaten da, batek hartzean dau tea prestatzearen ardurea. Normalean egunean zehar baten baino gehiagotan egiten dabe, goiz partean bat eta arrastian beste bat.
Saharako herritarren kulturea gehiago ezetuteko, euren jaialdi garrantzitsuenetako baten izan ginan, ezkontza baten, konbidau moduan. Han ikusi genduan eurentzako be musikeak garrantzia handia daukala, gorputza mobiduteko eta giroa alaituteko modurik egokiena dalako.

Gerora begira...
Gure kabuz burutu dogun ekimen hau ez dogu bertan behera itxi hona etorteagaz batera. Esperientzia honek aurrera jarraitutea gura dogu, han ikusi eta ikasitakoa kontuan hartuta nondik norakoak gure artean adostu. Badaukagu zeregina, baina batez be, euregandik gehiago ikastea toketan da, bai persona moduan, baita herri moduan. Sahara herria burrukearen, erresistentziaren eta duintasunaren lezino bat da. Ikusi dogu hondar gainean ezin dala lurrik landu, ezin dala landatu, baina hainbat balore finkatu daitekez, hango sirokorik bortitzenak be eraitsi ezingo leukezanak. Jaima barruan dana desbardina da, ez dago gauza materialik; bizitasuna, maitasuna eta bakea dira sentiduten diranak. Hainbeste kendu eutsien aspaldi, bildurra be galdu ebela. Baina inoz ez dabe galduko euren lurretara bueltetako gogoa eta itxaropena.
Saharako biaje honetako argazki gehiago www.begitu.org webgunean topau zeinkiez.

2016/4/14

AINARA BEOBIDE ETA AINHOA ARANBURUZABALA

Orain dala zazpi bat urte, Ubideko Ainara Beobide eta Ainhoa Aranburuzabala artisau jaboi eta kremak hasi ziran egiten alkarregaz, arrastietan, Lavandula sortuz. Azokatan saltzean hasi eta uste baino eskari handiagoa izan eben jaboiok. Orain, jaboi eta krema artisauak egin eta dendetara saldu gura dabez eta Areatzan topau dabe tailerra ipinteko egokia izan daiteken lokala. Udagoienean, bertan produziduten hastea espero dabe.

 

Ainara, lorezaintza ikasketak eginda, naturopatia eta dermokosmetikako ikastaroak... betidanik euki dozu argi lanbide hau hartuko zenduala?
Ainara Beobide: Nik danetik egin dot. Haur Hezkuntzako ikasketak be badaukadaz eta danean egin dot behar. Arkauten be egon nintzan ahuntz gaztaia egiten. Orain langabezian nago Lavandulako proiektua aurrera aterateko. Horren aldeko apustua egin dogu Ainhoak eta biok.


Ainhoa, zuk eskarmentua daukazu enpresari moduan, ezta?
Ainhoa Aranburuzabala: Nik enpresa familiar bat neukan, gurasoena. Oilaskoak saltzean genduzan, handizkako salmentan: okelategieetara eta dendetara, hain zuzen. Aita jubilau zan eta ebatzi neban neuk hartzea, baina ez jatan gustetan. Han zortzi ordu egiten nebazan, eta lau-bost ordu Lavandularako. Larregi zan. Orduan igaz Ainarari esan neutsan, berrogei urte bete behar nebazala eta bizimodua aldatu behar nebala. Eta ni prest nengoala lana ixteko eta Lavandulan zortzi orduko lana egiteko. Urrietan itxi neban enpresea eta ordutik langabezian nago. Ikastaro gehiago egin eta proiektu hau martxan ipinteari ekin deutsagu.


Zelan hasi zinien alkarregaz beharrean?
A.A.: Ni izatez txantxikuarra naz, oinatiarra, baina orain dala hamabost urte Ubidera etorri nintzan eta Ainara ezetu neban. Antxinatik, amamaren ukenduak eta kremak berreskuratu guran nenbilen.
Ubiden arrastiak oso luzeak ziran, bakarrik nengoan eta hor ibilten nintzan jaboiak eta egiten. Ainara ezetu nebanean, honek dana handi egiten dauanez, material piloa erosi ebala esan eustan eta alkartuten hasi ginan jaboiak egiten arrasti pasa. Egia da ikastaroak be egin doguzala gehiago jakiteko, baina inongoko asmo barik hasi ginan.
Lehenengo Ubideko Biran udaletxetik esan euskuen, ea postutxo bat ipiniko genduan, Ubideko gaztaiagaz postu bat ipini behar ebela eta beste zozer be ipintea gura ebela. Ipini genduan eta oso ondo urten zan. Orduan esan genduan, hurrengokoa Oñatin. Eta han be, ikaragarrizko jente piloa, lau metroko mahaia... eta itzel urten zan. Horrek animau ginduzan feria gehiagotan gure produktuak saltzean ipiniten. Eta ikasi eta egin. Ikasi eta egin...


Eta orain lokala hartuko dozue Areatzan jaboiak eta kremak egiteko.
A.B.: Printzipioz bai. Ubiden hartu gura genduan baina arau subsidiarioak ez dabe permitiduten. Orduan Ubidetik kanpo urten behar genduan, eta gure filosofiari jarraituz, baserri giroko leku baten geratu gura genduan, gure lanak natureagaz loturea daukalako. Otxandion, Zeanurin eta Areatzan begiratu ostean, Areatzan topau dogu.
A.A.: Gure asmoa ez da denda bat ipintea, kosmetika naturala fabrikatzea baino. Gure bezeroak bedardendak, kosmetika dendak, estetikako zentroak, eta abar izango dira. Denda fisiko txiki bat ipinteko asmoa be badaukagu eta atzekaldean, kristalera bat, Lavandula zelan egiten dan erakusteko.


Asmoa bada dendetara saltzea produzinoa handia izango da.
A.A.: Ez. Eskatu dogun makinaria artisautzako makinaria da. Hau da, etxean daukagun batidorea kilo bat egiteko bada, guk eskatu doguna hamar kilorako da. Industrialak ehun kilotik gora egiteko dira. Baina ahalik eta gehien saltzean saiatuko gara. Ez dago kontraesanik produktu artesanala eta ona izan, eta ahalik eta gehien saltzean. Ez daukagu honegaz aberasteko asmorik, baina bai gure soldata aterateko eta ahal badogu bertan lana emon, ba pozik.
Igual, gero saltzean dogu piloa eta makinaria handiagoa erosi behar dogu! Baina gure asmoa da inguruko dendetan eta interneten saltzea.


Noz hasiko zarie?
A.A.: Ez dakigu, udagoien honetan edo. Aste honetan (aprileko lehenengo astean) berbatu dogu lokala, baina okupauta dago, maiatzean librauko da. Gero, arkitektoa sartu beharko da, proiektua egin... eta abuztua tartean dago. Hasi orduko udagoiena izango da.


Ze ezaugarri ditue zuen jaboi eta kremak?
A.B.: Jaboi desbardinak daukaguz. Basea beti da bardina: orioa. Batzuek oliba orioa daukie, beste batzuek almendra orioa.
A.A.: Jaboi bat egiteko ura orioa eta sosa behar da. Azalaren araberako jaboia egiteko orioa aukeratzen dogu; tartan, jojoba, almendra, urra edo larrosa mosketa orioa. Bakotxak bere propiedade eta ezaugarriak emon dagiazan formulazino bat egiten da. Esate baterako, hidratantea izatea gura badogu mantekak sartzean doguz. Amaituteko, orio esentziak botaten dira ezaugarri eta propiedade horreek indartzeko.
A.B.: Arpegirako kremak be badaukaguz eta segun ze azal mota daukazun, sikua, koipetsua edo mistoa krema desbardinak dagoz. Gorputzerako kremak be bai, eta horreek be hiru motatakoak dira. Ezkontzetarako detaileak be egiten doguz.
A.A.: Eta tailerrak emoten doguz.


Usaina emoteko lorak erosi egiten dozuez?
A.A.: Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan alta emonda gagoz. Ainarak lur sail bat dauka eta esplotazino hori erabiltea gura dogu sendabedarrak, eta sukaldaritzako eta bedar aromatikoak ekoizteko. Hazia oraintsu sartu dogu eta denporea beharko da, baina gure estraktuak egiteko landare horreek erabiltea da asmoa.

2016/4/3

MALU EGILUZ APOITA "Herrietan lehenagoko erara dendatxoak, artisauak... bageunkaz beste kontu baten egongo ginan"

Hamar urte dira Zeanuriko Sagarnak barriro be ateak zabaldu ebazala. Sasoian sasoikoa jan behar ei dan lez urteurrena hartu dogu Malu Egiluzegaz berba egiteko atxakia. Dendea baino gehiago dala kontau deusku Zeanurikoak, bizi proiektu bat. Baserritarra da Malu, eta elikadura burujabetzarako trenean agroekologiaren bagoian doa, herri zein mundu osora helduteko gogoz.

 

Aprilaren 13an hamar urte beteko dira Sagarna zabaldu zala. Ze balantze egingo zeunke?
Askotan gelditan naz sensazinoagaz hau denda bat dala baina denda honen ostean proiektu bat dago eta proiektua da baserri mundua eta gure herri ruralak apurka-apurka berbiztutea. Mundu mailako proiektua herri txikiak inongo estruktura barik ixtea da eta dana uri inguruetara eroatea. Munduko alimentazinoaren erabateko jaun eta jaubeak, errez harrapetan gaitue. Askotan pentsetan dogu espazio handietan danetarik daukagula, merkeagoa dala... eta askotan ez gara konturatuten horren atzean gu euren gatibu bihurtuten garala. Gure lurren aberastasuna ahaztuten dogu. Ekarten dabezan produktu gehienak, errekorridu laburrena egiten dabenak 5000 kilometro egiten dabez. Pentsetan dogu urtean zehar danetarik euki geinkela eta guk aukeratuten dogula jan gura doguna baina benetan hori baino, tranpea da. Eurek gura dabena, gura daben sasoian eta gura daben lekukoa da atzenean guk jaten doguna. Horrek estruktura galdu arazoten dau. Gure lurra bertan behera ixten dogu, gure aberastasuna, gure jakintzea... galera askoz handiago da, baina pentsaurik errezagoa dala denpora faltagaitik edo merkeago dalakotan errez eroaten gaitue euren espazioetara.
Ez da erreza horretaz konziente izatea; izan be, denporearen jaube be eurak egiten dira eta saltzean deuskue denpora gitxiago behar dogula eta presaka bizi garan mundu honetan errezagoa dala holango espazio handiago batera joan eta bat-batean danetarik topetea. Horren atzean zer dagoan konturatutea ez da erreza.


Zabaldu zenduaneko helburuak eta oraingoak, bardinak dira?
Guztiz ez, baina neurri handi baten bai. Aukera emon deusta konzienteago izaten munduan zehar zer pasetan dan eta zelango interesak dagozan alimentazinoan. Horrek aberastasun handia emon deusta persona lez. Hasikeran nire baserria neuk bakarrik aurrera atera behar nebala pentsau neban, eta gaur egun gura dodana da gure herrietan eta munduan baserritar askok egindako jana jaten barriro hastea. Hurbiltasun horrek askoz elikagai hobeak eta askoz osasuntsuagoak emongo deuskuzala esan gura dau. Herrialde batzutan posible da hori daborduko, eta horrek gure ardurea guztiz aldatuten dau, bai planeteaganako eta lurraganako eta harremanetarako eta denporarako.
 

Zein da zure dinamikea?
Ohiturak aldatu egin dira. Gure kasuan okelea bakarrik salduta ezin zala bizi ikusi neban, orduan proiektua pentsau neban baina ez nik bakarrik egiteko, beste batzukaz egiteko baino. Ogia egin... asko dibersifikau dot eta hori salmentara ekarri. Holango espazio baten behar egiteak ez deutsu dana egiteko denpora nahikoa ixten; horregaitik, beste produktu batzuk egiten ebezan bailarako jentea ezetuten hasi nintzan. Alkarlan horrek askoz dibersidade handiagoa emoten deusku eta osotu dogun estruktura edo sare horrek gure elikagaiak barriro be berreskuratuteko eta beste batzukaz konpartiduteko aukerea ekarri dau.
 

Filosofia "Baserriai eta herriari bizia emoteko bertako produktuak" esaldian batu dozu.
Ez da lokal honen filosofia bakarrik. Filosofia hori herri guztiai trasladau gura deutset, herri guztiak estrukturak euki dagiazan. Langabezia handia daukagu, herrietan lehenagoko erara dendatxoak, artisauak eta abar bageunkaz beste kontu baten egongo ginan.


Zer emon deutso Sagarnak honeetan hamar urteetan Zeanuriri?
Sagarnan alkartruke bat sortuten da, momentu gozoak emoten deutsuz, momentu gaziagoak... Askotan, kanpotik ikusita negozio moduan ikusten da hau, baina beste espazio bat da, ez hain hotza. Superfizie handi batera zoazenean ez daukazu jesarteko momentu bat, hemen harreman kontaktuak egiten dira, erosten dabilen aurrekoagaz berba apurtxo bat egiten da... Sagarnan barriro denporea eukitea sortzean da.


Zek bultzatu eutsun mundu honetan sartutera?
Momentu baten konturatu nintzan lepoa emon deutsagula baserri munduari. Txikia nintzala gurasoak zein inguru dana baserritarrak izanda, eta munduan beste esperientzia batzuk ezetuta, ikusi neban ezin zala bertan behera itxi. Baserrira bueltau nintzanean, pentsau neban baserri mundu hori berbiztutea, nire baserriari barriro be bizia emotea.
Laster konturatu nintzan egiten zan erara ezin zala baserria mantenidu, intermediarioakaz ez egoala hortik biziteko posibilidaderik. Hemen herrian harategia itxi zan eta zeozertxo zuzenean eginda beharbada posible zala pentsau neban. Era berean konturatu nintzan herrietako estrukturak aldatuta egozala eta ezin zala harategiagaz bakarrik bizi; orduan, dibersifikau egin beharko zala pentsau neban eta lehenagoko dendetan danetarik saltzean zala. Eta lokal hau topau neban. Hemen aurrezdik Sagarna egoten zan eta zelan bertako janariak ospe handia eukien barriro bide hori berreskuratutea pentsau neban.


Jakintza aldetik ez zara zerotik hasi.
Gurasoak ekien guztia ez dot sekula jakingo. Zapalkuntza handia egon da. Baserritarra izatea atzerakoia izatea zan. Gure ume denporan sentiduten neban askoz be estimauagoa eta aberatsagoa zala medikua edo beste edozein profesino, baserritarra izatea baino. Baserritarra analfabetoa, gitxi ekiana zan. Hor galdu egiten zan autoestimua. Nik baserritarrak miresten dodaz, mundu osokoak, ze jakituria daukien, bizia aurrera zelan atera leikien, zelan defendiduten daben lurra eta ura, eta zelan herritar guztiontzako eskura ipinteko prest dagozan.


Zergaitik bide hau?
Hori zan bidea. Beti atenzinoa gehien deituten eustena baserri munduko jentea izan da. Batez be leku askotan ondino indigenak dagoz eta euren biziak ume sasoira eroaten ninduan, beti hurbiltzen nintzan eurakana, edo haziak eukazan landaratxo bat ikusten baneban hazi hareek hartuten nebazan barriro ereiteko. Konekzino hori neukan, berezkoa, naturala. Umezaroko amets moduan daukadaz auzoko amamakaz arrastia pasetan zelan egoten ginan lurra landuten. Barriro hori behar neban. Ni giro horretan hazi nintzan eta zorionez gero munduak erakutsi eustan munduan hori behar dogula, barriro gure elikagaiak geuk egin. Subiranotasun hori gure esku egon behar da, industria handien esku badago ez daukagu etorkizun onik.


Jentea konziente da?
Esperientzia asko dagoz. Gauza askok erakusten eta emoten deuskue aukerea barriro konturatuteko zer pasetan dan. Neoliberalismoak esaten deusku gosea kenduteko munduan janari gehiago behar dala, baina janari gehiago ekoizten danean, jente gehiago hilten da gosez. FAOk berak dino baserritar txiki askok kendu leikiela gosea munduan eta ez era industrialean egiten dan erara.
Nahiz eta danetarik euki ez dogu lortu gizartea zoriontsuagoa izaterik, ez dogu hobera egin. Gu horretaz zenbat eta kontzienteago izan gizarte hobe bat egiten saiatuko gara, ez gara goitik esaten deuskuena izango. Ni baserrira bueltau naz eta horrek ez dau esan gura ehun urte atzera egin gura dodanik. Gura dodana da baserria eta biziteko era saretzen joatea, bai andra moduan eta bai baserritar moduan.


Zelan ikusten dozu baserritarren egoerea?
Etorkizun handia ikusten dot. Jente asko sensibilizetan dabil, batez be urietan. Igual herrietan bertan dagoan gauza bat danez ez deutsagu hainbesteko garrantzia emoten. Baserritarren munduan garrantzitsuena elikagaiak egitea da. Gainera, geografia ikusten dozunean konturatuten zara baserritarrak landuten dabezan inguruak askoz be zainduago dagozala. Bertan behera daukaguz lurrak, jentea behar barik... desoreka soziala, ingurumenarena... danena. Gauza asko dagoz ondino egiteko. Herri bat eregiteko era bat da. Gure Esku Dagogaz herri libre bat izateko elikagaiak behar doguzala landuten dogu, eta gaur egun ehuneko bata be ez dogu bertakoa ez jaten, ez produziduten.


Makina bat bider entzun da "Baserritik ezin leike bizi".
Bai, hori holan bizi da sektorean. Administrazinoak proiektu moduan gauza handiak behar dirala dino eta ikusi da hori ez dala bidea, proiektu handiak gastu handiak eragiten dituelako eta askotan aurre egin ezinik baserri asko bertan behera itxi behar izan dira. Indibidualismoak eroan gaitu bakotxak bere traktore handia eukiten, inbernadero handiak ipinten, gastu handiak... Horrek ez deutso askotan baserriari behar dauan duintasuna eta orekea emon.
 

Munduan zehar ibili zara.
EHNE sindikatuan nago eta honen bitartez hartutako bidea ez era indibidualean bakarrik, era sozialago baten landuteko aukerea euki dot. Gure apustua sindikatutik elikadura burujabetza eukitea da, gure herrian eta munduan. Sindikatua dala eta, Via Campesinan hartuten dogu parte. Via Campesina baserritar txikien mobimentu bat da, mundu mailakoa. Holan ba, herrialde batzuk ezetuteko aukerea euki dot Via Campesinak daukan proiektu politiko horretan elikadura burujabetza agroekologikoaren bidez. Indonesiara, Brasilera edo Kubara adibidez. Ikusi dot taldeak zelan landuten daben prozesu hori, baserritarren mobimentua. Herrialde batzutan proposamen politiko hori onartu egiten dabe gobernuak daborduko. Familiak eurak elikatzeko bidea izatea, sistema publikoan sartzea eta barriro be garrantzia emotea jaten dogunari, ekoiztu eta segiduan jateko posibilidade hori, osasuntsuagoak izatea... Ez da lehenengoa prozesua hasi dauana baina Kubak urte gitxitan hamaika miloentzako bertan produzidutea lortu dau.

 


2016/3/13

DIMA. MEMORIA HISTORIKOA Memoria historikoa errekuperetako beharrean hasi dira dimoztarrak

Txumuluxueta Kultur eta Kirol Elkartean kulturea zelan landu eztabadaitzen egozala, Gerra Zibilaren gaia agertu zan. "Diman zer gertatu zan?" izan zan itauna eta itaun horreri erantzuteko testigantza zuzenak jasoten eta orduko aktak irakurten hasi ziran. Martiaren 4an, Manu Aurrekoetxeak "Gerra zibila Diman: ezagutu daigun" berbaldian, orduko gertaera eta dimoztarrai gertatutakoaren barri emon eban. Sei urtegaz gerratik igesi joan zan Sabino Izaren testigantza zuzena eta Mariano Bilbao orduko alkate errepresaliduaren bertsoak entzuteko aukerea be egon zan berbaldian.

 

Dana dala, Dimako memoria historikoa jasoteko proiektu hau hasi baino ez da egin. Izan be, bizpahiru urtetako proiektua da. Txumuluxueta alkarteak ipini dau martxan Dimako beste alkarte eta herritarren laguntasunagaz. Hiru helburu daukiez: historia ezagutzea, herri moduan aurrera egiteko; Gerra Zibilean, heriotza, kartzela eta abar sufridu ebenak gogora ekartea, eta holangorik barriro ez gertatzea. Nazinoarteko Zuzenbidearen arabera, egiaren ezagutzea, erreparazino morala eta justizia egitea biktima guztien eskubideak dira. "Gaurko hau, egiaren ezagutzarako izango da" esan eban Manu Aurrekoetxeak.
Ekimen hau, ekimen zabala da eta Dimako Udala, herriko alkarteakaz eta herritarren laguntzeagaz aterako da aurrera. Errepresaliaduen gaineko saio monografikoa eta Dimako frontearen ibilbidea egiteko asmoa dago, besteak beste. Ibilbidea, Altun, Zumeltza, Saibegain eta Aramotzetik pasauko da, lekuak, trintxerak eta gordelekuak ezetuten emoteko. Jasotako datu eta dokumentazinoagaz erakusketea egin eta argitalpen bat kaleratuko dabe. Antolatzaileak, gerraren kausaz hildako edo-eta errepresaliaduen izen edo datuak dakienai, eurekaz kontaktuan jartzea eskatzen deutsee, biktima guztien memoria jaso ahal izateko.

Dima 1931-1937
1931n, Dima zan Arratian zinegotzi gehien eukan herria. Barruti bi egozan orduan, Dima Escuelas eta Dima Ugarana, 6 eta 5 zinegotzigaz hurrengoz hurrengo. Partidu politiko bi egozan: tradizionalistak eta nazionalistak, hain zuzen. 1931 eta 33ko hauteskundeetan, Dima Escuelas barrutiko zinegotziak, Vicente Elorza, Tomas Ibarrondo, Ezequiel Soloeta, Jose Iza, Candido Zalbidegoitia eta Vicente Vizcarguenaga izan ziran; Dima Ugaranakoak, barriz, Antonio Gordejuela, Mariano Bilbao, Nemesio Arriortua, Pedro Iturrate eta Martin Bernaola. Gerra sasoian Mariano Bilbao izan zan alkate.
1936ko garagarrilaren 12an, Tomas Ibarrondo alkateak kargua itxi eban eta Mariano Bilbaok hartu eban hori karguori. Bilbaoren agindupean, Dimako Udalak hainbat ebatzi hartu ebazan gerrarako prestatzeko. Neurri horreek jenteari lagundutea eukien helburu eta horreen artean egozan, gerrarako ezohiko aurrekontua egitea, janariak bermatzeko arduradunak izentatzea eta ganadu eta ortuariak herritik kanpo saltzeako debekua, beste neurri batzuen artean.
1937ko martiaren 29an, frankistak Urkiola, Zumeltza eta Barazar mendateak hartzea agindu eben. Bizkaia babesten eban kuartel nagusia Igorren egoan eta hiru frente izan ebazan. Dima sano kaltetua izan zan eta 1937ko maiatzaren 23an jausi zan frankisten eskuetan.
Gerreak ondorio larriak izan ebazan: hainbat dimoztarren heriotzea, atxiloketa eta erbesteratzea ekarri eban. Kalte ekonomiko handiak eragin ebazan, ideologia desbardinen artekoen salaketak, umeak ikasturte bat galdu eben eta andrazkoen kontrako erasoak gehitu egin ziran gerra denporan eta gerraostean.

 
Gerraostea 1937-39
Bagilean udal gestora bat sortu zan eta 1937ko urri bigarrenaren 2an, udal barria osotu zan. Vicente Vizcarguenaga izentau eben alkate eta Tomas Ibarrondo alkateorde. Hartutako lehenengo ebatzien artean, Nafarroako Brigadai omenaldia edo kale izen batzuk aldatzea egon ziran, tartean, Dima hartutako eguneko kalea, maiatzak 23, hain zuzen be. 1939ko aprilaren 1ean amaitu zan Espainian Gerra Zibila.

2016/3/13

JON GOMEZ GARAI "Urtailean jaio zan BEGITUren egitura antzekoa daukan Binke! hilabetekari herrikoia"

Berak be onartzen dau geldirik egotea ez jakola gustetan: aurkezle, musikari, kantari, hizlari, ezkontza edo ekitaldien antolatzaile... ibilten da Jon Gomez Garai galdakaoztarra. ETBn ibili da azken urteotan, zuzeneko saio bereziak aurkezteaz aparte, IBIL2D saioan eta oraintsu aurkeztu eta zuzendu dauan SexSua saioan ikusi dogu. Azken hau euskeraz sekula egin dan hezkuntza sexualaren inguruko telebista-saioa izan da. Guk barriz, Igorreko Lasarte Aretoan sare sozialen garrantzia eta arriskuen inguruan berbaldia emon aurretik alkarrizketatu dogu; besteak beste, urte barriagaz batera Galdakaon eta Usansolon sortu dan lehenengo euskerazko aldizkariaren inguruan berba egiteko. Binke! hilabetekariaren koordinatzailea da Gomez Garai.


Urteagaz batera sortu dozue Galdakao eta Usansoloko lehenengo hilabetekari euskalduna. Bazan ordua, ezta?
Binke! Urteak egin doguz geure herrian kejaka, euskerazko komunikabide propiorik ez gendualako. Baina igaz lagun talde anitza alkartu eta kejeteagaz ezer egiten ez genduala ebatzi genduan. Esan eta egin. Urtailean jaio zan BEGITUren egitura antzekoa daukan Binke hilabetekari herrikoia.


Zelan hartu dau jenteak? Pozik zagoz egin jakon harrereagaz?
Oso pozik! Proiektuak erakunde, komertzio eta enpresen laguntzea daukan arren, herritik jaiotakoa da. Alegia, herriak berak lau haizetara eskatu izan dauan beharrizana izan dalako. Eta ikusten gabiz, kalean zein erredakzinora heltzean diran mezuakaz, herritarrak pozarren hartu dabela proiektua. Euren eskura jarri gura dogu Binke!, baina herritarrak be izan behar dira ekonomikoki proiektu euskaltzalea hauspotuko dabenak, horregaitik "binkekideak" egiten gabiz.


Berbaldiak be emoten dozuz eta Igorreko Lasarte aretoan egongo zara gazteai sare sozialen garrantzia eta arriskuen gainean berba egiten. Sare sozialetan ez dagoana, ez da? Badago bizitzarik sare sozialetatik kanpo?
Hortxe dago kontua. Sare sozialetatik kanpo badagoala mundua. Edozein persona helduk zorotzat hartuko deuste baieztapen hau entzutean, baina gaurko gaztetxoak internet eta teknologia barrien garaian jaio dira. Uste dabe dana horren inguruan mobiduten dala eta helburua ahalik eta "atsegin" gehien jasotean dagoala Facebook edo Instagram-en, esaterako. Eta heldu da momentua non ez dogun bizitza erreala eta birtuala bereizten. Horrek badaukaz bere arriskuak. Urrinera joan barik, hortxe dagoz cyberbulling, sextorsion eta antzeko kasuak. Horrek saihestu eta geure pantaileari begira gagozala mundu eder bat eskapetan jakunaz ohartarazotea da berbaldien asmoa.

 

Musikaren munduan be sartuta zagoz. Oxabi erromeria taldeko abeslaria zara eta kale animazinoa be egiten dozu. Erromeria berbiztu egin da ala inoz ez da gaixorik egon? Musika tradizionala ondo buztartzen da mundu teknologiko honegaz? Ze etorkizun ikusten deutsazu?
Hamar urte daroaguz Oxabi erromeria taldeagaz eta inoz baino indartsuago gagoz errepertorio, azpiegitura eta eszenaratze aldetik. Urteko kontzertu kopuruak be urtetik urtera gora egiten deusku nabarmen eta beraz, guretzako sekula ez da erromeria gaixorik egon. Baina egia da azken urteotan erromeriaren modak talde gehiago sortzea ekarri dauala. Ez dakit, akaso edozein plazatan saltzeako errezagoa dalako erromeria talde bat beste edozein estiloko taldea baino. Hori bai, etsai nagusi bi ikusten deutsadaz erromeria eta geure musikeari: gero eta erromeria talde gehiago bai baina kalidadez oso eskasak diranak dagozala eta jaietako antolatzaileak gurago dabela, diru kontuakaitik pentsau gura dot, DJ bat kontratau zuzeneko musikea baino. Geuk musika tradizionala egungo musikeagaz eta teknologiagaz buztartzen dogu, baina DJen teknologiaren kontra ezin dogu ezer egin.


Pentsetan dot zaletasunagaitik hasiko zinala honetan...
Duda barik. Musika eta komunikazino munduan diruagaitik bazabiz, berandu baino lehen igarriko jatzu eta fustrau egingo zara. Batez be asko diruagaitik sartzean diralako mundu honetan eta denporeagaz ikusten dabelako ez dirala aberats egingo. Gainera, egiten dozunari pasinorik ipinten ez badeutsazu, jai daukagu! Binke!, Oxabi eta aurkezpen edo berbaldiez aparte Andra Mari jantza taldean musikari nabil txikitatik eta berton hasi jatan, batez be, geure kulturea eta musikagaitik zaletasuna.

2016/2/28

MARTIAK 8 Badator Andren Jabekuntza Eskolea

Arratiako Udalen Mankomunidadeko Bardintasun Zerbitzua, andra alkarteak eta talde feministak beharrean dagoz Andrentzako Jabekuntza Eskolea sortzeako. Hori dala eta, "Badator Jabekuntza Eskola" lemapean ospatuko dabe arratiarrak martiaren 8a, Andren Nazinoarteko Eguna. Arratian eta Zeberion aldarrikapena eta jaia batzean dabezan egitarau oparoak prestatu dabez eta ez dira faltauko konzentrazinoak, mendi martxea, berbaldiak, zinea, kontzertuak eta abar.


Andrak badaukie zer ospatu Arratian, Andrentzako Jabekuntza Eskolak bardintasunerako tresna eraginkorrak dirala frogatuta dago eta. "Eskolen helburua andren antolaketea eta mobilizazino soziala bultzatzea da, historikoki andrak baztertuta egon diran politika publikoetan eragina izan dagien, eta andrak eurak izan daitezan andren eta gizonen arteko benetako bardintasun eraginkorra erreibindiketan dabenak euren bizitzako arlo guztietan" abiatu dabela eskolea dino Miren Urresti AUMko Bardintasun Zerbitzuko Teknikariak.
Jabekuntza Eskolea gauzatzeko urtailan hasi ziran beharrean eta 2016-2017 ikasturtean hasiko dau bere ibilbidea. Ikasturtean zehar identidade eta subjektibotasun femeninoaren gaia, feminismoa, beste kultura batzuetako andrakazko alkartasuna, kulturaren definizino barria eta abar, landu gura dabez. "Gaiak askotarikoak dira eta zabaltzen joan daitekez. Arratiako andra eta sektore feminista desbardinetako interesak jasotzen dabez. Adibide batzuk honeexek dira: Egungo feminismoaren eztabaida teorikoa, indarkeria matxistea, autodefensa tailerrak, feminismoaren historia Euskal Herrian, lan merkadua, zaintza lanak, kultura eta jatorri desbardinetako andren solidaridadea, identidadea, gorputza, emozinoak, amodioa, sexualidadeak, hizkuntza ez sexistea, asertibidadea, komunikazionaren trebetasunak eta negoziazinoa, jentaurrean berba egiteko teknikak, teknologia barrien erabilerea, eta abar" dino Urrestik.
Eskolan parte hartu gura dauan Udal, Mankomunidade eta alkarte bakotxak ekintza bat aportauko deutso eskoleari, danon artean ikasturteko egitaraua antolatuteko. AUMko Bardintasun Zerbitzuak ekintzak antolatzeko batzarrak antolatuko dauz eta koordinazino lana bateratuko dau. Batzarretan udalak eta alkarteak egongo dira, lan-ildoak, gaiak eta ordutegiak zehazteko.
Eskoleak, gainontzeko Jabekuntza Eskolakaz sare lana bultzatuko dau, Bardintasun Zerbitzuko Teknikariaren arabera, "esperientziak,  gogoeta eta jakintza alkarregaz trukatzeko, eta baliabideen erabileran eraginkortasun eta probetxu  handiagoa aterateko".

Jabekuntza Eskolak
Jabekuntza edo jabetze eskolak udaletako bardintasun arloetan antolatutako proiektuak dira. Hasierako eskolak mobimentu feministeari lotutako bardintasun teknikariak bultzatu ebezan. 2003an Basaurin jarri zan abian lehenengo eskolea. Urtebetera, Ermua eta Getxo udalerriak atxikitu ziran ekimenera eta koordinauta abiatu ziran. Urtebete geroago, Ondarroa be sarean sartu zan.
Hiru urteko ibilbidea egin ondoren, proiektua erreferente bihurtu zan Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horren adibide da 2007 urtean Gipuzkoan sortutako sarea: Arrasate, Azpeitia, Eibar, Hernani eta Urola Garaia. Bizkaiko eta Gipuzkoako Jabekuntza eskolen sareez gain, beste ahalduntze eskola batzuk be sortu dira: Bizkaian, Elorrio eta Abadiñon, Gipuzkoan Zarautz, Tolosa, Errenteria, Pasaia eta Zumaian eta Araban, Gasteizen.

Martiaren 8aren inguruko ekintzak
Urtero lez, Arratiako andra alkarte, talde feminista, udal eta Mankomunidadeak alkarlanean, herri bakotxeko ekintza bat jasoten dauan kartel bateratua prestatu dabe eta herri bakotxean be, beste ekintza batzuk antolatu dabez aldarrikapena eta jaia batuz.
Andren Nazinoarteko Eguneko Arratia mailako alkarretaratzea, 19:00etan izango da, Igorreko Kultur Etxe parean.
Arratiako Andren VI. Mendi Martxea Arantzazuk antolatu dau aurten eta gitxi gorabehera ordu biko ibilbidea izango dau. Plazatik urten eta Arantzazugoiti, Arandui, San Migel Txiki, industrialdea eta Txorietxetik pasau ostean, plazara ailegauko da martxea. Han ondoetorria egingo jakie ibiltariai eta kopautxoa eskeiniko jakie Montero tabernan.
Zinea, kontzertuak eta liburu aurkezpenak be egongo dira. Aurrera begira baina andren eskubideak lortzeako egindako ibilbidea gogoan izango dabe arratiarrak. Izan be, badira gizaldi bi, andrak antolatuten hasi zirala euren eskubideak aldarrikatzeko. Holan, Gure genealogia feministak. Euskal Herriko Mugimendu Feministaren kronika bat liburuaren aurkezpena, Gure andrak memorian argazki erakusketea eta Sufragistas pelikulea ikusteko aukerea egongo da egunotan.
Baina aurten, etorkizunera begira planteauta dago martiaren 8a, "Feministok prest" lemapean. Eta Arratian be gure gizarteko erronkai aurre egiteko prest dagozala adierazoko dabe bertoko andra alkarteak, talde feministak eta erakundeak eta horretarako tresnak emoten garrantzia handia izango dau Arratiako Andrentzako Jabekuntza Eskoleak.
Zeberioko andrak berbaldiak, zinea, andrentzako autodefensa ikastaroa eta andren afaria antolatu dabez Andren Nazinoarteko Egunaren inguruan.
Gainera, beste ekintza batzuen artean, gure eremuko liburutegietan andrak idatzitako liburuen erakusketatxoak egongo dira eta adierazpen instituzionalak be egingo dira andra eta gizonen arteko bardintasunaren aldeko konzientzia biztuteko.

Martiak 3, eguena
19:00etan, Gure genealogia feministak. Euskal Herriko Mugimendu Feministaren kronika bat liburuaren aurkezpena Emagin taldearen eskutik. Zeanuriko Kultur Etxean.

Martiak 4, barikua
19:00etan, Gure andrak memorian argazki erakusketearen inaugurazinoa Zeanuriko Kultur Etxean. Erakusketea hilaren 12ra arte. Erakusketea zapatu eta domeketan zabalik goiz eta arrastiz eta astebarruan 17:00etatik 19:00etara.
19:30ean, Munduko Emakumeak alkartekoen berbaldia. Zeberioko Plazako Ermitan.
22:30ean, Izare, poesia akustikoa. Eta 23:30ean Vinagre de moderna taldearen kontzertua Lemoako Karabie Gaztetxean.

Martiak 5, zapatua
11:00etatik 12:30era, andrentzako autodefensa tailerra Lemoako Kiroldegian.
20:00etan, Macho Maris taldeak Ezin gizonago diren Markus eta Juanmanoloren showa. Igorreko Lasarte Aretoan.

Martiak 6, domekea
10:00etan, Arratiako Andren VI. Mendi Ibilaldida. Arantzazuko plazan. Amaieran ondoetorria plazan eta kopautxoa Montero jatetxean.
11:30etik 13:30era, Andrentzako Autodefensa ikastaroa. Zeberioko eskola zaharrean
19:30ean, zinea El futuro es mujer. Zeberioko Plazako Ermitan.

Martiak 7, astelehena
12:00etan, ipuin kontalariak Zeanuriko eskolan.
18:00etan, Yolanda Arrietaren berbaldia "Argiaren alaba: txango bat denboran". Lemoako Udal liburutegian.

Martiak 8, martitzena
12:00etan, ipuin kontalariak Zeanuriko eskolan.
12:00etan, konzentrazinoa Arantzazun
17:00etan, Dima eta bardintasuna argazki proiekzinoa Dimako Liburutegian; 17:00etan, Zeanuriko plazako zugatzak apaindu andren nazinoarteko egunagaz lotutako esaldi, olerki, berba eta abarrekaz.
18:00etan konzentrazinoa Arteako plazan. 19:00etan, Emakumeen Nazinoarteko Eguneko Arratia mailako konzentrazioa Igorren.
21:00etan, andren afaria Zeberioko Batzokian.

Martiak 10, eguena
17:00etan, Bilboko museo etnografikora bisitea. Arantzazutik.
19:00etan, film laburrak eta solasaldia. Cordelias (zuz.: Gracia Querejeta) eta Y otro año perdices (zu.: Marta Díaz de Lope). Areatzako Udaletxean.
Austarrik antolatuta, "Indarkeria matxista lantzen" berbaldia, Zeberioko Plazako Ermitan.

Martiak 11, barikua
18:30ean, zineforuma Bediako ludotekan.
19:30ean, Gure etxe bakarra antzerkia Dimako Gaztetxean.

Martiak 12, zapatua
19:30ean, Egun on, Printzesa! Film laburraren emonaldia Zeberion.

Martiak 13, domekea
17:00etan, Areatzako Emakumeen Foroak egindako Areatzako andren memoria jasoten dauan dokumentala ikusi eta ostean, bertan agertzen diran batzukaz solasaldia Arteako Kultur Etxean.

2016/2/27

JOSU FEIJOO "Gaixotasuna ez da atxakia"

Josu Feijoo astronauta da. Munduan 557 astronauta dagoz eta bera da horeetako bat. Diabetikoa be bada, munduko astronauta diabetiko bakarra. Ezinezkoak dirudien gauza asko egin ditu Josu Feijoo Gasteizkoak. Poloetan egon da eta kontinente bakotxeko mendirik altuenak zapaldu ditu. Orain espaziorako biaje baterako prestatzen dabil. Han, diabetesa sendatu ahal izango dauan botika bat probauko dau.
Arteako eskolan egon zan Feijoo, umeai bere astronauta bizitza eta lanbidearen barri emoten eta unibersoaren gainean berba egiten.

 

Sasoi baten ume guztiak gura eben astronauta izan, munduan sano gitxik bete dabe amets hori. Edonork ezin dau. Ze ezaugarri izan behar ditu persona batek astronauta izateko?
Astronauta izateko 110dik gorako adimen-kozientea behar da, jente arruntaren bataz bestekoa 74-76 ingurukoa izaten da. Eta enpatia gitxi euki behar dau astronauteak, buru hotza eta oso-oso orekatuta. Astronauten beharraren % 99 jentearen onurarako da. Triste edo pozik egoteak ezin dau eraginik euki lan horretan. Ezin da akats bat egin bikotekideak itxi zaitualako berbarako. Failure is not an option. Porrota ez da aukerea.
Ingeniaritza pare bat ikasi behar dira eta nota onak atera, bikain atera behar da. Alemaniako ESAn, Europako Espazio Agentzian sartzea da hurrengo pausua.
Astronauta ikasketak 5 miloe euro inguru balio dabe.


Normalean ia ezinezkoa bada, diabetesak ez eban lagunduko.
Ez, gehiago demostrau behar da, baina gaixotasuna ez da atxakia. Ez dago atxakiarik. Oso proba gogorrak egin behar dira astronauta izateko; horreetako bat, zentrifugatzailean sartzea deitzean jakona da. Jente gehienak konortea galtzean dau bertan eta konortea galtzean dabenak ezin dira astronauta izan. Astronautak 2 edo 3 bider egin behar izaten dabe proba hori, baina nik 15 bider egin behar izan dot diabetikoa nazalako.
Egunean lau bider sartu behar izaten dot insulinea.


Zelangoak dira entrenamentuak NASAn eta Yuri Gagarin zentruan?
Entrenamentuen % 90 teoria da: Matematikak eta Fisika. Flotagarritasunarena oso froga dibertigarria da. Beste proba bat ur azpian, 14 metrora egiten da. Lan bat egin behar da, eta horretarako ordu bi emoten dabez. Nik 29 minututan egin eban.
Aprilaren 7tik 10era, Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre-n egongo naz entrenetan biaje baterako.


Espaziorako biaje batera joateko prestatzen zabilz aspaldi, telemedikuntzako software barria probetako ezta?
Bai. Biajearen helburu nagusia, umeen diabetesa sendatzea da. Espazioan botika bat probauko dot Lurrean debekatuta dagoana zelula-amak erabilten ditualako. Zazpi personatik bat diabetikoa da. Beste helburu bat da gizartea konbenzidutea diabetikoa ez dala baztertu behar.
2009an egin behar zan biajea baina atzeratu egin da. Espaziontzi pribadu baten izango da, USS Unity Virgin Galactic espaziontzian. Igaz, urri bigarrenaren 30ean, komandanteak txarto konfigurau eban eta lehertu egin zan ontzia eta barriro be atzeratu behar izan dogu hori biajea. Komandantea hil egin zan. Biajean aberats bi, komandante bi eta ingeniari pare bat izango gara.


Espazioan egonda zagoz eta Gasteizko teleskopio handiena daukazu. Zelangoa da unibersoa?
Unibersoaren % 5 inguru ikusi dogu, 400.000 miloe galaxia. Galaxia bakotxean 250.000 miloe eguzki dagoz. Gure galaxia unibersoaren bazter baten dago.
Unibersoa marroi kolorekoa da eta meloi formea dauka. Gehien dagoan gasa nitrogenoa da eta tenperaturea -273ºC edo 0 absolutua.
Big Bang-a orain dala 14.000 miloe urte gertatu zan, baina unibersoaren tamaina 94.000 miloe argi-urte da eta zabaltzen doa abiadura handiz. Big-Bang-aren ostean hainbeste partikula egozan, ze tenperatureak gora egin eta eztandak gertatu ziran. Parte bi ditu, materia eta antimateria eta gu materiaren partean bizi gara.


Zer esango zeunskio astronauta izan gura dauan ume bateri?
Gauzak lortzeako onenakaz inguratu behar dala. Gehiago dakianari egin behar jakola kasu beti eta lan protokolo bat jarraitu. Gainera, helburu bat lortzeako oso argi euki behar dala helburua, zalantzak daukiezanak ez dabela arrakastarik izaten. Bere buruarengan  konfindantza izateko be esango neuskio.

2016/2/15

ARATUSTEAK Inauterietan kolore ugari kale bazter guztietan

Inauteri edo Aratusteetan umore ona eta sormen handia erakutsi dabe aurten be arratiarrak. Mozorro koloretsuak jantzita eta jaigiroan murgilduta, Arratian eta Arratiatik kanpo ospatu dabez negu amaierako jairik lotsabakoenak. Horren lekuko, argazki asko jaso doguz BEGITUn. Hareetako batzuk dakarguz orrialdeotara, umore on eta sormen galant hori irakurleakaz konpartiduteko.

2016/2/15

SAIOA LARREA ELORZA "Zeramikazko mural kolektiboa egin gura dot"

Hamar atzamar, esku bi. Irudimena, gogoa eta ekina. Bidelagun dauka buztina Saioa Larreak. Areatzakoak behe tenperaturarako egokia dan buztina erabilten dau zeramikea egiteko; buztin oso plastikoa da, uzkurtasun maila txikiduna, burdin asko daukalako ‘buztin gorria’ esaten jakona. Danetarik egiten dau, eskatu be halan egiten deutsie eta. Artea eta erabilgarritasuna parean, aurrera doa berak aukeratu eta bizi dauan bidean.

 

Irati Urien

 

Artisautza eta artegintza da buztinagaz behar egitea. Zer izan zan zuretzat lehenengo, artea edo lanbidea?
Lanbidea baino lehenago artea bera. Zeramikeagaz hasi orduko Arte Ederretatik pasauta nago. Debako ‘Artes y oficios’ eskolan be egon nintzan gero, eta han, Arte Ederretan moduan, gauza gehiago probau nebazan, narrua esaterako. Lehenengo, apurtxo bat mundu desbardinak probetea izan zan, eta gero ebatzi neban zeramikea izatea nire ofizioa.


Zergaitik zeramikea?
Orduak eta orduak pasetan nebazan buztinagaz gauzak egiten eta gustura sentiduten nintzan. Taberna baten nengoan beharrean orduxean eta lan haretan ezin nintzala nire bizitza osoan egon ikusten neban, ez zala niretzako. Orduan esan neban, orain da momentua.


Posible da honetatik bizitea? Badago beste inor Arratian?
Bai, bueno, ez honetatik bakarrik. Nire bikotekideak be behar egiten dau eta eskerrak horreri bestela niri neuri ez deusta emoten honegaz bakarrik. Badakit Zeanuriko Bego Rojo zeramika munduan ibilten dala eta alkarte baten sartuta dagoala, ez dakit ze puntutaraino bizi dan honetatik. Gero eskulan taldeak be egoten dira, Lemoan labe bat dago eta han egosi ahal dabe.


Non egiten dozu behar?
Igorren daukat tailerra orain dala lau-bost urtetik. Nik tailerra deitzean deutsat jenteak "dendea" deitu arren; izan be, nire produktuak daukadaz bertan eta gura dauana etorri leiteke, enkarguak egin... baina ez dauka denden ordutegia.


Beste askok lez denpora barrietara egokituteko modernizau egin behar izan dozu ofizioa?
Egiten dodan "pieza bakarra" deritxana, nire paranoia edo barruko gauzak aterateko da, eta horreek igual nik bakarrik aituten dodaz. Baina jenteak antxinako erako gauzak eskatuten dauz, txokolatera joko bat... apur bat rustikoa dana. Gaur egungo gauzak be bai: serigrafiadun baldosak, muralak... Ez dot moldaketarik egin behar izan. Igual material bat besteagaz konbinau dot, baina ez dot ezer barria asmatu.


Lanbide honek ze leku dauka gizartean, lekurik badauka sikieran.
Eskolaz kanpoko ekintzak emoten dozuzanean ingelesari, solfeoari... sekulako garrantzia emoten jako eta zeramikeagaz pasetan da ixten deutsuela ez dakit ze txoko, "konpondu zaitez horreekaz mahaiakaz" esanda. Antza lohitu edo egiten dozunez... Badaroadaz urte batzuk horretan daborduko eta nahiz eta kontua hobetuten doan tokau izan jataz leku batzuk... Seguruenik ingelesa emoten daben gelea eskolako gela bat izango da, mahaiakaz eta abar; baina zeramikea, hartu asto batzuk, ohol zati bat eta hor daukazu. Zentzu horretan holan da.
Gero, konpetentzia handia dago merkatal zentro handiakaz. Hor zeramikea oso merke salduten da eta zuk eskuz egiten dozuna, zure orduak, zure denporea, zure sormena, hori dana ez da baloretan. Orduan gatx dago baina hemen gagoz, eta tiritu behar.


Non erosi leitekez zure piezak?
Konbidatuten nabenean azoketara joaten naz. Nire piezak nire tailerrean bertan be salduten dodaz baita beste denda batzuetan be: Areatzako Gauzak dendan, Igorreko Zazpi Haizetaran, zein Puntuz Puntu Bilboko dendan. Momentuz leku horreetan, bestela nire telefonoa daukan edozeinek deitu eta listo.


Ze piezak dauka eskaerarik handiena?
Badago bat egia esan harritu nauana, ez neban espero gaur egun itsulapikoak hainbeste salduko ziranik. Oso koloretsuak dira, piezea ez da karuegia... Gainera personalizau daiteke, izena ipini zeinkio edo jenteak biaje bat egin gura dauanean, biajerako lekua ipinten dau ‘Roma’ adibidez. Sasoiak dagoz, gabonak, maiteminduen eguna... holako fetxatan hainbeste enkargu eukiten dodaz. Arrakadak, lepokoak, berakatzak gordetekoak... be ondo salduten dira, gauza txiki zein erabilgarriak. Baina itsulapikoana izan da klabea.


Eta zuk, zure ze pieza maite dozu gehien?
Sasoiak daukadaz. Batzuetan orduak eta orduak pasetan dodaz tornoan, jarten nazanetik jagiten nazanera arte lau ordu pasau leitekez konturatu barik, eta segidu egingo neuke. Beste batzuetan eskuz hasten naz buztin zati handi bategaz zati hori landuten zein zati txikiakaz olgetan be bai. Animoz zelan zagozan be eragingo dau seguruenik, baina ez daukat holan ezer berezirik.


Erakusketarik egin dozu edo egiteko asmorik? Ze proiektu daukazu buruan?
Bere denporan egin neban bat Debako arte eskolan nenbilanean. Erakusketa kolektibo bat egin genduan, gai bat proposatu euskuen eta bakotxak hiru pieza egin genduzan. Ez dot erakusketa gehiago egin baina gustauko litxakit, eta nire proiektuetako bat izango litzateke kanporako obra bat egitea; ez dakit egongo dan baina adibidez Arratian ez dot ikusi eskulturarik edo kanpoan dagoan zeramikako piezarik, horregaitik zeramikazko mural bat egin gurako neuke baina kolektiboa, gai bat aukeratu eta danon artean kalean egoteko obra bat egin. Landu egin behar dot idea hori.


Ikastaroak emoten dozuz.
Bai, eskolaz kanpoko ekintzak emoten deutsedaz 6-12 urte bitarteko umeai. Gustura nabil eurekaz, batzuk plastikoa dan material bategaz esperimentetan dabe lehenengoz eta harrigaria izaten da. Umeak sormen handia daukie eta sorpresa asko egoten dira, gustetan jata. Gainera batzuk txikiak diranean kuriosidadeagaitik edo, probau egiten dabe buztina eta musturrak zein sudur ondoa lohi-lohi eukiten dabez gero, kuriosoa izaten da. Horretatik aparte, jaiak diranean umeen eguna egoten da. Egiten dot buztingintza ikastaroren bat be, adibidez Areatzako parketxean emonda daukat. Holan puntualak diran tailertxoak, ordu bi-laukoak emoten dodaz. Eta ludoteketara be joan naz, tornoa eroaten dozu eta jenteak gozatu egiten dau.
Nagusiai be emoten deutset nire tailerrean. Zazpi personako taldetxo bat daukat, ia urtero etorten diranak, lagunak egin gara. Talde majoa daukat eta eurekaz be ondo nabil. Oso desbardina da umeai emotea edo nagusiai emotea, baina bietan gustura nago.


Zein da nagusien perfila?
Andrak dira, ez daukat gizonezkorik. Lehenengo urtean bi euki nebazan baina gero ez dabe segidu. Adinari jagokonean danerik daukat, baten bat gaztea da eta beste batzuk ez hainbeste. Teknika desbardinak ikasten etorten dira, ez bereziki ogibide moduan. Tailer hau Igorreko Kultur Etxean hasi nintzan emoten eta gero nire tailerrean. Pasau jata inoz ikastaroren bat egin dodanean, joan eta hamarretik bederatzi neskak izatea. Eta badagoz zeramistak diran gizonak baina...


Umeak "debekatuta" daukie lohitutea, hori posible izateko askatasuna emoten deutse buztinak. Onuragarria izango da, ezta?
Nik uste dot baietz. Sormen handikoak dira umeak, orduan oso librea da eurentzako. Burrusa zein kamiseta zahar bat ekarten dabe eta amaieran edo egun batzuk pasetan diranean, txikiak esaten deuste, "andereño lohi-lohi daukat" eta erantzuten deutset beharra egin dabenaren seinale dala. Bueno ba hor joaten dira sano harro, zenbat eta lohiago burrusa orduan eta pozago. Eskuakaz be bardin pasetan da.


Nondik ekarri edo erosten dozu buztina?
Orain erosi egiten dot. Probedore bat baino gehiago dagoz, Gasteizen, Gatikan, Usurbilen... niri Gatikatik ekarten deuste. Eskaera bakotxean berrehun kilo edo gehiago eskatuten dodaz.
Aitak ezetuten dauz basoak eta lurrak, inoz beragaz joan eta hemen bertan hartu dot. Batez be pistak eta zabalduten diranean buztina nahinon agertuten da, batzuetan nahiko plastikoa eta ona gainera. Baina klaro, garbitu egin behar dozu, landu egin behar dozu eta horrek beharra dauka. Halanda be, mendira banoa boltsa bete hartuten dot, apurtxo bat kapritxoz zelangoa dan probetako bakarrik. Gaur egun erosi egiten dot, prest dago erabilteko, paketea zabaldutea baino ez da egin behar. 

2016/1/30

ALEX CARRASCOSA "Artegintzak errealidadearen ikuspegi sistemikoa eskeintzen dau"

Alex Carrascosaren lana prozesuak erreztea da. Dinamikak edo metodologiak diseinetan ditu jenteak parte hartu dagian eraldatze prozesuetan. Bere ibilbide profesionala arte plastikoetan hasi eban eta artea eztabaida prozesuetan funtsezkoa dala eretxita, prozesuak lagunduteko metodologia bat sortu eban. Gernika Gogoratuz-en egiten dau behar eta Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzarako "Itsasoratze artibista", nazinoarteko konbidau eta tokiko eragile sozial eta kulturalen arteko topaketak be prestatzen dabil.
Arteako Kulturea dinamizetako parte hartze prozesua berak gidatuko dau, arteaztarrak kultura kudeatzeko beste modu bat asmatuteko.

 

Zeintzuk dira momentu honetan esku artean daukazuzan proiektuak?
Donostia 2016rako proiektuak nire denporearen zati handi bat okupetan dau, baina gero neure kabuz be, holango parte hartze prozesuak gidatu eta erreztu egiten dodaz eta hainbat teknikari eta gizarte mailako politikari eta herriko jenteagaz nago beharrean, diseinu fasean edo interbenzino fasean.
Nik emoten dodan formakuntza U Lab edo U laborategia deitzean da, Massachussets-eko Institutuak asmatutako teknologia soziala da.  Batez be eztabaida prozesuetan konzientzia sortzeako. Prozesuetan beti egoten gara bakotxa bere ikuspegitik gauzeari begiratuten eta kostetan jaku amankomuneko ikuspegira ailegatzea. Gure erresistentziengaitik edo nahiengaitik ez deutsagu guztiona danari behar besteko kasu egiten. Holango teknikak laguntzen deuskue hori asmatzen, hori hobeto ikusten eta gure gogoa banakotasunera barik amankomuneko proposamen edo asmo edo gogora bideratzera.
Beste teknika batzuk be badira, azpiko gatazkak azaleratzen dabezanak. Horretan formakuntza sakona nago egiten eta neure formakuntza eskeintzen dot.

 
Zu artegintzatik zatoz, ezta?
Bai, eta artegintzan ibilia naz urteetan eta urteetan. Gertatzen dana da oso aspalditik Latinoamerikan asko ibili nazala, hogei bider edo joan naz hara, batez be gatazken eraldaketa edo memoria historikoa edo prozesu transizionalak aztertuteko. Batez be Guatemalan, Bolivian edo Kolonbian egon naz egia, berreraikuntza eta erresilientzia prozesuak bideratzeko. Giza Eskubideak izan dira nire arlo nagusia. Gero, ikasi eta beste metodologia batzuekaz, arteagaz buztartu egin dot.
Artegintzak sano presentzia handia dauka alkarrizketa eta gatazka prozesuetan. Azken finean artegintzak ikuspegi sistemikoa eskeintzen dau, dana osotasun baten ulertzeko. 


Hori da zuk sortutako Dia-Tekhne metodologia?
Bai, hori da. Dia-Tekhne artearen bitartez alkarrizketa da. Artea arteko, artekari moduan eta artegintzan.


Ze arte klase? Arte plastikoa bakarrik ala beste arte batzuk be bai?
Ni margolaritzatik nator, baina baita beste kanal batzuk edo ildo batzuk landuten dodaz. Gero eta gehiago, gainera. Baita gorputza be. Antzerkia. Antzerkia edo dramaren poderea, edo gorputzaren erabilpena, nahiko fuertea da.
Euskal Herrian ez daukagu kultura handirik gure ohiko prozesuetan gorputza erabilteko. Eta oso beharrezkoa da nire ustez. Gorputza garalako. Arte bisualak be asko erabilten dodaz, ikuskatze tresna moduan, gure errealidadea hobeto ulertzeko eta prozesu sortzaileak sortzeako.
Edozein prozesutan beti dagoz fase batzuk. Lehenengoa konzientzia hartzea da eta errealidadea osotasun baten ulertzeko, oso inportantea da artegintza. Beste fase bat, alkarrizketan oinarritzen da, edo entzute aktiboan. Gero, asmatu gura dogun errealidade barriaren modelaketea egin behar da, eta modelaketa hori, arteagaz ez bada, ezin da egin.
Hau da, artegintza oso inportantea da ohiko prozesuetan, hasikeran, identifiketako zein dan gure errealidadea eta gure errealidadearen mapeo bat egiteko, eta azkeneko fasean, gura dogun errealidadearen prototipo edo maketa bat egiteko. Hortan, arte bisualak funtsezkoak dira, ezinbestekoak.


Artean, Kultur Etxea berrantolatu gura dabe besteak beste, ezta?
Artean Kultur Etxea erreklamu edo atxakia bihurtu da proiektu hau gauzatzeko. Edozein prozesutan beti dago atxakiaren bat, beti dago motiboren bat proiektua hasteko. Artean, Kultur Etxearen beste kudeaketa mota izango litzateke. Astran sorkuntza fabrikan egin dan moduan. Astra Gernikan izan zan armagintzarako fabrika bat eta hori sormen kulturalerako fabrika sozial bihurtu zan okupazinoaren ostean.
Prozesu askotan, atxakia bat egon arren, bistaratu egiten dira benetan dagozan azpiko gatazkak edo azpiko benetako beharrak. Artea lango herri baten, eta gure gizartean orokorrean, polarizazinoa gainditu behar dogu. Harremanetan egotearen beste kultura bat dago hor azpian, lekua eskatzen. Arteaztar guztien artean, kalidadezko beste harreman mota bat eregi daigun aukerea dago prozesu honen bitartez. Kultur Etxea izango da gure abiapuntua. Ez dakigu zer gertatuko dan, ez dakigu jenteak azkenean ze prototipo edo ze asmo gauzatuko dauan.


Proiektuak lau fase daukaz. Zer egingo dozue bakotxean?
Proiektua lau fasetan banatuta dago: Gogoa, Abian, Bidean eta Artean izenekoak. Lehenengo fasean, benetako gogoa sortu behar dogu. Ikusi egin behar doguz gure erresistentziak, zeintzuk diran gainditu behar doguzan oztopoak, eta zelango estrategiak bideratu behar doguzan amankomuneko gogo horretara ailegatzeko. Perspektiba guztiz inklusiboa izango da: ezelango gogorik ezin da baztertuta geratu. Hor danok batera aurrerantza zelan egin, eta polarizazino eta erresistentziak zelan gainditu asmatuko dogu.
Abian fasean parte hartzaile guztiai emongo jakiez erremintak edo tresnak euren burua kudeatzeko. Hau da, talde eragile edo motorrak eratuteko. Horretarako neuk eskeiniko dot formakuntza berezia eta oso sinplea, jenteak talde dinamikak modu autonomoan aurrera eroan eta dinamizetako. Fase horren amaieran, kultur sistema baten prototipoagaz amaituko dogu. Dana dala, lehenago, gaien edo kezken arabera, talde batzuk eratuko dira eta talde bakotxak bere prototipoa egingo dau.
Bidean fasean taldeak alkarbanatuko dabez prototipoak eta egingo da proba bat; gero prototipoak aurkeztuko jakiez beste arteaztarrai, ikusteko zelango erantzun edo feedbacka daukien herritarren aldetik. Beste helburu bat be badauka fase honek eta da kanpoan egon diran beste persona batzuk erakartea, danon artean osotuten joateko egin gura dan hori guztia. Bidean fasean be, feedbacka jasota, amankomunean ipiniko dira prototipo guztiak euren erantzunakaz, eta proposamen bateratua egingo da.
Artean fasean, proposamen bateratua egingo da, diseinu bat kultur ekipamentuari begira, Kultur Etxeari begira baina baita kultur kaleari eta kultur plazari. Hau da, Kultur Etxearen ekipamentu fisikoa diseinauko da; baita ekintza kultural anitzagoak (kultur kalea), eta bailara osoari hedatuko diranak (kultur plaza).
Azkenengo fasean, alkarrizketea egongo da parte hartzaile eta teknikarien artean, teknikariak, ekipamentuetara begira, teknikoki zeintzuk izan behar diran inplementazinoak jasoteko.
Laburbilduz, prozesu honetan gogo kolektiboa landu egingo dogu; jenteari tresnak eta erremintak emongo deutsaguz; jenteak bere kultur errealidadearen prototipoa egingo dau, ez bakarrik Kultur Etxeari mugatuta, ikuspegi zabalago batez baino; hori alkarbanatuko da zuzenean parte hartzean ez daben herritarrakaz, eta osotasun horregaz ikusiko da zelan aplikau hori dagoan ekipamentu fisikora teknikariaren laguntzeagaz.

2016/1/28

LANDARE INBADITZAILEAK Panpa bedarra Arratian zehar zabaltzen doa

Arratian, gero eta zabalduago dago Cortaderia Selloana edo panpa bedarra. Hegoamerikako jatorrizko landare hau espezie inbaditzaile arriskutsu moduan katalogauta dago. Espezie inbaditzaileak oso errez ugaltzen dira eta biodibersidadea arriskuan ipini eta hondamendi biologikoa dakarre erreportajearen egilearen arabera.


Belen Lopez Astondoa


Landare inbaditzaileak urteetan zehar nekazaritzarako edo apainketarako sartutako landare exotikoak dira. Esan behar da landare exotiko guztiak ez dirala inbaditzaileak. EAEn 457 espezie aloktono (kanpoko espezie) dagoz katalogauta. Horeetatik 81 inbaditzailetzat joten dira, tartean 21 dagoz, oso agresiboak, espazio naturalak inbadiduten dabezalako. Errez ugaltzen dira, neurri barik zabaldu, bertako espezieak baztertzen dabez lehian, ez daukiez harrapari edo etsairik eta kentzeako gatxak dira.
Flora zein faunako inbasino biologikoak, biodibersidadea galtzearen errazoietako bat da, azkarren hazten doana gainera. Munduko zonalde guztiak ditu mehatxupean, baina batez be Europako zonalde heze eta epelak. Gainera Europako zona horreetan, sartzean dira espezie exotiko gehien.
Inbasino honeek ez dabe alarma sozialik sortzean, eta holan hondamendi biologikoa aurrera doa eten barik eta ia igarri barik. Emoten dau adituak bakarrik kezkatzen dirala horretaz, baina danok sufriduko doguz ondorioak. Izan be, sufriduten doguz daborduko, ze dirutzak gastetan dira izurrite honeen kontrako burrukan eta ez da apenas igarten. Diru hori guztia ez da nahikoa.

Panpa bedarra
Hemen Arratian, landare inbaditzaileak aspaldi ikusi daitekez, baina atzen urteotan asko zabaldu dira, eta modu esponentzialean hazten dirana lez, gero eta gehiago zabalduko dira. Argi dago leku batzuetan jaun eta jaube dirala honezkero. Landare inbaditzaileen artean Cortaderia Selloana edo panpa bedarra dogu deigarrienetakoa.
Landare apaingarri honek Hegoameriketan dauka jatorria eta eskualdean zabalduenetakoa da. Landarearen gangar bakotxak milaka hazi egiten ditu eta haizeak, urak eta ibilgailuak urrunera garraiatzen ditue haziok. Panpa bedarra, espezie inbaditzaile arriskutsuenetako katalogoan dago. Horrek esan gura dau landare hau saldu edo erostea, eukitea edo garraiatzea galazota dagoala, eta lur jaubeak euren lurrak landare honetaz libre manteniduteko obligazinoa daukiela.

Zelan kendu panpa bedarra
Herritarrok zer egin daikegu? Lehenengoa da informazinoa jasotea eta arazoaren barri emoten lagundutea. Eta panpa bedarra kentzea ez da hain gatxa, jarraibide honeek segidu ezkero.
1-. Eskularruak erabili, hostoak ebagi egiten dabe eta.
2-. Lurra bustita badago, landare gazteak eskuz kendu daitekez. Ezpabere, lurra ureztatu daiteke landarea errezago kentzeako.
3-. Landare ertainak kentzeako atxurra erabili.
4-. Gangarrak moztu agertu bezain laster eta boltsa baten gorde haziak ez zabaltzeko. Ez astindu landarea.
5-. Atxur bategaz eta pazientziaz, zuztar-lurra atera lurretik. Kontuz ibili zuztar zatitxorik ez ixteko lurrean. Landareak pisu eta tamaina handikoak badira, zuztarrak gora itxi daiteke zuztar-lurra, zuztarrok sikatu daitezan.
6-. Lur sail baten jaubea bazara, eta landereak lar handiak badira kentzeako, deitu udaletxera.

Beste landare inbaditzaile batzuk
- Buddleja davidii, txilipotoi bedarra. Nahiko zabalduta dago Arratia osoan, Gorbeia Parke Naturalaren inguruan.
- Baccharis hanmilifolia. Oso agresiboa Urdaibain. Han ingurunea berreskuratzeko lan asko egin dira.
- Arundo donax, kainabera arrunta.
- Faloppia japonica sano agresiboa erreka bazterretan. Moltso bat Bedian dago. Kontuz!
- Robinia speudo acacia, sasi-arkazia deitzean doguna.
- Acacia dealbata, mimosa deitzean doguna.
- Eucaliptus, plantazinoetarako hain modan dagoana. Inbaditzailea izateaz gainera oso agresiboa da lurragaz. Lurra pobretu eta mendia lohituten dau, sute arriskua handituz.
Erredakzinoan itzulia

2016/1/18

EUSKEREA Euskaldunak Kantabriaren seme-alabak

Euskalduntze berantiarraren hipotesiaren arabera Euskal Herriko sartaldeko herrialdeak (Bizkaia, Araba, Gipuzkoa) VI. mendera arte ez ziran euskaldundu. Hipotesiak gure bazterreko hautsak harrotu eta oihartzun handia euki dau komunikabideetan.

 

"Vasconiako historia bat" EITB-n emondako dokumentalak aspaldion polemika handi samarra eragin dau gure artean. Izan be, bertan nahiko zorrotz baieztatu zan Euskal Herriko sartaldea ez zala gitxienez VI. gizaldira arte euskaldundu. Beti hipotesi horren arabera, Iparraldetik frankoak eragindako presinoa dala medio, euskaldunak ziran akitaniarrak eta baskoiak sortaldetik sartalderantza oldeetan mobidu ei ziran gure bazterretan bestelako hizkuntzak eta jatorriak eukazan herriak euskaldunduz, edota sartaldegora bultzatuz. Hipotesi hau funtsetako Burdin Aroko zein erromatar sasoiko mendeetako epigrafia, onomastika, toponimia eta aztarna arkeologiko barriak berrinterpretau dira, eta emoitza lez, euskaldun herrien aztarnak barik herri zeltiarren eta ondorengo erromatarrenak baino ez dira ageri.
Bada, baieztapen hori, hain zorrotz botateagaitik edo, ez zan inguru euskalzaleetan oharkabean pasau, areago, polemikea eragin eban. BEGITUko orrialdeetan bertan Gontzal Mendibilek preguntau eban ea euskal hizkuntzalari guztiak bat etozan baieztapen horregaz, bitartean, El Pais ("Euskaldunizar a la fuerza", 2015eko urri lehenengoaren 24a) moduko hedabideetan, gaurko euskalduntzearen kontra joteko okasinoa ez zan galdu. Horregaitik, bertatik preguntea zabaldu zan Arratiako hizkuntzalarien artean ea Arratian nahiko aztarna ba ete egoan K. o. VI. mendearen aurretik beste egoera linguistiko eta kultural baten pentsau ahal izateko. Kontua hizkuntzalaritza-fikzino hutsa dala uste dabenakaz batera, zuhurtzia baino ez dogu jaso, zuhurtzia bakarrik hipotesi kontuetan mobiduten garalako.
Izan be, euskal hizkuntzalaritzarako ez da hipotesi barria, daborduko XIX. mendeko euskalari batzuek idea hori defendiduten eben, orduantxe euskaldunok Kantabriaren seme-alabak ginan. Esan leiteke euskerearen historia eta jatorria azalduteko hiru dirala gaur egun daukaguzan hipotesi nagusiak. Lehenengoak Euskal Herriko sartaldeko herri zaharrak (autrigoiak, karistiarrak, bardularriak eta beroniarrak) herri euskaldunak dirala dinosku. Horregaz, ñabardurak ñabardura, Koldo Mitxelena, Caro Baroja eta Enrike Knör modukoak bat etozan. Bigarrena, Joaquin Gorrotxategi moduko hizkuntzalariak defendiduten dabena, euskalduntze berantiarrarena hain zuzen. Eta hirugarren bat (Iñaki Camino) lehenengo hipotesia guztiz ezeztau barik VI. gizaldi horretan Euskal Herrian izan ziran jazoera historikoak euskerearen historiarako berebizikoak izan zirala dinoana. Gainera, hiru hipotesiok ez dabe zalantzan ipinten gaur Euskal Herria dan eremu zaharrean bestelako hizkuntzak (zeltiera, iberiera, latina...) berba egiten ziranik gure historiaren tarte horretan.

Holan berba egin deusku Goi Erdi Aroko onomastika eta toponimiari buruzko zirriborro baten lanean dabilen Angel Larrea irakasleak:
"Arratian ez dagoz aztarna asko; ez egoera baten ezta beste egoera etniko eta linguistikoan pentsetako be. Bakarrenetariko bat Lemoako Elorriaga auzoko hilarriak. Hori, nire ustez, ez da nahikoa teoria edo hipotesi bat adierazoteko. Arratia mailan esan gura dot. Zergaitik? Oso gitxi landu dalako eta landu barik dagoalako era serioan eta sistematikoan. Gai sano konplejua da: linguistika, historia, toponimia, genetika, arkeologia, antropologia... diziplinak hartuta, egunen baten egin beharko da, ekipo eta talde interdiziplinarrean, ikerlan hori".
Antzeko zuhurtziaz be egin deusku berba Alvaro Rabelli irakasleak. Zeanurikoak behin baino gehiagotan emon behar izan dau "Euskerearen historia" ikasgaia Eusko Ikaskuntzaren programetan:
"Hizkuntza baten historia alor eta ikuspegi askotatik jorratu daiteke, besteak beste dana dalako hizkuntza horrek ze garapen euki dauan beste hizkuntza batzuen hartu-emonetan, hizkuntza guztiak denporan jazotako bilakaerearen emoitzea dira eta. Euskerea be ez da salbuespena, lehenengo okerra pentsetea da orain dala bi mila urteko euskera hori artez-artezean, ezelango aldaketa barik, ailegau jakula gaur arte. Oraingo euskerea, beraz, hizkuntza zeltiarrakaz, latinagaz, arabiereagaz, erromantze latindarrakaz, eta are ingelesagaz be eukitako hartu-emon luzeen frutua da. Danak lorratz handiagoa edo txikiagoa itxi dabe euskeran, eta ixten segiduko dabe, aurrerantzean beste batzuek beharbada, euskereak iraungo badau. Egoera horretatik, gainera, beste ondorio bat atera geinke; hau da, Euskal Herria deritxagun hori ez da historian sekula eremu homogeneoa hizkuntza eta kulturen aldetik izan, guztiz kontrakoa, gaur be ez dan moduan. Alde horretatik be, batzuek esatea gogoko daben lez, euskera Europako hizkuntzarik zaharrena dala esaterik ez dago, ez dago inongo hizkuntzaz hori esaterik. Berbarako, gaur-gaurkoz behintzat, latinak, hizkuntza indoeuroparra danak, euskereak baino lekukotasun zaharragoak daukaz. Lekukotasunak dira hizkuntza baten antxinitatea frogatzeko modu bakarra, enparaukoak hipotesiak eta, kasurik txarrenean, fikzinoak dira. Beste kontu bat da euskerearen jatorriari eta antxinateari emondako larregizko garrantzia. Ez da barria, aspaldiko kontua da, gure txikitasunaren adierazgarria baino ez da izan. Hasikeran euskereari prestigioa emoteko baliatu zan, gaur, tamalez, ikuspegi demagogikoak baino ez dauz ekarri, kolore eta alde guztietakoak ekarri be. Hemen sano errez pasetan gara kobazuloetako jente ha euskalduna zala esatetik euskerea inoiz ez dala gure hizkuntzea izan esatera. Bada, tira, nire ustez ikuspegi biak okerrak dira, eta kaltegarriak. Edozelan be, euskalduntze berantiarraren gaineko hipotesiagaz ez nator guztiz bat, gauza asko azaldu eta kontrastau barik ixten dauz eta. Hipotesia da, ondo funtsatua egon leiteke, baina oraingoz hipotesia baino ez da, bestelakoen artean kontuan hartu behar doguna. Gainera, zer ardura deusku Arratia VI. mendean euskaldundu bazan? Neuri benetan ardura deustana da ea orain euskalduna dan ala ez".

2016/1/1

FREDI PAIA "Espezializazinoarena sano sasoi laburra izan da gizakiaren historian"

Bibolina joten edo bertsotan, aspaldion askotan ikusi dogu Fredi Paia Arratiako herrietatik. Izan be, algortarrak beti euki dau Arratiagazko loturea: Arantzazun ikasi eban bizkai euskerea eta kuadrilako batzuk be Arratian bizi dira. Atzen hamar urteotan, Arratiako kulturgintzan aldaketa handia egon dala dino eta kulturgintza potentea daukien lekuetan ekonomia hazi egiten dala demostrau dauala zientziak.

 

Fredi Paiarik ezagunena bertsolaria da, baina beste gauza asko egiten dozuz. Bertsolaritzatik haragoko aurkezpentxo bat egin mesedez.
Enpresa Zuzendaritza eta Administrazinoan lizentziatura daukat eta pianoa eta bibolina joten be ikasi neban. Beharrari jagokonean, zazpi urtez beharra aldatzen dot. Ez dakit zergaitik baina halan suertatzen da. Zazpi urtez bertsolaritza irakasle izan nintzan eta gero, beste zazpi urtez, etnografian ibili nintzan Labayrun.
Unibersidadean nabil orain doktoretzako master bat egiten. Gaia, ekonomia kreatiboa da. Arazo bat daukat izenagaz, ze euskeraz ekonomia sortzailea deitzean deutsie baina niri iruditzen jata berbea irudimena dala. Niretzako sortzaile oso berba gogorra da. Sortzaile creador da eta agian creador beste gauza bat da.
Kultur ekonomia eta ekonomia kreatiboaren inguruan, Richard Florida Torontoko unibersidadekoak oso ikerketa politak egin dauz ekonomia eta kultur aniztasuna zelan dagozan lotuta aztertzen. Eta dino kulturgintza potentea daukien lekuak dirala ekonomikoki asko hazten diranak, eta ez alderantziz. Beti pentsau izan da, dirua dagoan lekuan hazten dala kulturea, eta honek desmostrau dau ezetz,  kontrakoa dala kontua. Hau da, kulturgintza indartsua dagoan lekuetan batzean dala jente formadua eta kreatiboa, eta hori oso lotuta dagoala puntako teknologia daukien enpresakaz.
Momentu honetan bizimodua bertsoetatik eta musikatik ateraten dot. Prensan be idazten dot eta antzerki obra bat egiten nago. Sorkuntzatik bizi naz. Etnografiako zazpi urtetako ziklo horren ostetik, sorkuntzara dediketan naz.


Gibelurdinek taldean joten dozu, ezta?
Bai. Gibelurdinek musika kultur proiektu bat da, 2010ean martxan ipini genduana Euskal Herriko musikea bultzatzeko: kale-animazinoa, kontzertu didaktikoak, musika tresnen erakustaldiak eskoletan... Folk musika egiten dogu eta 2012an disko bat be grabau genduan. Sua izeneko pelikularako musikea egitea agindu euskuen eta orduan, diskoa be grabau genduan.
Euskal Herritik ibili gara, Eskoziatik euki genduan jira bat orain dala pare bat urte, eta uda honetan Txilera goaz.


Zuk zer joten dozu?
Bibolina eta txirula. Euskal txirula. Txistua hiru zuloko txirula da, baina hau zaharragoa da, txistuaren aurrekoa. Instrumentu honen garapena da txistua.


Aspaldion sano ikuskizun desbardinak egin dozuz Arratian.
Ni beti ibili naz asko Arratian. Kontzertu batzuk egin doguz, bat Artean. Gero bertsotan be ibili naz; Arratian beti egon da zirkuitu bat bertso-saioena eta.
Arratiagaz aspaldiko lotura daukat: bizkaierea Arratian hasi nintzan ikasten; Arantzazun, hain zuzen. Kuadrilako batzuk be Arratian bizi dira.


Publiko ona dago hemen?
Bai. Edade desbardinetako publikoa dago eta jenteak harrera ona egiten dau orokorrean. Atzen hamar urteotan belaunaldi aldaketea gertatu da eta esango neuke, horrek Arratiako kulturgintzeari onerako eragin deutsala. Orain bertso-saioak lehen ikusten ez genduzan lekuetan ikusten doguz eta bertsolaritzeak jente gaztea erakarten dau. Nekazal azokak be jakin dira kultureagaz buztartzen. Lehen baino aktiboagoa da Arratia.


Zeanuriko bertso-saioan be egongo zara.
Bai. Orain dala urte bi be egon ginan han Arkaitz (Estiballes) eta biok. Gauza bat dala edo bestea dala, Arratiako herri gehienetan ibilten gara. Orain dala gitxi Diman, Dimetal jaialdian egon nintzan bertsotan. Hori oso aurrerakoia da. Lehenengo aldia da nire bizitzan heavy metal-en mundutik eskatzen deustena bertso-saio bat egiteko, bertso-bazkari bat. Beti izan gara mundu urrunak, bertsolaritzea eta heavy metala.
Esperientzia ona izan zan. Jenteak oso ondo hartu eban. Baegoan bertsolaritzea zer zan be ez ekian jentea eta harritu egin zan. Peluka batzuk jantzi genduzan, estetikoki apur bat hurbilago sentiduteko.

 

Arratiako herrietatik segiduz, Areatzako Errefrau Lehiaketan be egon zinan.
Bai aurten eta igaz be bai. Aurten  jaizubian egin zan eta jente gitxitxoago egon da, baina hori be oso ondo egoten da. Ez da edozein publikotarako baina polita da edozelan be.
Bertsolaritza zabaltzen dabil. Sopelan holango Errefrau Lehiaketea atzenengo 25 urteotan egin izan da. Dana dala, errefrauak edo atsotitzak, heavy metala baino hurbilago dagoz bertsolaritzatik, ze azken finean agozko literatura genero bi dira. Ikuskizun oso desbardinak izan arren, esan leike badagoala jente bat segiduten dituala saioak herririk herri.


Bertsolaritzea, musikea, antzerkia, etnografia... Errenazimentuko gizona zara?
Berbizkunde sasoi batera goaz barriro. Uste dot amaitu dala ultra espezializazinoaren garaia. Espezializazinoak sekulako arazoak sortzean dauz aldaketa ekonomikoak egoten diranean, jenteak ikasteko gaitasuna galtzean daualako, eta batez be moldatzeko gaitasuna. Esate baterako, persona bat baldin badago bizitza osoan torlojuak ipinten, eta horixe bada bere behar bakarra, torlojuak beste leku baten egiten diranean persona hori umezurtz geratuko da, gaitasun barik, ze ez dago ohituta ikasketa prozesu baten barruan gauza desbardinak ikasten eta gauza desbardinetan lan egiten. Gaur egun beharrean malgutasun handia eskatzen deuskue. Espezializazinoa be bai baina prozesu baten barruan, gauzak arin aldatzen dira eta.
Espezializazinoaren sasoia oso sasoi laburra izan da gizakiaren historian. Aurretik be ekonomia preindustrialean baserri baten, hainbat behar desbardin egin behar izaten ziran. Ehun eta piku urtez baino ez gara bizi izan espezializazinoaren kontu honetan. Paradigma konkretu horren barruan bizi danak asko sufriduten dau aldaketa ekonomiko bortitz honegaz, zeren egun batetik bestera geratzen da zaharkituta, makinen moduan. Horregaitik dinot berbizkunde batera goazela barriro.


2016ra begira, proiektu barririk badaukazu?
Jaialdi bat egingo deutsagu The Pogues taldeko Shane MacGowaneri. Unai Elorriagagaz batera, ikuskizun literario-musikala izango da. Bilbon aurkeztuko dogu aprilaren 22an, Kafe Antzokian.

2015/12/11

ARRATIAKO HISTORIA Ondarearen bidezko Arratiako historia bat

Diman, Axlor legorrean hain zuzen, aurkitutako Neanderthal baten hazurrak dira orain arte doguzan aztarnarik zaharrenak; Historiaurreko Paleolito Erdian, Kultura Musterienseko ehiztari edo kazari trebeak izan ei ziran Neanderthalak, gorputza edo fisikoa indartsua eta egokia ebelako ehizan egiteko.

 

Angel Larrea Beobide


Historiaurrean be (Goi Paleolitoa) kokatu egiten dira Lemoako Arlanpe koba, Dimako Baltzolako kobak eta Jentilzubi: interes handiko espazio naturalak; izan be, aurkitu eta aztertu diran aztarna arkeologikoakaitik eta bertako faunagaitik. Gorbeialdean, bestalde, artzaintzaren sorrerea izan zan Neolito garaian; ordukoak eta osteko Brontze Arokoak dira, besteak beste, topau diran hildakoen errautsak lurperatuteko erabilten ziran trikuharriak, menhirrak, e.a. Historiaurrearen azken aldikoak (Burdin Aroa) eta Erromatar Inperioaren azken mendeetakoak doguz, hurrenez hurren, Ilunbeko hatxan (Dima) eta Elorriaga auzoan (Lemoa) aurkitu diran aztarnak; Lemoako hilarrietan (II-IV. mendeak) izen indigenak eta latindarrak agertu dira, eta sinboloen artean, izar irudiak be indigenak dira.
Goi Erdi Arokoak dira, ordea, VIII.-XI. mendeetakoak zehatz-mehatz esanda, Arratiako bizileku honeek: Santa Lutzia (Igorre), Zeanuri eta Zeberioko auzo batzuk, Elexabeiti (Artea) eta Lamindao (Dima). "In dei nomine ego / Mominu/s in pace Xristi ic / dor/mit" (latinez idatzita, hauxe dino: Jainkoaren izenean, ni Mominus, hemen egiten dau lo [betirako], Kristoren bakean), Artean aurkitutako hilarri honen inskripzinoa, antza, X. mende hasikerakoa da eta elementu geometrikoakaz dekorauta dago: koroia biribilak, triangeluak...
Erromaniko estiloa oso urri konserbetan da: Igorreko Santa Lutzia eta San Kristobal ermitearen sarreran, esate baterako. Estilo gotikoa eta, batez be, gotiko berantiarraren presentzia ugariagoa da: Igorreko eleizearen sarreran; eta auzoetako ermitetan be (Dimako Bikarregin eta Indusin, edo Altzustako San Migel, Zeanurin) arku gotikoak ikusten dira sarreretan. Ondare artistiko ederra da Zeanuriko Andra Mari eleizearen erretaula nagusiaren bildumea, Ama Birjinaren irudi eta guzti (gotiko berantiarrak, 1520ko hamarkadan eginak). Errenazentista estiloa 1530 urtetik aurrera zabaldu zan Bizkaian: Areatzako San Bartolome eleizearen sarrera nagusia (portadea) da orduko artelanik onena Arratian (1580 urte ingurukoa).

Uribilduen sorrerea
Arkitektura zibilaren kasuan, zera esan behar da: Behe Erdi Aroan, XIV. gizaldian hain zuzen be, sortu ziran Bizkaian azken uribilduak. Arratian, Areatza da kasu bakarra (1338 urtean). Kale orijinal bietan (Goikokalen eta Bekokalen) uriko etxe batzuen egiturak mantenidu dira: Bekokaleko, 1500 urte inguruko, etxe arkuduna hartu dogu hareen lekukotzat. XVI. mendean be eregi zan Areatzako beste elementu interesgarri hau: "Etxe mudejar" deitutakoa. Beste aldetik, torretxeen arkitektura militarra dago. Torretxe hareek, funtzino militarra galdurik, etxebizitza bihurtu ziran (jauregiak, batzuetan; baserriak, bestetan) Erdi Aroaren amaieran, hau da, Gotiko estiloa indarrean egoan atzen hamarkadetan eta Errenazimentuaren garaian. Torretxe izandako hainbat eraikin doguz gure inguruan ikusgai; euren artean, Akeuri eta Altzibar (Zeanurin), Ugunaga (Areatzan), Ziarrusta eta Biteriñoko Etxeandi (Diman), Areiltza (Zeberion), Ugarte eta Gaztelu (Artean)... Arkitektura militarraz berba egin ezkero, ezin dira itxi aitatu barik leinu nagusiak: Abendaño eta Zumeltzu (Igorren), Elexabeitia (Artean), Urizar (Diman)... XVI. mendean zehar, bandoen gerrak amaiturik, jauntxoen torretxeak jauregi bihurtu eta, era berean, beste leinu batzuek be jauregiak eregi ebezan: Igorreko Urkizu auzoan, Abendaño jauntxo handien "Palazio" deitutako etxea; Zeanurin, Otzerin familiaren jauregia; Diman, Ibarra sendiaren etxea; Zeberion, Aldekoa eta abar.

Lehenengo baserriak, jauregiak eta ermitak
Ondare edo arkitektura etnografikoaren arloan sartuta, arkitektura herrikoia aitatu behar da eta, gure kasuan, paisajea moldatu dauan eraikina: baserria. Baserri zahar gitxi dagoz bizirik Arratia inguruan: beste batzuen artean, Zeanurin (Gallarte auzoan) eta Bedian (Artabene izenekoa). XV. mendearen amaieran hasi eta XVI. mendean zehar jarraitu eben orduko artisauak eta arotzak baserri sendoak haretxen egurrakaz altxetan. Baserrien ezaugarri arkitektoniko orijinalak, honeexek dira: teilatua ur bietara, fatxadearen beheko aldean ataria zabalik, ondoan, suetea erdiko sutondoaz, salearen inguruan kuartuak edo logelak, fatxadearen goikaldea oholezkoa, eta etxearen atzekaldean kortea tolare eta guzti, sagardaoa egiteko. Herrietako habitat tradizionala etxebizitza sakabanatuan oinarritu izan da, auzune eta auzoetan hain zuzen be, mendien maldetako zelaiguneak, paraje eguzkitsuak eta haizeetatik leku babestuak aprobetxauz. Haretxezko "baserri posteduna" izango da, hurrengo urteetan (XVI.-XVII. mendeak), jarraituko dauana eraikuntza herrikoiaren protagonista nagusia izaten.
Heraldikan, Yurrebaso abizeneko sendiaren armarria dogu eredu: errenazentista estilokoa (klasizista) Iurrebaso Bekoa baserriaren fatxadakoa (Igorre). Armarriak, beheko aldean daroan inskripzinoan, 1611koa dala dinosku. Heraldika esparruko beste adibide bat, kasu honetan XVIII. mendekoa, Bidekolea Jauregian (Bedia) dogu: fatxada nagusia janzten dauan Gortazar sendi poderetsuaren armarri barrokoa.
Etxe kultuaren elementu bi hartuko doguz: bata, Areatzako Plazan dagoan Gortazar Jauregia; Beheko solairua (sarrerako puntu erdiko arkua eta armarria) XVII. mendean eregi zan; goikaldea, ordea, fatxadako pintura ederrak, barroko estiloaren barruan "rokoko"ak, XVIII. mendekoak dira; eta bestea, Zeanuriko Uribe auzoko Axpe Jauregia, XVII. mendean egindako palazioa da: klasizista, eraikinaren ezkerraldea; eta XVIII. gizaldikoa eta barrokoa, eskoiko aldea. Etxegintza herrikoaren kasuan, ataribako baserria dogu, XVII. mendearen amaieran eta hurrengoaren  hasikeran eregi zana, batez be Lemoan eta Bedian; Zornotza aldean be sortu zan baserri eredu hau. Gainera, XVIII. mendearen lehen hamarkadetan egin zan Zulaibar Beaskoa baserri armarriduna (Zeanuri), geroago ikusiko dogun "arratiar" baserriaren eredu aurrendaritzat hartzean da. Arkitektura erlijiosoan sartuta, Antonio Deunen ermitea (Elexalde auzoa, Igorre) estilo errenazentistan (klasizista) hasi eta barrokoan amaitutako eraikina dogu. Antzeko ezaugarriak ditu Dimako "Piedadea"k. Tenplu hau estilo klasizista eta barrokoaren adierazle nagusia da Arratian. XVIII. mendean egin zan ondare erlijiosoagaz jarraituz, hona hemen adibide eder batzuk: Lemoako eta Zeanuriko Andra Mari eta Zeberioko Santo Tomas eleizetako kanpantorre barrokoak. Lamindaoko Madalena eleizearen (Dima) eta Areatzako Komentuaren fatxada barrokoak antzekoak eta garai berekoak dira; Monja Klaratarren Komentuko kapilea barrokoa da eta erretaula nagusia Barroko estiloaren azken momentukoa.
XVIII. mendearen amaieran hasita eta hurrengo gizaldian zehar hainbat errota ipini ziran martxan, Zamakola errotea lez (Indusi auzoan, Dima). Zamakolan be, Etxenagusia baserria Zamakolatarren jaiotetxea izan zan eta, Simon Bernardo Zamakolaren denporan, Dima herriaren udaletxea be izan zan. Garai bereko arkitektura zibil barrokoaren ezaugarri onak dira: alde batetik, Zeberioko Udalak,  beheko solairuan eta sarrera moduan, arku "karpanel" bi ditu; bestetik, Areatzako "Rotaetxe Etxeak", uriko etxe barrokoak, errentadoreentzat eginak; eta jauregi bi honeek: Arteako Ugarte Jauregia (lehenago, Torretxea), XVIII. mendean birreregia, Ziarrusta sendiaren armarria be badau; eta Zeanuriko Zubiate Jauregia, estilo barroko "rokoko"an egina, fatxada nagusian Rotaetxe sendiaren armarria dauka.

"Arratiar" baserria XVIII. mendean hasitako eredua
Eredu honen etxe ugari konserbetan dira Arratian eta inguruan. XVIII. mendean hasi ziran eta XIX. mendean jarraitu eben egiten, kantaletan harri landua erabili eben eta etxe-barruan egurra, bigak eta oholak josteko. Ezaugarri arkitektonikoak: etxeak oinarri kubikoa dauka eta teilatua lau uretara; beheko solairu osoan kortea ganaduarentzat; lehenengo pisuan suetea eta saleagaz batera logelak, berotan egoteko (beheko animalien beroa aprobetxauz); fatxadan ataria egon beharrean, goiko pisura igoteko, eskilarak (harrizkoak zein oholakaz eginak); eta etxearen goikoaldean kamarea, bedar sikua eta sagarrak sikatuten eukiteko.
Urigintzearen arloan, Plazak agertu ziran XVIII. eta XIX. mendeetan: Zeanuriko Plazea eta Zeberioko Zubialde, adibidez. Populazinoa era konzentraduan edo bilduan jarri zan etxeetan biziten, zabalduten hasiak ziran bide barrien ondoan.

Dimako kanposantu neoklasikoa
Arkitekturan, Barrokotik Neoklasizismo estilora doan pausua ikusteko Ubideko San Juan Bataiatzailea eta Dimako San Pedro eleizetara, XVIII. mendearen amaieran eta XIX. mendean eginiko tenpluetara, jo beharko dogu; esate baterako, Dimakoaren kasuan: Barrokoan hasi zan eleizea eta Neoklasizismoan amaitu zan sakristinia). Arkitektura zibil barrokotik Neoklasikoa ikusteko, eraikin bi honeek nabarmen: Del Barrio Jauregia (Biteri auzoan, Artea) eta Iurre Goikoa Jauregia, Alcalá-Galiano familiarena. Honek armarri koloreztatua dauka fatxadan.
Dimako kanposantua da arkitektura neoklasikoaren elementu parebakoa Arratian (Euskadiko Monumentu Nazionalen artean dago); gainera, bertako batek, Kristobal Bernaola, arkitekto dimoztarrak diseinau eban 1840. urtean. Aitatu beharreko beste elementu batzuk dira: Arantzazuko San Pedro eleizea, Umaran arkitektoak egina 1820ko urtean; eta Ubideko Udala, Herriko Plazan dagoana. Urigintzearen esparruan badogu adierazle on bat Areatzako Plazan: "Askako Iturria", Martin Saracibar, Gasteizko artista neoklasikoak egina 1845. urtean; baita be, Areatzako udaletxea (antxinako Eskolak), Pedro Luis Bengoetxea, Zeanuriko arkitektoak diseinauta 1862an. Baserrien kasuan, barriz, azken eredu arkitektonikoa emon zan XIX. mendean (azken baserriak 1910eko hamarkadan egin ziran). Bizimodu biko etxe hau  errentadoreak bizi ahal izateko egiten zan, zeinda Arespetzueta baserria moduan (Bildosola auzoan, Artea).
Neoklasizismoan hasi baina Arkitektura Garaikidean, hau da, XX. mendean egin zanaren barruan, honako elementu honeek sartzean doguz: Dimako udaletxea, 1900 urtean Kasto Zabala arkitektoak egin eban estilo postneoklasikoan; Gorbeiako lehen kurutzea, burrinazkoa, 1901eko urtean jarri zan, baina jausi egin zan oso altua zalako (33 metrotakoa; gaurkoak 17 metro ditu); Ubideko Madalena, Aretxaga-Letona familiaren hilobi-ermitea, 1906an egin zan estilo eklek- tikoan; Arteako Jesusen Bihotza eleizea, XX. mende hasikerako estilo neogotikoan eraikia; amaituteko, Ubideko Aretxaga Txaleta, Acebal arkitektoak eginikoa 1916 urtean, eta Zubizarreta Etxea (Elexalde auzoan, Igorre), biak altzatuak XX. mendearen lehen hamarkadetan modan egoan estilo eklektikoan.
Ondorio modura, zera esan geinke Arratia inguruko Ondareaz: 1) Arkitektura zibila eta erlijiosoa oparoak dira Arratian, batez be  Barroko estiloan; eta 2) Baserriak badauka interes etnografikoaz gain, balio edo garrantzia arkitektoniko, estetiko eta antropologiko-historikoa.Beraz, guztion babesa behar dau.

2015/11/30

ARANTZA ARTETXE FERRERO "Bizikletea orain dala hiru urte erosi neban"

Beharretik etxera heldu, zapatilak jantzi eta oinez zein bizikletan joaten da Arantza Artetxe. Aurten hasi da mendi duatloiak egiten eta denporaldia amaitutear dagoan honetan esperientziaren balantze ona egin dau. Kirola egiteak erlajau egiten ei dau dimoztarra. Halanda be emozinoa gustetan jakola aitortu deutso BEGITUri, zenbat eta lupetz gehiago, hobeto. Urri bigarrenean hasi zan Euskal Herriko Mendi Duatloi Zirkuitua, eta hamairu probaren ostean Zeanurin amaituko da abenduaren 12an.

 

Irati Urien


Non izan zan zure lehenengo duatloia eta zelako esperientzia izan zan?
Igartzan izan zan, Beasainen. Oso gogor egin jatan, asko sufridu neban baina gauzatxo hori gelditu jatan... "hobeto egin ahal dot eta hobeto egin gura dot". Helburua hurrengoan atzenengo ez gelditutea izan zan. Bigarrenera joan nintzan orduan, Ibarran izan zan. Hortik aurrera bederatzi egin nebazan jarraian eta hamargarrenean parau egin nintzan minakaitik. Aurtengo zirkuituan hamalau proba dagoz.


Zelan hasi zinan mundu honetan?
Bikotearen erruagaitik (dino umorez). Atzen urteotan mountain bike egiten ibili naz eta aurten hauxe egiten animau naz. Zeozer barria probetearren. Urri lehenengoa heldu zan eta bikoteak probetako komentau eustan. Probau neban eta bat, bi, hiru, lau... bederatzira arte. Modalidade hau ez da bape ezaguna ondino. Aurtengoa hirugarren edo laugarren urtea izango da zirkuitu bat dagoana. Lehen hamar proba inguru baziran aurten hamalau dira.


Zer da lasterketan egin beharrekoa?
Galapan hasten gara, 5-7 kilometro; gero, bizikletea hartu eta 12-17 kilometro eta amaituteko, barriro be 2-4 kilometro galapan. Urtekeran hasten gara eta arineketako zirkuitua egiten dogu, boxes-etara bueltetan garanean galapan egiteko zapatilak itxi, bizikletakoak hartu, kaskoa jantzi eta behin bizikletea hartuta martxan; zirkuitua egin eta barriro be barrura, bizikletea eta kaskoa itxi, oinetakoak aldatu eta ekin helmugara ailegau arte. Arineketan eta bizikletan, aldaketa hori, gogorra izaten da hanketarako. Gainera mendian eta mendiko bizikleteagaz gatxago.


Arratiarrak badabiz mendi duatloietan?
Badagoz batzuk. Aingeru Artetxe, Joseba Gortazar, Josu Amuriza, Mikel eta Esti Garcia, Borja Aldekoa... Nesketan orain Miren Ozerinjauregi eta ni. Orokorrean alde handia dago neska eta mutilen parte hartze kopuruaren artean. Adibidez gizonezkoak ehun badira andrazkoak zazpi. Atzenaldian igarten da apur bat gehiago garala baina hasikeran hiru-lau ginan. Kilometroak eta gogortasuna bardinak dira neska zein mutilentzat. Bakotxak berea egin behar dau eta hori ondo dago. Nik ez dot gura neskea izatearren errezago ipintea. Atzenean bakotxak daki zer egin leiken eta noraino heldu leiteken, non sartuteko gai dan. Niretzako hori inportantea da. Aldatz baten bizikleta gainean ezin badozu, bizikletatik bajatu baina aurrera. Ezin dana da neskentzako aldatz txikia eta mutilentzako handia ipini, danontzat bardin. Sailkapenetan aparte goaz.


Zure lehenengo denporaldia eta emoitza onak...
Danak kasualidadeak dira (dino barreka). Egia da bigarren eta hirugarren postuak egin dodazala baina gehienetan andrazko gitxi egon garalako be izan da, holan errezagoa da postu ona ateratea. Baina oso pozik nago. Zallako mendi duatloian adibidez 7-8 neska egon ginan eta bigarren egin neban. Egun batzutan hobeto zagoz, beste batzutan okerrago. Baina atzenean nik beti esaten dodana, etxean geldituten danak gitxiago egiten dau. Ni ez nabil honetan, afizionaua naz, bizikletea orain dala hiru urte erosi neban. Miren Ozerinjauregik adibidez urte asko daroaz, trail be egiten dau... preparazino fisiko oso ona dauka, orduan holako jenteak beti egingo dau ondo. Beste alde batetik, herrikoia dala esaten da baina herrikoi-herrikoia ez da, jente asko ez dalako bildurragaitik joaten. Btt martxa baten joan geintekez 400 eta ni gelditu neiteke, ehungarren baina duatloi baten ehun doaz eta ehun horreek onak dira. Ez da oso kirol ezaguna baina jente profesionala joaten da. Falta jakona hori da, jentea animetea eta benetan herrikoia izatea. Danok daukagu azkenak izateko bildurra. Baina distantzia egingarria da danontzat, atzenean nork ez dauz egiten bost kilometro arineketan?  Bizkorrago edo astiroago baina danok egiten doguz.


Esan leiteke kirol ezezaguna dala ondino?
Orain modan dagoz triatloiak eta trail-ak. Mendi duatloiak ez dagoz oso sartuta. Konpetizino honetan doan lehenengoa Julen Larruzea da, Espainiako txapelduna eta Europako azpi txapelduna. Ez da berataz berba egiten. Bonbo gitxi emoten jako honeri baina denporeagaz seguru zabalduko dala. Adibidez igaz Arratia aldean ez zan bat be egin. Aurten Usansolo, Zeberio eta Zeanurin. Polita da holango gauzak hona be heldutea.


Honetan segiduteko asmoa daukazu?
Ez. Belaunak ez daukadaz ondo. Proba moduan hasi zan eta ea ondo amaituten dogun. Etapa bat izango da. Datorren urtean ez dakit, seguruenik bizikletako beste erronka bat hartuko dot. Izan leitekez martxak, izan leiteke Bizkaia Kopa Trail... beste probaren bat begiratuko dot baina konpetizino barik, gura dodalako eta gogoa daukadalako. Baina konpetidu ez, ez nazalako konpetitibea. Hobbie bat da eta ez dot hori galdu gura. Herri desbardinak ezetuten dozuz, jenteagaz bazkalduten dozu, ibilbidea alkarregaz ikusi, zerbeza bat hartu... Politena dagoan giroa da, niretzat garrantzitsuena. Giroa ez balitz ona, konpetitiboa balitz, ez nintzan engantxauko; eta niri, horrexek engantxau nau, sortuten dan giroak.

2015/11/28

ABENDUAK 3. EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Euskeraz egiteko konpromisoa hartuko dabe arratiarrak

Abenduaren 3a Euskerearen Nazinoarteko Eguna da. Euskereak oraindino ez dau normalizazinoa lortu, eta, beste datu kezkagarriren artean, herri euskaldunenetan erabilerea gitxitu egin dala erakutsi eban Soziolinguistika Klusterraren atzen neurketeak.

 

Horregaitik, euskerea normalizetako beharrezkoak dira konzienziazino egunak.
Arratian antolatutako ekintzak euskerea sustatzeko alde bitatik eragin gura dabe. Alde batetik, txikirrenak olgeteagaz eta ondo paseteagaz lotu dagiela euskerea; eta bestetik, helduak hizkuntz ohiturak aldatu eta euskeraz egiteko konpromisoa hartu dagiela. Hori dala eta, Igorren hitzarmen bat sinatuko dabe alkarteak Udalagaz, eta Artean, modu informalago baten, hormairudi baten idatziko dabe herritarrak euren euskereagazko konpromisoa.
Umeak euskerea gustuko egoera eta bizipenakaz lotu dagien, ekitaldi ugari antolatu dira Arratian eta Zeberion.

Arantzazu
Ospakizunak, arrastiko bostetan hasiko dira frontoian. Arantzazun be umeak euskeraz egitera animau gura dabez herrian eta eurei zuzendutako ekintza bategaz hasiko dira. Holan, Euskal Herriko mapea egin eta bertan euskalkiak margoztuko dabez Eleiz Portaleko Gazte Asanbladakoak umeakaz batera.
Gitxi gorabehera ordu erdi beranduago, 17:30ak aldera, sari banaketea egongo da. Udalak lehiaketea antolatu eban euskerearen aldeko lema bat egiteko eta orduan emongo da jakitera zein izan dan irabazlea. Ondoren, bertaratutako guztiak euskerearen aldeko bertso eta kantu ezagunak kantauko dabez eta amaituteko, seirak aldera, txokolatea egongo da.

Areatza
Areatzan zemendiaren 30ean hasi ziran Euskerearen Eguna ospatuten eta abenduaren 6ra arte, aste osoan euskerearen aldeko ekitaldiak egongo dira. Gurasoentzako motibazino eta konzientziazino saioakaz hasi ziran Areatzan. Paula Kasaresek berbaldi bi emon ebazan umeen hizkuntza portaeran gurasoen eraginaren gainean; bata euskeraz eta bestea gaztelaniaz. Hurrengo egunean, Iban Gortazarrek euskereak Areatzan bizi izan dauan eboluzinoaren gainean egingo dan barriketaldia bideratuko dau 19:00etan, hainbat billaroztarrek kontauko dabez euren bizipenak kafea eta pastak hartuz. Abenduaren 2an, Toni La Salek Ipuin Lapurra umeentzako txotxongilo ikuskizuna eskeiniko dau udaletxeko Areto Nagusian 17:30ean.
Euskerearen Egunean ekitaldia egongo da plazan. 17:00etan hasiko da eskolako LH 6. maila eta Institutuko DBHko ikasleen bertsoakaz. Gero pankarta bat egin, eta Pirritx eta Porrotxen "Eskuetan" koreografia jantzatuko dabe gura daben guztiak. Amaitzeko Guraso Elkarteak txokolatea prestatuko dau.
Hurrengo egunean, Taberna Ibiltaria Areatzako Kantuzaleak eta herritarrakaz batera, kalez kale ibiliko dira kantuan, arrastiko zazpiretatik aurrera Motxonetik hasita. Ondoren kontzertua egongo da Gaztetxean.
Zapatuan, Arkaitz Estiballes eta Fredi Paiagaz, Errefrau Poteoaren hirugarren edizinoa jokatuko da. 19:00etan hasiko da Gaztetxean eta Hagina, The Quiet Corner, Gau Argi eta Motxo tabernetatik pasau ostean, finala Gaztetxean izango da. Errefrau gehien asmatzen dabezanentzat sari bi dagoz: Hotel Balneario Areatzan zirkuitu termala eta bazkaria, eta bigarren sari moduan, 50 euroko otzarea.
Zineak zarratuko dau Areatzako Euskerearen Egunaren inguruko astea abenduaren 6an. Umeentzako pelikula bat, Unibertsolariak munduaren ertzaren bila, arrastiko 16:30ean eta 18:30ean nagusientzat beste bat botako dabe udaletxeko Areto Nagusian. Loreak film arrakastatsua izango da bigarren hau.

Artea
Artean, hormairudi bat ipiniko dabe plazan eta bertan herriko alkarteak eta norbanakoak euren euskereagazko konpromisoa idatziko dabe. Ondoren, egunari jai-giroa emoteko karaoke herrikoia eta txokolatea danontzat. Umeak olgetan egin dagien, ludotekea kalera aterako da.
Udalak jentea animau gura dau "euskeraz bizi gura dot" kamisetea janztera.

Dima
Diman kantuz ospatuko dabe Euskerearen Eguna. Arratiako 401 kantu zahar batzeako desafioa bota eban Udalak eta Euskerearen Eguna baino lehenago bialdu behar ziran kantuok. Abenduaren 3an, kantu honeek kantetako, kantu ibilbidea egingo dabe seiretan Landaburutik hasita. Zazpiretan frontoi txikan ekitaldi nagusia egongo da.

Igorre
Igorren hitzarmena sinatuko dabe herriko kultur eta kirol alkarte guztiak, alkerteetan euskerearen presentzia eta erabilerea sustatzeko. Sinatze ekitaldia Kultur Etxeko Lasarte Aretoan izango da. Sinatu aurretik, iluntzeko 20:00etan, musika zuzenean, Euskerea eta gu igorreztarrak egindako esketxak eta 2011-2015 Alkarteak Bidelagun bideoa ikusteko aukerea egongo da bertan. Hitzarmena sinatu ondoren, kopautxoa egongo da. Haurtzandegi zerbitzua be egongo da.
Ernaik eta Axularrek be ekintzak antolatu ditue gazteen artean euskerearen erabilerea bultzatzeko. Holan, 19:00etan "Arratiako gazte euskaldunen euskereagazko jarkerak" izeneko proiektua aurkeztuko dau Andoni Ariznabarretak Axular Herriko Tabernan. Gaueko 21:00etan Herri oihua taldearen kontzertua egongo da.

Lemoa
Lemoan, Ganzabal Mendi Taldeak mendi lasterketen gaineko mahai-ingurua antolatu dau 19:30ean, Maite Maiora eta Aritz Egeagaz eta ondoren argazki erakusketea. Gero, Izan zaitez Berbalagun Lemoako bideoaren aurkezpena egingo da Jubiladuen Etxeko goiko aretoan. Berbalagun egitasmoan, hamasei lemoaztar batzean dira astero aisialdian euskeraz berba egiteko eta holan euren hizkuntz ohiturak aldatuteko. Egitasmo honetan jente gehiagok parte hartzera animau gura dau bideoak. Ondoren, gaueko 21:00etan, Mikel Inunziaga "Inun" musikariak kontzertua eskeiniko dau Jubiladuen Tabernan. "Euskeraz egiteak saria dauka" merkataritza kanpainako zozketea be egingo dabe kontzertuan.

Zeberio
Zeberion zemendiaren 29an ospatu eben Euskerearen Eguna. Umeak izan ziran protagonista eta antxinako jokoak ezetuteko aukerea izan eben.

2015/11/16

ZEMENDIAK 25 Konzientziazino eta protesta ekitaldiak zemendiaren 25aren inguruan

Andren indarkeria barik biziteko eskubidearen gainean jentartea sensibilizetako eta berau aldarrikatzeko, hainbat ekitaldi antolatu ditue Arratiako talde feministak, andra taldeak eta erakundeak alkarlanean zemendiaren 25aren inguruan. Zemendiaren 25a andren kontrako indarkeriagaz amaitzeko Nazinoarteko Eguna da.

 

Urtero legez, Arratiarako kartel bateratua prestatu dabe Arantzazun, Areatzan, Artean, Bedian, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin egingo diran ekitaldiak batuz. Sensibilizazino eta konzientzazinoa daukie helburu ekitaldi horreetako askok (antzerkiak, pelikulak eta abar); baina aurten inoz baino protesta ekitaldi gehiago dagoz. Holan, zemendiaren 25ean, indarkeria matxistearen kontra agertzeko konzentrazinoak egongo dira Arantzazun 12:00etan, Artean 17:00etan eta Arratia osokoa Igorren 19:00etan. Dimakoak plazan batuko dira seiretan Igorreko konzentrazinora oinez eta indarkeria barik biziteko eskubidea aldarrikatuz joateko; hau da, Martxa More Txikia eginaz. Eta Lemoan, puntu morea egingo dabe futbol zelaian.
Martxa Moreak Igorretik Bediarako bidea egingo dau aurten zemendiaren 22an.

Beste kultura bat posible dalako
Andren kontrako indarkeria ez da bakarrik hil egiten dauan muturreko indarkeria. Horren aurretik, eta horretara eroaten dauan kultura oso bat dago. Baina kulturak, gure bizimoduan ostonduta dagoan indarkeria sotila ikusgarri egiteko eta salatzeko be balio dau, jentartearen sensibilizazinoa lortuz. Hori dala eta, hainbat pelikula, antzerki eta beste ekintza ludiko asko prestatu dabez Arratian.
Lehenengo ekitaldia hilaren 18an izango da arrastiko seiretan Arantzazuko erabilera anitzeko gelan. Han Rol jokoak izenpeko kontakizuna egingo dau Ipuin kontalari batek. Egun bi beranduago, hilaren 20an, Areatzan, Brigit Vanderbeke-ren Muskuiluak afaltzeko nobelearen gaineko tailerra egongo da arrastiko seiretan Emakumeen Gelan. Nobela labur honetan, Vanderbekek kritika zorrotza egiten deutso patriarkaduari. Hurrengo egunean, sei t’erdietan Areatzako andren memoria jaso eta euren bizipenak kontetan dauan dokumentalaren bigarren proiekzinoa egingo dabe. Izan be, dokumentala aurkeztu eta lehenengo proiekzinoa egin ebenean, jentea kabidu ezinik egon zan eta kanpoan geratu ziran asko. Hori dala-eta, barriro be proiektauko dau dokumentala Areatzako Emakumeen Foroak.
Lemoan, herriko taldeak eta banakakoak genero indarkeria txarresten dauan puntu morea osotuko dabe futbol zelaian. Zemendiaren 21ean izango da, eguerdiko 13:00etan. Holan herritarrak, indarkeria matxistearen kontrako euren konpromisoa agertu ahal izango dabe.
Hurrengo egunean, zemendiaran 22an, domekaz, Martxa Morea izango da. Igorretik Bediara joango da aurten. Igorreko Kultur Etxeko Parketik abiatuko dira partaideak eguerdiko hamabietan eta Bediako plazara 13:30 inguruan helduko dira. Han ondo etorria egingo jakie ibiltariai trikitilari, bertso eta kantuakaz. Ondoren, indarkeria matxistearen kontrako esaldiak ipiniko ditue kioskoan eta indarrak berreskuratzeko jana eta edana egongo da.
Egun berean Artean, ekintza ludikoa prestatu dabe arrastirako. Las mujeres de verdad tienen curvas pelikulea ikusteko aukerea egongo da han, eta gero kafea eta pastak janez komentauko da pelikulea. Hitzordua Arteako ludotekan, arrastiko bostetan da.

Zemendiak 25
Zemendiaren 25ean, Andren kontrako indarkeriagaz amaituteko Nazinoarteko Egunean, aldarrikapen ekintzak izango dira nagusi. Egun horretarako hiru konzentrazino dagoz egitarauan. Eta hirurak ordu desbardinetan dira, konzentrazinook bateragarriak izan daitezan. Arantzazun izango da lehenengoa, 12:00etan; Arteakoa arrastiko 17:00etan izango da eta konzentrazinoan globo moreak bananduko dira. Atzenik, arrastiko 19:00etan, Igorreko Kultur Etxe parean izango da eta bertan Arratia osoko jentea batuko da.
Beldur Barik Arratia Lehiaketako sari banaketea hilaren 27an egingo da Zeanuriko Kultur Etxean, arrastiko 17:30ean. Arratia mailan, bardintasunaren alde gaztetxoak egindako ikus-entzunezkorik onenak sarituko dira.
Egun berean, arrastiko zortziretan, Igorreko Lasarte Aretoan, Txalo Produkzioak-en Datorren urtean hobeto antzezlana antzeztuko da.

Ekintza gehiago herrietan
Kartel honetatik aparte, beste ekintza gehiago be egingo dira Arratiako herrietan. Izan be, erasoen kontrako eta bardintasunaren aldeko burrukea ez da egun batekoa eta beharrean dihardue gure eskualdeko herrietan.
Arantzazun berbarako, "Arantzazu morea berdintasunean" lelopean zazpi ekitaldi batu ditue, batzuk kartel bateratuan agertzen diranak eta beste batzuk ez, baina zemendiaren 25eko ingurukoak; baita data horretatik kanpokoak be. Holan, zemendiaren 21ean, plazan batuko dira 12:30ean globo moreak banandu eta Martxa Morerako banderolak egiteko eta hilaren 28an, Ez gara Palestinaz ari antzezlana egongo da Arantzazuko Kultur Gunean. Abenduaren 10ean, Giza Eskubideen Egunean be andren Giza Eskubideetan arreta ipinita, konzentrazinoa egingo dabe plazan 12:00etan. Autodefensa ikastaroa be programau dabe abendurako.
Zeberion hiruhile osoan, zinean andren egoerearen gaineko filmak eskeintzen dabiz eta hausnarketa feminista egiten. Zeberion hilean behin pelikula bat proiektetan dabe Plazako ermitan. Aurtengo ikasturtean, andrak protagista diran pelikulak eskeintzen dabiz udagoien osoan. Hilaren 29an, Antonia (Marleen Gorris, 1995) pelikula holandarra ikusteko aukerea egongo da.

2015/11/15

AMAIA SAGREDO GOROSPE "Gaur egungo errealidadeari kritika egiten deutsagu laster argitaratuko dan Eztanda diskoan"

 

Amaia Sagredo Gorospe Dimako Nik Khaos rock taldeko abotsa da. Irakasle eta logopeda moduan ateraten dau bizimodua, eta Siberia FM irratian be egiten dau lan "Airean" musika programan. Bere zaletasunen artean, boxeoa praktiketea dago.

 

Noz hasi zinan musika munduan? Zein izan da zure ibilbidea?
Oso txikitatik hasi nintzan. Zazpi urtegaz erregalau eusten lehenengo gitarrea eta ordutik hona, beti ibili naz musikea egiten. Hemeretzi-hogei urte neukazanean Lorebeltz taldean sartu nintzan. Talde honek rock alternatiboa egiten eban metal pintzelada batzukaz. Bi edo hiru urte egon nintzan han.
Gero, Nik Khaos-eko taldekideak ezetu nebazan, eurak taldean urtebete eroienean. Egun baten topo egin genduan Igorren eta hasi ziran esaten neskaren abotsa sartutea gura ebela. Azkenean, ensaio batera joateko probetako esan eusten eta holantxe egin neban. Probau genduan eta ordutik hona eurekaz nago.
Taldean gizonezko abotsa be badaukagu Iñigo Mintegirena. Gugaz batera, Hodei Gonzalezek eta Migel Monroyk gitarrea joten dabe, Ugaitz Lekuek bateria eta Patxi Izak bajua.

 
Zeintzuk dira jo dozuezan kontzerturik inportanteenak, sariak, diskoak eta abar?
Lorebeltzen nengoanean, Euskadi Gazteako Maketa Lehiaketako publikoaren saria irabazi genduan eta kontzertu polit batzuk jo genduzan; SAgaz (Soziedad Alkoholika) esate baterako. Disko bat be atera genduan. Gero Nik Khaos-egaz be hainbat kontzertu potente jo doguz. Adibidez, orain dala gitxi Bedian Kaotiko taldeagaz jo genduan. Bigarren diskoa aterako dogu laster, Durangoko Azokarako kalean egongo da.
Mikel Kazalis Anestesiako gitarristeagaz grabau dogu diskoa, berak produzidu deusku eta sano pozik gagoz, emoitzea ona dala uste dogulako. Hamahiru abesti dagoz diskoan, gaur egungo errealidadea eta politika sistemen inguruan sano modu kritikoan berba egiten dabenak. Diskoa Eztanda deitzean da. Kantsauta gagoz mila gauzagaz, hasarre eta azkenean, amorru horrek "eztanda" egiten dau.
Disko honetako "Udazkena" abestia andrai zuzendutakoa da. Batez be bikotekide matxista, tratu txarrak emoten dauana edota gizarte matxista batetik ateraten dabizen andra horreentzat guztientzat da.

 
Zelan definiduko zeunke Nik Khaos-ek egiten dauan musikea? "New metal" edo "metal alternatiboa"?
Nire ez jata gustetan musikea definidutea, ze musikea inoz ez da zurruna, beti dago malgutasun apur bat. Dana dala, esango neuke lehenengo diskoa, Argiak lekurik ez duenean izenekoa, nahiko "metaleroa" dala.
Ordutik jente barria sartu da taldean eta aldaketak egon dira. Orain estilo asko nahastuten doguz. Esango neuke rock metala egiten dogula baina lehen baino rockeroagoa. Estilo nahasketa handia dago. Beste batzuen artean, Kauta, Dut, Kuraia eta Anestesia taldeen eragina daukagu.


Nik Khaosek aitatu dozuzan talde horreek ditu erreferente, zeuk be bai? Zeintzuk dira zure erreferenteak, gehien gustetan jatzuzan talde edo abeslariak?
Lehen aitatutakoez gainera, niretzat Latzen oso inportantea da; beti entzun izan dot eta jarraituten dot entzuten, ez naz kantsetan.
Eta badagoz asko gustetan jatazan rockera batzuk be. Courtney Love esate baterako, edo Rose Mazzola "Casper" The Distillers taldeko abeslaria. Taldea beti gustau jata asko eta jarraitu egiten dot. Abeslaria niretzat erreferente bat da. Euskal Herri mailan, Zea Mays-eko Aioraren abotsak zoratu egiten nau, asko gustetan jata, eta On taldeko abeslaria be asko gustetan jata. Indarra dauka, ganorea eta ikusten jako taldea aurrera botateko adore handia daukala.


Eszenarioan zelan sentiduten zara?
Urten aurretik beti egoten naz oso urduri eta dana arin pasau daitela eta lehenbailehen bajatu gura izaten dot. Baina gero, eszenalekuan nagoanean, piloa disfrutetan dot eta ez dot gura izaten amaitutea. Adrenalinea topera igoten jata.


Zuen publikoa zelangoa da? Edade guztietakoa ala gehienak adin tarte batekoak dira?
Adin desbardinetako publikoa daukagu. Kontzertuetan oso jente gaztea egoten da, baina baita nagusia, erdikoa... Adin guztietakoak.


Zelan ikusten dozu rockaren egoerea Arratian?
Arratian talde asko dagoz eta influentzia desbardinak daukiez. Estilo asko nahastuten dira. Hor daukaguz Eskean Kristö, MG, Harrobi, Bidean Galduta...


Rock gogorraren munduan neska gitxi dagoz.
Bai. Edozein kontzertutan, joten daben ia danak mutilak izaten dira. Nik gurako neuke nesken presentzia handiagoa izatea, uste dodalako andrak indar eta potentzial handia daukagula rock gogorrean. Nire ustez rock munduan presentzia gitxi daukagu androk, gizonak indar eta presentzia handia daukielako, eta ez deuskuelako ixten guk gurako geunken moduan ateratea. Hori dala eta, sano neska gitxi sartuten gara rock taldeetan. Matxismo apur bat badago musika munduan eta nik sentidu egin dot. Ez da argi ikusten dan gauza bat, baina egon badago. Nik uste dot hori izan daitekela errazoi bat, neskai atzera egitea eragiten deutsena. Baina egin behar doguna da ausartu, sartu musika mota honetan eta erakutsi daukagun indarra.
Banda baten gizonak jotea normalizauta dago. Andrazkoak egotea banda baten... Nik uste gizon batzuk bildurtu egiten dirala androk hartzean gabizen indarra ikusita.


Boxeau be egiten dozu. Indarra eta adrenalinea sentiduteko?
Isa Rodriguez boxeatzailea oso lagun ona dot eta berak animau ninduan orain dala urte pare bat boxeoan egiteko. Hori dala eta, bere taldean hasi nintzan ikasten. Baina gero itxi behar izan neu- tsan, lana, ikasketak... ez nintzalako danera heltzean. Orain dala gitxi bueltau naz, eta barriro hasi naz boxeoan. Kirol moduan praktiketan dot eta asko gustetan jata. Hor be, rock gogorrean legez, neska gitxi gizonez betetako mundu baten.

2015/11/3

MEMORIA HISTORIKOA XX. mendea Igorren, protagonisten bizipenak erakusketa baten

Zemendiaren 6tik 26ra, Igorreko Kultur Etxean, Igorreko XX. mendeko memoria jasoten dauan erakusketea egongo da. Udala 2010ean Igorreko historia igorreztarren agoetatik jasoten hasi zan memoriaren banku bat egiteko. Mende hasikerea, gerra denporea, gerraostea eta industralizazinoaren gaineko hogeta hamabi testigantza jaso eta ikus-entzunezko baten eta orden kronologikoan ordenau dabez kontaketok. Holan, Igorreko historia XX. mendean kontetan dauan narrazinoa sortu da.

 

Kontakizun hori jasoten dauan bideoa ikusgai egongo da erakusketan. Ondoan, denpora lerro baten, gertaera historikoak kokatuko dira eta horreen gaineko testigantzaren bat dagoanean, bideoaren ze minututan dagoan agertuko da, bertara zuzenean jo ahal izateko. Memoriaren bankuak batu dituan argazkiak be egongo dira erakusketan. Hamaika panel izango dira eta bakotxean sei edo zazpi argazki dagoz.

Memoriaren bankua
2010ean, Igorreko Udala memoria berreskuratzeko beharrean hasi zan. Soraya Lizundia orduko kultura zinegotzia, Angel Larrea historialariagaz ipini zan kontaktuan proiektua aurrera atera ahal izateko. Helburua, herriko historia igorreztarren agotik ezetutea eta bizi izandako oroitzapenak batzea zan; gerra denporea, gerraostea eta industrializazinoa aztertuz.
Hori dala eta, memoriaren bankuan lan egiteko bekea eta lantaldea sortu ziran. Angel Larrea zan taldeko koordinatzailea eta Aritz Arrizabalaga, Ainara Pujana eta Ibai Pujana taldekideak. "Lehenengotik erroldea ikusi eta erroldan garai haretan bizi eta ondino bizirik egozan igorreztarren zerrendea egin eben, gero industrializazino sasoian etorritakoen lagina eta ondoren alkarrizketak egin eutseezan banan-banan" azaldu deutso BEGITUri Itsaso Bengoetxea kultura zinegotziak.
Alkarrizketai ekin aurretik, taldekideak ikerketa bat egin eben historiako tarte horretako ezagu- tzak handituteko, alkarrizketatuai zer galdetu jakin eta zer eta noz pasau zan, gero kontakizuna jagokon momentu historikoan kokatuteko. Horregaz guztiagaz batera dokumentu grafikoak batu ebezan. Familia batek antxinako argazkiak euki ezkero, batu egiten ziran bankuan. Azkenik, alkarrizketak historikoki ordenau, grabau eta editau egin ebezan. "Alkarrizketa horreek lau zatitan banandu leitekez. Lehenengo zatian mende hasikerea zelan bizi izan zan Igorren kontetan da; gero, gerra denporea; gerraostea eta industrializazinoa. Industrializazinoan zeintzuk ziran sortu ziran enpresak, Undurragako presea, jentea etorri zana beharrera kanpotik hona eta abar" kontetan dala dino Bengoetxeak. Eta material horregaz lau orduko ikus-entzunezkoa egin dabe.
Memoriaren bankua martxan ipini zan sasoi berean, beste ikerketa bat be ipini eban martxan Udalak Timoteo Atutxak kartzelatik idatzitako gutunen inguruan. Oiane Valerok eta Txema Uriartek egin eben ikerketa ha. Ikerketatik liburu bat sortu zan, igaz aurkeztu zana.

Bertoko gertaera ezezagunak
Zemendiaren 6an inaugurauko da erakusketea arrastiko zazpiretan Kultur Etxean. Inaugurazino ekitaldian, egileakaz batera, euren historia kontau dabenak egongo dira.
Memoriaren bankuaren funzinoa informazinoa ez galdutea da, errekopilazino lan hori dinamikoa izatea eta eskura eukitea, eta baita, informazino iturri bat izatea ikerketetarako-eta.
Askotan herritarrak ez dakie herrian bertan gertatutakoa; batez be gazteenak. Nagusiak euren memorian gordeta eukiezan gauza asko atera dira argitara holan. Askorentzat sorpresea izan da  jakitea Otxandiogaz batera Igorre be bonbardeau ebela edo birritan bonbardeau ebela edo-eta Igorren be biktimak egon zirala, berbarako.
Erakusketan, memoriaren bankuan egindako errekopilazino lanaren emoitzak ikusteko aukerea dago. Baina lana ez da amaitu. Izan be, bankua elikatzen jarraitu gura dau Udalak. "Ez da puntu finala, ikerketa bat izan da, bankua ipini da martxan eta asmoa da horregaz jarraitutea. Eta historia horretan falta dira XX. mendeko azken 20 urteak" dino zinegotziak.

2015/11/2

GRACIA CHACON "Naturaren erritmoan biziten saiatzen gara"

Gracia Chaconek 27 urte baino gehiago daroaz kultura zeltikoa eta druidismoa ikasi eta ikertzen. Mogor eskola druidiko tradizionaleko artxidruida da. Asturiar jatorrikoa, 2006tik Zeanurin bizi da. Ikastaroak emoten ditu kultura zeltikoa zabalduteko eta druidak formetan ditu bere Undurragako eskolan. Izan be, artxidruiden eginkizunetariko bat da hau.
Mogor berbeak labirinto esan gura dau. Gracia Chaconeri inpresino handia egin eutsan Galizan ikusi eban Mogor labirintoa eta izen hori ipini eutsan bere eskoleari. Mogor Kretako labirintoa da, sinbologia handikoa.

 

Zelan izentau zinduezan artxidruida?
Urte asko druidismoa landuten pasau ostean, orden druidikoak baloretan dabe ea artxidruida izan zeintekezan ala ez. Nire kasuan, nire irakasle eta aholkularia ingelesa da eta Ingalaterrako Ordenetan aurkeztu eban azterketea egiteko eskaerea. Onartu egin eben eta 2010ean nire taldeagaz joan nintzan mundu pagano osoko 150 personaren aurrean azterketea egiten. Azterketea gainditu neban eta harrezkeroztik artxidruida naz eta druidak formetako gaitasuna daukat.

 
Mundu paganoa esan dozu. Zer da hori?
Gehienen erlijinotik kanpo dagoana: xamanismoa eta sorgintza, esate baterako. Persona jakintsuak dagoz paganismoan. Baina gehienen erlijinoetakoak be konbidauta egon ziran egun haretan.


Druidismoa erlijinoa da?
Bai. Baina niretzat erlijinoa baino gehiago filosofia bat da. Guk Natura goratuten dogu, baina ez jainkotu. Guretzat biziteko filosofia bat da, baina erlijinotzat joten da druidak zelten abadeak ziralako.


Zer heldu jaku zelten kulturatik?
Zelten mundua sakon ezetuten dogula esatea guzurra litzateke. Kultura agozkoa zan eta dakiguna antropologia eta arkeologiaren bidez heldu jaku. Zientzia honeek zelten erritu eta erritualen gainean argia emon dabe eta euren sinesmen erlijiosoak ezetuten doguz gaur. Dana dala, judaismo edo liburu idatziak laga dabezan erlijinoen aldean gitxi ezetuten da druidismoa.


Ze erritu edo erritual egiten eben druidak?
Druidak unibersoa behatuta egutegiak egiten ebezan eta noz erein edo noz jaso uzta esaten eutsen jenteari. Paleolitikoan, hogei mila urte lehenago egiten ziran urtesasoi eta uzten gurpilaren erritu eta erritualak errepikatzen ebezan. Hau da, druidismoak 20.000 urte lehenago gizakien buruan eta oroitzapenetan egozan errituak errepikatzen ebazan.


Eta gaur egun ze funzino dauka?
Lurra landu eta bere erritmoak errespetetan dauan edozein baserritarrek egiten dauana egiten dau druidak: lurra goratu. Gizarte honetan Naturaren erritmoen kontra joaten gara askotan eta gu Naturaren erritmoakaz biziten saiatzen gara; hau da, erritmo horreetatik kanpo ahalik eta gitxien egiten. Adibidez, Naturak neguan atsedena hartzean dau eta gizarte honetan behar gehiena neguan egiten dogu.
Druidismoak harmonia handia emon deusta niri, gizakia behatzeko gaitasuna eta, kontrakoa emon arren, horrek neure konfiantzea personengan handitu egin dau.
Ingalaterran onuradun ikasketatzat joten da druidismoa.


Ikastaro mota bi emoten dozuz. Hastapenak, Naturagaz kontaktua eta konzienzia izateko eta druida izateko ikasketak. Azaldu apur bat.
Mundu zeltaren gaineko ezagupenak izateko hastapeneko ikastaroak daukaguz. Maila bi dagoz hor. Lehenengo maila, oinarrizkoa, Naturagaz kontaktua eta horren konzientzia izateko da. Bigarrena, sakonagoa, norberagaz behar egiteko da. Baten, Naturagaz lan egiten da, bestean norberaren naturagaz. Naturaren lau elementuak gugan be badagoz eta. Talde txikiak izaten dira, nire ustez edozein esperientziatan inportanteena gizatasuna da eta.
Druida izateko formakuntzea be emoten dot. Hemen hiru maila dagoz: bardoak (koplariak), vateak (poetak) eta druidak. Maila bakotxean 3 urte egiten dira, druida izateko gitxienez 9 urte egin behari dira ikasten.
Hogeta hamar ikasle inguru dagoz eskolan.


Bederatzi urte horreetan zer ikasten da? Ze ikasgai landuten dozuez?
Materia "erreala" komilla artean, eta mundu espiritualean horreri jagokona: hau da, Fisika eta Metafisika, Psikologia eta Parapsikologia... Nigaz fisikariak, ingeniariak, medikuak, abogaduak eta abar kolaboretan dabe irakasle moduan. Aspaldi honetan, Fisika Kuantikoa izena ipinten hasi da gai druidiko askori.


Esate baterako?
Esate baterako guk mobimentu energetiko lez ikasi dogun wyrd sarea, Fisika Kuantikoko mintzen teoria dala pentsau leiteke. Dana konektauta dagoala dino.


Druidismoa erlijinoa bada, beste erlijinoakaz bateraezina izango da; filosofia izan ezkero, bateragarria. Natura goratzea eta bere erritmoetara egokitzeak ez dau emoten beste erlijinorik ezin dala izan. Druidismoa erlijino katolikoagaz bateragarria da?
Bizitza hobetuteko ikasten da zelten jakinduria. Gauza asko dagoz erlijino katolikoak erakusten dauanaren kontra doazanak, baina bakotxak gura dauana pentsau daike.
Panteoi zeltikoa politeista izan arren, gu monoteistak gara. Zerbaisten sinesten dogu. Zerbaist hori ez da ez ona, ez txarra; ez maskulinoa ez femeninoa; ez harmonia ezta kaosa. Argia eta itzala. Eta hor egiten dogu gure bizimodua.


Hierarkia bat badago (druidak, artxidruidak...) Dogmarik?
Ez dago dogmarik, denporeagaz aldatzen ez dan gauza bat dalako dogma. Katma, barriz, prozesua ulertuta aldatu daitekenena da. Adibidez, dakidanean zelan gertatzen dan eklipse bat, ez dot esango, jainkoak hasarratu egin dirala.


Hori zientzia da, mitotik zientziara pasetea.
Zientzia be mito bat da. Beti gagoz posibilidadeen munduan, katman. Lehen atomoa zan partikularik txikiena, orain ez. Zientzia eta espiritualtasuna ez dagoz guk uste bezain urrin. Demokrazia be beste mito bat da eta bihar euria egingo dauala ustea, ustea baino ez.


Giza Eskubideak be mito moduan ulertuten dozuez?
Giza Eskubideak, genero bardintasuna... horreek lehentasuna daukie. Guk sano argi daukagu hori. Hemen horregaz ados ez dagoanik ezin da sartu, gizakiaren naturaren parte diralako. Gure bizitzaren eta gure sinesmenaren parte. Hemen egoteko eskubidea bere eta besteen askatasuna errespetetan dauan edonork dauka. Arau bakarra daukagu eta zera dino: "egin gura dozuna, inori, ezeri eta zeure buruari kalte egin barik".


Legearen aldetik, Mogor zer da? Erlijino bat ala kultura zelta ikasteko eskolea?
Parte biak ditu eta hori tramitetan gagoz abogadu bategaz. Alde batetik gitxienen erlijinoa da, baina beste alde batetik, eskolea da, kultura zelta zabaltzeko kultur alkartea.


Nobela bat be idatzi dozu.
Bai. El enigma de la gruta sagrada titulupean. Aurkezpena Elkar-en egingo da Bilbon, abenduaren 3an. Dana dala, lehendik 240 aleko edizino bat eginda neukan ikasleentzat.

2015/10/30

DIMETAL FEST Herri txikian, rock gogorra

Herrialde nordikoetan sano gustukoa dabe musika heavy-a eta herri txiki askotan jaialdiak antolatuten dabez. Hango moduan, Dimako lau lagunek, heavy metal jaialdia eratu dabe zemendiaren 14rako. Nik Khaos, Unholy Covers, Childrain, The Wizards, Celtibeerian eta Sepultado taldeak eskeiniko dabez euren kontzertuak gaubean. Egunean zehar, barriz, rock gogorragaz lotutako berbaldiak, herri bazkariak eta bertso saioak girotuko dabe heavy metalari eskeinitako eguna.

 

Itsaso Petralanda, Ruben Socorro, Zaloa Eraña eta Juan Mari Aurtenetxe "Txirpu" dira Dimetaleroak; hau da, metal estiloko musikea gustau eta jaialdia antolatu daben dimoztarrak. "Niri gehien gustetan jatan jaialdia Wacken-en (Alemania) egiten da. Herria sustatzeko ekitaldi xume moduan sortu zan eta mundu mailan erreferente bihurtu da" dino Itsaso Petralandak. Abiapuntu eta helburu bardinakaz, maiatzean batzean hasi ziran jaialdia prestatzeko.
Euskal Herrian punk musikea rock gogorra baino ezagunagoa da, eta Dima ez da salbuespena. Izan be, Nekazalpunk jaialdia be egiten da bertan. Herrian musika heavyari lekutxo bat egiteko eta jentearen artean zabaltzeko helburuagaz, jaialdia prestatzeari ekin eutsien eta hilaren 14an izango da lehenengo edizinoa. Izan be, urtero egiteko asmoa daukie antolatzaileak. Diru gitxi baina jente askoren laguntzeagaz ipini dabe martxan jaialdia. "Adiskidetasuna eta alkartasuna izan dira gakoa" dinoe. Dirua aterateko, errifak eta kamisetak ipini ditue salgai tabernetan.

Euskal trooper
Dimetal Fest-eko kartelean, Iron Maiden taldearen The Trooper (soldadua) diskoaren azaleko irudia agertzen da. Irudia mundu guztiak heavy musikeagaz lotzean dau atoan eta horregaitik aukeratu dabe hau Dimako jaialdirako. Eta "apur bat euskalduntzeko" txapela eta ikurriña ipini deutsie soldadu heavyari.
Eguna mahai-inguru bategaz hasiko da. Desagertutako Idi Bihotz taldeko Gorka Bizarrek, Dani Alvarez EITBko kazetariak eta Jevo Jevardo Reno Renardo taldeko abeslariak, heavy musikea zelan sortu zan kontau eta musika honegaz lotutako tabuen gainean eztabaidatuko dabe.
Kontzertuak zortziretatik aurrera izango dira frontoi txikian eta gaztetxean. Sei taldek joko dabe eta danak rock gogorra jo arren, estilo desbardinak ditue. Rock gogorrena Gasteizko Childrain taldeak egiten dau; Ciudad Real-eko Celtibeerian taldeak, barriz, folk metala. Celtibeerian-ekoak bibolina eta gaitea joten dabe, rock gogorra folkagaz nahastuz. The Wizards Bilboko taldeak heavy klasikoa egiten dau, 70. hamarkadako estilokoa; Nik Khaos Dimakoak, barriz, new metal edo "metal alternatiboa" estilokoa. Bermeoko Unholy Covers-ek eta Mirandako Sepultadok bersinoak egiten dabez. Unholy Covers-ek heavy metal klasikoko bersinoak eta Sepultadok, Sepultura trash metal taldeari tributoa egiten deutso.
Herriko ostalaritza eta herriko jentea erakarteko helburuagaz, poteoak eta herri bazkaria egongo dira eta bazkalostean, Arkaitz Estiballesek eta Fredi Paiak ber- tso-saioa egingo dabe. Gaia librea izan arren, bertsolarientzako rock musikea inspirazino iturri izango da, duda barik.

Heldu eta gazteen musikea
Punk musikea 80ko hamarkadan jaio zan eta sano zabalduta dago egun; heavy metala, barriz, zaharragoa izan arren, 60ko hamarkadaren amaieran sortu zan-eta, Euskal Herrian ez da izan gehiengoaren aukerea Ruben Socorroren arabera. "Gipuzkoan apur bat hobeto egon da heavy-a. Han sortu ziran lehenengo euskal heavy taldeak", dino. Lehenengo hareen artean, Su ta Gar aitatu behar da, Euskal Herriko mugak gainditu eta ondino bizirik dagoan heavy taldea da eta.
Dana dala, zailtasunak izan arren, heavy-a ez da inoz hil Dimetaleroen ustez. Akaso, urte batzuetan isilago egon da, 2.000ko lehenengo hamarkadan, hain zuzen; baina 2011n eta 2012an indarra hartzean hasi zan barriro.

2015/10/15

KORDELERIA Lemoako kordel fabrikea

Sisala zuntz naturala da eta oso gogorra, "ia alambrea bezain gogorra" gure iturriren batek esan eban legez. Hogeigarren mende hasikeran material hau modan jarri zan kordelak egiteko. Lemoan be, Zubiate auzoan, Cordelería Mecanizada enpresea sortu zan. Foru Aldundiaren Artxiboan dagoan lehen aitamena 1.920koa da. Lantegiak 80. hamarkadara arte kordelak ekoizten ebazan. Hasikeran Sasieta eta Aldekoaren aginpean eta gero Sasieta eta Zabaletarenean. Sisala eta kalamua erabili ebezan kordelak egiteko eta enpresearen produktua itsasketearen eskaereari begira bideratu eben. Produktuen artean baegozan: txikoteak, estatxak, kalabroteak, istinkatzeko iztupak, sareetarako hariak, ur handitako arrantza egiteko hari indartuak eta abar: "Kordel batzuek berrogeta hamar zentrimetroko lodiera baino gehiago izan eben", esan eban 79 urteko gure barriemoileak, besoakaz zirkulu handi bat osatzen: "Eta beste batzuek berrehun metroko luzeerea eukien".


Mauro Saravia (Hego Izarra Elkartea) eta Jürgen Lange *


Kordel lantegiko hiru solairuetan gizonak eta andrak egiten eben behar, guztira hirurogei persona baino gehiagok. Gehienak lan egiteko gogoa eta gaitasun berezia eukien baina lanbide heziketa formalik ez. Seguru asko, hau izan zan errazoi garrantzitsuena, Cementos Lemonan legez, kordel lantegian be inguruko beste lantegietan baino zerbaist gitxiago ordaintzeko. Langile honeen artean Arratiako baserritar asko egozan. Esan daiteke, kordel lantegian, Arratiako jente arruntak lan egiten ebala eta horrexegaitik, uste dogu Lemoako kordel lantegia gure patrimonio historikoaren parte bat dala.
Orain dala hirurogei urteko historiaren, politikaren eta kultura ren testuinguruan, Arratiako andra gehienen destinoa etxekoandrea izatea zan. Hau da, ez eben hezkuntza profesional berezirik jaso, garaiz ezkonduko ziralakoan egozan; eta ezkondu bezain laster, lantegia itxi egiten eben, etxekoandre izateko. "Andra batek hogeta lau edo hogeta bost urte bete arte beharrean jarraituten baeban kordel fabrikan, neska zahartzat hartzean zan". Ondorioz, gizonakaz gertatzen ez zan legez, lantegian kontratauta egozan andra gehienak hamazortzi eta hogeta bi urte artekoak ziran. Horreezaz gainera, alargunak be baegozan.
Artikulu honen bidez, antxinako langile kuadrila tipiko baten sartu gara: Eurekaz lanera joan eta fabrikan sartuko gara, lanaldi eta atsedenaldian bat egingo dogu zelan bizi eta zer pentsetan eben jakiteko. Gure lagunak Bediako Ereño auzoan, Mandoiaren azpian, jaio eta gaztaroa bizi izan eben. Baserrikoak ziran, eta laster bizimodu horren beharretan trebatu behar izaten ziran. Lana ondo ezaguna zan baserrietan baina dirua ez hainbeste, eta horregaitik eskolea itxi eta gero, lantegira joaten ziran: "Hamalau urtegaz, eskolea itxi eta gero, lantegian pintxe moduan lan egitea eskatu neban, baina ez ninduen hartu legearen kontrakoa zalako. Hamazortzi urte bete ondoren barriro aurkeztu nintzan eta orduan bai kontratau ninduen eta Gizarte Segurantzan alta emon".

Belen, Miren, Antonia eta Urbana
Gure langile kuadrilea urte askoan lau baserriko andraz osotuta egon zan: Belen, Miren, Antonia eta Urbana ziran andra honeek. Lauretatik bik gaur egun 79 eta 82 urte ditue, bat Lemoara ezkondu zan eta bestea Zeberiora. Alkarregaz joaten ziran kordel lantegira. Ereñotik Zubiatera 6 km.ko distantzia dago, hamar minutuko bidea eta gasolina gastua euro bat eta hamar zentimokoa da; nire mapa digitalaren arabera. Baina, jakina, orain dala hirurogei urte eszenario honek beste itxura bat eukan. "Ordubete baino gehiago behar genduan baserritik lantegira heltzeako. Zazpi t’erdietan lanean sartzeako etxetik seiretan edo urten behar genduan".
Ez eukien kotxerik eta ez eben bizikletarik erabilten lanera heltzeako, eguneroko bide hau, oinez, astean zehar sei aldiz egiten eben: "Goizeko seiretan altxau eta erropea jantzi: artilezko mediak, bakeruen moduko telako gonak, alkondarea, jertsea, bufandea eta batea. Gero abarkak ipini eta listo. Hotz egiten baeban, orduan jertse bi be janzten nebazan. Euria zanean gabardinak erabilten genduzan, etxean ahaztuten ez bagenduan. Urbana goizero etorten zan nire bila, eta beti presaz ibilten nintzan; horregaitik behin baino gehiagotan ahaztu egiten neban gabardinea etxean".
Aspaldian jubilauta dagoan arren ondo gogoratzen dau gure langile ohiak lantegirako bidearen eragozpenik handiena. "Ereñotik jaisten ginan eta gero errekeari jarraitzen geuntsan. Neguan, sekulako hotza egiten eban, izan be erreka ertza ia urte osoan gerizpetan dago. Neguko hotz handiak belaunetan min egiten eustan. Androk gonak eroaten genduzan eta hotzak ez tragetako nebeari frakak eskatu neutsazan eta lagunak aitari. Orduan frakak jantzita joaten ginan beharrera eta lantegira heldu arte ez genduzan kentzean".
Lantegia erreka ondoan egoan eta barruan be hotza sentiduten zan langileak mobimentuan egon arren. Orduan, solairuan sua biztuten zan. "Makinan parau barik mobimentuan egoten ginan, goiz osoan, makinea atsedenaldira arte ez zalako geldituten. Jan barik ezin neutsan eutsi eta horregaitik, beti izaten neban txokolate zatiren bat boltsikoan".
Normalean, makina baten sei edo zazpi personek, taldean, egiten eben lan. Lantalde bakotxean jente desbardinak lan egin behar eban alkarregaz, eta borondate ona falta izan ez arren, ez zan erreza izaten. Lantegian arratiarrez gainera, Basauriko biztanleak be ogibidea topau eben, eta orduan hizkuntza oztopo bihurtzen zan sarritan. "Nire lagunak ez bezala, nik ez nekien erderarik lantegian sartu baino lehen, eta Dos Caminosekoak euskeraz bape ez. Hata guzti be, ederto moldatu ginan".

Mekanizautako kordelgintza
Sisala agabe (Agave sisalana) arbolaren hostotik lortzean da, Madagaskar eta Hego Ameriketan ugari ikusten da arbola hori. Hostoen azala kendu ondoren zuntza agertzen da. Uretan metro bateko luzeerako zuntz luzeenak garbitu, gero lehortu, orraztu, batu eta fardoak egin behar dira esportau baino lehenago. Kanpotik ekarritako lehengai hori nahiko garestia zan, baina aproposa kordelak egiteko. "Sisala fardoetan heltzean jakun lantegira. Lehenengo eta behin, gizon batek fardoak lotzean ebazan, metalezko zintak ebagiten ebazan. Gero fibra multzo bakotxa be alde bakotxean alanbre bategaz egoan lotuta. Gure lana zera zan: fibrak soltau, tira batzuk atera, batu eta modu ordenauan makinearen toberan sartu. Makinearen beste aldean sisalezko zintea ateraten zan. Zinta hau kaja baten biltzean zan, eta kaja hori gero hurrengo makinara eroaten zan".
Lemoako kordel fabrikan erabilten ebezan makinak batzuk, tartean "La Manual" eritxana, Katalunian egindakoak ziran eta beste asko Ingalaterran. Izan be, produkzinoaren lehengo pausua egiten eban makinearen izena "Break" zan (inglesez, "apurtu" adierazoteko). Break makineak sisal zuntza gero eta bigunagoa bihurtzen eban. Lau makinatik pasau ondoren sisal haria osotzen zan, eta gero hiru, lau edo hari gehiago beste makina baten bidez batzean ziran soka bat egiteko. Prozesu hau errepikatuz, sokea txikote bihurtzen zan. "Egoten zan breakea. Breakerako sisala fardoetan ekarten eusten. Han zabaltzen zan solairu gainean, gero makinatik pasetan zan eta handik beste breakera, handik metxerera eta gero, beste makina batera".
Produkzinoko pausu guztietan makinen indarrez baliatzen ziran, "Cordelería Mecanizada" zan-eta; baina orain dala hirurogei urteko lantegiko makinak, gaur egunekoak baino askoz arriskutsuagoak ziran eta langileen babesa be gaur egunekoa baino eskasagoa zan. "Lantegian hasi eta gitxira hatzamar osoa galdu neban, hamazortzi urte neukazanean. Kordelak harrapatu ninduan eta ezin izan neban hatzamarra atera. Senarrak be kordel fabrikan egiten eban lan eta hatzamar baten puntea galdu eban. Uste dot fabrika honetan langile askok ez ebezala hamar hatzamarrak gorde".
Kordel lantegiak hiru solairu ebazan. Beheko plantan sisalazko kordel lodi eta luzeak egiten ziran. Urte osorako sisal nahikorik ez egoanez, egoana amaitu eta gero bigarren solairuan kalamuaz baliatzen ziran. Kalamua beste klase bateko materiala da, "estropajuaren modukoa", eta produktu diferenteak egiten ebezan: kordel finagoak eta hariak. Kalamua be amaituten bazan, orduan, salbuespen moduan, koko zuntza erabilten eben kordelak egiteko.
Sisala egoan bitartean hauxe erabilten eben eta gero kalamua, bakotxa bere solairuan. "Makinak zarata asko ateraten eben, baina zaratea baino nabarmenagoa bigarren plantan egoan hautsa zan. Kalamuak sisalak baino hauts gehiago egiten dau. Kalamuagaz lan egiten genduanean errotariak emoten genduan, dana kalamuaren hautsez estalita egoan eta gu be bai".
Lan-jarduna hamar ordukoa zan eta ordu eta erdiko atsedena egoan, gaueko zazpiretan amaitzen zan. "Atsenaldirako kanpaia joten ebenean, bakotxak bere makinea parau eta gelatxo batera joaten ginan etxetik ekarritako ogitartekoa jatera. Etxean arto eta garizko ogiak egiten genduzan, eta txorizo edo solomo bokadiloa eroaten neban lantegira. Inoiz patata tortillea be bai. Etxeko frutak eroaten genduzan, eta kafesnea. Beti botila bat kafesne eroaten genduan lanera. Ze goxoa zan!".

Beharra kantetan
Bazkaiteko kuartuan erderea zan nagusi. Bazkaiteko ordubeteko atsedenaldia egoan, eta kanpaiak marketan eban barriro lanerako itzulerea. Lana arrastiko zazpiretan amaitzen zan. "Askotan kanpaia ez genduan entzuten, beti kantetan ibilten ginalako, eta inoz jantzan be bai. Dana dala, nagusiak beti gustura egoten ziran geugaz, lan asko eta kezka barik egiten gendualako. Familia bat izango bagina legez".
Eguneko lantegiko beharra amaitutakoan, gure lau neskak etxerako bidea hartzean eben. Neguan, bide hau ilundutakoan egin behar izaten eben, eta orduan, kristalezko farolak eta kandelak erabilten ebezan. Lauren artean farola bakarragaz konpontzen ziran. Ereñorako bidea aldapaz gora doa eta horregaitik ordubete baino apurtxo bat gehiago behar izaten eben. "Etxerako bidean soberan gelditutako janariak bananduten genduzan gure artean, eta etxean amak afalteko taloa egiten eban".
Lanean zein etxerako bidean langileak beti kuadrilan ibilten ziran. Ez da harritzekoa, gaur egun be orduko lan-harremana familiakoa izan balitz legez gogoratzea. "Patroia Bilbokoa eta erdalduna zan, eta "Buenos dias" baino askoz gehiagorik ez eban esaten. Enkargaua, Zipriano Aldekoa, euskalduna zan eta beragaz harreman estuagoa eukien. "Ortua eukan eta behin pikoak ekarri euskuzan".

Andrak soldatea txikiagoa
Langileen artean be desbardintasunak egozan. "Gizonak beti andrak baino zerbaist gehiago irabazten eben". Hata guzti be, dirua ez zan gaur egun bezain garrantzitsua eta gure neskak ezin eben euren soldatea gura eben moduan gastau. Lantegian irabazten eben dirua baserrian erabilten eben, behiren bat erosteko edo. "Nire hasikerako soldatea hamabost ogerlekokoa zan, baina handik eta gitxira hilean ehun pezeta ordaintzen hasi ziran. Irabazitako guztia Galdakaoko Caja de Ahorrosera eroaten genduan, aitak eta biok. Bankuko kontua aitaren izenean egoan-eta. Ezkondu eta gero senarraren izenean ipini genduan, androi ez euskuen baimenik emoten libretea norberaren izenean eukiteko".

* Esker bereziak emon gura deutsaguz Iñaki eta Ismaeleri artikulua erreztearren.

2015/10/15

IURDANA ACASUSO ATUTXA "Banden Lehia tranpolin bat izatea gurako neuke"

Iurdana Acasuso Banden Lehia antolatuten dauan Azkue Fundazioko zuzendaria da.
Bilbon jaiotakoa izan arren, ama dimoztarraren alabea da eta lotura handia dauka Dimagaz. Izan be, zinegotzia da Diman. Batz-en egin eban behar hamar urtez eta Igorren bizi da. 
Soziologian lizentziau ondoren, Iurdana Acasusok Humanitateak eta Enpresa ikasi eban Mondragon Unibertsitatean eta urte bi pasatxo daroaz Bilboko San Inazio auzunean dagoan Euskararen Etxean beharrean, berau kudeatzen eta Azkue Fundazioa zuzentzen.

 

Azkue Fundazioa zer da eta zein da zure beharra bertan?
Azkue Fundazioa orain dala bost urte sortu eben, garai haretan Bizkaian egoitza edo aktibidadea eukien bost erakundek: Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, Euskaltzaindiak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateak. Bost erakunde honeek ebatzi eben euskerea Informazino eta Komunikazino Teknologien esparruan sendotuteko fundazino bat sortzea. TIK, internet, sarea, edo uniberso informe eta aldakor horretan, hain zuzen be.
Orduan Aldundiak opatu eban lantoki moduan Euskararen Etxea. Eraikina Aldundiarena da. Euskararen Etxea martxan dago 2004tik. Euskerearen interpretazino zentro edo museo txiki bat dago han. Azkue Fundazioari esan eutsien bertan bulegoak ipinteko eta bide batez, eraikina kudeatzeko. Beraz, gure aktibidade nagusia da euskerea teknologia barrietan sustatzea, baina eraikin hau be kudeatzen dogu. Horrek suposatzen dau museo edo interpretazino zentroa  kudeatzea eta programak egitea, erakusketea eguneratzea eta mantentzea, bisitak sustatzea... Urtero 5.000 ikasle etorten dira ikastetxeetatik.
Bizkaiko Ikastolen Elkarteak, Topaguneak, Mendebalde Kultur Elkarteak eta euskereagaz loturea daukien beste alkarte batzuek be bulegoak daukiez Euskararen Etxean. Orain dala urte t’erdi edo, eraikinean obrak egin genduzan eta kaleari espazio bat irabazi, erabilera anitzeko espazio bat sortzeako. Hor, erakusketak, ikastaroak, hitzaldiak, ikuskizun txikiak, prensaurrekoak eta abar egiten dira. Auzoari bizitasuna emoten deutso espazio horrek. Gure asmoa euskerea San Inaziora be zabaltzea da. Askotan, Bilbon joerea dago dana erdialdean egiteko eta gure eginkizunen barruan hori be hartu egin dogu.

 
Banden Lehia da Azkue Fundazioak antolatuten dauan ekintzetako bat, ezagunena, akaso.
Eta Arratiak aspaldi honetan presentzia nabarmena dauka. Banden Lehia sano proiektu polita da eta gainera teknologia barriak oso era naturalean txertatzeko aukerea emoten dau. Banden Lehiaren hasikerako idea eta proiektua Aldundiarena zan. Orain dala 7 urte, Euskararen Eguna ospatzeko Bilboko Plaza Barrian antolatu ziran kontzertu batzuk eta idea horretatik abiatuta sortu zan Banden Lehia. Gaur egun euskeraz musika egiten daben banda amateur edo ez profesionalen lehiaketea da.
Lehiaketa honen zati handi bat, teknologia barrien bidez garatuten da. Euskerea dago, musikea dago eta teknologia barriak be badagoz. Aukerea emoten deusku lehiaketa parte hartzailea antolatuteko, eta lehiaketeak sarea erabiltera behartzen dau; holan euskerea sarean sustatzen da, gure helburu nagusia. Twiterrera joten dogunean, edo Facebookera edo email bat idazten dogunean, edo bloga edo webgunea planteetan dogunean, naturaltasunez euskeraz egin daigula da gure helburua.
Aurtengo nobedade nabarmena da Twitterrek izango dauala presentzia espeziala lehiaketan. Gero, parte hartzaileen artean BBK Liverako bono bat zozketatuko dogu.
Egia esan oso proiektu polita bilakatu da Banden Lehia. Sariak sano interesgarriak eta erakargarriak dira bandentzako: BBK Live-n eta Bartzelonako EH Sona jaialdietan jotea eta disko bat grabetea, hain zuzen be.


Ze bilakaera izan dau Banden Lehiak? zein da egiten dozun balorazinoa?
Sarien kalidadearen bilakaereak, banden kalidadearen bilakaerea eragin dau. Aurkezten diran banden kantidadea jeitsi egin da eta kalidadea hobetu.
Hasikeran saria musika materialetan gastetako dirua zan. Orduan errezagoa zan banda batek izena emotea nahiz eta oso trebatua ez izan, edo ondino ibilbide laburra eukinda. Gaur egun, sariak desiragarriak baina exigenteak diranez, izena emoten daben bandak ibilbide bat daukie, talde egonkorrak dira... Epaimahaiko profesionalak be esaten dabe orain beste kalidade bat ikusten dala. Holan, irabazleak aukera gehiago ditu musikearen merkaduan bizirauteko. Adibidez, Eskean Kristök, 2013ko Banden Lehiaketako irabazleak, diskoa atera eban eta uda honetan jiran ibili da hainbat kontzertu emoten, eta badirudi izena eta belozidade bat hartu dauzala.
Nik gurako neuke Banden Lehia tranpolin bat izatea eta hain zaila dan mundu horretan lagungarri izatea.


Teknologia barrietan badago genero bretxarik?
Egia esan ez. Urtero urteten dira estadu mailako datuak, teknologia barrien egoerea eta abar. Euskal Herrian ez dago genero arrakalik teknologia barrien erabilpenari jagokonean. Edadean dago bretxa digitala.
Belaunaldi gazteentzat, guk natibo digitalak esaten deutsegu, inguruneko zerbait da. Gazteentzat oso ohikoa da Smartphone bat izatea, tablet bat izatea...
Baina musika garaikidea edo rock taldeetan, gehienak gizonezkoak dira. Noizbehinka abeslaria neskea izaten da, baina gitxitan. Instrumentistak ondino gitxiagotan.
Banden Lehiara apuntatzen diran bandak rock-a edo metala edo hard rock-a joten dabe batez be. Aurten  pop banda batzuk be apuntau dira, baina badirudi euskaldunak musika gogorra nahiago dogula.


Arratiarren parte hartzea handia da Banden Lehian, Azkue Fundazioak antolatuten dituan beste gauzetan be bai?
Ahoz ahozkoa oso inportantea da. Arratiako talde bat apuntetan bada, horrek oihartzun bat sortzean dau bere inguruan eta hurrengo urtean beste bat apuntetea dakar askotan. Holan, Banden Lehian, ez dakigu zergaitik ohikoa be bada Bermeoko jentea apuntatzea. 
Aurten esfortzu berezia egin dogu Bizkaitik kanpo be publizidadea egiteko. Guk badakigu Bizkaian errotutako erakunde batzuk sortu ebena baina Azkue Fundazioaren lana sarean da eta sareak mugarik ez dauka. Munduko edozein euskaldun animetan dogu gure ekintzetan parte hartzera.


Zeintzuk dira ekintza horreek, esate baterako?
Badaukagu beste lehiaketa bat martxan, sormenaren ingurukoa, % 100 sarean egiten dana eta hor euki doguz diasporako euskaldunak. Irudimena Sariak deitzean da eta sano lehiaketa polita da. Aurten bosgarren edizinoa da. Lehiaketa hau Iparraldeko EKE, Euskal Kultur Erakundeagaz batera egiten dogu. Soinu mapan dagozan soinu batzuk proposatzen doguz. Soinu bat aukeratu behar da eta soinu horretatik irudimena erabiliz irudi bat, testu bat edo beste soinu barri bat egin behar da. Dana egiten da internet bitartez eta parte hartzaile asko Hego Euskal Herrikoak dira, beste batzuk Ipar Euskal Herrikoak eta aurreko urtean, Argentinako diasporatik be lan batzuk aurkeztu ziran. Teknologiak aukerea emoten deusku, Euskal Herritik kanpo dagozan euskaldunak parte hartu dagien.
Beste lehiaketa bat be badaukagu martxan, Instagram plataformatik. Esaera zaharrak irudiz adierazo behar dira.
Azkue Fundazioan gura doguna da edozein euskaldunek bere buruari galdetzen deutsanean "ba ete da... ordenagailuan edo tabletean edo telefonoan erabilteko hiztegi edo itzultzaile edo jolas bat, aplikazino bat edo dana dalakoa?" Azkue Fundazioaren webgunera jotea, hor dagoz-eta euskeraz dagozan baliabideak.


Urtero 5.000 ikasle inguru pasetan dirala Euskararen Etxetik dinozu.
Ikastetxeai interpretazino zentroa edo museoa ikustea eskeintzen deutsegu baina bide batez ume eta gaztetxoentzat teknologia barrien inguruko tailerrak. Landuten doguzan gaiak: teknologia barrietan euskerea erabiltea, pribadutasuna sare sozialetan zelan zaindu, Smartphone-ak era egokian zelan erabili, sexting-a, hau da, argazki pikanteak partekatzeko daukien arriskua, eta abar dira. Ikastetxeak benetan eskertzen dabe holango gaiak tratetea eta ume eta gaztetxoentzat arinagoa izan daiten, komiki ereduan planteetan doguz. Komiki bat pentsau eta sortu behar dabe. Eta ikastetxeen arteko lehiaketa moduan planteetan dogu, parte hartzea sustatzeko.

2015/10/1

ARGAZKI LEHIAKETEA "Strasbourg" argazkiak irabazi dau Oporretako Argazki Lehiaketea

Miren Begoña Idigoras Mugerzak Estrasburgon ateratako argazkiak irabazi dau aurtengo begituren Oporretako Argazki Lehiaketako lehenengo saria. Irabazleak astegoieneko egonaldia  landetxe baten izango dau saritzat. Bigarrena, Aitor Arnaizen "Gaztetatik ikasteko grina" izenekoa izan da eta honek be saria izango dau.
Oraingoan 28 argazkilarik hartu dabe parte eta 57 argazki bialdu dabez guztira. Hareetako batzuk dakarkuz hona, finalistak. Parte hartu daben guztiak gure webgunean dagoz ikusgai.

2015/9/29

ZIGOR ITURBE "Arkitekturea esperientzia bat da, biziteko gauza bat"

Zigor Iturbe igorreztarra arkitektoa, ikerlaria eta musikaria da. Aspaldi bizi da Bilbon baina arratiartzat dauka bere burua eta ez dau Arratiagaz kontaktua galdu. Soinu paisajeak ikertzen ditu, zelanbaist arkitekturea eta musikea buztartuz. Aneika Ara musika taldean gitarrea eta abotsa da.

 

Soinu paisajeak ikertzen dozuz, ezta? Azaldu zer dan soinu paisajea.
Ikertzen nabilana da soinuak edo soinu paisajeak ze harreman daukan espazio arkitektonikoa definiduteko orduan. Kontzeptu bat dago "giroa" deitzean dana, "ambientea" gazteleraz. Espazio bat definiduterakoan soinuak gordeta daukan informazinoa baztertuta geldituten da normalean. Adibidez, Bilboko Arenalean bazagoz eta umeak olgetan badagoz eta espazio horren argazki bat ateraten badozu, argazki horretan ez da islatzen benetako gertakizuna: trafikoaren zaratea itzela dala.
Nik ez dodaz baztertuten beste zentzumenak, baina kontuan izan behar da belarriagaz, informazino asko dago hor gordeta-eta. Bizirik irauteko soinua ikusmena baino askoz garrantzitsuagoa da, ikerketa askok frogatu daben moduan. Eta lehenago, Euskal Herrian hizlari kultura geunkan. Hortik doa apur bat ikerketea.
Soinua eta arkitekturea lotzean dabezan esparru asko dagoz: akustika arkitektonikoa alde batetik, sano gai teknikoa; bestetik, soinu paisajeen idea humanistikoagoa, anbientearen definizino horretan soinuzko gertakizunak zer esanahi daukan, arkitektureari zer emon edo kentzean deutsan...
Arkitekturea esperientzia bat da, ez da plano batzuk egitea edo argazki bat ikustea, biziteko gauza bat da. Eta soinuak informazinoa dauka eta espazioa definiduten dau; beraz kontuan hartu beharrekoa da.
Gainera arkitekturearen kasuan espazio bat formalki definiduten dozunean akustikeagaz harreman zuzena dauka, forma batek akustika bat emongo dau eta akustika bat bilatuten forma bat emongo jako espazioari. Zoritxarrez hemen ez jako arretarik ipinten. Munduko Osasun Erakundeak estimatzen dau Europan 200.000 persona inguru hilten dirala urtean zarateari esposizino luzeak ondorioztatutako gaisotasunak jota. Denpora luzez zaratea entzuten egon ezkero, hipertensinoa edo bihotzekoak emoteko arriskua dago. Datu horreek larriak dira.

 
Orduan, ohitura osasungarrien artean, kirola egitea dagoan moduan, egunero denporatxo baten leku isil baten, isilik egotea egongo litzateke?
Bai. Kasu horretan eraikuntzen kode barriak, gero eta gehiago eskatzen dau akustikoki isolatuta egotea, bai barrutik kanpora, bai kanpotik barrura, zaratea ez sartzeako.
Keja pilo bat dago Bilboko Udalean zaratea dala eta.


Zeintzuk dira Arratian daukaguzan soinu paisajeak?
Ez dakit Arratian zein puntutaraino dagoan ikertuta, ez dira beharrezkoak eta. Zaraten Mapa Estrategikoa derrigorrezkoa da, baina zaratea bakarrik ikertzen dau eta soinu paisajea eremu zabalagoa da. Igorreko kasuan, bariantea egin zanean, zaratearen azterketea egin zan eta hor mapa bat dago.


Orain Igorren ez dago zarata handirik, ezta?
Orain ez, baina nik gogoratzen dot umetan-eta zaratatsua zala. Gu zentroan bizi ginan eta kamioi piloa pasetan zan. Beste leku batera eroan dabez kamioiak eta beharbada bertako biztanleak kejak izango ditue. Ez dakit. Baina orokorrean Arratian leku zaratatsuak salbuespenak dira eta kamino nazionalaren ondoan dagoz.
Dana dala, 2003ko zaratearen legeak, kanpo ixten ditu obrak eta jai edo festiboak.
Hori izan leiteke Arratiak daukan gauzarik bitxiena, soinu paisaje nahiko atseginak dituala. Nik uste dot jentea holango herrietara etorten danean bizitera horren bila etorten dala, lasaitasunaren bila.


Arratiako arkitekturea zelangoa da? Badago arkitektura moderno esanguratsurik?
Ez. Baina ez da Arratiako arazo bat, arkitektoaren ikuspegitik arazoa be ez da. Arbasoakanako lotura handia daukagu. Historikoki herri legez daukagun konfliktoa be herri askotan gertatzen da. Baserriagazko daukagu lotura handia, baserriak identidadea  sortzean daualako. Arkitektureak holan funtzionatzen dau, norbanakoaren identidadearen erreflejo bat da.


Arratian badaukagu konflikto hori isladatzen dauan eraikinik? Hau da, eraikin modernorik baserriko iruditeriagaz?
Bai. Badagoz etxe blokeak baserrietako bigak lakoxeak margotuta daukienak baserriko iruditeria egiteko. Ez da ezer barria, Greziako Partenoian eta antzerako eragiketak ikusi daitekez, antxinagoko arkitekturea isladatzen da.
Nik uste dot hemen azkenenengo 20 urteetan asko eregi baina arkitektura gitxi egin dala. Jente askok ez dauka argi arkitekturea eta arkitektoaren betebeharra zein dan.


Eta zein da betebehar hori?
Arkitekturea gai tekniko bezain humanista da. Edozein espazioren atzetik arkitektura eta arkitekto bat dago. Askotan gauzak txarto egiten dira, baina beste askotan oso ondo.


Euskaldunok etxeagaz lotura identitario handia daukagu, baina hau be ez da euskaldunen kontu bat, ezta? Unibersala da?
Bai. Logikoa da unibersala izatea. Janzten zaranean irudi bat sortzean dozun legez, etxeak be zureganako irudi bat emoten dau. Nik uste dot kanpora begira egitea gauzak, irudi bat emoten dogulako eta horren konsziente garalako, gizakiaren unibersaltasun bat dala. Eta hori etxean be islatzen da.
Bezero bat datorrenean gauza bat eskatzen, analisi psikologikoa egiten deutsagu. Lehenengotik ulertu behar da bezero horrek zer gura dauan, ze jentea etorten da amaierako irudi bategaz eta askotan beste baten etxea gustau jakolako. Eta 50 urte eta bikokideagaz bakarrik bizi danak, 30 urte eta ume bigaz bizi dan beste batenaren moduko etxea gura dau. Ba hor daukagu konflikto bat.
Arkitektoaren lana, laguntzaile lana da. Jaso behar dau bezeroak benetan zer behar dauan eta zer gura dauan, berak uste dauanagaz bitarteko bat bideratzeko.


Baserria ez da norberarena, norbera da baserrikoa. Hori holan da euskaldunontzat?
Hori be kontu unibersala da, Europako hainbat herrialdetan emoten da. Nik uste dot linaje kontu bat dala. Zu zara ez-dakit-nongo etxekoa edo... Baina kontraesan bat dago hor, ze etxe bat egin gura dogunean baserriaren irudikoa gura dogu, baina kotxea azken markakoa, edo telebistea, plasma; ez daukagu ezelango dudarik. Hor salto kualitatiboa dago. Zergaitik egiten dogu baserri itxurako gauza bat, eta metro 1 x metro 1eko lehioa, berbarako, ahal danean 3m. x 3m.ko lehio bat ipini eta argia aprobetxau?


Plaza edo espazio publiko perfektua zein izango litzateke?
Herriak erabilten dauana. Erabilten ez dan espazio batek ez dauka zentzurik arkitekturan.


Soinuari eta musikeari bueltauz, Aneika Ara taldean joten dozu, ze musika egiten dozue?
Rock musika egiten dogu, ez naz oso etiketa zalea. Hirukotea gara: ni gitarrea eta abotsa; Argibel Euba galdakaoztarrak bateria joten dau eta Alex Lopez amurrioztarrak, bajua. 2009 inguruan hasi ginan baina taldeak forma hartu eban 2011n, eta 2013an lehen diskoa plazaratu genduan Gaztelupeko Hotsak zigiluagaz. Azkenengo kontzertu esanguratsuenak Donostian eta Bilbon izan dira. Donostian, 2016 Kulturaren Hiria esparruaren barruan, eta Bilbon, Ibilaldian jo genduan maiatzean. Tartean, tabernetan eta abar egin doguz kontzertuak.


Zelan dago panoramea? Internetegaz ia ez da diskorik saltzean, taldeak kontzertuetatik bizi behar dira?
Diskoak ez dira saltzean. Diskoa aurkezpen bat izaten da. Panoramea oso gatxa da. Jente on asko dago eta ekitea da bidea. Hortik bizitea bada planteamentua oso gogorra da, hortara egon behar dozu % 100ean eta. Eta atzetik dagoan bulego lana ia-ia sormen lana baino handiagoa da.

2015/9/15

NANCY STEKLA ETA KATHRIN THEIS Laster arte Nancy, ondo etorri Kathrin

Tamara Berganza eta Unai Idoiaga bikoteak automobilen industrian egiten dau lan. Beharrak holan erakutsita konziente dira gaur egun hizkuntzak daukien garrantziaz. Hogeta bi urte egin arte sei bider au-pair joandakoa da Tamara eta aukera ona zala ikusita, eurekaz biziteko au-pair moduan gaztetxo bat ekarri eben orduan. Lehenengo Kathrin etorri zan, Kelly gero, Nancy aurrerago eta Lara orain. Beharragaitik biajetako flexibilidadea dauka bikoteak eta seme-alabak aleman ikasten dabe bitartean.
Au-pair bigaz egon da BEGITU, Kathrin Theis eta Nancy Stekla-gaz. Kathrinek hogeta hiru urte daukaz eta Trier-ekoa da, Nancy ostera Emsdetten-ekoa da eta hemeretzi urte daukaz. Lehenagotik alkar ezetu ez eta esperientzia honek batu dauz alemaniar biak Areatzan, etorkizun baten biziteko deskartetan ez daben herrian.

 

Zer da au-pair izatea?
Kathrin: Familia batera zoaz eta haur zein umeak jagoten dozuz. Baina langile bat baino gehiago familiaren parte zara. Webgune bat dago non bai familiak eta bai au-pair-ak profil bat daukien. Familiakaz kontaktuan ipinten zara orduan, lehenengo adibidez emailez idazten dozu eta gero Skype bidez hobeto ezetu dagizuzan. Familia gustetan bajatzu eta familiari zu gustetan bazatxakoz, baietz esaten dozu.
 

Zergaitik Areatzara?
Kathrin: Espainia guztiko hainbat familiagaz egin neban berba Madril, Valentzia, Bartzelona... Gero Areatzako Tamaragaz berba egin eta maitemindu egin nintzan beragaz. Skype bidez bost minutu berba egin eta banekian etxe horretara joan gura nebana. Berez uriburu handi batera joan gura neban baina atzenean inportanteena familia atsegina dala iruditutea da.
Nancy: Nik be beste familia batzukaz egin neban berba eta uriburu handi batera joan gura neban. Ia beste au-pair batzuk egozan galdetuten neban beti, lagunak egiteko gogoagaz. Atzenean Tamaragaz berba egin eta maitemindu egin ninduan ni be, oso maitagarria da.

 
Zelan hartu zaitue? Badakigu lagunak egin dozuezana.
Kathrin: Ni oso ondo. Lehen ez nekian gazteleraz ezer, "hola" eta "adios" ez bazan. Gogoan daukat lehenengo egunean herrira joan nintzala Tamaragaz, eta baten bateri "adios" esan neutsala. Tamarak orduan, "parkatu Kathrin, hemen adios ez, agur esaten da". Gaztelaniaz nekian ehuneko berrogeita hamarra ezin neban erabili (umorez). Baina ondo. Hilabete bat barru gitxi gorabehera Ane, nire laguna, eta beste batzuk tinbrea jo eben esanez baekiela euren adineko neska bat etorri dala Alemaniatik eta ia hondartzara joaten animetan nintzan. Tamarak baietz esan eutsen baina ez nebala gaztelerea bape be aituten. Eurek bardin dauala, eskuakaz eta komunikauko ginala. Ordutik ona beti alkarregaz.
Nancy: Ni ondino Kelly hemen egoanean etorri nintzan, eta adin bardinekoak ginanez beragaz joan nintzan lagunakana, orain kuadrila dodanera.


Errez egin dozuez lagunak. Zelangoak dira Areatzakoak?
Kathrin: Oso atseginak, oso zabalak. Alemanian baten batengandik zeozer gura badozu zu joan behar zara berarengana baina hemen zugana datoz, eta interesauta gainera. Nondik zatozen, zer egiten zabizen... Itzelezko pazientzia euki dabe nigaz, batez be gaztelaniagaz.


Eta euskerea? Ze kontakto euki dozue beragaz?
Kathrin: Hemen, batez be Tamararen etxean, dana azaldu deuskue. Berarentzat be oso garrantzitsua zan errespetua euki genduan, nora etorri garan jakin. Beti esaten dot hasikeran euskeraz berba egiten nebana umeen euskerea zala, "bota ez", "ze gozo", "txapelduna!"... eta holangoak. Denporeagaz egunero erabilten diran berbak ikasi nebazan, "zelan", "ondo", "agur", "eskerrik asko", "parkatu"... Niretzat be oso inportantea da, euskeraz esaten dakidan dana esan egiten dot nahiz eta igual apur bat txarto agoskatu. Orain behin betiko hemen geldituko nazanez euskerazko klaseetara apuntauko naz ondo ikasteko.


Nancy, zelan esplikauko zenduke Alemanian non egon zaran?
Nancy: Nik hau Euskal Herria dala esaten dot. Ezin neike esan urte bete Espainian egon nazela, "Zelan Espainiatik?" galdetuten deuste, eta nik Espainiatik ezetz baina oso ondo nabilela erantzuten deutset.


Zein da hemeko irudia Alemanian?
Kathrin: Ezagututen daben gauza bakarra sarritan ETA da. Esaten dot ba ni herri baten egon naz, Espainia eta Frantzia artean. Hor, bitarte horretan ezer ez dagoan lez... Apur bat gatxa da azalduteko, niretzat be gehiago dalako sentimentu kontu bat.


Kathrin zu hainbat bider egon zara.
Kathrin: 2011n etorri nintzan lehenengoz. Hasikeran urte bete gelditu gura neban eta atzenean bi izan ziran. Gabonetan, aste santuan, udan,  jaietan... bisitan be ahal dodan guztietan etorten naz.


Hemetik aurrera ze asmo daukazue?
Kathrin: Ni hemen geldituko naz. Betirako ez dakit baina bertan gelditutea sano gustauko litxakit. Momentuz Areatzako beste familia bategaz bizi naz, eta posible bada Gasteizen Filologia ikasten hasiko naz Alemanierazko klaseak emon ahal izateko.
Nancy: Ez dot sekula esaten Alemanian geldituko nazanik, igual egun baten ni be hona etorriko nazalako biziten. Asko gustetan jata. Momentuz aste honetan Alemaniara bueltetan naz. Ia urte erdi hau zelan doan eta gero ia hemen edo Alemanian ikasten hasten nazen. Inoz ezin leike jakin, baina seguru bueltauko nazala.

2015/9/14

GORBEIALDE LANDA GARAPENERAKO PROGRAMEA Kalidadeko produktuak eta garapen jasangarria dira Landa Garapenerako Progamaren helburu batzuk

 

Gorbeialde Landa Garapenerako alkarteak, eskualdeko Landa Garapenerako Programea (LGP) 2015-2020 jasoten dauan dokumentua egin dau. Aurreko LGPa 2007 urtekoa zan eta harrezkeroztik gauza asko aldatu dira gure eskualdean. Izan be, eredu ekonomikoak 2007an "krisi" bat ekarri eban oraindino guztiz ez dana gainditu eta hainbat aldaketa eragin ebazanak. Hori dala eta, eskualdeko hasikerako diagnostikoa egin dabe; gero 2015-2020 aldian garatuko dan estrategia definidu dabe zeintzuk diran urte bakotxean bultzatu behar diran jarduerak zehazteko. Dokumentua egiten, lantalde teknikoak, Gorbeialde Landa Garapeneko alkarteko zuzendaritza batzordeak eta eskualdeko hogeta hamaika eragilek hartu dabe parte.

 

Programa honeek Arratia-Nerbioi eskualdea –edo Arratia eta Nerbioi eskualdeak– daukie lan eremutzat; hau da, hamabost udal: Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Artea, Bedia, Igorre, Lemoa, Orozko, Otxandio, Ubide, Urduña, Zeanuri eta Zeberio. Eskualdeko populazinoaren oso portzentaje txikiak egiten dau behar lehenengo sektorean, baina balio estrategikoa dauka. Bizkaian portzentaje honek 2006tik 2011ra behera egin eban bitartean % 0,94tik % 0,86ra pasatuz; Gorbeialdean, hazi egin zan, % 1,93tik, % 2,2ra pasatuz.
Hirugarren sektorea be indartu egin zan urte horreetan, Bizkaian legez. Arratia-Nerbioi eskualdean, beharrean egozanen % 56,67tik, % 63,70 izatera pasau ziran hirugarren sektorean behar egiten ebenak; Bizkaian barriz, % 68,80tik % 74,68 izatera pasau ziran.
Jakina dan moduan, krisiak eraikuntza eta bigarren sektorean euki eban eraginik handiena eta datu honeetan be ikusi daiteke: 2006tik 2011ra bigarren sektoreak bost puntu galdu ebazan, eta eraikuntzak bat.
LGP barria egiteko prozesua abian ipinteko etxebizitza hutsen okupazinoa be aintzat hartu eben Gorbeialdekoak. "Jakin gura genduan ea etxebizitza gehiago egin behar diran ala ez eta konklusinoa izan da ezetz, ez dirala behar. Hutsik dagozan baserri asko bai, konpondu behar dirala eta horretarako diru laguntzak behar dirala be ikusi dogu" azaldu deutso begituri  Bingen Larizgoitia Gorbeialde Landa Garapen Elkarteko arduradunak.
LGParen helburuak funtzino ekonomikoa bakarrik ez, ingurumen, eta gizarte eta kultura funzinoak be baditu, euren ustez, lurraldearen garapena orekatua izan daiten, beharrezkoa dalako landako eta uriko bilakaerea aldi berean gertatzea.
Etxe hutsen datuak onak izan ez arren, orokorrean Bizkaikoa (% 21,47) baino hobea zan eta ordurako, Artean eta Igorren etxe huts gitxiago egozan urte batzuk lehenago baino. Gaur egun etxe hutsak gitxiago dirala dino Larizgoitiak.

LGP 2015-2020
Diagnostiko horretatik abiatuta, lantalde teknikoak, Gorbeialdeko zuzendaritza batzordea eta eskualdeko eragileakaz plan barria diseineteari ekin eutsan. Garagarrilaren 21ean Programearen esparru estrategikoa egiaztatzeko eta balioztatzeko atzenengo tailerra egin zan.
Holan, danon artean, eskualdeak garapen orekatua eta jasangarria behar dauala adostu eben; baita kalidadeko produktuak ekoiztu behar dirala eta bertako herritarrai bizi kalidadea bermatzeko oinarrizko zerbitzuak izan behar dituala Arratia-Nerbioi eskualdeak. Gizon eta andren arteko aukera eta baliabideen bardintasuna be estrategikotzat jo eben LGPa diseinetan parte hartu dabenak.
Programeak lau ardatz daukaz, bakotxa bere helburuakaz, eta helburu guztiak neurgarriak dira. "Ez dogu sartu gura izan, neur-tzeko indikadorerik ez daukan helbururik" dino Larizgoitiak.
Honeek dira ardatzok: Lehen sektore bizia eta barritzailea; eskualde dinamiko eta integratzailea; sektore turistiko lehiakorra, jasangarria eta kalidadekoa eta bizi kalidadea bermatzeko oinarrizko zerbitzuak. Lehen ardatzeko helburuetako bat, nekazal ustiapenen kopurua eta errentagarritasuna handitzea da; hori errez neurtu daiteke ustiapenen zenbakia erabiliz. Bigarren ardatzaren helburu bat jarduera ekonomikoen garapena bultzatzea eta enpresa eta jarduera profesional barriak bertan paretea da. Helburua bete dan jakiteko, langabezia tasak behera egin behar dau eta datu horrek neurtu ahal dau zenbateraino bete dan helburu hori.
Bost urte honeetako LGPa jasoten dauan dokumentua Gorbeialderen webgunean egongo da laster, baina "ez da dokumentu itxi bat, dokumentu bizia baino, eta barrizten joango da". Barrizten dan neurrian, webgunean be aldatzen joango dirala dokumentu hori dino Larizgoitiak.

Gorbeialdek egoitza barria
Gorbeialde Landa Garapenerak